В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО

ВСЕМИРНА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО, pdf

“Повелята на Времето” е седмата книга от поредицата “Езотерични записки”. Както и предходните книги, тя е свързана с изпълнението на Всемирната научно-образователна програма. Тук са включени теми, които Висшите Учители от Школата на Христос изпращат в помощ на желаещите да работят за своето духовно-нравствено усъвършенстване. Темите са публикувани в сайта www . dobrodeteli . com в периода март 2011 и март 2012 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

“Повелята на Времето” е седмата книга, в която Учителите от Школата на Христос ни изпращат своите съвети и напътствия. Чрез книгите те успяха да изградят ясна и конкретна представа за Пътя на духовно-нравствено усъвършенстване, който би трябвало да извърви всеки от нас, за да постигне човечеството така необходимото НОВОРАЖДАНЕ. Във всичките седем книги Учителите призовават за съзнателна и пълноценна работа с добродетелите. Пречистването на нашите души, укрепването на нашата духовност, извисяването на нашето съзнание, според тях, може да бъде постигнато основно с помощта на добродетелите. Те са източника на Любов и целомъдрие.
И в тази книга, както и в останалите шест книги, Учителите призовават за дълбоко осъзнато вътрешно осмисляне на предложените знания. Основен акцент в съдържанието е аргументирано представената Истина за Божествения произход на Живота. Висшите Учители разглеждат Сътворението като непрекъснат еволюционен процес, който поставя пред човечеството необходимостта от неговото адекватно поведение. Хората трябва да приемат голямата отговорност за своята лична позиция, за своето лично участие във Великия Живот на Сътворението. От човешкия ум се изисква да изчисти от съзнанието неверието и преднамерената нагласа към Божието Слово и Словото на Учителите.

Всички теми в книгата са разгледани от позицията на развиващите се сложни промени, чрез които се извършва Преобразяване на Пространството. Учителите се стремят да обяснят пряката връзката на човека с всичките преобразования, които се случват не само на планетата, но и в цялата Вселена. Разглежда се и въпроса за правилната позиция на човешката свободна воля. В контекста на значимите глобални изменения, би могло да се каже, че свободната воля на човека в известен смисъл губи своята стойност. Човекът се оказва напълно зависим от ставащото в Природата, защото Тя се обновява, Тя се променя, защото в Нея и чрез Нея се извършва дълбоко същностния процес на Еволюционни изменения. Те са свързани с изначалната същност на Сътворението и имат своята последователност. Така както предходните цивилизации са преживели измененията в Природата, така и нашата цивилизация ще трябва да осъзнае неизбежното си участие във Великите Промени. И точно тук е голямото значение на свободната воля, защото всеки човек трябва да постигне пълно и съзнателно самоопределение. За целта Висшите Учители ни помагат с конкретна информация и открито ни говорят за голямата отговорност, която има човекът като неразделна част от Сътворението. Отговорност е да живеем с Любов, отговорност е да живеем без Любов; отговорност е да приемем Истината за Божествения произход на Сътворението, отговорност е и да го отхвърлим. Така че ние участваме във всичко, което се случва в нашето съвремие със своите действия или бездействие. Осъдителна и непростима е нашата пасивност, защото с бездействието си ние хората, спъваме ритмичния ход на Еволюцията и макар и неосъзнато ставаме съучастници на Тъмните сили. В книгата “Повелята на Времето”, Висшите Учители ни призовават да осъзнаем Божествения произход на Живота, и да приемем следствието от тази Истина: необходимостта да живеем чрез Любов. Нека тази Истина осветява пътя на нашето духовно развитие.

Радея

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ

Приятели, Хора от цялата планета, обръщам се към всички вас с надеждата, че ще Ме чуете е ще разберете тревогата Ми. Обръщам се към всички вас и ви призовавам да бъдете повече от всякога доброжелателни, добронамерени и изключително отговорни във всяка своя мисъл и действие. Сега след като Ние от Йерархията на Светлината изпращаме непрекъснато към вас Енергия на Съзидателност и Любов, вие трябва да направите всичко, което зависи от вас, за да оползотворите тази Сила. Новата Съзидателна енергия, Енергията на безкористната всеопрощаваща Любов има изключителната сила да даде живот на всяка ваша мисъл. Тя и затова е предназначена: да дава импулс на мисълта и действията на хората, за да могат те да се приобщят към Великата Идея на Създателя за облагородяване на Средата, в която живеете. Облагородяването на Средата, в която живеете е част от ВСЕЛЕНСАКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО. Както знаете тази Програма се осъществява в изпълнение на изначалния Промисъл на Създателя за Еволюция на Сътворението. Всичко, което живее и съществува в каквато и да е степен, ще приеме нова форма и ще премине на следващо ниво от своето съществуване. Затова Нашите усилия са насочени към подкрепа и напътствие към вас – притежаващите Разум, защото вие имате и свободната воля да избирате, а точно сега всякакъв избор различен от Великата Идея на Създателя може да създаде задържане и осуетяване на Еволюционния процес. Вие трябва да сте наясно, че в този случай, когато става въпрос за развитие и утвърждаване на Новия Живот, всяка мисъл и всяко действие встрани от определената посока е НЕЖЕЛАТЕЛНО. С това Създателят и всички Ние от Йерархията на Светлината не омаловажаваме вашето мнение, дори напротив, искаме да осъзнаете колко е важно то за Живота в цялата Вселена. Вашето мнение е необходимо и Ние го търсим, за да се обединим всички заедно – всички сътворени от Бога, притежаващи разум създания – да мислим и действаме в една посока: МИР И БЛАГОДЕНСТВИЕ В НОВИЯ СВЯТ, МИР, ЛЮБОВ И СВЕТЛИНА ЗА НОВИЯ ЖИВОТ. Конкретно вие, жителите на тази планета, трябва да приемете необходимостта от вашата духовна трансформация. Вие трябва да се родите наново. Наново чрез Дух и Любов. Чрез осъзнатото възприемане на Любовта вие трябва да укрепнете и да дадете СВОБОДА НА ДУХА, който носите в себе си, но от неграмотност и неразбиране задържате Неговото влияние.
Вашият Дух е носител на Информация свързана с настоящите процеси на Еволюция във Вселената. Тази Информация е внедрена в енергийната структура на човешкия дух, за да може в необходимото време да се отключи и задейства изпълнението на Вселенската Програма за Преображение на Пространството. У всеки от вас са вложени необходимите качества, за да можете вие да се развивате и да сте адекватни на Новите Условия. Това означава, че всеки от вас в своята конкретна Програма за личностно развитие носи и Идеята за духовното си приобщаване към Великата Програма за Преображение на Пространството. Има, обаче, един съществен момент: Духът трябва да бъде ОСВОБОДЕН, т.е. Информацията трябва да бъде задействана. Това означава човешкото съзнание да започне да работи с нея. Веднъж отключена, Информацията за Еволюция на Сътворението ще започне да работи активно, защото ще се слее с Енергийно-информационната вълна на Съзиданието и Любовта, която вече изпълва Пространството. За съжаление не мога да кажа, че владее Пространството и причина за това е вашата пасивност. Ако всеки от вас задейства
своята конкретна Програма за личностно развитие ще отключи и възможността за взаимност между неговото собствено съзнание и Великото Съзнание. Така ще се получи взаимен информационен обмен между вас и Енергийно-информационната среда на Пространството. Вие ще отдадете вашето и ще получите Нашето, т.е. основния Принцип на Сътворението – Принципа на Взаимоотдаването най-после ще започне да се осъществява пълноценно на ниво човешко съзнание.
В последните години Енергийно-информационната Вълна на Съзиданието и Любовта освобождава Сила, която остава неоползотворена. Това вече създава риск от нейното неправилно използване. И Тъмните сили се нуждаят от подкрепа и те биха могли да възприемат и трансформират освободената енергия според своето разбиране. Така ще се злоупотреби с Нашето добро намерение. Като виждаме тази опасност Ние искаме да ви предупредим и да знаете, че ако се умножава напоследък агресията във вашия свят, причината е във вас, в хората, които не искат да проумеят своята съществена роля за Живота в този Свят. Затова
МОЯТ ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС Е:
СЪБУДЕТЕ СЕ ЗА ЖИВОТ! ОСВОБЕДЕТЕ СЪЗНАНИЕТО СИ ОТ НЕВЕРИЕТО И СЪМНЕНИЕТО, КОИТО СПЪВАТ ВСЯКА ГРАДИВНА МИСЪЛ И ПОСТЪПКА. ОБИЧАЙТЕ!!! ОБИЧАЙТЕ СЕБЕ СИ, ОБИЧАЙТЕ ХОРАТА И ПРИРОДАТА! НАПРАВЕТЕ СВОЯ ЖИВОТ СЪЗИДАТЕЛНА ПРОЯВА НА БОГА У ВАС! ДАЙТЕ ШАНС НА ДОБОРОТО, ВЛОЖЕНО ВЪВ ВАШИТЕ ДУШИ ДА СЕ ПРОЯВИ! СТАНЕТЕ СЪТРУДНИЦИ НА ВЕЛИКАТА ИДЕЯ ЗА ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ! НОВИЯТ СВЯТ И НОВИЯТ ЖИВОТ МОГАТ ДА СТАНАТ РЕАЛНОСТ САМО ЧРЕЗ ВАШЕТО АКТИВНО СЪДЕЙСТВИЕ.
БЛАГОСЛАВЯМ ВИ В ИМЕТО НА ВЕЧНАТА ЛЮБОВ И СЪЗИДАТЕЛНОСТ!
АЗ СЪМ С ВАС, БЪДЕТЕ И ВИЕ С МЕН!
ОБИЧАМ ВИ, МИЛИ ХОРА!

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
БЕДНИ И БОГАТИ

За бъдещето на човешкия род е необходимо да се преразгледат двете основни страни на живота: едната е свързана с духовното формиране на личността, а другата с физическото оцеляване на хората. И за двете е необходимо човешкият живот да бъде подложен на пълна преоценка.
Най-напред трябва човечеството да си даде сметка в коя посока ще търси своето бъдеще. За сега всички правителства имат за цел да развиват своята икономика, но за да тръгне това развитие ритмично е необходимо да има потребление. Потребителското търсене за сега е ограничено поради все още продължаващата финансова криза. Впрочем потребителското търсене в голяма степен е ограничено и поради насищането на пазара с определени стоки. Това са все факти, които говорят, че икономиката няма как да тръгне ритмично напред, тъй като няма пазар за производството. В известна степен животът на хората се намира в застой, и този факт дава отражение върху начина, по който той се проявява.
Начинът на живот, който сега имат хората, вече се различава от този, който е бил преди 5 – 6 години, но за съжаление тази промяна не е положителна. Тя подсказва колко е смутено човешкото съзнание от нарастващата бедност, и как то се намира в безизходица. А всъщност проблемът е разрешим, но за тази цел е необходима коренна промяна в отношението към средствата за производство и печалбите от него. Сега средствата за производство се използват от определени хора в определени държави. Напълно естествено, същите хора прибират и печалбата. А би трябвало средствата за производство да бъдат разположени разумно в целия свят. Какво означава в случая разумно? Това означава ново отношение към бедните държави, защото те са бедни, понеже не са успели да организират правилно свое производство, което да задоволява потребителските нужди на населението. Зная, че веднага ще кажете, че бедните държави са в състояние на бедност, защото не са постигнали необходимото образователно ниво на населението, тоест, те са бедни защото нямат напредничави хора и подготвени кадри. Те нямат наука, нямат и необходимата култура. За някои от тях вече е проблем и физическото оцеляване. Но защо е така? Защото техните територии и трудът им бяха непочтено употребени. Тези, които имаха шанса да напреднат в науката, тоест, тези на които беше дадено знание, за да постигнат определено научно-техническо ниво на развитие, помислиха само за себе си. Те успяха да концентрират на едно място изключителни възможности за производство и да създадат условия за забогатяване на шепа хора. Сега материалните блага са в ръцете на малка група от населението на Земята и това ограничава възможностите за нормален живот на останалото население.
С тези кратки размишления аз искам да ви подсетя за другата, за нереализираната страна от живота. Това е неспособността на тези, които получиха знанията, да ги използват за добруването на човечеството. Аз открито заявявам и твърдя, че всички научни постижения, до които се е домогнало човечеството, са резултат от съвместната работа на Висшите Учители от Йерархията на Светлината с човешкия ум. Никой човек не е в състояние сам да постигне резултати, които да имат стойността на открития, и които да обезпечат живота на планетата с благата на научно-техническата мисъл. На човешкия ум се “подсказва”, а той в зависимост от своите качества работи с получената информация. Разбира се, всеки човек не може да бъде включен в научно-технически и друг вид разработки. Достъп до такъв род информация имат специално подготвени умове, които могат да сътрудничат на Висшите Учители. В голяма степен те осъзнават естеството на своята съвместна работа. Много от тях дори знаят с Кого конкретно работят. Но тези хора
са напълно убедени, че не трябва да разкриват истината за своите резултати, защото знаят, че няма да бъдат разбрани. Въпреки това, някои от тях макар и твърде дискретно споделят части от истината.
Къде е проблемът? Той не е в това, че хората са получили знания, а в това, че наред със знанията не развиха и своя морал. Трябваше да се погрижим първо да издигнем морала на необходимото ниво и тогава да предаваме знанията. Ние обаче решихме, че е възможно успоредно да върви развитието. Сега ясно се вижда, че получените знания с нищо не допринасят за повишаване културата на обществото, че не е достатъчно да научиш един човек да си омеси и опече хляб. Важното е да го научиш като има хляб за себе си да даде и на съседа си. Ето, тези знания свързани с морала и духовно-нравственото развитие, все още не са усвоени от вас и обществото не е в състояние да ги приеме като правила за организацията на живота. Вярно е, че у всеки от вас са вложени качества, които могат да бъдат здрава нравствена основа, но нали вие трябва да ги повикате за живот, нали трябва лично вие да ги използвате. Това означава, че трябва да имате желание да бъдете различни от това, което сте. Сега Ние правим опит да събудим вашето съзнание за нов живот. Искаме всичко онова, което е събрано на планетата като материално и духовно богатство да бъде споделено от всички. Богатите са достатъчно богати, за да могат да помогнат на бедните. Като говоря така Аз имам предвид не само материалната страна от живота. Защото този, който получи наготово, трудно ще оцени какво е получил. Важното е тези, които имат знания и духовна култура да бъдат достатъчно открити и достатъчно общителни с другите, за да им предадат това, което имат. Така богато уредените държави трябва да споделят своите опит и знания с по-бедните, да ги научат как трябва да живеят. Ние не искаме да бъдем лоши пророци, но така както е разделен светът на бедни и богати, не може да се очаква разумно бъдеще. Аз зная, че никой богат все още не е готов да се раздели с богатството си доброволно и точно за това съм убеден в бъдещите силни стълкновения между хората и техния неблагоприятен край. Защото силните на деня ще си останат силни, а слабите няма да могат да се защитят. И това е така не защото Бог така е определил, а защото голяма е алчността човешка.
Тази нерадостна картина беше предложена на вашето внимание, за да ви напомним още веднъж, колко много е необходимо всеки да промени себе си, да помогне в това отношение и на своите близки. Вие трябва да знаете, че хората жадуват за добра дума и нежна ласка, и затова моят призив към вас е: Не крийте вашите добри чувства. Оставете ги да оживеят като ласка, като нежност, като добра дума или приятелски подадена ръка.
Казах в началото, че за бъдещето на човечеството е необходимо да се разгърнат две възможности: духовното формиране на личността и физическото оцеляване. Трябва да сте забелязали в този текст до тук, те колко плътно са преплетени и колко много тяхното осъществяване зависи от добрата воля на хората. Затова Аз искам да направя обръщение към всички хора. В него се казва следното:
Ние, Висшите Учители от Йерархията на Светлината, които имаме призванието да бъдем в помощ но човечеството, предлагаме на всеки добронамерен човек да се постарае да даде път на своите най-добри мисли и чувства и да ги превърне в действащи сили на Доброто.
Ние, Висшите Учители, които даваме толкова много от Себе Си за духовното издигане на човешкия род, призоваваме всеки човек да приеме своя ближен с обич, и да раздели с него добра дума и залък хляб.
Ние, Висшите Учители, които знаем какво означава да живееш в бедност, призоваваме всички бедни хора да потърсят своето спасение в силата на Духа, Който ще поеме тяхното ръководство занапред, за да се повдигнат те духовно, и да се превърнат в огромна сила за Промяната на обществото.
Вие не сте сами! Ние сме с вас като ваша морална подкрепа и опора. Нека всички да знаят, че богатството е до време, а Духът е вечност!
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
АКТУАЛНИЯТ ПРИЗИВ
През последните години човешкият род изпадна в положението на нечуващ и неразбиращ своето положение човек. От всички възможни нива към човечеството бяха отправяни напътствия чрез различни послания и тези напътствия искаха и искат само едно нещо: ново мислене, ново отношение към всичко съществуващо. Човешкото съзнание трябва да се промени, за да е в синхрон с променящата се Вселена. За съжаление тези напътствия бяха приети сериозно от малко хора. А масата народ остана извън тези интереси. С риск да се повторя Аз ще напомня още веднъж, че времето за умуване свърши. Просто няма за кога хората тепърва да обсъждат достоверността на тези информации, които съобщават за пълната взаимообвързаност между негативната психическа енергия и случващото се в Природата. Приемете случващото се в Природата като достоверно доказателство за истинността на получените предупреждения. Вие трябва да знаете, че на енергиен план всичко е много повече засилено и в много по-голяма степен са сгъстени събитията. Всичко има своя първообраз във фините енергийни нива и е само въпрос на време за неговото проявление. На този етап, на енергийно ниво, вие сте създали мрачен първообраз на действителността с вашите мисли и действия. За съжаление те (мислите и действията) все още са негативно проявление, и така само подсилват проявите на Злото. Сега всички Ние, Които принадлежим към Йерархията на Светлината усилено работим, за да редуцираме в известна степен силата на създадената от вас негативна енергия. Аз Съм се заел с изключително отговорната задача да работя с хората за събуждане на тяхното съзнание. Това означава създаване на напълно ново, различно от досегашното мислене и поведение. Признавам, че е изключително трудно, защото хората не оценяват необходимостта от такава промяна. Голяма част от хората все още си мислят, че могат да продължат да живеят според досегашния си чисто потребителски подход спрямо Природата и обществото.
Ние от Великото Бяло братство, сериозно се замисляме за ползата от нашите послания. Те се четат от определена част от хората. Другата – значителната част от населението на Земята, не ги приема като съществен и значим съвет за промяна в своя начин на живот. Въпреки това, Ние ще продължим да изпращаме нашите съвети с надеждата, че те ще бъдат възприети като напътствия, които ще предизвикат ново отношение към света.
Ще се опитам да обясня какво означава за бъдещето на света това ново отношение и какво е сегашното ви положение. Всяка мисъл има свой енергиен заряд. Тя се проявява във Времето и Пространството чрез определени вибрации, които от своя страна я приобщават към принадлежащото й енергийно-информационно поле. Така, като се подчиняват на закона за резонанса, мислите се обединяват в своята еднородност, т.е. по същността на своето съдържание. Обединените на еднородна основа мисли създават ЕГРЕГОР на съществуващия в тяхното съдържание образ. Той е живо същество, което може да влияе със силата и устремеността на мислите и чувствата вложени в изградения образ. Така в Пространството и Времето се появяват неприсъщи на Природата Същности, които имат
негативно отношение към света, защото в тях са въплътени мисли и чувства с отрицателен заряд. Те акумулират в себе си отрицателните мисли и чувства на хора с неправилно разбиране за живота и създават допълнително усложнен образ на Злото. В случая Егрегорът се проявява като Зло, защото има разграждащо и унищожаващо въздействие върху всички светли структури създадени на енергийна основа. Така на фино енергийно ниво, т.е. в Тънкия план, там където се създават първообразите на живота за физическия свят, започват деструктивни действия, които стават причина за унищожаване на Доброто още в неговия зародиш. Ако вие продължите да подхранвате със злоба, омраза и алчност тези зловредни духовни същности, те ще изменят напълно образа на сега съществуващия свят, според нивата на тяхното съзнание. Това означава светът да придобие измеренията на мрачни и уродливи форми, които излъчват унищожителна енергия за всичко светло в Природата.
Вие трябва да се убедите в изключителната възможност, която притежават вашите мисли да моделират, да създават образи и то не само на енергиен план, но и да ги материализират, да ги овеществяват. Вашата действителност е такава, каквато вие я създавате. Ако сега ви обграждат тревога и неспокойствие, то е защото вие се разминавате напълно с Божия план, с Божия Замисъл за живот на Земята. Точно разминаването с основните Закони на Сътворението предизвиква катаклизмите в Природата и противоречията в обществото. Сега се замислете как би изглеждал светът, ако вие създавахте повече положителни мисли, ако вие излъчвахте ведри, радостни чувства. Тази съществена мисловна дейност е изключително потребна сега, за да може да се постигне крайно необходимия баланс на силите – силите на Доброто и Злото.
Съжалявам, че трябваше още веднъж да обяснявам нещо, за което вече е говорено в много от досегашните теми, но как да ви предизвикаме да се замислите над крайно-необходимите промени ?!
Ние, от Великото Бяло братство, искаме да съхраним живота на Земята, защото той е уникално творческо проявление на Създателя. Неговият Замисъл предвижда много светлина и любов, много радост и вдъхновение за хората на тази планета. Радвайте се на живота! Обичта към всяко растение, животинче или човек, може да ви донесе толкова красиви преживявания!
Сега Създателят щедро изпраща към планетата, за всички вас Нова Енергия, чиито Импулс на въздействие се различава от досегашния начин на енергийно въздействие. Сега вие имате вибрациите на ново излъчване, което е предназначено да изпълни пространството с мекотата и топлотата на Божествената Любов. Засиленото излъчване, тоест силата на Импулса за съзидателност, ще отиде при всеки добронамерен човек и ще му помогне да изгради у себе си ново светоусещане. Това означава всеки да даде живот на ведрия, светъл образ на любящия човек.
Бъдете добронамерени! Няма друг по-актуален призив от този: “Бъдете всеки ден добри хора!” Нека всеки от вас в края на деня да може да си каже:”Днес бях по-добър от вчера!”
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ
За да се получи истинска, качествена промяна в човешкото съзнание са необходими няколко условия. Едното е свързано с начина на хранене, другото е свързано с пряката връзка на човешката личност с природата и третото е свързано с начина на мислене. И трите условия зависят от едно единствено нещо: желанието за промяна. Ако човек наистина иска да постигне някаква промяна, независимо каква, той трябва да има желание. Така че когато човек действително реши да живее по нов начин, той трябва да се вслуша в потребностите на своята душа. Неговата вътрешна нагласа за живот може да определи пътя на развитието му.
Да разгледаме сега трите условия за промяна на съзнанието, всяко поотделно.
Първо казахме, че е необходимо ново, различно хранене. Как трябва да се разбира това? Преди всичко като възможност да бъдат набавени на човешкия мозък всички необходими елементи за неговото правилно функциониране. Не можем да искаме стройно организирана и пъргава мисъл, ако мозъчните клетки не функционират правилно. За целта ще трябва всеки човек да се погрижи да си набави такова разнообразие от храни, което да доставя необходимите му елементи. За какви храни говорим? Преди всичко за богати на минерални вещества храни и витамин В12. Затова вие трябва да консумирате много плодове, ядки, семена и да ползвате разнообразен билков чай.
Това, което най-много може да помогне на мозъка да функционира правилно е чистата храна. Чиста храна, в конкретния случай, наричам тази, която не съдържа животински мазнини. Ето защо не само заради мозъка, но и заради цялостното си здравословно състояние вие не трябва да консумирате месо. Особено да го ползвате като основна храна. От всички месни продукти заслужава внимание само рибата, заради съдържанието й на ненаситени мастни киселини.
Винаги на закуска е добре да се използват плодове. Ако ви предстои тежък, натоварен с много задачи ден, добре е първо да хапнете плод, а 15 – 20 минути след него да закусите, например с овесени ядки, които са много хранителни. Използвайте ги поне 2 – 3 пъти седмично. Пригответе си и чай. Правете си запарка от мащерка, от мента или кантарион. Лайката също е хубава билка. Този, който може да си набави зелен чай, нека да го използва, защото той много ободрява. Но със зеления чай трябва да се внимава, да не се прекалява, което ще рече да не се пие повече от 2 – 3 чаши дневно.
Зеленчуците също са необходима и изключително полезна храна. Те могат да осигуряват здравословно хранене за целия човешки организъм. Не ги пържете. Използвайте ги задушени или запечени във фурна, но в никакъв случай микровълнова.
Не смесвайте на едно хранене плодове и зеленчуци. Това може да ви създаде дискомфорт на стомаха, защото ще наруши правилното храносмилане. Така пък ще попречите на пълноценното усвояване на приетата храна.
Всичко това са правила, които можем да наречем азбучна истина за здравословен живот. Така е и за връзката ви с природата. Ранното сутрешно излизане на открито е толкова необходимо за организма, колкото и закуската. Аз зная, че не всички имат възможност (необходимото време) да излизат сутрин сред природата. Но затова пък във всеки по-голям град има квартални градинки. Вие не ги използвате като място за сутрешна гимнастика. А това може да бъде от полза за всеки. Но да оставим градинката. Излезте на терасата, на двора. Важното е да получите съприкосновение с ранната сутрешна енергия. Всяка сутрин към земята слиза активната ЯН енергия и насища пространството с жизненост. Вие, с много малко изключения, не се ползвате от нейните блага. А тя носи здраве, защото “зарежда” организма с жизнена енергия. Потрудете се да посрещнете
изгряващото слънце. Това е изключително голям благодат, защото ранните слънчеви лъчи носят за човешкия организъм най-необходимия енергиен заряд за деня.
Искам да ви предложа едно упражнение, което ще ви помогне да почувствате свежестта и бодростта на утрото и да ги влеете в своя организъм. Това упражнение ще изпрати на мозъчните клетки необходимото количество кислород и светлина, за да могат те да бъдат здрави и жизненоспособни. Ето и упражнението. Застанете прави с лице на изток или на север. За предпочитане е източната посока. Бъдете на открито или поне при широко отворени прозорци. Повдигнете се на пръсти и протегнете ръцете си напред пред гърдите. В това време поемете въздух. Отпуснете ръцете и краката и издишайте. След това отново се повдигнете на пръсти, но този път издигнете ръцете енергично, добре изпънати над главата си. Поемете дълбоко въздух. Отпуснете се и издишайте. Направете това упражнение 9 пъти и след това останете в същата посока с леко разтворени крака – на ширината на раменете. Отпуснете леко в коленете краката си и почувствайте добре земята с ходилата си. Ръцете ви трябва да са отворени с дланите нагоре. Леко вдигнете брадичката нагоре и се постарайте да усетите въздуха, неговото нежно докосване до лицето ви. Дишайте спокойно и ритмично. Бъдете уверени, че вие не вдишвате просто въздух, а необходимата ви жизнена енергия. Когато поемате въздух, правете това през носа си и когато въздушната струя преминава през ноздрите ви, вие си представяйте как част от въздуха отива нагоре към мозъка и го обгръща с чистата светлинна енергия, която сте поели с въздуха. Светлинната енергия насища мозъчните ви клетки с магнетизъм и електричество, с които е богато утрото. След това задръжте за секунди ( колкото ви е възможно) въздуха в гърдите си и го оставете да насити дробовете ви с жизненост. Издишайте и задръжте така за секунди. При следващото вдишване поетия въздух трябва да навлезе в корема, да го задържите за миг, и да го издишате с мисълта, че изтласквате всичко замърсено от себе си. Добре е дишането да продължи поне 5 минути. Дори и да не правите никакви други упражнения това, което ви предлагам тук, ще помогне на вашият организъм и конкретно на мозъка, да получи необходимия заряд от универсалната жизнена енергия, която изпълва утрото. Разбира се, това упражнение в никакъв случай не би могло да замени ползата от Паневритмията. Тя е универсално средство за поддържане на добро здраве, но от нея могат да се възползват само волевите, упорити хора, защото се играе сутрин когато изгрява слънцето. Ако вие искате да сте здрави, да калите вашата воля и да работите съзнателно за своето духовно усъвършенстване, използвайте Паневритмията.
Хубаво е да имате възможност поне веднъж в седмицата да ходите боси по тревата или върху земята, но не върху асфалт. Отдолу върху ходилата ви има добре сложени чакри (енергийни центрове), които могат да ви помогнат да обмените своята енергия с тази на земята. Върху дланите си също имате енергийни центрове, които можете да използвате за “зареждане” с енергия от стеблата на дърветата. За целта трябва да положите ръцете си върху стеблото на дървото и да го помолите на ум да ви дари от своята енергия. Направете го със свои думи и не се притеснявайте, че ще останете неразбрани. Научете се да общувате с природата, да разговаряте с нея като с живо и разумно същество. Така можете да разговаряте с цветята, с тревите, с водата. Във всичко Бог е вложил частица от своята разумност. Ако съумеете да постигнете непринудена, жива връзка с природата, вие ще можете да обменяте своята жизнена енергия, а това е залог за вашето здраве. Здравият човек е жизнерадостен и бодър. Ако пък здравето ви е нарушено в някаква степен, по този начин ще можете да го укрепите.
Пряката връзка с природата ще ви помогне да мислите и разсъждавате спокойно и правилно. Нали третото условие за качествена промяна в съзнанието беше начина на мислене. Чистите и ведри мисли идват с чистата и свежа утринна енергия. Опитайте и ще се уверите в това. Нужно ви е само малко повече желание и воля. Човешките мисли са ведри и спокойни когато организмът е наситен с жизнена енергия. Много е пряка връзката между
мисълта и добре усвоената жизнена енергия. Чрез дишането на открито организмът приема и толкова необходимата му светлинна енергия. Светлинната енергия осигурява възможност за правилно протичане на всички биохимични и биофизични процеси в организма. И бъдете сигурни, че това се отразява на начина на мислене. Съдържанието на човешката мисъл има връзка със здравословното състояние на личността. Мисълта има и своя биологична основа. Биологичната основа на мисълта се изгражда не само от мозъчните клетки, но и от общото здравословно състояние на организма. Затова вие трябва да се грижите старателно за своето здраве, ако искате да бъдете хора с нова култура. Новата култура задължително включва не само научно-технически познания или изкуствознание, например. Първото и задължително знание на човека от новата култура е неговото себепознание. Всеки трябва да знае как да се грижи за своето здраве и да си набавя необходимите знания за взаимообвързаността на човешкото здраве със здравето на природата. Природата трябва да бъде съхранена, за да може и човешкият живот да бъде съхранен за годините напред.
Аз искам да ви помоля да не подценявате тези въпроси. Те са толкова важни, колкото важен е и проблема за оцеляването на Живота въобще. Това, което ви предложих в тази тема е част от извършващите се промени във Времето и Пространството. Нещо повече – то е основа на извършващите се промени. Няма как да се развивате с ясно и качествено мислене, ако не положите грижи за своето здраве. Бъдете здрави, за да бъдат спокойни и разумни мислите ви. Свържете се с Природата, и използвайте нейните щедро дарени ви блага. Това е Божията благодат създадена за вас. Чрез това разбиране вие ще промените съзнанието си. То ще бъде част от Великото Съзнание, защото ще стане израз на Неговата Любов към Живота.
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ
Развитието на човешкото общество в последно време все повече се свързва с възможностите за промяна в съзнанието на хората. Какво трябва да се случи, за да кажем, че човешкото съзнание се е променило? Преди всичко хората ще трябва да покажат различно от досегашното си поведение по отношение на самите себе си. Това означава всеки човек да се отнася към себе си като към високо уважавана личност. За да гледа на себе си по този начин, човек ще трябва да припознае в свое лице присъствието на Божествения дух. Вие трябва да сте убедени, че без присъствие на духа, никой от вас не би могъл да бъде мислещо същество, същество със съзнание. Божествения дух е онази внедрена в човешкия организъм енергия, която определя неговия живот. В какъв смисъл определя живота? В съвсем пряк смисъл, защото тази енергия е носител на жизнеността и активността на човешкия организъм. Тя е частица от универсалната жизнена енергия, която изпълва Пространството и му дава живот. За човешкия организъм тази енергия е неговата душа и в по конкретен план – духът, който съхранява Програмата за развитие на съответната личност. Чрез Душата и Духа, човекът се изявява като частица от Цялото, т.е. като частица от Великото Божествено Съзнание. Като възприеме себе си като частица от Божественото съзнание, човекът ще се осъзнае като творяща благородна сила, която съгражда Живот. Няма как човешкото общество да се развива и укрепва, ако хората не се
възприемат по този начин, което ще рече, ако хората не осъзнаят истината за собственото си сътворение. Осъзнаването и възприемането на тази истина ще промени съзнанието на хората така, че те да изменят своя начин на живот. Това от своя страна изисква хората да знаят, че със своето присъствие на планетата, допълват Природата и влияят върху нея, така както тя влияе върху тях. Съществува пълна взаимна зависимост между живота в Природата и живота на хората и този факт все повече се разбира, но той не е напълно осъзнат. Ето другата съществена причина, поради която казваме за човешкото съзнание, че все още не се е променило.
Човекът мисли за себе си като за същество, което е създадено да се възползва от благата на Природата. По този начин всичко в Природата се възприема като даденост, която може да се използва в името на потребностите на така създадения от човека живот. Затова сега са много тежки последиците от неразумното използване на атомната енергия. Хората решиха, че могат да строят каквото си искат и където си искат като пренебрегнаха опасностите за Природата. Сега, след тежкото земетресение в Япония и последвалите го усложнения, се видя колко голяма е опасността за живота на планетата, и колко много човекът е надценил себе си, като е създал наука несъобразена с изискванията на Природата. Случая в Япония доказа много нагледно, колко се е самозабравил човекът след като се е доверил само и изключително напълно на своите умствени способности. Човешките умствени способности могат да служат правилно, само ако се съобразяват с Правилата в Природата. Разберете, че вие сте градивен елемент на тази Природа и не е възможно да се движите по свои правила, вън от правилата, които определят цялостното нормално съществуване на Живота. В Япония се случи нещо, което засяга цялата планета. Наивно е да си мислите, че всичко се случва там някъде в единия ъгъл на света, и последствията си остават на мястото на което се е случила повредата. Водата в океана и въздушните течения, които обветрят планетата, ще пренесат по цялата земя радиоактивните замърсители. Вие сте си определили една мярка, която наричате “незначително количество”, но тя е само за вашите представи. Всичко, което се случи ще се отрази на цялата планета – макар и по слабо, но влияние ще има. То ще бъде изразено допълнително в повече, като се вземе предвид тежката негативна енергия, която се изля върху планетата от страха и ужаса, които преживяха хората, и това, което преживяват сега като тревога от последствията от радиацията. През тази и следващите години вие ще забележите изменения в развитието на растенията, изменения в здравето и поведението на хора и животни, ще станете свидетели на необичайни явления в климата.
Размириците в арабския свят, локалните военни конфликти, терористичните нападения над невинни хора – всичко това също трябва да бъде прибавено към възможностите за пагубни промени на планетата. Всичко това допринася за натрупването на нови количества негативна енергия.
А нашият призив към вас беше и си остава горещото пожелание да събудите за живот своите най-добри чувства! Аз искам да разберете, че е напълно погрешна представата ви за безсмислието на вашите усилия за промяна. Осъзнайте най-после, че вие живеете в такава среда каквато сте си създали. Нашите усилия да облагородим Живота на планетата за сега остават безрезултатни, защото вие не искате да приемете нашите напътствия. Въпреки това, въпреки вашето упорство в Пространството настъпват промени, които ще ви принудят да се съобразите с Правилата в Природата. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре!
В началото попитах:”Какво трябва да се случи, за да кажем, че човешкото съзнание се е променило?” Към всичко, което до тук казах искам да прибавя и препоръката да не забравяте, своя Божествен произход. Силата на вашия произход е заложена във вас и вие просто трябва да я освободите от оковите на примитивното съзнание, с което сега живеете. Аз го наричам примитивно, но то е резултат от вашето неверие. Неверието е вашият самоунищожител, защото то ви пречи да почувствате силата на Божественото
присъствие у вас. Радостно е, че мнозина вече се събуждат, но те са недостатъчно, за да спасят живота на планетата.
Искам да ви предупредя и за още една много съществена грешка, която допускате. Вие се възприемате в рамките на един живот, в рамките на физическото ви съществуване на планетата и сте убедени, че всичко приключва до тук. Не е така! Искам да ви помоля да потърсите информация по тези въпроси. Вие имате един пророк Едгар Кейси. Той доказва чрез дарените му способности съществуването на човешкото съзнание и вън от тялото, т.е. след настъпването на физическата смърт. Но не е само Кейси. Много изследователи – психолози и лекари напоследък доказаха живота на съзнанието. Казвам това, за да потвърдя и Аз още веднъж, че съзнанието е безсмъртно. Вашето съзнание живее и след вашата физическа смърт. Как ще живее, зависи от това, което вие сте успели за съхраните като знание в периода на вашия живот на планетата. Затова е много важно човек да се грижи за своето просвещение, да облагородява съзнанието си и да му помага в периода на физическия живот да се усъвършенства. Усвоените и съхранени знания не се губят. Те остават в съзнанието като интелектуалния потенциал, с който то ще съществува след физическата смърт, и с който ще се внедри по-късно чрез следващо въплъщение за нов живот на планетата. От тук отговорността ви за вашето собствено просвещение нараства двойно повече.
Вие сте безсмъртни същества и по волята Божия участвате в живота на Вселената. Дори и да се случи най-нежеланото, което означава тежка апокалиптична картина за унищожението на живота тук, вие, т.е. вашето съзнание ще остане в Пространството като жив елемент от Природата и то трябва да бъде грамотно, за да се адаптира в новите условия. Този, който приеме истината за безсмъртието на съзнанието, ще има пред себе си една светла пътечка към Бога, защото ще знае, че Създателят се грижи за него с цялата любов на Своята Творческа Сила.
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
В ДНИТЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
Дните, в които човечеството празнува Възкресението Христово са изпълнени с много тревога за Мен. Тревогата ми идва от усещането, че мнозинството от хората на планетата не разбират същността на Празника. Впрочем вие се отдавате повече на веселие отколкото на размисъл. Дните на Възкресението би трябвало да бъдат употребени за анализ и разсъждение върху смисъла и съдържанието на човешкия живот. Също толкова съществено и стойностно би било употребено времето, ако вие се стараехте през тези дни да търсите повече Учението, което ви оставих. Всъщност, става въпрос по-скоро за Завет, в който моята основна мисъл е да се изявява непрекъснато любовта към ближния. Върху тази кратка и изключително съдържателна препоръка, искам да обърна вашето внимание.
Човешката душа е създадена да укрепва и се развива във връзка с ближния. Вие всички вкупом би трябвало да можете духовно да общувате и да изявявате своята добра воля за мир и благоденствие по цялата Земя. Хората са рожба на една Велика Идея за Живот чрез Любов. Това е Идеята на Моя Отец, Който винаги е вярвал в добрата сила на своето творение. Добрата сила, Той е вложил във всяка душа оставяйки по този начин, частица от своето съзнание във вашата духовна същност. Вие всички сте Мои братя и сестри, защото сте творение на Отца ми, Негови рожби и Негова голяма Любов и тревога. Като е така, Аз ви призовавам да събудите у себе си добрата сила. Тя е основа на вашата духовна същност и
доказателство за това е, че никой не се ражда убиец, крадец или измамник. Всички тези прояви идват по-късно във времето на израстване. Ето затова аз ви призовавам да следвате Учението, което ви оставих. Възрастните да четат Новия завет и да запознават децата със Словото, което там е вложено като средство за въздигане и развитие на човешката душа. Нека младите хора да се избавят от натрапената мисъл, че християнското учение е отживяло своето време, че то е стара някаква теория, която в днешно време не върши работа.
Мили Хора, обръщам се към всички вас с цялата Любов на Своето сърце и ви моля да разберете, че точно сега вие имате най-голяма нужда от християнското учение. Вие толкова много сте погълнати от дребнавостите на елементарния човешки живот, че не ви остава време да погледнете на себе си като на същества с душа и сърце, създадени да творят с любов. Уверявам ви, че вие и сега, както и тогава, преди много години, имате голяма потребност от духовно общуване. Замислете се и си отговорете искрено, колко от вас отделят време от своето денонощие за размисъл върху своето лично поведение и колко от вас си дават сметка как живеят. Всъщност става въпрос за изява на лично желание за добротворство и доброжелателство. Моят призив “Възлюби ближния си като себе си” е забравен напълно, а всъщност точно това е най-голямата необходимост в днешно време. Но Аз се страхувам от нещо друго. Аз се страхувам, че вие не умеете да обичате себе си и от вашето сърце изпълнено с любов към себе си, да се излъчи любов към ближния. Точно “да се излъчи”, а не да се прояви, защото това би означавало работа на човешкото съзнание на най-високо ниво. Да излъчиш любов, това означава ти целия да си омиротворено, благо и любящо същество, което дори само с присъствието си носи любов. Разбирам, че това не може да се случи за един ден, зная, че ви е много трудно да повярвате, че вие сте способни на толкова чисто и силно чувство и въпреки това ви призовавам: “Обичайте!”. Обичайте себе си, обичайте хората, обичайте Живота! Този призив не идва за първи път при вас. Той е изпращан до вас чрез Словото на Моите Съмишленици и Аз се надявам, че във вашето съзнание това пожелание е оставило следа. Аз ви моля да приемете този призив като неотменно съпътстващо ви пожелание и то да се проявява във всяка ваша мисъл и действие. Аз вярвам във вас. Вярвам в човека и неговата духовна сила, защото съм убеден, че като Божие творение всеки от вас може да осъзнае силата на своята духовна връзка с ближния си и с Бога. Имайте християнското учение като светлина за вашето съзнание. Християнското Учение не е дадено за група хора, за част от земното население. То е дадено за всички, предназначено е за всички, тъй като всички вие сте деца на един Бог, на един Създател. Препоръките в това Учение носят омиротворяване на неразумните желания и любов за всяко човешко сърце. В края на това кратко Обръщение към вас Аз ще отбележа най-съществените моменти от това Учение, които ще ви помогнат да се обърнете с искрено желание към Божията Мъдрост.
Християнското Учение препоръчва:
Обичай себе си!
Обичай ближния си!
Обичай Природата!
Не лъжи!
Не кради!
Не убивай!
Отречи се от злословието!
Отречи се от мързела!
Отречи се от сребролюбието!
Използвай властта, за да създаваш добрини за хората!
Радвай се на Живота!
Вярвай в Доброто Начало!
Създавай с Любов!
Ето тези кратки и наглед обикновени препоръки стоят в основата на една голяма и велика Мъдрост. Мъдростта на Бога, която не прави разлика между хората. Според тази Мъдрост всички, независимо от това за какво вероизповедание говорят, всички са призвани първо да приемат себе си като Божие творение, което ще рече да приемат Човека в себе си и в ближния. Всички сте равни пред Бога! Ти си Божие творение. Той също. Тя също. Обичайте се и творете с любов!
Аз, Иисус Христос ви призовавам в дните на Възкресението да останете за час поне сами с мисълта за Любовта, Мъдростта и Истината, които съм ви оставил в Моето Учение. Уверявам ви, че ще получите Моето благословение и това на Отца ми, за да постигне съзнанието ви своето ново преображение.
Мир вам!
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
ЧОВЕШКИЯТ ДУХ
Силата на човешкия дух остава недостатъчно позната и използвана и до ден днешен. Човекът, като същество създадено, за да бъде съвършена проява на Божествената Мисъл, все още не умее да използва вложения в душата му потенциал.
Всеки човек носи в своята душа една и съща основа, една и съща потенциална възможност за развитие и усъвършенстване. Това е матрицата на познанието. Матрицата на познанието е енергийна структура, която е въплътена в духовната същност на човека. Духовната същност също е енергия, но тя има свои собствени характеристики, които се различават от тези на матрицата на познанието.
Духовната същност на човека съдържа в себе си Идеята и Програмата за личностното развитие на човека. Идеята е на Създателя, а Програмата е разработена съобразно Идеята, от Неговите помощници – Висшите Учители. Те са преките ръководители на човешките души в Идейния Свят. Идейният Свят е Пространството на Творческата Енергия, където се създава и разработва духовният първообраз на човешката индивидуалност.
Човешката душа е онази енергийна същност, която създава жизнената основа на човешкия организъм, а духът е най-фината информационна структура, която е въплътена в душата. Душата създава основата върху, която духът се развива.
Така както изглежда една молекула, така изглежда и душата извън тялото. Тя се въплъщава в сърцето още със зародиша, съдейства за развитието му и постига активност в организма, за да създаде живот. Този живот се развива според духа, т.е. според съдържанието на информационната структура въплътена в душата. Цялостната дейност реализирана чрез информационната структура се нарича духовен живот, защото чрез него се проявява закодираната Програма за формиране и развитие на личността. Всичко в Света е Енергия и Информация, като едното без другото не може да съществува.
Вие трябва да знаете, че човешкото съзнание е частица от Духа, защото то се съгражда от него и се проявява чрез него. Човешкото съзнание има своя изява тук във физическия свят, защото тук то подпомага действията на ума. Това обаче, се получава само когато умът успее да създаде връзка между мисълта и съзнанието. Човешкият ум е инструмент на Духа. Чрез ума Духът работи в посока на опознаване и възприемане на света и така се адаптира към съответната обстановка, за да може да разгърне своята Програма.
Умът се развива във физическия свят, като използва информационната среда, в която се намира съответната личност, и като се стреми да оползотвори количеството и качеството на собствената си информация. Казано по-разбираемо, умът работи с въплътената в Пространството Мисъл на Създателя, работи и с различните мисловни форми, които изпълват Пространството, и в същото време използва потенциала от опитности, които съхранява духът на отделната личност, като по този начин формира и допълва съзнанието. Умът може да създава и свои собствени мисли и те са толкова качествени и стойностни, колкото е качествена и стойностна съхранената база опитности. Това означава, че според създадения и съхранен в съзнанието опит, т.е. според познанието, което е успял да постигне, човек изгражда основата на своето настоящо и бъдещо развитие.
Човешкият дух е най-силната проява на личността, защото той е носител едновременно на Идеята на Създателя за живот и в същото време е носител и на познанието създадено и съхранено от отделната личност. Човешкият дух и човешката душа са Божествена същност, която идва във физическия свят, за да създаде нови форми на живот. Чрез новите форми на живот се осъществява еволюционният процес на Сътворението. Разбирате ли сега колко е пряка връзката ви с Твореца, със Създателя, и колко голяма е отговорността, която имате за проявите на живот тук във физическия свят. Всичко е свързано с духовната същност, която вие трябва да осъзнаете, че носите, защото тя е вашето истинско “Аз”.
Обяснението, което правя сега, е продиктувано от Моята голяма загриженост за вашето настояще и бъдеще. Тревогата ми идва от незаинтересоваността, която вие показвате по отношение на своя духовен живот. Да имаш духовен живот, това означава да развиваш и изпълняваш Програмата, която определя съдържанието на твоята духовна същност. Това още означава да разгърнеш целия творчески потенциал, който е вложен в твоето Сътворение, за да можеш да живееш ПРАВИЛНО. Правилно живее този човек, който се старае да осъзнае своята духовна сила и да я използва както за свое добро, така и за доброто на човечеството. Това изисква повече желание за живот и концентрация на мисълта.
Голямата част от населението на планетата изобщо не разсъждава върху смисъла и съдържанието на своя живот. Да знае нещо повече, пък и дори всичко, за смисъла и съдържанието на своя живот, и връзката му с живота във вселената – това е водещата идея за преминаването на човешката личност през физическия свят. Човекът е изпратен на тази планета, за да събере нови познания за същността на Сътворението. Вие сте чували, че сте частица от Великото Съзнание и точно това трябва да ви обясни ролята, която имате в Света. Вашата роля е да разгърнете вложената в духовната ви същност Програма, за да създавате нови форми на живот и така да опознавате себе си и Света чрез себе си. Така вие ще променяте Пространството, т.е. ще участвате в Еволюцията на Сътворението и по този начин ще изпълните своята Програма. Вашето предназначение да променяте себе си, и по този начин да допринасяте за изменението, т.е за Еволюцията на Пространството, изисква високо нравствена основа на живота, който имате. Светът е създаден, за Живот чрез Любов и вие би трябвало да сте носители на тази Любов, би трябвало да живеете чрез Нея и да я умножавате. Ето още една голяма и съществена връзка със Създателя, която имате. Затова от вас, особено засилено през последните години се изисква правилно разбиране за предназначението, което имате в цялостната Програма на Сътворението. Животът ви на тази планета не е екскурзия, не е безметежно и сладникаво проявление на нечия любов към вас . Животът ви на тази планета е проява на духовната ви връзка със Създателя и Негова най-ярко изразена творческа сила. Вие получавате живот, за да можете чрез него да участвате в развитието на Пространството. Вашия живот не е ваша частна работа. Вие сега се затваряте всеки в своята черупка и се стремите да угодите на собствените си потребности само, а те са се оформили в резултат на
повърхностното ви отношение към живота. Вие често казвате:”Животът си е мой, ще правя с него каквото искам.” Това е крайно неправилно разбиране. Животът ти е даден, за да работиш чрез него за Сътворението. Ето защо в последните години, Ние от Великото Бяло Братство се стремим да работим активно с хората. Ние участваме във вашия живот чрез огромната информация, която ви изпращаме, и ви призоваваме да погледнете на себе си като на фактор, от който зависи по-нататъшното съществуване на планетата. Необходимо е вие да се възприемате вече, дори като решаващ фактор за бъдещия живот. Защото всичко, в крайна сметка, опира до вашето съзнание, до вашето лично участие в развитието на живота. Всичкото, което се изисква от вас е да разберете, че на този етап вашата духовна същност не е получила своята истинска възможност за прякото си проявление. Силата на човешкия дух не е използвана за целите на Сътворението, така както повелява голямата Божествена Любов.
Великото Преобразяване на Пространството вече изисква от вас и вашата неотложна промяна. Вашето лично участие в Преобразяването се изразява в личностното високонравствено проявление на онази съкровена сила, която Бог е вложил в човешкия дух.
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
ДА БЪДЕШ СЕБЕ СИ
В процеса на своя живот, човек изгражда личността, която иска да бъде или която трябва да бъде? И всъщност кога той е самият себе си? Тези въпроси имат фундаментално значение за живота на всеки човек.
Аз ще се постарая да отговоря на тези въпроси от позицията на Същество призвано да работи за човешкото духовно развитие.
Има съществена разлика между това, което човек е, това, което иска да бъде и това което трябва да бъде.
Човек се ражда с определено ниво на своя интелектуален потенциал. В процеса на формиране на неговото психическо, емоционално и умствено развитие, той постепенно започва да открива своите способности. Те се дължат на две възможности: едната е вложената от Създателя в човешката душа Програма за личностно развитие и другата е съхранените от човешкото съзнание познания от отминали животи. За да могат те да се проявят в действие се включва човешкият ум. Той използва тези човешки качества, с които човек е създаден като творение на Бога. Това са минимума умения и способности заложени като вид програмен продукт, чрез който ще се изявява човешкото съзнание, или казано с други думи, това е матрицата на познанието. Тя представлява енергийна структура, която съдържа в себе си на определено ниво и в определена позиция качествата, които служат за човешкото умствено съзряване. Определеното ниво и определената позиция зависят от извършваната по време на човешкия живот съзнателна дейност. Съзнателна дейност има тогава, когато всичко онова, което върши човек, го извършва с ясна мисъл за стойността на своите действия, т.е. човекът знае в определения момент какво и защо го прави. В тези случаи действията са резултат от пълната координация между умствените способности и емоционалното състояние.
В много от случаите, обаче човекът се изявява не според стабилността на емоционално-умственото си състояние, а според фрагментарно проявени състояния на ума или на чувствата. Това се получава най-вече, когато човек не може да създаде в съзнанието си представата за завършеността на своите действия. В такива случаи човешкият ум взема
прибързани решения, които са резултат от моментно емоционално състояние. Тогава човек не е бил нито себе си, нито това, което е искал да бъде, нито това, което трябва да бъде. Той е незавършена форма на хаотично стекли се обстоятелства. В такива случаи човешкото съзнание реагира с определено несъгласие по отношение на извършеното действие, човек се чувства неуравновесен, и е изцяло под влиянието на осъзнатата истина за своя пропуск. Той се измъчва от съжаление, неудовлетвореност и самокритика. Тези състояния пречат на ума да вземе правилно решение и вместо да поправи грешката си, човек много често я задълбочава.
Подобни състояния възникват и тогава, когато човек се изявява според това, което иска да бъде. В такива случаи той действа според предварително изградената в съзнанието му представа за нещото, към което се стреми. Той елиминира условията и възможностите на действителността, и когато се сблъска с тях не знае как да постъпи. Възникналите трудности обикновено са много сложно препятствие или почти неразрешим проблем, защото не са били предвидени. Затова моят съвет е, когато започвате някаква работа винаги допускайте и възможността за насрещни проблеми. Това не означава да подхождаш със съмнения. Напротив това изгражда една реалистична представа за живота, защото наред с вярата в успеха, човек е предвидил, че този успех не може да дойде така лесно при него както това става в приказките. Да предвидиш трудности по своя път, означава да знаеш, че ще имаш изпитания, които ще изискват от тебе да докажеш своята увереност в правилността на избора, който си направил. Това изисква от човешкия ум да бъде буден и пъргав, за да прояви максимална съобразителност за възникналите конкретни условия. Точно тогава е необходима и най-вече вярата в успеха. Когато при разрешаването на проблема се проявяват бързината на мисълта, нейната яснота и вярата в успеха, се създават в най-голяма степен възможности човек да бъде това, което трябва да бъде. Защо? Защото тогава се включват в действие онези умения и способности, които изграждат матрицата на познанието. Човешкият ум взема от там качествата, които са му необходими и работи с тях. Така се дава възможност на Божия промисъл за сътворението и изявата на човешката личност, да се прояви. Тогава човек е това, което трябва да бъде, защото той е дал живот на Божественото у себе си.
Най-добри резултати се получават когато това, което човек иска да бъде, съвпадне с това, което трябва да бъде. Човек се подвежда понякога и иска да бъде нещо, което се постига с по-малко усилия. Примамливата представа за по-лесен и щастлив живот създава представата за това, което човек иска да бъде. Желанието бързо и безболезнено да постигне определен резултат отклонява човека от истинския му път. В такива случаи се допускат много сериозни противоречия, защото човек изневерява на своята духовна същност. Той не се развива според Програмата за Личностно развитие, а според хитруването на ума за леки и бързи успехи. Програмата за личностно развитие е създадена в периода на обучение на човешката душа тогава, когато тя е била в Идейния свят, и под ръководството на Висши Учители е трябвало да изгради пътя на своето бъдещо развитие. Така че Божият промисъл е едната страна от човешкият духовен потенциал, а личното участие на човешкото съзнание е другата страна. Дори и там, в света на Творческото формиране на бъдещата личност е запазено правото на свободната воля. Затова след своето въплъщение, вече във физическия свят, човешкият ум трябва да направи връзка със съзнанието, за да може да работи в правилната посока. Да работи в правилната посока означава да съумее да се освободи от външни мисли и влияния, и да се постарае да чуе гласа на своята душа. Точно той, гласът на душата ще подскаже правилния избор, за да не се получи разминаването между това което човек иска да бъде и това което трябва да бъде. Впрочем точно така човек ще бъде себе си. Необходима е, обаче вяра в Божествената сила на човешката душа, и просветено разбиране по отношение на личното участие на всеки индивид в Живота на Цялото. Ролята и значението на Програмата за личностно развитие се
заключава точно в това: да запази в човешкото съзнание Идеята за духовното формиране и развитие на личността, за да може да се прояви в действителния живот творческият подход на Създателя за разнообразието и богатството на Неговите Идеи. Неговият Промисъл е богата и цялостна Програма за Еволюцията на Сътворението. Като проявявате способност да слушате гласа на душата си, вие изпълнявате своята част от тази програма. Така вие работите за Великото Преобразяване на Пространството, и създавате основата на новия Живот, отваряте вратите на новата Светла Епоха.
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ДА ТРЪГНЕШ ОТ СЕБЕ СИ
Какво означава да усъвършенстваш себе си? Кога човек разбира, че знанията, с които той живее са му недостатъчни? Обикновено хората търсят новото знание извън себе си, извън обкръжаващата ги среда. И това е правилен подход, но той не е единствения. Същественото, което в случая трябва да се знае е свързано с човешката духовна същност. Тя е силата, която може да помогне на всеки, който пожелае да усъвършенства себе си. Важното е човекът да разбира, че трябва да тръгне от себе си. За целта е необходимо да се знае, че да тръгнеш от себе си означава да можеш да се възприемеш като наследник на голям духовен потенциал. С такава мисъл е добре да живее човек – да знае, че е наследник на огромен духовен потенциал, и че може да черпи от него, за да се усъвършенства.
Основните качества, които определят стойността на духовния потенциал се свързват с наличието на волеизява. Без воля не може да се прояви нито едно от качествата, които човек притежава. Волята ще помогне за организирането на целеустременост и съзнателна работа за самоусъвършенстване.
Кога човек разбира, че знанията, с които живее са му недостатъчни? Когато у него се събуди желанието за промяна в начина на живот. В зависимост от желаната промяна съзнанието подсказва определената потребност. За да се прояви желанието е необходимо човек да си осигури спокоен и разумно организиран живот. Какво означава това? Това означава да имаш един основен модел на поведение, който да изгражда контурите на твоя начин на живот. Ето кое определя основния модел на поведение:
1. Способността да възприемаш себе си като благоразумен човек.
2. Вярата в собственото благоразумие.
3. Способността да организираш правилно времето, с което разполагаш.
4. Способността да общуваш със себе си и с другите хора.
5.Силна увереност в твоята принадлежност към благородните светли сили.
Да се спрем първо на способността да възприемаш себе си като благоразумен човек. Тази способност се изгражда, тя се създава като модел на поведение в резултат на знанието, което идва от нивата на Висшите Учители. Те съобщават на хората нещо, което самите хора интуитивно усещат, но нямат пълната увереност да го възприемат като факт. Става въпрос за прераждането, което не означава нищо друго освен живот на съзнанието във Времето и Пространството. Човешкото съзнание се проявява за живот във всяко въплъщение на Духа във физическия свят. То е носител на всички качества, които имат основополагаща роля за поведението и развитието на човешката личност във физическия свят. Когато човек живее с вяра в собственото си благоразумие, той ще даде възможност на тези качества да се проявят. Вярата в собственото благоразумие изисква уравновесени и спокойни мисли и чувства, за да може да се прояви способността на съзнанието да работи с най-подходящите
качества в най-подходящото време. Уравновесените и спокойни чувства ще се проявят тогава когато човек правилно организира своето време. Това означава да знаеш във всеки момент от деня какво правиш и защо го правиш. Този подход изисква построена минимум програма, която да очертава контурите на деня.
Винаги когато човек създава своя програма за действие, трябва да потърси в съзнанието си и Божията благословия. Това означава да се постарае да тури в синхрон своите мисли и намерения с условията, в които живее. Или още по-точно казано, да съчетае своята микропрограма с Божията макропрограма. За тази цел е необходимо всеки човек да знае, че неговите мисли и чувства, неговите действия са част от общата Програма, част от Божествения план за Еволюция на Сътворението. Нито едно човешко действие, нито една човешка мисъл или чувство, не са без значение за Цялото. Те се включват в Неговото развитие или пък Го осуетяват в зависимост от съдържанието, което носят. От тук излиза на преден план умението на човека да общува със себе си и с другите хора. За да общува човек със себе си се изисква благоразположение на самия човек към собственото му Аз. Човек се проявява като съзнателно същество чрез ума си. Умът е фактора, който създава възможностите за изява на човешката личност. Затова негова първа задача е да възприеме човешката личност като Божие творение. Ако това е така, умът ще даде път на доброто чувство да се развива и укрепва. Доброто чувство ще допълва смисъла и съдържанието на мислите, с които човек живее. То ще може да роди и отгледа любовта към себе си и към ближния.
Втора важна задача на ума е да се старае да организира правилно времето, с което разполага. Правилната организация на времето създава условия за проява на благоразумието. Това означава целесъобразна организация на времето, а тя изисква от всеки човек да познава правилата, които определят успешната проява и успешния завършък на човешките начинания. Две са основните правила, които създават условията за добрата организация на времето: никога не бързай и никога не се бави. От своя страна тези две правила говорят твърде много. Те казват, че никога човек не трябва да се поддава на своята ленност, т.е. никога да не отлага своята работа, никога да не допуска разсеяност по отношение на предвидената програма, винаги да се старае да работи с концентрирана мисъл. Така човек няма да се бави, което ще рече, няма да изостава от собственото си предначертание и от общата програма, от Програмата на Цялото.
Никога не бързай, означава да си уравновесен човек с ясно изградена идея, човек, който не се поддава на припряност и не решава проблемите си прибързано. Никога не бързай, означава да имаш усет за ритъма на своя живот. Така човек ще бъде в крак с Времето и ще изпълни своето предназначение да бъде градивна частица на Цялото, на Божествения план за Сътворението.
Но има още едно, съществено условие и то е решаващо: самоопределението за духовната принадлежност на човешкото съзнание. Ако човешкото съзнание възприема себе си като част от благородните светли сили, то действително ще бъде градивна частица на Цялото. Като градивна частица, то допълва Великото Съзнание и допринася за Неговото проявление. За да постигне тази възможност човек трябва да живее с увереността, че принадлежи към благородните светли сили. Тази увереност ще приобщи всяка добра човешка мисъл, всяко светло човешко чувство към съзидателните сили на Сътворението. Това е още по-необходимо СЕГА, защото СЕГА се определят нивата на съществуване на Доброто и Злото. СЕГА се доизгражда основата върху, която се оформя същността на Новата Епоха.
Човешкото съзнание е силата, която може да наклони везните на едната или на другата страна. Ти, който четеш тези редове имаш ли своя позиция? Определил ли си своята духовна принадлежност? Вярваш ли в необходимостта от своето лично участие в Еволюцията на Сътворението?
Великото Бяло братство изпраща като лъч светлина за всяко човешко съзнание следната мисъл: ”Бог те е създал с любов, обичай Го и остави и Той да те обича. Взаимното чувство на любов ще обнови света!”
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
В НОВИЯ СВЯТ
Всички вие, които търсите пътя към духовното усъвършенстване на вашите личности, е добре да знаете, че траен положителен резултат можете да постигнете, ако съумеете да изградите твърда последователност в усвояването на християнското учение. Веднага искам да направя уточнение за онези, които имат някакво предубеждение по отношение на християнството.
Християнството е етап от развитието на човешкото съзнание и неговото предназначение е да събуди и разгърне Божествената любов в човешката душа. Християнството е в състояние да приобщи човешкия ум към идеята за служене на Бога без да обезличава човека, без да отнема неговата самостоятелност и човешка идентичност. Приобщаването към силата на Божествената любов чрез християнството, създава условия за развитие и утвърждаване на добродетелта в живота на хората. Ако се постигне цялостно, безрезервно възприемане на християнското учение от населението на земята, ще се обнови светът, защото критерий за изграждането на човешките взаимоотношения ще бъде любовта към ближния.
Утвърждаването на християнството има отношение към бъдещето на света. Зная, че представителите на други учения и религии ще възразят остро на това Мое твърдение, но Аз искам да ги попитам, кой от техните Учители е защитил своето учение с цената на живота си, с цената на собствената си кръв? С този въпрос не искам да изтъквам Себе Си като мъченик и герой, а искам само да подтикна към размисъл хората за силата на тяхната убеденост и вяра. Аз имах вярата в Моя Отец и убедеността в човеколюбивата сила на Учението, което проповядвах, затова можах да застана на Голгота. Разбира се сега не е нужно да умират хората, за да защитят вярата си, защото съществуват много възможности за себедоказване и утвърждаване на която и да било идея. Сега светът е разкрепостен по отношение на духовната свобода, и силата на човешкия ум може да бъде използвана целесъобразно и пълноценно.
Хората, които търсят възможности за своето духовно развитие, трябва да знаят, че духовната сила в съзнанието на всеки човек се опира на неговата вяра. Вярата е онази непредубедена истина, която съзнателно и трайно изчиства човешкия ум от всякакви съмнения и колебания. Тя е твърда убеденост в правилността на избрания духовен път. За всеки човек този път е различен, важното е независимо от неговите криволици, той да води към Бога. Вярата в Бога, прави човека благоразумен, коректен и обичлив. Вярващия човек обича, и създава условия, и той да бъде обичан. Ето, от тази гледна точка християнството се явява универсално духовно учение. То учи на любов и създава условия за любовта да се развива и укрепва. Това става най-вече чрез поучението да възлюбиш ближния си, и поради силата на своето добро чувство, да не правиш на другия това, което сам не би искал за себе си.
Да възлюбиш ближния си, в ХХІ-ви век звучи като призив. Това е така, защото хората живеят с прекомерна ангажираност за своя делник. Всичко в човешкото ежедневие е подчинено на стремежа за задоволяване на потребностите за комфортен живот. Комфорта се възприема като критерий за оценка на човешкото благосъстояние. За съжаление списъкът
на изискванията, които определят понятието комфорт е набъбнал твърде много. Човекът от ХХІ-ви век се е отдалечил прекомерно от Природата, а това допринася основно за изграждането на изкуствена и нездравословна среда за живот. Цялото съзнание и целеустременост на човека са заети с мисълта за постигане на комфортен живот.
Би трябвало в човешкото съзнание да бъде изяснена мисълта за личната собственост. Сега стремежът за притежание определя и представата за комфорт. А би трябвало хората да знаят, че притежанието на вещи, които улесняват живота не е и не трябва да бъде цел в човешкия живот. Човекът е градивна частица на Природата и неговото присъствие на планетата има за цел да създаде условия за нейното правилно съхранение и развитие. Притежанието закрепостява човека и му създава нагласата за застоял живот, живот лишен от динамиката на промените. Аз не призовавам за самоцелни, нецелесъобразни промени, но казвам съвсем категорично, че чрез личната собственост човек се превръща в слуга на вещите, които притежава. Вие трябва да си създадете такива възможности за живот, които да ви позволяват да бъдете граждани на света.
У всеки от вас е внедрена способността да възприема човека като свой ближен. Неблагоприятните отношения започват да се създават когато в човешкото съзнание възникне представата за “мое” и “твое”. Тогава и любовта бива наранена, защото егоистичната сила за притежание ограничава нейната територия. Егоистичната сила за притежание може да пропъди и най-силната любов, защото егоистичното признава само личното притежание. Дори и в любовта, егоистът е в състояние да предяви своите претенции за притежание. Тогава той иска да притежава сърцето, душата, целия живот дори, на този когото обича. Затова казвам, че християнството с ценностната сила на своите поучения, може да бъде мъдрия съветник за всеки, който се стреми към духовно усъвършенстване. Най-малкото, което би постигнал човекът чрез християнското учение, е да осъзнае своята духовна връзка с ближния си.
Хората могат да обичат истински само, ако се освободят от мисълта за собствеността. Мисълта за притежанието на каквото и да било ограничава духовната свобода. Всеки трябва да знае, че нищо не е само негово. Всичко е създадено от Бога за хората. Дори и това, което самите хора произвеждат не е само тяхно притежание, защото те произвеждат според волята Божия и със средствата създадени от Бога. Вие идвате на тази планета и заварвате тук абсолютно всички условия за нормален живот. Всичко ви е създадено напълно безкористно и с любов, за да го ползвате и вие безкористно и с любов. Едно такова разбиране и осъзнаване на живота ви е крайно необходимо.
Сега вие се намирате в условията на преобразяващия се свят. Сега се моделират и изграждат основите на бъдещите човешки взаимоотношения. Човекът, който е призван да живее в Епохата на Светлината трябва да забрави мисълта за личната собственост и така както призовава християнското учение да бъде създател на човеколюбиви, благородни отношения. В бъдеще човечеството трябва да забрави граници и територии. Земята е една за всички и всички могат да живеят на тази планета с любов към себе си и към ближния, без разлика кой от каква раса е. Важното е да знаете, че вие сте създадени така, че Природата да бъде ваш дом, да знаете, че комфорта е ваш враг, защото изменя вашата човешка същност и ви прави егоисти. В новия свят – света на Любовта и Светлината, който сега се създава с огромни усилия от страна на Светлите сили, могат да живеят само хора с чисти сърца и благородни умове. Затова ви призовавам да се запознаете отблизо с християнството, то да стане ваша духовна същност, за да можете да се приобщите към Идеята за Великото Преобразяване на света.
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ЗА СВОБОДНАТА ВОЛЯ И ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Силата на човешкия дух е сила на волеизявата за единение на човека с Бога. Това е така, защото, за да се изяви човешкият дух се проявява онази съкровена сила, внедрена у него от Бога, която го събужда за духовна работа. Когато работи човешкият дух се създават най-истинските и най-чисти възможности за растене и развитие на човешката душа. Тогава тя гради и твори според Божията повеля, според Божия Промисъл. От своя страна това означава изпълнение на Програмата за развитие и усъвършенстване на човешката личност, но не като индивидуална, тясно организирана Програма за развитието на отделната личност, а като част от Програмата за развитие на Цялото. Винаги слагайте в ума си идеята за Цялото. Без Него вие не можете да съществувате. Сега вие частично участвате в Макропрограмата за живот и развитие на човечеството. Частично, защото не осъзнавате напълно ролята на вашето лично отношение към Промисъла на Създателя за Еволюцията на Сътворението. Вие все още не можете да възприемете себе си като съставна част на Цялото. А е необходимо да бъдете убедени, че вие сте носители на онзи творчески дух, който създава Живота. Вашите мисли и чувства подкрепят или спъват развитието на Живота. Със своите действия вие сте изпълнители както на своята, така и на Божията воля. И тук е големия въпрос за смисъла на вашето участие в изпълнението на Макропрограмата. Съществува теория, че ако изпълнявате Божията воля, вие ще бъдете лишени от правото на свободна воля, което имате. Но Аз искам да ви кажа, че вие неправилно разбирате правото на свободна воля. Сега вие си мислите, че за да участвате в изпълнението на Божията Програма, трябва безропотно да приемате всичко предвидено, за да може то да се изпълнява според предначертаното. Всъщност вашето право на свободна воля може да се използва много удачно в разработването на всяка идея свързана с еволюцията на Сътворението. Точно тук е мястото на творческия подход, изявен чрез вашите лични мисли и чувства, чрез вашето разбиране за сътрудничество с Идеите на Великото Съзнание. Вашето лично участие може да се изразява както в мислите и чувствата ви, така и в действията ви. Бъдете сигурни, че мислите и чувствата на всеки човек са достатъчно активна сила, за да може чрез тях той да създава или унищожава. Когато Бог е дал правото на свободна воля, Той е имал предвид възможностите за ползотворно и цялостно изпълнение на Неговите Идеи. Това означава многообразие и различие в подхода за успешната реализация на предначертаното. Никога не съществува една единствена възможност, или един единствен път за достигане до крайната цел. Всяко изпълнение е съпроводено с поне две възможности. Всяка от възможностите дава простор на творческата изява. Затова е желателно хората да търсят своето място в Живота на Цялото. Те го имат! Получили са го още със своето рождение. Трябва само да се потрудят да намерят пътя до него. Така както детето, което прохожда трябва да добие смелост, за да достигне желания предмет, така и всеки човек трябва да добие смелост и да изяви своята решителност, за да достигне до определеното за него място. По пътя на това “пътуване” човек развива своите качества и укрепва духовно. Когато намери своето място в огромния лабиринт на живота, човекът вече укрепнал духовно, работи с всичката сила на творческия си потенциал за своето утвърждаване. Така се създават професионалистите, истинските специалисти и виртуози.
Сега за вас е особено необходимо да осъзнаете истината за свободната воля. Ще уточня още веднъж, че това не е силата на противоречията, на изпълнената с отрицателна енергия позиция на противостоенето. Никога човешката мисъл не може да надрасне по мъдрост и благородство Божията мисъл. Затова човек трябва да се вслушва в Божието слово и да се стреми да го разбира. Поради своите все още недоразвити възможности за цялостно
възприемане на света, е необходимо човек да подхожда с вяра в основните направления, които изграждат същността на Съществуването.
Кои са основните направления, които трябва да има предвид всеки човек, за да може да участва в тяхното развитие с вяра и изява на своите творчески възможности?
На първо място това е утвърждаването и разработването на идеята за благоразумен живот на планетата. Хората трябва да имат кратко и ясно обяснение за тази идея. Това означава всеки човек да знае, че когато се говори за благоразумен живот, това означава искрено и трудолюбиво всеки да работи за изграждането на благородни човешки взаимоотношения. И ето го тук основното правило от Учението на Христос: да възлюбиш ближния си като себе си. Казано е и е дадено като поучение още преди две хиляди години. Но Христовото Учение все още е неосъзнато духовно богатство. То е голямото духовно наследство, което народите не са приели, за да черпят от него мъдрост и благополучие. Христовото Учение все още не е приложено на практика и от това човечеството страда. Затова трябва с вяра в Божията мъдрост, хората да прилагат препоръката: да възлюбиш ближния си като себе си. Само чрез този подход ще бъде утвърдена и развита идеята за благоразумен живот на планетата.
На второ място стои идеята за духовната връзка между хората. Всъщност не е и съвсем правилно да се каже “идеята”, защото става въпрос за действително съществуващ факт. Духовната връзка между хората е основа на сътворението на човешкия вид. За съществуването на хората е използван един и същ духовен потенциал. Това е Програмата за личностно развитие. Тя е създадена от Твореца като основа, върху която се изгражда първообраза на човешката личност. В нея са вложени всички качества необходими за развитието и усъвършенстването на човешката личност като съграждаща частица на Цялото. Програмата за личностно развитие на човека е част от Програмата за развитие и усъвършенстване на Цялото, затова, който приеме този факт ще работи с вяра в благородната идея на Твореца за градивна и успешна еволюция на Сътворението. Такъв човек ще знае, че неговия дух е толкова благородна и съзидателна сила, колкото и духа на всеки друг човек. Така хората ще се чувстват духовно близки и няма да враждуват помежду си.
На трето място трябва да потърсим отношението на хората към Бога. Аз го слагам на трето място, макар че този факт има първостепенно значение. Но защо го слагам на трето място? Защото ако човек е способен да обича ближния си, ще обича и Бога. Чрез любовта към ближния се проявява и любовта към Бога. Да възлюбиш Бога с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум, и с всичката си сила, ще рече, освен да обичаш човека, да обичаш и всяко творение в Природата: въздуха, водата и слънцето, всичко, което Бог е създал чрез силата на Своята Любов.
Бог се изявява чрез Природата и чрез хората, защото те също са част от Природата – живата действаща частица на Цялото. Човешките действия, мисли и чувства са проявление на Божественото присъствие в съзнанието на отделната личност. В зависимост от осъзнатото присъствие ще се изяви и силата на Божието влияние върху човешката личност. Всяко подминаване на този факт носи неблагоприятните последици от отчуждението на хората един от друг и отчуждението им от Бога. Така на практика едно Цяло се дели на части, които не могат да функционират правилно, защото не са на мястото си. Ето защо казах още в началото на тази тема, че всеки трябва да намери своето място в Живота.
Успешно ще бъде всяко начинание, ако е съпроводено с вяра в истинността на тези три основни направления, които изграждат същността на Съществуването. Успехът ще бъде толкова по-добър и всеобхватен, колкото по-пълноценно се изяви творческия подход в използването на свободната воля.
Пожелавам ви да работите с ум и сърце за изпълнението на вашата лично предначертана Програма. Това означава всеки навреме да намери своето място в Живота, и
като използва своя интелектуален творчески потенциал, да даде всичко от себе си за развитието на Света.
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
ЗА СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША
Истинската сила на човешките чувства произлиза от потребностите на душата. Човешката душа има преди всичко потребност да живее свободно. Свободно, означава в рамките на един човешки живот да се изяви целият духовен потенциал внедрен в душата. Това предполага тя да не бъде ограничавана от преднамерено влияние на ума, за да влезе в употреба пълната система от качества, които изграждат нейната същност. Тези качества са създадени от Бога – Творец, за да може чрез тях всеки човек да гради своята самоличност. Това не означава, че за всеки човек са дадени различни качества. Напротив! Човешката духовна същност има една основа, която съдържа в себе си пълен набор от способности и умения, които вие наричате най-общо качества. Те са градивния материал с който и чрез който се създава личността. Изходната позиция се определя от желанието на човека да живее по един или по друг начин. Какви качества, колко и как ще бъдат използвани те, зависи от основната идея, която определя съдържанието на конкретния човешки живот. Всеки има заложена в своето съзнание идея, която го ръководи и определя посоката на неговия живот. Тази идея може да бъде определена като основна, водеща представа на човека за самия себе си. Ако един човек се възприема като посредствен, посредствени ще бъдат и неговите изяви. Това означава, че той няма да опознае своя интелектуален потенциал, и качествата вложени в неговата душа, ще останат неупотребени. Такъв човек сам налага за себе си ограничения, като не разработва истински своите възможности. Обикновено срещаната причина в този случай е недостатъчната вяра в собствените възможности и неосъзнатата ленивост на мисълта.
Защо започваме тази тема? Защото е важно съвременния човек да знае, че неговата духовна сила е необходимата подкрепа за изпълнението на Божествения план за Еволюция на Сътворението. Ако всеки човек осъзнае силата на своя духовен потенциал, ще промени подхода си в използването на своите умения и способности. Впрочем, тогава той ще знае, че на него му е дадено толкова, колкото е необходимо, за да може да осъществи идеята на своя живот. И тук е съществения момент. Ти знаеш ли, коя е идеята на твоя живот? А колко хора разсъждават върху този въпрос? Крайно време е всички вие да разберете, че живота, който имате, ви е даден, защото е необходимо условие за цялостното развитие на Вселената. Вие сте елемент от един колосален по своите размери План и се проявявате в качеството си на инструмент за въздействие и съдействие. Със своите мисли, чувства и действия вие въздействате на Света и по този начин съдействате на Бога – Творец за изпълнението на Неговия План за Еволюция на Сътворението.
Вашето съдействие може да бъде пълноценно, ако вие живеете с реалистична представа за самите себе си. В този смисъл е много важно всеки от вас да знае каква е стойността на неговото участие в Живота на Цялото. Едното с другото са пряко свързани, защото в зависимост от оценката, която давате на самите себе си, ще се определя и участието ви. Реалистичната представа за самите себе си ви е необходима, за да можете правилно да се включвате в изпълнението на Божествения План. Бъдете убедени, че нищо в света не съществува само за себе си. Всичко е включено в огромната система на цялостното развитие и затова притежава своя индивидуална стойност. Вашата индивидуална стойност
ще бъде толкова по-значима, колкото по успешно вие съумеете да напасвате вашите желания и намерения, т.е. основната идея на вашия живот с Основната Идея на Сътворението за Живот чрез Любов. Няма друга по-голяма, по смислена и по-значима задача от тази да се свържете като мисъл и чувство с Основната Идея на Сътворението. Това самоопределение ще реши вашия живот. Чрез това самоопределение вие ще станете съидейници и сътворци на Създателя, защото ще работите в една посока с Неговата Цел.
Каква е Целта на Бога? Да превърне човешката духовна същност в градивна сила на Сътворението. Това е то: да знае всеки човек, че е носител на огромен духовен потенциал. Да знае, че е отговорен за неговото правилно приложение и да вярва, че чрез своето участие, той е съидейник на Бога и чрез тази възможност творец наравно с Него. Разбирате ли сега, колко голямо е значението да има човек реалистична представа за себе си, да вярва, че като го е създал Бог му е вдъхнал и духовна сила, дал му е всички необходими умения и способности, за да се проявява като благоразумно същество? Това означава да се прояви в живия живот свободата но човешката душа. Свободата на човешката душа ще бъде най-реалистично използвана, когато човешкият ум съумее да открие и включи в пряка работа вложените в душата качества. Тогава, когато тези качества бъдат осъзнато включени в живота ще се събудят и истинските чувства, които правят духовния живот богат.
Истинската сила на човешките чувства се проявява, когато душата заживее според волята на своя Създател. Вие познавате тази воля като голямата потребност на душата да твори с любов. Тогава когато тази потребност не е пренебрегвана от ред човешки съображения и ограничения на ума, тя се проявява като чисто и искрено чувство на любов към Живота. Човекът почувствал силата на това чувство е изключителен творец. Той използва всичкото богатство на своята душа, за да създава блага. Точно поради тази причина вие трябва да осъзнаете голямата сила на духовното богатство, с което сте дарени. Непростимо е да го разпилявате безцелно като живеете ден за ден. Събудете се за новия живот, който чака на прага на вашия дом – изключително красивата планета Земя. Събудете се, за да я спасите от разрухата на Тъмните Сили, които поради невежеството си сте допуснали да завладеят умовете ви. Сега е време за активна работа на човешкото съзнание. Просто няма никаква възможност за отлагане. Времето и Пространството са подвластни на голямата Божествена Сила на Преобразяването, чрез която Светът се изменя. Вие виждате, че събитията вече се надпреварват. Едно след друго се проявяват нови и необичайни явления. Бъдете готови за новите промени. Отговорете на Любовта на Бога с Любов и Тъмнината няма да обземе Светлината. Всички знаете, остава да го осъзнаете да край: Светлината и Любовта ще спасят Света.
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ПЪРВАТА И АБСОЛЮТНА ИСТИНА
Светлината в съзнанието идва от неговото разбиране за Истината.
Истината е онази неизменна и същинска величина, която определя стойността на Съществуващото. Истината гради Живота. Тя създава реалните условия, за проявлението на Любовта и Мъдростта. Без Истината и двете не могат да съществуват. И още нещо, което всеки трябва да има предвид. Това е влиянието, което има Истината върху човешките взаимоотношения. Човешките взаимоотношения са градивни и стойностни тогава, когато са
създадени върху основата на Истината. Казвам това и бързам да ви подсетя, че ако вие нямате в съзнанието си Истината като критерий за вашето отношение към човека с когото общувате, връзката, която ще създадете ще бъде фалшива. Такива отношения не могат да послужат за добро. Те създават предпоставка за неправилно поведение и опорочават общуването.
Ще кажете, че истината не е една, и че всеки има своя истина. Ако повърхностно разсъждаваме това е така. Но Животът казва, че има една абсолютна Истина. Тя е свързана със Сътворението, произхожда от него и създава предпоставка за проявлението на всичко, което гради личността и Обществото.
Първата и абсолютна Истина, която всеки човек трябва да познава е връзката на Бога със съществуващия свят. Това е изначална връзка, връзка, която слага началото на началата. От нея тръгва Сътворението на Живота и в нея е вложена Божията Любов и Мъдрост. От осъзнаването на тази Истина произтичат по нататъшните мисли, чувства и действия на човека. Ако той се ръководи от разбирането, за божествеността на Живота ще влага много повече личното си отношение към всяко свое действие и всяка своя връзка. Личното му отношение ще се изразява в благоговение пред Силата, Мъдростта и Любовта на Висшия Разум сътворил света. Чрез това разбиране, човешките взаимоотношения ще бъдат издигнати на нова, по-голяма висота.
Сега хората живеят без да осъзнават своята връзка с Бога. Става въпрос за криво разбран стремеж за независимост и самостоятелност. В случая това означава напълно излишно противостоене на основните Правила чрез, които се проявява Живота. Иска или не, всеки човек е продукт на творческата дейност на Създателя. Той е създаден, за да участва в Живота, и чрез своите прояви да внася своя дял за неговото развитие. Точно тук е ключът към осъзнаването на смисъла на човешкия живот. Човешкият живот никога не трябва да се възприема и да се разглежда като частен случай. Вече сме говорили по този въпрос, затова сега ще кажа само, че човешкият живот трябва да бъде дейна и смислена изява на личността за утвърждаване на Божията Любов, Мъдрост и Истина в света. Като придобие всеки за себе си частица от тези велики добродетели, ще може да съдейства за усъвършенстването и развитието на човешкото общество. Човекът е призван да работи за общото благо. Призван е чрез внесената в света Божествена Идея за любов към ближния. Тази Идея стои в основата на Новия Живот, тази Идея изгражда благородните човешки отношения, тя създава предпоставка за духовно единение на хората в името на Любовта към човека и към Бога. Само в името на тази любов може да бъде постигнато правилното разбиране за ролята на Божествения Промисъл в изграждането на Обществото. Тогава всеки член на човешкото общество ще се ръководи от основната Идея на Сътворението за Живот чрез Любов.
Ето, това е Истината, която има първостепенно значение за качеството, за смисъла и съдържанието на човешкия живот. Това е Истината, която поставя основата на бъдещото развитие на човечеството. Тази Истина осветява пътя към създаването на благородно човешко общество. Ако тя бъде правилно възприета от човешкия ум, той ще работи за просветлението на съзнанието. Защото не е достатъчно само да знаеш нещо. По-важното е да можеш да работиш с това нещо, да го използваш практически, което ще рече да приложиш знанието си в живота и така да допринесеш за обогатяването на човешкия опит.
Истината за изначалната връзка на Бога със Света изцяло променя сегашния начин на живот. Променя го като виждане и проекция за бъдещето. Тя обаче, може да го промени, ако бъде възприета като ръководно начало, като съзнателно приложение във всичко, което човекът създава.
Какво се изисква от човека? Да се довери на усещането на своята душа за Божественото присъствие в нейния живот. Душата най-добре усеща присъствието на Бога и се опитва да подскаже на ума за Неговото присъствие. В най-трудните моменти от своя
живот, човек неволно изрича Божието име. Или когато му е много тревожно тайно се надява на Божията подкрепа. Но защо трябва под натиска на обстоятелствата само, човешкият ум да се докосва до Истината, без тя да стига да съзнанието? Пожелавам на всеки, който прочете този кратък текст, да потърси Божието присъствие в душата си, да се довери на нейното усещане и да знае, че същинската стойност на Живота може да се прояви само чрез Божията Любов, Мъдрост и Истина.
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
ТРИТЕ ПРАВИЛА НА ЖИВОТА
Човешкият ум винаги търси сигурност. Това означава, че човек живее с нагласата да премине през живота си леко и безболезнено. Умът търси онези възможности, които ще осигурят на човека безпрепятственост и удобство. Често се стига до разочарования и нестабилност в поведението. За всеки човек това е индивидуално и въпреки всичко има една обща закономерност, която предопределя човешкото отношение към трудностите. Тази закономерност се проявява като страх за себе си, страх от себе си, страх от живота. Свързва се и с инстинкта за самосъхранение. Хората приемат трудностите като заплаха за собственото си оцеляване.
Защо говоря за този проблем? Защото неговото неразбиране води до изключително ограничаване на човешката активност по отношение на развитието и усъвършенстването на съвременното общество. Сегашният етап от развитието на човечеството изисква целенасочена и всеотдайна работа за подобряване културата на общуване и от там за създаване на ведра и творческа обстановка за изява на личността. В общество затлачено от злобни и недобронамерени отношения човешкият интелектуален потенциал остава неизползван. Затова е необходимо хората да се стремят да създават в себе си и около себе си ведра атмосфера, спокойствие и стабилност, за да може всеки да изяви своите способности и умения. В това отношение е необходимо да се прояви взаимното насърчаване. Това ще рече, хората да поощряват добронамерено инициативите, с които всеки участва в обществения живот и така да създават възможност за неговата градивна промяна.
Защо хората приемат трудностите като заплаха за собственото си оцеляване? Защото не разбират достатъчно правилата, които създават живота. Аз искам да помогна на този, който се интересува от тези правила като запишем сега трите най-важни точки.
Първото правило казва, че животът се развива устремено и активно в резултат на Промисъла на Твореца за Живот на Цялото. За тази цел е създадена макропрограма, която определя най-важните, основните страни от развитието на живота. За тяхното установяване е предвидена необходимата творческа енергия и съответната подкрепа от страна на Светлите Същества, които работят за развитието на човечеството. Но само до тук, защото това е едната страна на живота, за другата трябва да се погрижат хората. Те трябва да знаят, че без проявена от тяхна страна инициатива неможе да се получи подкрепа. Точно тук трябва да бъде възприета най-задълбочено и напълно осъзнато възможността на всеки човек да твори в областта, в която се чувства най-способен, най-силен. От страна на Светлите Същества са създадени условия за пълноценна работа във всяка област на живота, но това е в менталния свят. Както знаете, физическия свят е проекция на менталния. Проектираното в менталния, може да се осъществи във физическия свят, ако има кой да го разработи. Затова всеки човек трябва да търси в себе си своите заложби, да ги открива и да ги разработва, за да може да се използва не само неговия личен потенциал, но и заложената като план-програма Идея на Твореца за развитие на човешкото общество. За по-прегледно
ще запишем, че първото правило е: лична инициатива на всеки човек за сътрудничество с Висшите Творчески Сили. Бъдете убедени, че на ментален план е създадено всичко необходимо за развитието и усъвършенстването на човешкия живот. Вие, чрез вашето съзнание, трябва да покажете, че имате достатъчно желание и вяра. Така чрез енергията на силните чувства, които съпътстват желанието и вярата на човека, може да се осъществи връзката с Висшите Творчески Сили. Тогава идва прозрението и човек интуитивно стига до вярното решение.
Второто правило е свързано с Идеята на Твореца за създаване на благоразумен живот на планетата. Какво означава това? Означава, че трябва да бъде постигнато единно колективно мнение на хората за начина на живот, който трябва да се използва от човечеството. Тази Идея изисква единение на хората по отношение на една главна Мисъл. Това е Мисълта за взаимното благоразположение. То трябва да съществува в съзнанието на всички хора, за да се наложи моделът за взаимно уважение и морална подкрепа. Взаимното уважение трябва да се проявява като неотменно поведение на зачитане на личността на другия. Ако в основата на такова поведение стои благоразположението, моралната подкрепа и уважението ще бъдат напълно естествено проявени форми за общуване. Благоразположението може да бъде съществена част от характера на човека – резултат от любовта му към хората, но може и да се възпита със средствата на познанието за Света. Когато човек опознае Света и човешката природа, той може да събуди у себе си доброто чувство на благоразположение и дори любов към ближния. Така че като второ правило можем да запишем: силата на доброто чувство решава житейските проблеми.
Третото правило изисква чувство на благоговение на човека към Живота. Какво означава това за човека ? Това означава, всеки човек да носи в съзнанието си мисълта за връзката на Живота с Божествения Промисъл, или по-точно, мисълта за конкретното проявление на Живота според Божествения промисъл. Божествения Промисъл за проявлението на Живота предвижда човешките отношения да бъдат изявени като възвишени чувства на любов и взаимност между хората. Това правило изисква още и жива любов към Бога и всичко сътворено от Него. От тук третото правило може да бъде определено като пожеланието: “Гради Живота с Любов!”
Третото правило има връзка с първото и второто. Защо? Защото повелява на човека да живее със светли чувства и вяра в себе си и Бога.
Светлите чувства и вярата са необходими на всеки, за да събуди своята лична инициатива, да възпита у себе си личността и да се свърже със своя Създател като стане Негов съмишленик за пълното проявление на Живота.
ЙОАН БОГОСЛОВ
ЗА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ
Човекът все още не може като Бога да влага любов във всичко, което създава. Човешката любов е частично проявена сила. Когато се проявява чрез мисълта, тя е егоистична любов. Това е така, защото умът филтрира чувството. Той в голяма степен дозира неговата способност да се изявява и по този начин ограничава жизнената сила на любовта. Когато се проявява чрез чувството, любовта е като стихия. Тя може да подведе човека и да го подтикне към поведение, чрез което да се изяви първичната сила на
човешката природа. Така се стига до прекомерно обгрижване и натрапване на личното присъствие. Чувството се превръща в страст, която изгаря. Така любовта руши, а не създава.
След това обяснение възниква въпроса, за каква любов говорим в случая. Нима любовта може да бъде контролирана чрез мисъл и чувство? Та нали тя самата е чувство!? Да, любовта е чувство, но това чувство е проявеното Божие присъствие в човешката душа. В зависимост от степента на осъзнатост на това присъствие се получава неговото конкретно проявление. Напълно осъзнатото от човешкия ум Божие присъствие се изживява от човека като истинската любов. Такава любов твори във всички области на живота, във всички нюанси на неговото проявление. Това е любовта, която с еднаква сила се проявява и към хората и към всичко в Природата.
Вие трябва да разпознавате човешката любов от Божествената любов. Човешката любов е потребност на съзнанието да се приобщава към себеподобното. Поради тази потребност човекът създава в своето съзнание представа за това, което той търси и иска да открие. В случая човешкото съзнание работи чрез точно определено желание. Човешкото съзнание се приобщава и постига съвместимост на своя стремеж с действителността, когато припознае в другата страна предмета на своята представа. Тогава идва чувството за привличане. Привличането се изявява като притегателна сила, която предизвиква действия. Те се проявяват в зависимост от силата на желанието и неговото съдържание. То определя и степента на привличане. Хората наричат това привличане любов и създават своите връзки и устройват живота си върху основата на това чувство. Точно то се проявява както вече казахме чрез мисълта и като чувство. Чувството на привличане може да бъде филтрирано чрез ума и да се проявява като стихия защото има своя чисто човешка природа. То възниква в човешкото съзнание, защото там в съзнанието е заложена потребността от пряка връзка между хората. Пряката връзка между хората е необходимото условие за развитието на съзнанието и неговото усъвършенстване. Тя е заложена в индивидуалната личностна програма и в Програмата на Твореца за създаване и развитие на колективното съзнание. Всеки човек има потребност да общува с другите и в своя живот създава различни форми на общуване. Те се определят от силата на желанието и неговото съдържание. Под съдържание на желанието трябва да се разбира конкретната насоченост на мисълта към определено действие или постигането на определен резултат. Конкретно насочената мисъл се изразява като силното или по-слабо искане нещото да се случи. Тогава когато искането е много силно, желанието се превръща в стремеж, защото то има устойчива сила. В човешкото съзнание искането да имаш и притежаваш конкретна връзка с някого обикновено се изживява като привличане, което има необясним характер. Всъщност искането си е чисто човешката потребност на съзнанието да се приобщава към себеподобното. Себеподобно като разбиране и отношение към живота и хората. Себеподобно като съвместимост на енергийните структури и организация на духовната същност.
Ето, това е необходимо да се знае и да се разбира от хората. Това разграничаване на чувството за любов от чувството за привличане е много необходимо, за да можете вие да си обясните същността на това, което вършите в областта на човешкото общуване. Като сте на ясно, че чувствата ви имат характера на чисто човешка и на Божествена проява ще знаете, че вие създавате вашите форми на общуване по два различни начина. В единия случай вие имате чисто човешкия подход, а в другия Божествената основа на сътвореното. Когато използвате човешкия подход, вие сте подвластни на първичната сила на човешката природа. Човешката природа все още не е освободена от нисшите чувства и елементарните мисли. Тя е в процес на развитие и точно поради тази причина са силните призиви на Духовните Учители за промяна в човешкото съзнание. Когато потребността от общуване бъде осъзната като духовна връзка между хората, ще настъпи нова ера в човешките взаимоотношения, ще бъде създадено ново, духовно общество. За тази цел ще ви помогне Божието присъствие.
Казахме по-горе, че напълно осъзнатото от човека Божие присъствие се изживява като истинската любов. Вие трябва да събудите сетивата си, за да възприемете и осъзнаете Божието присъствие в своето съзнание. Бог присъства във всяка човешка душа, защото душата е частица от енергията на Божествената Любов. Всяка човешка душа е създадена с Любов и е способна тя самата да създава любов, но във физическия свят това може да стане само с активното участие на ума и съзнанието. Затова вие трябва да допуснете Бога до вашето съзнание. Трябва да отворите сетивата си за Неговото присъствие и така да промените себе си и своето отношение към Света и Живота. Сега Пространството е наситено с Енергията на Висшата Любов, която се излъчва към всяка човешка душа чрез незримата сила на светлинната енергия. Затова Бог е Светлина и Любов, защото това са двете Негови най-мощни средства, чрез които Той се изявява и Твори.
Когато осъзнаете истината за Божието присъствие във вашия свят, вие ще можете да възприемете честотата на трептенията, с които е наситено Пространството. Това са трептенията, чрез които се изявява Неговата Любов и Неговата Мисъл. Вашите чувства и мисли все още не могат да достигнат съдържанието на Неговото Чувство и Мисъл, но могат да потърсят връзка с тяхната сила и с времето да развиете у себе си качествата, които ще изградят вашето ново съзнание. Така вибрациите на вашата мисъл ще достигнат вибрациите на Божествената мисъл, а това вече означава ново Творческо Начало. Началото на Новата Светла Епоха, за която се подготвя Вселената със всички средства на своето съществуване.
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
ЕСТЕСТВЕНИЯ ХОД НА СЪТВОРЕНИЕТО
Движението на определени въздушни пластове винаги е предизвиквало вълнение на цялостната атмосферна обвивка на Земята. Колкото и едностранно да е изявено, движението на въздушните пластове се отразява на цялостния атмосферен фон на планетата. Не говоря за това явление, което вие наричате ветрове, а имам предвид онази асимилационна способност, която имат атмосферните пластове по отношение на възприемането и обработването на газовете, които идват от вашата или от друга някоя планета. Защото нищо не остава в определено статично положение в пространството. Всичко се движи и движейки се то участва в цялостния процес на преобразуване на финия енергиен състав на Сътворението. Вие не забелязвате движението на различните енергийни пластове, но усещате тяхното движение като го приемате за природно явление. И то всъщност си е природно явление, което се изявява като самостоятелно действаща природна сила. Защо природна сила? Защото е част от всичко Съществуващо, от всичко създадено, за да се изяви чрез него Божията воля.
Необходимо е вие да знаете, че движението на въздушните пластове е вид енергийна активност, която се свързва с енергийната активност на вашите организми. На пръв поглед едното изглежда твърде далеч от другото, но това е само привидно. Вие сте потопени в огромния енергиен басейн на планетата и вашите организми са включени в неговия състав чрез вашите енергийни тела. Как да приемете това? Като възможност на човешкия организъм да обменя своите енергии с тези в пространството. Енергията, която участва в строежа на вашите енергийни тела е съставена от същите елементарни частици, които стоят в основата на енергийния строеж на планетата. Вие имате СЪотношение с всичко създадено в природата и това ви прави нейни равноправни членове. Искате ли да знаете защо е така?
Защото първичната субстанция от чиято среда възниква Животът е субстанцията на Божествената Мисъл. Тя създава онази енергийна среда, която й е необходима, за да може да моделира чрез нея и да изгражда Света. Вие не можете да приемете този факт и до ден днешен, но всъщност истинската сила на Божествената Мисъл се разгръща точно в процеса на активната работа за Сътворението. Не бива да се изключва никога участието на Божествената мисловна енергия от мисълта за Сътворението. Просто защото без тази мисъл не би имало Сътворение. Вие трудно възприемате тази истина, но тя сега идва отново при вас, за да ви каже, че имате много малко време за осъзнаването на нейната сила. Тази сила действа и сега, но ще действа с особена активност до края на тази година и особено през следващата, защото измененията, които предстои да настъпят са от изключително значение за понататъшния начин на живот не само на тази планета.
Вие не знаете, че на Луната и на Слънцето също има живот. Всъщност по-точно е да кажа, вие не можете да повярвате, че там има живот, а всъщност точно този живот дава съществено отражение върху живота на всички планети от Слънчевата система. Това е живот на много по-високо развити от вас Същества, които могат по подобие на Бога – Творец да влияят със силата на своите мисли върху Времето и Пространството. Те въздействат върху вашето съзнание, като ви изпращат мисли от различен характер и ви подтикват да работите в една или друга посока. Тяхното желание на този етап е да ви помогнат да възприемете енергията на Божествената мисъл и да я въплътите в своето съзнание като стремеж за усъвършенстване. Основната мисъл, която установяват те на планетата е мисълта за приобщаването ви към Бога. Правят го с пълната убеденост, че по този начин помагат на основния План-Програма на Твореца за извеждането на човешкото съзнание от състоянието на латентност.
Вие получавате сега тази информация, за да ви кажем още веднъж, че всичко във Вселената е едно Цяло. Мисълта на Твореца е създала онази необходима среда за всяко създание, която може да му помогне то да расте и се развива добре. Има, обаче, една особеност, която трябва също да се знае. В основата на всяко развитие, било то на растение, животно или човек стои неговата собствена инициатива. Говорили сме много по този въпрос, но Аз искам още веднъж да подчертая колко много е необходима личната инициатива. Тя се свързва с желанието, и вие сега ще се озадачите как стои този въпрос при растенията и животните. Ами стои съвсем правилно, защото личната инициатива е качество вложено в духовната структура на всичко Сътворено. Разликата идва от това, че при човека има съзнание и личната инициатива се развива в зависимост от нивото на което се намира съзнанието. При растенията и животните личната инициатива се изявява като естествен процес на развитието им. Така както например се движи кръвообръщението или пък се извършва обмяната на веществата във вашите организми, така и личната инициатива се изявява с естествения си ход при тях, като стремеж на съответния организъм за самосъхранение и развитие. При човека съзнанието придава друг, много по-дълбок смисъл на личната инициатива и я превръща в елемент на духовното развитие на Цялото. На Цялото, защото с личната си инициатива човек участва в пълнокръвния Живот на Сътворението. Толкова за личната инициатива.
Мисълта Ми в началото беше за движението на въздушните пластове. Това е движение, което създава изменение не само в пространството, но и във времето и в съзнанието на всичко живо. Движението на въздушните пластове е движение на естеството на Сътворението. Как да се разбира казаното? Като отговор на въпроса защо е толкова важно да говоря по този въпрос. Защото естеството на Сътворението има енергиен характер, то създава енергийната основа на всичко съществуващо. Движението на въздушните пластове се извършва постоянно, но с различна степен на интензивност, затова и влиянието му е различно. В зависимост от степента на неговата интензивност може да се търси и неговото влияние върху различните организми. Влиянието му върху човешкото
съзнание може да бъде свързано с различните нива на атмосферното налягане. Аз сега няма да конкретизирам повече този въпрос, за да не се създава нагласа у хората за определени състояния. За вас е важно да знаете, че връзката ви с енергията в пространството е изключително пряка и трябва да търсите винаги възможност за обмен между вашата енергия и тази в пространството. Но как? Като подбирате за случая чисти места, встрани от наситените с атмосферата на градския живот райони. Излизайте редовно на разходка сред природата, за да дадете възможност на своя организъм да получи необходимата вентилация. Това ще рече, той да свърши своята работа, която му е внедрена още при неговото създаване. Организмът е способен сам да се изчиства от ненужното и да приема това, което му е потребно, стига да му дадете възможност за това. Ако поддържате връзка с природата, вие ще можете да подпомогнете работата на своя мозък, а това означава и възможност за съзнателна творческа работа в областта, в която се намирате.
Всичко, което казах до тук ви е изключително необходимо като знание, за да се засили у вас стремежа за активно общуване с въздушното пространство. Това е голямата потребност на вашето духовно същество, което живее затворено в плътта на вашето Аз. Не го отделяйте от неговата природа – въздушното пространство, за да може то да ви бъде полезно във всяко време на вашия духовен живот. Той, духовният живот, сега ви е необходим повече от всякога, за да можете да усвоявате новите енергии, които щедро ви се предоставят от Висшите Сили, чрез които работи Творецът. Преобразяването на Пространството не може да бъде осъществено без вашето лично участие. Времето, в което сега се намира човечеството изисква да се живее с разбиране за измененията в Природата, за да не спира човекът естествения ход на Сътворението.
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
СПОРЕД БОЖИЯТА ВОЛЯ
Съвременният човек все още не се е отърсил от предразсъдъците. Какво всъщност наричаме предразсъдъци? Това са онези закостенели разбирания по отношение на нещата от живота, които ограничават човешката мисъл и от там човешката инициатива. Човекът с предразсъдъци в своето отношение към живота твърде много умува и в крайна сметка не стига до правилния път, защото предразсъдъците му пречат. Предразсъдъците изкривяват правилната посока на човешката мисъл, защото по същество те създават отношение на несигурност. И това е така, понеже хората чието съзнание е завладяно от предразсъдъци не вярват в собствените си сили. Затова другото име на предразсъдъка е предубеждение. Хората с предубеждение си създават предварителна нагласа за нещата. Те предопределят развоя на действията единствено само според собственото си разбиране. Бедата е там, че в такива случаи собственото разбиране е тясно ограничено виждане за живота.
Човек никога не трябва сам да предопределя успеха или неуспеха на каквото и да било. Когато започва определена работа, човек трябва да пожелае добрия изход, като си каже “ Да бъде не така както аз го искам, а както Бог е определил да бъде”. Поставя ли се в зависимост човек в такъв случай? Ни най-малко! Защото като пожелае неговото начинание да се осъществи според Божията воля, човек привлича на своя страна всички онези Светли Същества, които се грижат за изпълнението на Божията воля. Като каже човек “Да бъде така както Бог е определил”, той приема енергията на Божията Идея за осъществяването на определеното нещо.
Ще кажете, че вашата работа е малка работа и не е нужно да чакате помощ от Бога. Не е така. Колкото и малка да е вашата работа тя се нуждае от правилна мисъл, за да се
осъществи. Правилна е мисълта на човека, когато съвпада като идея, смисъл и съдържание с Божията мисъл, т.е. с Божия промисъл за развитието на Живота. Вие винаги ще имате в ума си и Идеята на Бога, т.е. Неговото присъствие във вашия живот. Като живеете с тази нагласа, вие ще можете да отворите път за вашата интуиция. Тя ще се развие много повече и ще ви помага много повече като знаете, като сте уверени, че има кой да ви напътства.
Ние сме обяснявали в много теми и затова Аз сега само мимоходом ще спомена, че сполучлива, успешна е тази човешка дейност, която се включва в рамките на Божията Идея за съществуването и развитието на нещата от живота. Ще кажете, че вие не знаете коя е Божията Идея. Толкова по-зле за вас, ако действително не знаете, защото това означава, че вие нямате връзка с Цялото. Това показва, че вие имате тясно ограничено разбиране за своите действия, което произлиза единствено от мисълта за вашата лична, собствена изгода. Да имаш в ума си Идеята на Бога за съществуването и развитието на нещата от живота, означава да мислиш и за другите така както мислиш за себе си. Означава още каквото вършиш, каквото предприемеш да го правиш с мисълта за общото благо. Да влагаш в действията си загриженост и мисъл за връзката ти с другите хора. Казано простичко, това ще рече, днес като решиш да правиш каквото и да било, да си помислиш, със своето действие дали ще помогнеш или навредиш на близките си, или на съседите си, или на колегите си, зависи за какво конкретно става въпрос. Човек не живее сам и колкото и ограничено да е неговото общуване, той все пак влиза във взаимодействие – било с ближния си, било с околната среда, в която се намира. Вие не бива да изключвате средата, в която живеете от мисълта за общуването. Вие общувате с Природата и всичко, което тя е създала по много пряк начин. Всъщност за вас е важно да си дадете сметка как общувате, било с хората, било с Природата. Важното в случая е да знаете, че вие общувате както чрез действията си, така и чрез мислите си. Мислите ви имат пряко въздействие върху съзнанието на хората, на растенията и животните. Макар и значително по-неразвито, но съзнание имат и те – растенията и животните. Тяхното съзнание се поддава на влияние от по-висшето съзнание, с което те общуват. Сега става въпрос за вашето съзнание. То може да влияе на растителния и животинския свят и затова е много важно мислите ви да са изпълнени с любов. Ако вашите мисли са благи и чисти, те ще се родеят с Божиите мисли и по този начин, вие ще можете да се ползвате от благодатната енергия на Божествената любов. Точно поради тази причина, човек трябва да се избави от предразсъдъците, за да може де се приобщи към светлия поток на Божествената енергия.
Казвали сме ви многократно, че Пространството в последните години е изпълнено с Нова Енергия и тя е в състояние да взаимодейства с човешката енергия и да я видоизменя. Като казвам да я видоизменя, Аз имам предвид, че Новата Енергия има предназначението да овладее човешката енергийна същност. Какво ще рече това? Това означава, че човешката енергийна същност ще промени структурата и качеството на своя енергиен потенциал. Човешките енергийни тела ще получат нова структура и нова активност. Те ще започнат много по-активно да сътрудничат на физическото тяло и да го ръководят в неговите чисто физиологични процеси. Сега човешкият организъм работи основно според закодираната в него програма за индивидуалното му развитие и когато попадне под въздействието на физическия свят в много случаи се нарушава правилността на неговите функции. Когато се даде възможност на Новата Енергия да овладее енергийното тяло на човека, ще се получи нова енергийна същност, която ще бъде много по-адаптивна към условията на физическия свят, защото сега съществуващите енергийни тела на човека ще променят своята информационна стойност. Всъщност, точно внедрената нова информация, създава Новата Енергия. Тя е “нова”, защото има други по-различни свойства, които се дължат на промененото й съдържание. Тези свойства работят според внедрената в Енергията информация. Тук ще припомня, че информацията направлява енергията, т.е. според “записаното” се случва и ставащото, затова вие казвате, че енергията следва мисълта. Ето
защо най-общото обяснение, когато става въпрос за Новата Енергия е, че тя променя вибрациите на човешкото тяло. Промяната на вибрациите е резултат от променената информационна стойност на енергийните тела на човека.
Посланието на Новата Енергия е “ЛЮБОВ”. Ако вие допуснете това послание да завладее вашето съзнание, ще получите възможност за синхронизиране на вашите енергийно-информационни стойности с тези в Пространството. Така ще можете безпроблемно да се адаптирате към новите условия, които сега се създават с Еволюцията на Сътворението. Времето и Пространството вече са приели Новата Енергия, т.е. Новата Енергия вече изпълва Пространството, но не го е овладяла напълно, защото вие сте съществена част от това Пространство. Сега е необходимо вие, като съзнателно живеещи същества, да използвате своя разум за приобщаване към енергийната среда, за да се създаде Новият Свят и така да се изпълни волята Божия.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
НОВИЯТ ЖИВОТ
Развитието на човешките взаимоотношения през последните години търпят съществени промени. Хората започнаха да гледат на себе си и на ближния с променено отношение. Това отношение е израз на създадената нова представа за човешкото умствено развитие. Умственото развитие на съвременния човек показва способност и съзнание, които са характерни за високо развита цивилизация. Аз не казвам, че вие, според Нашето виждане, сте достигнали нивото на високо развита цивилизация, но твърдя, че вече са създадени наченките за такава възможност. Важното в случая е, че хората започнаха да разглеждат себе си в рамките на една нова структура. Това е структурата на промененото съзнание. Човечеството вече видоизменя своето разбиране за човешкия род и отношението си към него. Това ще рече, че себеподобните вече не се възприемат непременно като противоположната страна на личното “Аз”, а като човешка същност, способна и призвана да работи за своето самоусъвършенстване. Впрочем, не е съвсем правилно да се каже самоусъвършенстване, защото за духовното усъвършенстване на всеки човек се грижат Светли Същества от Йерархията на Светлината и ако стремежът на човека е искрен импулс, той никога не остава сам.
Хората, които могат да бъдат включени в рамките на новата структура на съзнанието са хора, които живеят с разбирането за Новия Живот. Тъй като те радеят за нови човешки отношения, виждат перспективата на човечеството точно в изграждането и създаването на Новия живот. Разбирането за Новия живот е разбиране на отделната личност за създаване на високоблагородни човешки отношения. Искам да поясня, че когато говорим за високоблагородни човешки отношения, Ние от Великото Бяло Братство, имаме предвид създаване на атмосфера на взаимно уважение, благост и доброжелателство.
Осъществяването на тази идея изисква много упоритост, воля и правилно разбиране на Живота. Правилното разбиране на Живота означава, правилно мислене, а правилното
мислене изисква правилни действия. Точно тук в разминаването на мислите и действията трябва да се търси причината за неосъществената до сега идея за създаване на Новия Живот. Погледнато реално съществуват твърде много теории, но на практика нищо съществено не е създадено.
Защо се получава разминаване между мислите и желанията на хората за създаване на Нов Живот? Защото хората приемат тази идея като пожелание, а не като истинско желание. Пожелание на група ентусиасти, пожелание на хора, които идеализират действителността, пожелание едва ли не на наивници. На болшинството от хората им се струва все още невъзможно да навлязат в Новия Живот, и това е така защото те го виждат и възприемат по-скоро като литературно съчинено обяснение за някакъв нов начин на живот. И така ще бъде едностранно възприета тази идея, докато не се събуди вярата на хората за нейното пълноценно осъществяване. Точно затова се получава разминаването между мислите и действията, защото отсъства вярата. Имаме повече теоретизиране, без увереност в действията и без вяра в осъществяването на идеята. Хората трябва да се постараят да видят реално съществуващите възможности и да ги използват пълноценно и безрезервно. Защото всяка възможност е дадена за хората като подкрепа свише, като морална опора, за всеки тръгнал по пътя на дръзновена работа за създаването на Новия Живот.
Аз, Архангел Михаил, не бих започнал тази тема, ако не отчитах промените, в човешкото съзнание, за които говорих в началото. Променената структура на човешкото съзнание, за сега е видоизменящо се разбиране за същността на Сътворението. Хората в голяма степен напреднаха в овладяването на науката и опознаването на своята физическа и духовна цялост. Сега хората са по-близо от всякога до възможността да създадат Новия Живот. Вярвам, че малко не им достига, за да изяснят за себе си какво конкретно се изисква от тях. Аз ще се притека на помощ като кажа, че това, което все още не достига е вярата в собствените възможности. Вярата, че ти – човекът, си създаден с божествени заложби, които трябва да опознаеш и да развиеш. Когато бъдат опознати всички възможности на човешката духовна същност, ще се получи и промяната в начина на живот.
Какво най-вече трябва да знаете? Първото нещо е свързано с вашите умствени способности. Те са твърде големи и могат да ви позволят да общувате безпроблемно помежду си използвайки телепатията, но в същото време могат да ви осигурят връзка с целия Космос. Вие можете да виждате много повече от това, което сега виждате, можете да чувате много повече от това, което чувате, можете да пътувате безпрепятствено из цялата Вселена, можете да имате много достъпно нови енергийни източници, които са продукт на Сътворението – вие няма да ги измисляте, просто трябва да ги опознаете, за да ги използвате. Много ви е дадено, но вие почти нищо не използвате и то само защото ви липсва вярата в собствените сили и вярата в Божията подкрепа, която няма как да получите, ако не я поискате. Новият Живот ще бъде ваше достояние, ваш Живот, само ако вие създадете в съзнанието си неговият образ и го поискате. Затова трябва смело да мечтаете, истински да искате и с любов да творите.
Казах вече, че има проблясъци, които подсказват възможност за нова промяна. Това е вашето променено отношение към човешкото умствено развитие. Вие започнахте в голяма степен да развивате умствените си способности, да създавате, погледнато от позицията на съвременния човек, чудеса. Но сегашните достижения са нищо в сравнение с това, което би могло да се получи, ако вие използвате вярата в Бога и вярата в собствените си заложби. Вярата в Бога ще промени вашия морал и ще ви направи Негови съработници. Ще се получи така, че вие като създавате нещо ново, то ще бъде част от Неговия Промисъл, Промисъла на Създателя, и ще допринася за утвърждаването на изначалната идея да се твори с любов. Всъщност, това е основата и същността на Новия Живот: развитие на творческия потенциал на човека чрез силата на любовта. Това е смисъла и съдържанието на големите промени, които сега настъпват. Променящия се Свят трябва да
се утвърди като източник на вдъхновение за човека и той да се приобщи към всички разумни сили, които сега действат във Вселената за нейното преобразяване. Напразни ще бъдат усилията на всички Светли Същества, които работят за преобразяването на Света, ако към техният труд човекът не приложи и своя труд. Затова събудете своята духовна сила, извикайте за живот своите заложби, дайте им простор за развитие, и като се уповавате на Бога бъдете творци на Новия Живот.
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
ДА РАБОТИШ ЗА СЕБЕ СИ…
Да концентрираш усилията си върху своето духовно развитие и усъвършенстване не означава, че мислиш само за себе си. Човек първо трябва да работи за себе си, ако иска да е полезен на другите. Какво включва като минимум изисквания работата за себе си? Най-напред изясняване на личните отношения със самия себе си. За целта трябва да си осъзнал наличието на своя интелектуален потенциал и да си на ясно какво означава това; да си почувствал потребност от действия за изява и утвърждаване чрез тях на своя “Аз”. Твърде много хора, да не кажа болшинството от хората на Земята, не разсъждават върху подобни въпроси. Те не правят разграничаване между собственото “Аз” и интелектуалния потенциал на човека. Всъщност интелектуалния потенциал е всичкото, което човекът е успял да събере и обработи съзнателно като знание през всички свои животи, плюс внедрената му от Създателя интелектуална платформа. Азът е самосъзнанието за всичко, което притежаваш като духовна същност и сила, и способността да го проявиш. Той е твоята изява като разумно мислещо и действащо същество. Азът направлява и използва възможностите на интелектуалния потенциал и създава нови форми за неговото проявление.
Да работиш за себе си означава непрекъснато да търсиш възможност за лично участие в общите дела. Човек не може да изгради своята личност затворен единствено в рамките на своя личен живот. Чрез участието си в общите дела човек създава възможност да се проявят всички онези качества, които изграждат неговата нравственост, неговия морал. Така се създават условия и за проявяване в най-голяма степен на неговите умствени способности и воля.
Казах по-горе, че човек първо трябва да работи за себе си, за да е полезен на другите. Така е, защото на преден план е необходимо всеки да открие и утвърди качествата, които създават нравствеността и морала му, да уякчи своята воля, да изчисти своето съзнание от всякакво влияние на преднамереност и неуравновесеност, да се освободи от завист и алчност, от егоизма си. Едва тогава ще е полезен за другите. И всичко това може да стане успешно най-вече когато човек концентрира своята мисъл и желание върху Идеята за Служене. Забележете, че Аз казвам мисъл и желание. Едното без другото не би могло да свърши полезна работа. Впрочем, това е валидно и за всяко друго начинание. Мисълта, ясната изчистена мисъл, трябва да съпровожда искреното и силно желание. Желанието трябва да е добре мотивирано, което ще рече правилно обмислено. Тук не става въпрос за умуване, а за способност за разсъждаване и анализ.
Идеята за Служене не е достатъчно разгледана, не е достатъчно разяснена и може би поради тази причина недостатъчно използвана. Мисълта за нея се преплита твърде неправилно с мисълта за слугуването. Разликата между двете е съществена. Слугува този, който няма собствена идея, няма целеустременост на духа и стремеж за развитие.
Слугуването е характерно за малодушните, слабохарактерни хора. Те преживяват точно като превръщат себе си в оръдие в ръцете на находчивите и остроумни хора. Те са техен придатък и нищо повече.
Служенето е висша цел. То осмисля живота на човека и му придава значение на съзнателно организирана творческа изява на личността. Когато човек работи върху себе си, върху своето усъвършенстване и развитие, той най-напред мисли за другите. Човешката личност израства чрез грижата за другите. В този случай всяко действие е съобразено с възможността да си полезен на семейството си, на приятелите си, на колектива, в който работиш, на обществото, в което живееш. Това не означава, че този човек няма свой личен живот. Какво трябва да разбираме под личен живот? Това е възможността да градиш себе си като високонравствен и любещ човек. В стремежа да изградиш необходимите качества ти създаваш творческата атмосфера на своя личен живот. Вижда се, че Идеята за Служене и личния живот имат една посока и това е пълноценната връзка с ближния.
Идеята за Служене е дълбоко нравствена идея и носи пълно удовлетворение на личността, когато бъде правилно разработена. В такъв случай тя е и стимул за създаване на нови качества, които да изпълват съзнанието на човека с благородното си съдържание. Някой би възразил, че не може да служи този, който не люби. Любовта е основа на стремежа и желанието за Служене. Да! Това е първата причина да служиш на ближния си. Любовта към човека и любовта към Бога са първопричина за желанието на човек да бъде полезен на обществото. Когато любовта ръководи мислите и действията, когато любовта е стимул за живота на когото и да било, тогава се създават най-благоприятните условия за взаимност и добруване. Когато любовта е основа на човешкото поведение, тогава всичко се подрежда като от само себе си.
Моята идея за тази тема идва най-вече от необходимостта да се каже още веднъж, че Идеята за Служене може да се развива и използва и когато човек е проникнат от добронамереност. Добронамереността е качество, което всеки може да възпита у себе си, стига да поиска. Добре! Не ти достига любов, за да обичаш хората, не чувстваш у себе си топлото чувство на всеотдайността, тогава се постарай да поискаш да бъдеш добър. Ако не можеш да помагаш на обществото, поне да не му вредиш! Това ще рече да се стремиш да събудиш у себе си желанието да се освободиш от егоизма, завистта и алчността. Концентрирай се върху силата на самоконтрола. Когато човек контролира мислите и действията си, развива в голяма степен своята взискателност. Той е взискателен към себе си, изисква определен резултат и така си помага да усъвършенства своята последователност и воля. Моят призив е към всички ония хора, които не могат да почувстват любовта, които просто не я носят в сърцето си. Искам да им кажа: това е така защото вие не сте се постарали да събудите чувството на любов у себе, защото не сте поискали да живеете с любов. И тъй като все още не ви достигат сили да постигнете това състояние, Аз ви призовавам, като не можете да любите, да не мразите. Като не можете да живеете с любовта, развивайте добронамереността. Добронамереният човек не вреди никому, защото всичко, което прави, е продиктувано от желанието да е ползотворно. Добронамереният човек е доброжелателен. Такъв човек не използва вредните отрицателни мисли и чувства в отношенията си с хората. Вие можете да живеете без зложелателство и без негативно отношение към хората и живота, защото във вашата духовна същност е вложена още при сътворението на човешката душа добродетелната основа. Върху нея, върху добродетелната основа е създадена човешката душа. Тя е трайната сила, която дава импулс на човешкото сърце да обича. Но, за да се постигне това е необходимо да освободите съзнанието си от зложелателство. Аз ви призовавам да освободите съзнанието си от тежкия товар на негативната мисъл. Негативната мисъл държи човека в средата на нестабилността, отнема му светлината на доброто чувство и го подтиска със злорадство, завист и злоба. Това са придобити качества. Никой не се ражда зъл, защото човекът е
създаден с любов. Осъзнайте силата на тази истина, за да дадете възможност на своята душа да живее в светлина и любов. Това е нейната истинска, потребност. Само така тя може да прояви своята Божествена сила.
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ЗА ХОДАТАЙСТВОТО ПРЕД БОГА И СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ЛИКВИДИРАНАТА КАРМА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
По повод някои твърдения за необходимостта от ходатайство пред Бога и съобщението на Санат Кумара за ликвидираната карма на човечеството
Няма такова нещо като ходатайство пред Бога. Да ходатайстваш за някого трябва да знаеш първо на какво ниво е неговия морал, неговата нравственост. Не може да се застъпваш за някого, ако той е с увредена душа. Увредената душа е тази душа, която е изпълнена с омраза, завист и злоба. Но да кажем първо защо няма такова нещо като ходатайство пред Бога. Ходатайства се за някой, който иска, а не е могъл да получи нещо. Защо не е могъл? Поради какви обстоятелства не е получил желаното нещо? Не е ли преди всичко защото не го е заслужил? Ако някой заслужава да има нещо, най-малко Бог е Този, Който ще го лиши от желанието му. Вие си мислите, че Божията воля може да бъде някак обработвана и повлиявана, че Бог днес може да бъде на едно мнение, а утре на друго, само защото някой е ходатайствал за някого. Вие разбирате смисъла на тази дума като нещо, което е свързано със застъпничество за някого. Допускате ли, че Бог може да си е създал неправилно или лошо мнение за някого или нещо и ходатая, или застъпника да го наречем, ще отиде да му каже, че това не е така. Не бива до такава степен да се принизява отношението на Бога към хората. Искам друго да ви стане ясно, че когато е необходимо да се помогне на някого да превъзмогне трудностите, които има, това се прави много внимателно и то с помощта на ония Светли Същества, които работят за човешкото духовно израстване. Не мислете, че Бог се занимава с всяка подробност от вашия живот, пък било то и допълнително запознат с подробности чрез ходатаи. Работата на Бога не е да следи всеки човек къде как се изявява, и дали днес ще сгреши, пък утре ще се поправи. Това са подробности, които имат свое основание да се случват в човешкия живот, защото чрез грешките си човек израства. Направляват го Светлите Сили, които служат на Бога в името на доброто. Хората, които вярват, че Бог им помага не се лъжат в своята вяра, защото Бог е дал благословията си и е създал условията, чрез които Светлите Сили – Неговите Помощници, да се грижат за човешката душа. Подкрепата и помощта за хората стига до тях чрез Божията воля.
Вие трябва да знаете, че освен този смисъл, който влагате в думата ходатай и в разбирането си за ходатайството като застъпничество пред Бога за човешките неудачи, има и друго значение за думата ходатай. Нейното значение е посредник – ходатай значи посредник. Да, като посредник между Бога и човека се възприемат някои хора като свещениците например, като посредници между хората и Бога се представят и някои от висшите Същества – служители на Бога, но това са изключителни случаи, които могат да бъдат използвани само в краен момент, когато хората са сгрешили толкова много, че има опасност от бедствено някакво положение. Защото никой и никога не може да попречи на човека да общува с Бога. Човек сам си е ходатай, застъпник и посредник. Друг е въпроса доколко културата на отделния човек му позволява да общува с Бог и също как да общува с него. Затова Аз винаги съм учил моите последователи на култура на общуването с Бога. Да
общуваш с Бога означава да знаеш как да застанеш пред Него и как да Му говориш. Трябва съзнанието ти, чувствата ти, цялата ти душа да бъдат концентрирани в една точка и тази точка да е мисълта за Бога. Никаква друга мисъл не трябва да има в човешкото съзнание, когато човек застане пред Бога. Никаква друга мисъл, освен ясното и конкретно оформено моление. Чувството трябва да е чувство на преклонение, на благоговение, на благодарност и признателност. Онези, които Бог е разпоредил да бъдат духовни водачи и учители – те ще се постараят да ти помогнат, защото Бог им е възложил точно тази задача – да упътват хората, да им помагат със силата на духа да превъзмогват своите трудности.
В случаите, когато Сам Бог помага, Неговата сила се чувства, като мигновено вдъхновение, като светлина и прозрение за ума и съзнанието, като сила на духа, която окриля и превъзмогва отчаянието. Той е Светлина и Любов, затова човешкото съзнание получава просветление, а човешката душа получава упование когато молитвата е чута. Бог е Сила, Светлина и Любов. Той се проявява чрез Мъдростта и Истината, затова Неговата помощ е винаги навременна и създава условия за най-добрите възможности за укрепването на човешкия дух. Запомнете: Бог е Истина и Мъдрост, Сила, Светлина и Любов и никога никой не може да му внушава каквото и да било, защото Той е Източника на знание, на мъдрост и любов. От Него идва истината и съзнанието за нея се опира на Силата на Неговия Дух. Бъдете разумни в общуването си с Бога, не тичайте при Него и за най-малките си неволи. Когато се наложи има кой да ви помогне. Той е създал цяла армия от Светли Същества – ангели, архангели, които да се грижат за вас. Те имат Неговата Мъдрост и Любов, за да могат винаги да ви бъдат полезни. Не унивайте от всяко срещнато препятствие и не мислете, че отчаянието е нещастие. Знайте, че силата на духа, която Бог е създал е толкова мощна, че може да бъде в помощ на всеки човек, стига той да знае как да я потърси. Бъдете грамотни в желанията си и когато искате, съобразявайте какво и как искате. Бъдете уверени, че никой няма да остане без подкрепа, ако искрено е потърсил помощ и ако са чисти помислите му. Затова Аз искам да ви посъветвам още веднъж, да не се поддавате на такива внушения, които изкривяват истината за общуването ви с Бога. Ходатаи има в човешките отношения поради неправилното разбиране за живота, но ходатаи пред Бога – няма. Той е всесилен, всемъдър и Неговата Любов е достатъчно силна, за да стигне до всяко човешко сърце.
По въпроса за ликвидиране на кармата, ще ви кажа, че това е много съществен момент от еволюцията на Вселената и ликвидирането на кармата е мощна трансформация на натрупаната в Пространството негативна енергия. Светлите същества работят неуморно в тази посока и са постигнали забележителен резултат, който трябва да бъде запазен на нужното ниво. Това означава хората да преустановят излъчването на негативна психическа енергия. Давате ли си сметка колко отговорно е това? А дали човечеството е готово за постигане на такъв начин на живот, при който по никакъв повод в Пространството да не се излъчва отрицателна енергия? Достигнало ли е човешкото съзнание това ниво? Защото да бъде преустановено излъчването на негативна психоенергия означава напълно просветлено съзнание, съзнание изцяло освободено от негативни мисли и чувства. Само чрез просветлено съзнание може да се ликвидира кармата. Затова човечеството трябва да знае колко по-голяма е сега отговорността, която стои пред него, след като от Божествения свят е направено всичко възможно за спасяването му. Няма и не може да има прошка за този на когото всичко му е предоставено, за да живее разумно, а той опропастява стореното! Благоразумието е добродетел, която човечеството не използва пълноценно. Бъдете благоразумни, за да запазите живота на планетата!
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
ЗА ВЕЛИКОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Еволюцията на Сътворението е в ход и всичко, което е създадено променя своята форма. Ние не говорим за външни изменения, а за промяна в енергийната същност на сътвореното. Тази промяна е необходима, за да послужи като продължение на Живота във Вселената. Новата Промяна се получава като резултат от действието на Новата Програма. Всъщност Новата Програма е неразделна част от всичко предвидено за съществуването на Живота, само че сега имаме актуализация на фактите от действителността и основата на Сътворението.
Фактите от действителността са онези действия на човешкия разум, които създават настоящето. Всяко от действията има силата на сътворяващ фактор, и така чрез изявата на своите умствени способности и умения, човекът създава Живот. Защото действията развиват и утвърждават Живота. Те обаче, са също така и възможност за разграждане и унищожаване на Живота. Такива тенденции се забелязват напоследък, в резултат на неправилното отношение на човека към Живота. Затова сега чрез Новата Програма за изменение на Сътворението ще се постигне такова видоизменение, което като промени формата ще промени и съдържанието. Вие все още не можете да възприемете като съществена, като истинна Информацията, която говори за изменението на физическото тяло на човека. Но то също е част от Сътворението и затова няма как всичко друго да се промени, а вие да си останете същите. В активното изменение на формата обаче, могат да се включат само онези хора, чието съзнание е подготвено, чието съзнание е постигнало необходимата промяна, за да се нарече просветлено съзнание. Техните физически тела ще претърпят най-голямото преобразование от Сътворението до ден днешен. Впрочем това не е съвсем правилно да се каже, защото физическото тяло на човека е било безплътно в началото на Сътворението, и в продължение на много години, при различни обстоятелства, на които сега няма да се спираме, е настъпила промяната. Но тя не е настъпила така мигновено, както се предвижда да се получи сега. Сега физическото тяло ще получи мигновена промяна и вече в светлинната си форма, ще се слее с останалите енергийни тела на човека. Това е мигът на Великото Преображение. Физическото тяло ще добие способността да се интегрира безпроблемно в сега съществуващата енергийна система от светлинни тела. Сега те проникват едно от друго и всяко има своя характеристика и свое предназначение, а тогава ще бъдат едно цяло и ще съществуват като едно цяло. За да се разбере правилно това, което казвам, ще уточня, че тогава светлинните тела ще бъдат една хомогенна “смес”, ще изграждат една енергийна форма и ще функционират като един организъм. Светлинната енергия, която стои в основата на сътворението, ще се прояви напълно, като естествения фактор за съществуването на Живота. Вашето съзнание ще има водеща роля в новото преструктуриране и създаването на Новия човек. Съзнанието, с което ще ви завари прехода ще определи вашия път и вашето лично участие в Новия Живот. Ето защо Ние, Висшите Учители от Школата на Христос работим чрез Всемирната научно-образователна програма вече 7 години за промяната на вашето съзнание. В поредицата “Езотерични записки” Ние ви говорихме за необходимостта от създаването на ново отношение към себе си и целия Свят, защото това ново отношение създава вашата нова форма на съществуване. Чрез мислите и действията си вие работите за развитието и усъвършенстването както на своето съзнание така и на своите светлинни тела. Те ще бъдат толкова устойчиви и жизнеспособни, колкото вие съумеете да приобщите вашите мисли към Идеята на Създателя за Преобразяване на
Времето и Пространството. Ако вие имате разбиране за естествения ход на Еволюцията, ще се отнесете с разбиране и към всичко, което съпътства Измененията, т.е. ще станете част от тези изменения. Това е необходимо, за да се получи изграждането на работещо, благородно съзнание. Това е основната цел на Сътворението, на създаването на живот на тази планета. Сега е дошло времето, когато човешкият род ще може в действителност да покаже какво е нивото на създаденото от него съзнание. Ние говорим за колективно съзнание, съзнание, което работи за Цялото – за човека, за Природата и за Бога. Това съзнание, което не разделя едното от другото и разбира Сътворението като цялостен, активно развиващ се процес, това Съзнание ще може да се интегрира в Новия Живот.
Ние ви препоръчваме добродетелите като средство, чрез което да работите за промяната на своето съзнание и сме убедени, че това е Пътят. Няма друг път, по който човешкото съзнание може да премине безпроблемно и да постигне необходимото ниво на своята промяна, такава промяна, която да допринесе за духовно единение на хората, върху основата на благоразумието.
Силата на измененията, които съпътстват Промяната не е настъпила в своята пълна фаза. Тя ще се прояви, когато дойде мигът на Великото Преображение, на квантовия преход, някои го наричат Възнесение. Великото Преображение е предвидено от Създателя като необходимост, за преминаване на Живота в Нова форма на съществуване. Физическото тяло ще претърпи съществена промяна, за да премине човекът в Новия Свят. Това изменение обаче, ще могат да приемат само онези хора, които са постигнали изискващото се ниво за нравствено и духовно усъвършенстване. Другите хора ще останат на планетата при значително по-трудни условия на живот и при изключително завишени изисквания за духовното им развитие. С тях ще се работи много упорито за преодоляване на изоставането в тяхното нравствено израстване. Целта е, поетапно, поради особеностите в развитието на човешкото съзнание, хората да приемат новия Живот.
Сега животът се реализира преди всичко като грижа за оцеляването на физическото тяло – грижа, която изпълва ежедневието на човека и го поставя в условията на бедност и богатство. Така се създаде материалния свят, който изчерпва вече ресурсите на планетата. Светлинната форма на съществуване също има необходимост от определени грижи, но те се различават коренно от тези за физическото тяло. Ще се учите да живеете и работите само със и чрез Духа. Вашето Съзнание ще определя начина на живот и ако то не е адекватно на условията създадени в новата енергийна среда, ще отпадне като форма на съществуване, ще бъде трансформирано в друга по-нисша форма на живот. То ще послужи като първопричина за създаване на нисши организми за Новия свят, които ще тръгнат от най-ниското ниво на своето съществуване, за да преминат по задължителния път на облагородяване на съзнанието. В Новия свят няма да бъдат допуснати същества с неизградено благородно съзнание. Ето как още веднъж трябва да потвърдим голямата необходимост от вашето духовно развитие. Сега е златното време, в което вие можете да направите своята подготовка за Новия Живот, като работите за усъвършенстването на вашите умствени способности и умения, а чрез тях за преобразяване на съзнанието ви. Предстои да бъде осъществен грандиозен по своите размери АКТ НА НОВОТО СЪТВОРЕНИЕ – ВЕЛИКОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Искате или не Светът върви натам, защото няма как да бъде спрян естествения ход на Еволюцията. Вие – всички земни хора, трябва да проумеете тази истина и като добре информирани разумни същества да прецените какво е вашето лично отношение към това, което се случва. Вашето лично отношение ще определи вашата лична позиция, а тя ще определи мястото ви в Новия Свят. Съзнанието на човека е единственото нетленно нещо, което остава след него. Божията воля е съзнанието на човека да претърпи такава промяна, че още на планетата Земя да бъде сформирано колективното благородно съзнание на човешкия род. Като колективно съзнание да заемете мястото си в Новия Свят и всеки от вас да бъде жива проява на Божията
любов. Ето още един аргумент за необходимостта от постигане на ново съзнание. Няма как да се включите в новия Живот със старо съзнание, просто не е възможно. В новия Дом, който Бог е приготвил за човешкия род, ще живеят само чистите духом!
Това, за което ви говоря в тази тема е велик процес на преобразяване, който вече е започнал. Все повече ще стават видни промените и все по-настойчиво ще идват при вас новите изисквания. Човешкото съзнание трябва само да потърси връзка с Бога и само да определи своето място в Училището на Живота. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Пожелавам ви да бъдете в час и да не закъснявате.
Първо послание на апостол Павел до коринтяни, гл.15
50. И това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят царството Божие, нито тлението може да наследи нетление.
51.Ето, тайна ви казвам: всинца няма да умрем, ала всинца ще се изменим
52.изведнъж, в един миг, при последната тръба: ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим;
53.защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното – да се облече в безсмъртие.
54.А щом това тленно тяло се облече в нетление, и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата написана:”смъртта биде погълната с победа”.
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
СИЛАТА НА ИЗКОННАТА ИСТИНА
Школата на Христос е създадена от Великото Бяло Братство като формирование, което да работи за просвещението на земните жители. Ние наричаме просвещение тази форма на работа с хората, която има за цел да ги запознае по-отблизо със знанията, които се съдържат в добродетелите и знанията, които изграждат Учението на Христос – Христовото учение. То е средство за развитие и преобразяване на човешкото съзнание. Чрез Христовото учение хората могат да достигнат до такова ниво на съзнание, което ще им даде възможност да изградят нов начин на живот. Христовото учение може и е призвано да стане основа на Новия живот. Вие хората, все още не сте възприели мъдростта от това Учение, и поради тази причина допускате изключително много и груби грешки в организацията на своя живот. Свидетели сте на усложняващото се състояние на световната икономика, на сблъсък на различни политически позиции и в крайна сметка, не виждате никаква възможност за промяна в начина на живот, който сега има човечеството. Всички проблеми, които сега съпътстват живота са свързани с неправилното разпределение на материалните блага. Оказва се в крайна сметка, че една значителна част от богатството на планетата е съсредоточена в ръцете на определен брой хора. Те разполагат с пари и власт и ръководят човечеството по пътя на безизходицата. Това е така защото хората нямат свое ясно виждане за по-нататъшното развитие на обществото. Човешкото общество сега е затормозено от невъзможността да осигури справедливо разпределение на материалните блага. Човешкото общество е затормозено и от невъзможността да създаде ясна и правилна концепция за духовното развитие на човечеството. Сега всеки се подслонява под покрива на своята
религия и приема за духовен живот онези твърдения, които са записани от “неговия Бог”. Докато всеки държи на своя Бог, нищо няма да се промени в света. Хората трябва да осъзнаят, че има един Бог, един духовен център, който изпраща своите послания за мирен и градивен живот и да проумеят универсалната сила на Словото, което идва от Висшите нива на Светлата Йерархия. Това е Слово, което учи на мъдро отношение към Живота и което цели да събуди любовта в човешките сърца. Слово, което освобождава душата от предразсъдъците на ума и носи ведростта и здравата мисъл на благоразумието. Висшите Учители от Школата на Христос работят за популяризирането на това слово и го поставят в основата на своята дейност. Всичкото, което те казват чрез изпращаните вече 7 години послания се заключава в едно изречение. То казва: Христос е духовният Учител на човечеството и Неговото Учение може да подготви човешкото съзнание за великите промени на Преображението. Това не означава, че Ние говорим така, защото държим за своя Бог и се стремим да наложим Неговото виждане. С този текст, с това което казвам сега, искам само да подтикна човешкият ум към размисъл, за да бъде осъзната универсалната сила на Христовото учение. Нищо повече не може да се измисли, нищо повече не може да бъде въведено в практиката на човешкото съществуване, защото Христовото Учение е свързано с изначалната Идея на Създателя за Сътворението. Неговата изначална Идея полага Любовта като основа на човешкия живот и всичко, което се развива от там нататък трябва да расте и да се изявява чрез Любовта. Тази изначална Идея не е реализирана до ден днешен и затова човечеството живее без нравствен идеал, без осъзнатата връзка с Божествената Любов. Основното, което идва да ни каже това Учение засяга всяка човешка душа, дава живот на всяко човешко съзнание.
В стремежа си да господства над света човешкият ум създаде кухата теория за демокрацията. Използвам определението “куха теория”, защото след толкова години на установена демокрация в най-развитите страни, животът продължава да върви само в една посока: богатите стават все по богати, а бедността расте. Много хора са принудени да преживяват в мизерни условия и то не защото са мързеливи или неграмотни да живеят правилно, а защото в обществото липсва възможността за правилно разпределение на благата. Дори и в условията на демокрация човешкият труд е ограбван, а нивото на съзнанието гравитира все още около “златния телец”. Липсва нравствения идеал, няма истинско разбиране за необходимостта от благородни човешки взаимоотношения.
Зная, че тези факти са ви до болка познати, но говоря още веднъж за тях защото е дошло крайно време за отхвърлянето на този порочен начин на живот. Това може да стане само ако човечеството се обедини около идеята за любовта към ближния. Давам си сметка колко път трябва да извърви човешкото съзнание, за да стигне до тази истина. Но Времето вече не чака. Настъпилите промени в Еволюцията на Вселената задължават човешкия ум да побърза и да усвои някои изконни правила без които светът ще продължава да върви към морален и духовен упадък. Изконните правила се определят от заръката, която представлява и основно правило: “Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила; да възлюбиш ближния си като себе си.” Когато хората осъзнаят голямата мъдрост на тези думи, тогава Животът ще се промени. Те приканват човешкия ум да се приобщи към основната истина на Сътворението: Божията повеля за Живот чрез Любов. Така да живее човекът, че всички негови действия, всички негови мисли да работят за общото благо. За да го има този начин на живот обаче, е необходимо човешкият ум да разбере, че като е създаден светът са създадени и правилата по които той трябва да се развива. Това са Правилата на Природата, Природните закони, които изискват от човека да бъде благоразумен и справедлив, да обича и да твори с любов. Без любов светът не може да съществува правилно и не може да бъде място за творческа изява на човешката духовна същност.
Беше необходимо още веднъж да “говоря” по този въпрос, защото той е пренебрегнат, в днешно време, когато човечеството претендира, че е високо развита цивилизация. За каква цивилизация, за какъв духовен напредък и за какъв морал може да се говори и твърди, щом не е осъзната една основна истина: потребността да обичаш човека, потребността да приемеш себе си като Божие творение и да обичаш и уважаваш другия, защото и той като теб е Божие творение. Това разбиране потвърждава Истината за Божествения произход на Живота и само чрез тази Истина човечеството може да пребъдва във Времето. Тя стои в основата на извършващите се Промени във Времето и Пространството. Чрез нея се осъществява Великия Замисъл на Твореца за Еволюцията на Сътворението.
ЙОАН БОГОСЛОВ
УСЛОВИЯТА, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ЖИВОТА
В последните години човечеството търси изход от духовната криза, в която се намира. Много хора се опитват да открият пътя за своето духовно усъвършенстване и някои от тях успяват. Това са хора, които имат в съзнанието си усещането за пряка връзка с Бога. Тези, които искат самостоятелно, независимо от Божията воля, да постигат положителни резултати в своя живот само се лутат във времето без да стигнат до някакъв определен резултат. Аз искам да се обърна с призив към хората, които търсят пътя за своето нравствено развитие. Моят призив е: бъдете последователни и упорити, вярвайте в собствените си сили и възможности, но никога не забравяйте, че имате нужда от Божията благословия за всяко от своите начинания. Това мое твърдение не би могло да се разбере от пръв прочит, ако човек не е запознат с условията, които определят Живота.
Условията, които определят живота не са някаква скучна теория, която трябва да се назубри. Те представляват само няколко правила, които човек трябва да познава и от там нататък да разсъждава и да търси съответните знания, които могат да му помогнат за неговото ограмотяване за правилен живот. Да си грамотен, за да четеш книгата на живота, се изисква желание и старание. Това са възможности, които човек може да утвърди в съзнанието си чрез силата на своя ум. Ето, тези неща като се знаят от всеки човек, може да се стигне до създаването на силно, широко организирано движение сред хората, за духовно единение върху идеята “ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ”. Знаете, че тази идея стои в основата на Сътворението. Тя многократно е коментирана в темите от поредицата “Езотерични зписки”, затова Аз сега ще кажа само, че осъществяването на тази идея означава постигане на високо развито съзнание, което ще приобщи човешкия род към ангелската йерархия. Човекът, който може да възприеме и осъзнае идеята за Живот чрез Любов, е постигнал онова разбиране за живота, което го поставя на нивото на просветения от Бога. Това ще рече, че такъв човек е наясно с произхода на Сътворението, той приема Божията воля като условие за развитието на Света, включително и своето собствено развитие. Просветеният човек знае, че той е елемент от духовната структура на Сътворението и се възприема като съграждаща единица в името на общото благо. Това означава, че просветеният човек осъзнава своята собствена идентичност, има съзнанието за стойността на своето собствено “Аз”, и разбира голямото значение на личното си приобщаване към градивната, човеколюбива идея “Живот чрез любов”. Всеки човек може да бъде полезен на обществото, най-вече като опознае себе си, своите собствени възможности и умения и чрез тях да изявява своята любов към ближния, към Природата, и към Бога. Това означава човекът да е наясно с какъв капитал разполага и как може да го
използва за създаването на градивен, ползотворен обществен живот. Когато иска да опознае себе си, всеки човек трябва да се впусне в активен обществен живот. Това ще му даде възможност да провери своите интелектуални умения и способности и ще го направи активна фигура в съзидателния живот, защото чрез него, чрез съзидателния живот, той ще може да прилага Любовта, което означава, че по този начин човекът ще живее чрез Любовта.
Какво означава да приемеш Божията воля като условие за развитието на Света? Това означава да знаеш първо истината за произхода на Сътворението. Тази истина казва, че Всичко материално и нематериално е създадено от Бога, и това е творческия процес, чрез който Бог опознава Себе си. Бог твори с Любов и чрез Любов. Всичко, което Той създава има потенциала на Неговата светла Мисъл. Божията воля е условие за развитието на Света, защото чрез нея се овеществява, чрез нея се реализира Божият Замисъл. Като говоря за Божия Замисъл, за Неговата Мисъл и Воля, за Неговата Любов, Аз имам предвид съществената проява на конкретен вид Енергии, които си взаимодействат във Времето и Пространството и които са същинското условие за реализирането на каквото и да било. Тези Енергии създават енергийната същност на Сътворението и съдействат за неговото развитие и конкретна реализация. Казвам всичко това, за да може всеки четящ тази тема да си обясни, че той самият като елемент на Сътворението е енергийна същност, която влиза в пряко съприкосновение с Енергиите в Природата. Иска или не, той е под влиянието на Божията воля. Защото Енергийната същност на Сътворението не е някаква хаотична безсмислица, а стройно изградена система от Правила, според които могат да се проявяват енергиите. Когато човек е наясно с тази организация на Сътворението ще се стреми да познава по-добре себе си и Правилата, които определят взаимодействието в Пространството и Времето. До познаваш енергийната същност на Сътворението не е непосилна задача, защото не е необходимо да се задълбочиш в тайните на физиката, химията и биологията. Това е необходимо за Учените, които работят с тези науки, и чрез тях търсят тайните за сътворението на света. За всеки друг човек опознаването на енергийната същност на сътворението е навлизане в същността на духовната изява на Твореца, като се знае, че Неговата духовна изява гради Живота, тоест, Неговата духовна изява създава Живот. Бог твори със Силата на Своята Любов, Мъдрост и Истина като проявява Разум, Воля и Последователност. Всички тези качества се проявяват чрез енергията, която те излъчват. Тяхната енергия ще бъде толкова по-активна, колкото повече и по-съзнателно участва Мисълта. Това е макроструктурата на творческия процес, но тя може да бъде наложена едно към едно към микроструктурата на творческия процес. Това означава, че тук действа с пълна сила Законът за аналогията: “Каквото горе такова и долу”. От тук всеки може да си направи заключението, че щом Бог твори чрез енергиите на Любовта, Мъдростта и Истината, като използва Разум, Воля и Последователност, същите качества трябва да прояви и човекът, за да може да “върви по течението”, за да не се спъва по пътя си. Колко повече проблеми би създал човек, ако вместо Любов използва Омраза, вместо Мъдрост, влага своето лекомислие и глупост; вместо с Истината ако работи с Лъжата и фалша. Същото се отнася до Разума, Волята и Последователността. Ако вместо тях човек проявява, колебливост, хаотичност и повърхностно разсъждава, той никога не би стигнал до положителен резултат. Енергиите във Времето и Пространството произхождат от Мисълта и творческата активност на Създателя. Чрез тях се проявява Божията воля, чрез тези енергии трябва да работи и човекът, защото той е живо същество, което израства и се развива в условията на тази енергийна среда. Ако не е в унисон с нея, той изменя на нейната същност и влиза в противоречие със силите, чрез които се проявява съответната Енергия. Ето, това означава да познаваш енергийната същност на Сътворението. С тази минимум информация, ти си твърде богат. Тя ти казва, че Законът за Аналогията,* Законът за резонанса, Законът за причината и следствието ( Законът за кармата), са
все закони, които определят Правилата на Живота и те произхождат от Любовта, Мъдростта и Истината чрез които твори Създателя. Енергията Любов, Енергията Мъдрост и Енергията Истина създават условията за взаимното привличане и обуславят взаимодействието както за хората, така и за веществата в Природата. Без Любов няма привличане, без Мъдрост няма съзидателност, без Истина няма свобода и светлина. Всяка елементарна частица в Природата изпитва върху себе си влиянието на тези енергии, а колко повече човекът!?
––––––
*Законът за аналогията обяснява, че в макрокосмоса и в микрокосмоса действат едни и същи закони.
Законът за резонанса казва, че всеки се намира в тази област на реалността, с която трепти в резонанс ( подобното привлича подобно).
Според Закона за причината и следствието, “Каквото посееш, това ще пожънеш”.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
СЪЗИДАТЕЛНОСТ И ДЕСТРУКЦИЯ
Всеки човек трябва да търси добрите условия в своя живот, а ако не ги намери да се постарае да ги създаде. Какво имам предвид като говоря за добрите условия? Това са онези обстоятелства, които подкрепят човека в неговото начинание. За да ги има тези обстоятелства, трябва хората да работят с разум и вяра в своите сили и в добрите възможности на Сътворението. Добрите възможности на Сътворението са създадени, за да се развива и укрепва живота. Добрите възможности се определят от онези Енергийни Източници, които творят живот. Кои са те? Това са Силите на Съзиданието, Силите на Разума, на Великото Съзнание, които определят Пътя на Еволюцията. Всеки човек може да ги използва в своя живот, стига да има необходимото желание и разбиране. Какво се изисква? Знание и разбиране за Сътворението. Енергията е в основата на всичко съществуващо. Тя се проявява чрез два вида сили: Силата на Съзиданието и Силата на Деструкцията. Силата на Съзиданието твори, а Силата на Деструкцията разгражда, за да се постигне обновяване на формата и съдържанието на съществуващото. Силата на Деструкцията се възприема като отрицателната енергия, която руши, но това е неправилно разбиране. Тя е точно толкова творяща, колкото и съзидателната енергия само че в единия случай има създаване на нов живот, а в другия случай трансформиране на съществуващото.
Когато човек попадне под влиянието на Съзидателната Сила той израства като личност, защото твори не само за себе си, но и за обществото, в което живее. Съзидателната Сила винаги създава възможности за широко участие на хората в градивните процеси на Сътворението.
Деструктивната Сила работи за създаването на изключителните условия, чрез които Енергията променя формата и съдържанието на съществуващото. Вие възприемате тези условия като бедата, която ви е сполетяла, защото те винаги създават трудности. Дори много хора са убедени, че са изпаднали в беда, когато трябва да преодолеят трудностите, в които се намират. И тъй като границата между Съзидателното и Деструктивното в случая е много тънка Аз искам да обясня, че Деструктивната Сила се превръща в беда, когато хората
не я разбират. Съществува и крайно неправилната представа да се смесват проблемите и неприятностите, които хората сами си създават поради различни причини от личен характер, с проявата на Деструктивната сила. Когато човек поради своето неверие, невежество или най-обикновен мързел си създава трудности и те пречат на Съзидателната Сила в неговия живот, той няма правото да се оплаква. Със своето поведение или неграмотност, човек сам създава проблеми, които възприема като тъмните сили, като отрицателната енергия, или като намесата на лукавия. В случая Деструктивната Сила не се е превърнала в беда, а бедата е създадена от самия човек.
Трябва да различавате трудностите, които идват при вас с благородна инициатива, от трудностите, които спъват развитието ви. Трудностите, които идват при вас с благородна инициатива са резултат от дейността на Деструктивната Сила. Такива трудности винаги завършват с добър край или както казвате вие “Всяко зло за добро”. Това е така защото едно нещо, което е съществувало дълго време по един начин и е започнало да изчерпва възможностите си, или е било създадено не съвсем удачно, е възприело нова форма и ново съдържание. То се е превърнало в нещо полезно и така допринася за по-нататъшното благоприятно развитие на живота.
Трудностите, които спъват развитието ви винаги са рожба на вашето несъвършенство. Те са резултат най-вече от страх, неверие, съмнение и колебание, невежество и мързел. И тук имате чудесна поговорка:”Каквото човек сам си направи, никой не може да му го направи”.
Съзидателната и Деструктивната сили са рожба на Божията Велика Мъдрост, чрез която е създадено всичко Съществуващо. Цялата Вселена се намира под влиянието на тези две сили и затова има развитие. Еволюцията е възможна точно в резултат на непрекъснатото взаимодействие между тях.
Настоящият етап на значителни промени във Вселената и конкретно на вашата планета не са нещо неочаквано и възникнало изведнъж. Те са резултат точно от активното взаимодействие на Съзидтелната и Деструктивната Сили. Така се получават измененията на които сте свидетели и които ви тревожат. Предстоят нови, съществени промени, за чието осъществяване ще бъде използвана Деструкцията, за да се създаде Новият Живот. Вие не трябва да се плашите от извършващите се промени. За вас е много важно да ги разбирате и приемате разумно. Това изисква от вас да знаете, че всяка негативна мисъл или чувство, които вие ще създадете могат да увредят Силите на Промяната. Страхът, злобата, омразата и завистта са вашите най-големи врагове, защото енергията, която излъчват тези чувства е силно разрушителна. Но това разрушение няма характера на деструктивната сила, защото то разрушава, за да унищожава. Разрушителната сила на негативните човешки чувства и мисли има унищожителен характер. Това, което те разрушават не може да послужи за трансформиране на формата и съдържанието, защото негативното разгражда като обезсилва, като лишава от живот. Негативното породено от човешките мисли и чувства може да бъде сравнено с неразтворимите в природата пластмасови отпадъци. Неговата енергия не може да послужи на живота и се натрупва в Пространството като нов вид енергия, която няма място във Вселената, защото не е предвидена от Създателя. Създадената от човека негативна енергия идва като допълнителен товар за Енергийната система на Сътворението. Тя трябва да бъде обезвредена и това може да направи само всесилната Божия ръка. Как и Ние не знаем. Знаем само, че човечеството създава голямо количество негативна енергия и това ще бъде причина за изключително силни, драстични мерки от страна на Създателя, за да се постигне крайно необходимия баланс на Енергиите във Вселената и в частност на вашата планета. Дисбаланса се чувства като изключително тежко бреме за Живота във Вселената. Така че наред с естествения ход на Еволюцията съществува още един фактор, който съпровожда измененията в Пространството и Времето. Това е фактора негативна енергия. Той има своето разрушаващо и унищожаващо действие
върху живота на всичко съществуващо, но повтарям: това разрушение няма нищо общо с Деструктивната Сила. Това разрушение унищожава – Деструкцията разгражда, за да твори.
Човечеството сега е участник и свидетел на изключителните промени във Вселената, които настъпват в резултат на естествения ход на Еволюцията. Хората чрез своите мисли и чувства създават условията за правилния или неправилния път на измененията. Със своите чувства и мисли вие създавате благата (положителната) енергия и злоядата(негативната) енергия. По силата на създадените в Природата Закони тези енергии не остават в бездействие. Според Закона за резонанса те се приобщават към вече съществуващите в Пространството енергии, но с тази разлика че в първия случай, когато говорим за положителна енергия имаме градивен процес, а във втория случай, при негативната енергия, имаме създаден нов проблем, чието преодоляване тепърва предстои. В голяма степен Великите Светли Същества след продължителен тежък труд успяха да неутрализират частично негативната енергия и затова беше съобщено, че кармата на човечеството е ликвидирана. Това обаче, не е необходимия резултат, защото съзнанието на огромната част от населението на Земята остана непроменено. Хората продължават да живеят по стария начин, да създават същите неудачни взаимоотношения и да трупат в Пространството негативна енергия. Вие не трябва да се оплаквате от трудния живот, който настъпва сега на планетата, защото в голяма степен, дори основно бих казал, трудностите си създавате вие самите. Казано вие е: всеки се намира в тази област на реалността, с която трепти в резонанс. Вибрациите на вашите мисли и чувства ви поставят в крайно неизгодното положение да бъдете вън от естествената благоприятна среда, която ви е създал Твореца. Вярно е, че има хора, които излъчват предимно светли мисли и чувства, и уверявам ви, те живеят много по-разумно и се чувстват много по-добре отколкото останалите. Това са хората способни да възприемат Божията Любов и да излъчват и те самите Любов. Тяхно е Царството Божие!
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ПЪЛНАТА ВЗАИМНОСТ
Човечеството е на прага на нова епоха. Това е Епохата на Светлината и Любовта, но не “спуснати от горе”, а създадени чрез съзнанието и сърцето на човека. Разбира се връзката с Бога трябва да я има и тя е изначална – стига да я осъзнаете. Тази връзка слага Началото на Началата и продължава във Вечността, защото с нея и чрез нея Животът съществува и се развива.
Хората са активната страна на физическия свят, защото са създадени да преминат своето развитие в условията на този свят. Активната страна на човешката деятелност е преди всичко инициативата и желанието свързани с определена цел. В случая Аз имам предвид инициативата и желанието за постигане на съществени изменения в човешкото съзнание. Значителен резултат може да бъде постигнат само, ако и двете страни – човешката и Божествената обединят своите усилия. За сега от страна на хората съществуват възможности предимно за теоретизиране на въпроса и частични действия по неговото придвижване. Затова ще ви попитам, вие наясно ли сте за какво става въпрос когато се
говори за промяна на съзнанието. За каква промяна се говори и защо тя е необходима? Сега Аз ще направя конкретно уточнение.
Човешкото съзнание е резултат от проявената разумна воля на Създателя за живот на планетата. Като създава живота, той създава и условията, при които човекът може да изгради устойчиво работещо съзнание. Това съзнание според Замисъла на Създателя би трябвало да работи за изпълнението на Неговата Идея за създаване на благороден живот на планетата. Под благороден живот трябва да се разбира живот, който се изявява и развива в името на Любовта. Любовта е силата, която е вложена в Сътворението като негова основа. Тя е енергийна субстанция, която прониква във всяка жива клетка и дарява живот. Ако я нямаше Любовта, нямаше да го има и Живота.
Ще попитате като е навсякъде Любовта, защо ние трябва да я създаваме? Вие трябва да създавате любов, защото на този етап съвсем безотговорно консумирате Любовта на Бога, без съответната взаимност от ваша страна. И ето какво излиза: Бог е сътворил Света, вдъхнал е живот на растения, животни и хора, въдворил е Любовта си във всичко сътворено, и в крайна сметка няма никаква разумна връзка от другата страна. Вие ако постоянно давате на някого и той с години е само консуматор на вашите чувства и енергия, няма ли да се попитате какво се получава? Защото сега вие използвате изпратената ви Енергия на Любовта, без да се постараете за тази благодат дори да благодарите. Лошото е, че я използвате частично и неосъзнато я потискате. Но има нещо друго! То е свързано с възможността създаденото да съществува във Времето и Пространството. То би могло да съществува безпроблемно, ако има развитие и усъвършенстване. Нищо не може да издържи продължително време, ако не се развива, т.е. ако не се видоизменя, и така чрез промяна на формата и структурата си да създава продължителността на своето съществуване. Изключение има само при Любовта. Впрочем тук процеса е двустранен: Божията любов е неизменна, всеотдайна и велика Сила. Тя е единственото нещо, което не се променя. Човешкото съзнание, обаче я приема по различен начин в зависимост от степента на осъзнаване и възприемане на тази Велика Сила. За изменения, за развитие и усъвършенстване на Любовта можем да говорим при човека. При него тя се проявява в зависимост от нивото но неговото съзнание, то определя степента на проявление на това чувство.
В растителния и в животинския свят измененията се извършват под ръководството на Висши Същества от Божествения свят и то според Божията воля. В човешкия свят, при хората, измененията се извършват според нивото на съзнание за съответния човек. Промяната в съзнанието не зависи от изменението на формата. Съзнанието като се промени ще се промени и формата. Ето това трябва да разбирате правилно, за да можете чрез вашето съзнание да развивате и усъвършенствате Любовта – имам предвид различните степени на осъзнаване на Божията Любов и формата на проявление на вашата Любов.
Когато говоря за изменение на съзнанието, Аз имам предвид осъзнатата потребност на човека да се приобщи към градивната, съзидателната творческа дейност на Създателя. Ако това бъде постигнато, той ще може да проявява своята любов и тогава за Бога ще има ответ от страна на човешкото съзнание. Ето, за тази промяна в съзнанието става въпрос. Тя е необходима, за да достигне човекът нивото на съработник на Бога.
Казах по-горе, че Любовта е енергийна субстанция внедрена във всяка клетка. Това е така и тази внедрена енергия може да бъде задействана, което ще рече направлявана, от човешкото съзнание. Съзнанието ще създаде условията за проявата или пасивността на Любовта. Тя е вложена във всяка клетка, за да служи като импулс за развитие, и ако не бъде съзнателно употребена, търси възможност за своята изява. Когато не получи такава възможност енергията на Любовта не може да даде своята сила, нейният потенциал остава
неоползотворен. Затова хората все повече напоследък чувстват, че им липсва жизнена сила. Много хора се оплакват от безпричинна наглед умора, отпуснатост, вялост на мисли и действия. Това е така защото те не са се постарали да използват вложената в техния организъм Енергия на Любовта. Те не са задвижили основния двигател на живота, не са потърсили импулса на своя живот. Любовта винаги търси възможност за своята изява, но не винаги получава съответните условия. Случва се когато у душата има подтик, а умът се суети и се колебае. Тогава е налице вътрешно напрежение в организма, безпричинно наглед, но в същото време трайно проявено. Това напрежение може да се прояви като главоболие, като неудовлетвореност от самия себе си, и спонтанна избухливост.
Вие все още не умеете да постигате сътрудничество с Любовта на Бога. Това може да стане по два начина: като я оставите да се изяви без да й пречите, и като се постараете да я развивате и укрепвате. Да се прояви без да й пречите означава, като знаете че Любовта е внедрена във вас Енергия да създавате условия за нейното проявление, т.е да създавате, да творите Добро. Това значи, благи и чисти чувства да ръководят действията ви, и вие като се вслушвате в Божията мъдрост, да проявявате вложената във вас Любов. Да не пречите на Любовта да се прояви означава постоянно да създавате и търсите условията при които тя може да се изявява. Разбира се, тя ще се изявява чрез вашите мисли, чувства и действия. Затова казах по-горе, че съзнанието създава условията за активността или пасивността и това се отнася не само до Любовта, но и до всяко друго действие или мисъл.
Да се постараете да развивате и укрепвате Любовта означава вие също да проявите своята Любов. Вашата Любов да бъде основа на вашия живот. Какво ще рече това? До тук говорихме за необходимите условия, за да се прояви Божията Любов у вас, а сега ще ви кажа че вие самите трябва да бъдете Любов. Това се получава, когато вие сте възприели Любовта като единствения критерий за вашето духовно развитие. Вие не просто създавате и търсите условията, за да се прояви Любовта, вие самите сте Любов, защото я излъчвате от сърцето си, защото я извиквате от душата си и защото вие не сте нищо друго освен Любов. Това състояние се постига, когато осъзнаете първопричината за Сътворението. Тя е Любов. Всичко е създадено с Любов и от Любов. Когато вие приемете тази истина ще имате у себе си импулса също като своя Създател да творите с Любов и тогава Той ще получи вашия ответ. Вашата Любов ще бъде отговор на Божията Любов и тогава ще се постигне пълната взаимност в Живота на Цялото.
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ОБРЪЩЕНИЕ
Материалният свят дотолкова е погълнал съзнанието на хората, че те дори и не забелязват колко много изостават в своето духовно развитие. Би могло да се отдели една малка група хора, от многобройното население на Земята, която проявява интерес и работи за своето духовно усъвършенстване. Но, за да настъпят съществени промени в Живота на човечеството е необходимо ако не всички, то поне по-голямата част от хората да възприемат Новите Идеи и да ги превърнат в свой начин на живот.
Аз искам с това Обръщение към вас, да насоча вниманието ви конкретно към Новите Идеи, които определят съществените промени в Живота на Цялото. Когато говоря за Живота на Цялото Аз имам предвид и онази същинска, изначална връзка на човека с неговия Създател, която предопределя развитието на Сътворението в неговия чисто социален аспект. Ще направя уточнение, за да кажа че социалния аспект в случая е ясно
изразеното взаимодействие между правилата, чрез които се проявява човешкото отношение към Света. Когато говоря за Света Аз разбирам не само хората, но и всичко друго, което създава живия Живот. Живия Живот, това е пъстрото население от хора, животни и растения, които би трябвало да общуват помежду си като приятели.
Новите Идеи, които трябва да създадат съвременният начин на живот, произлизат от наложителната потребност за промяна в човешките взаимоотношения. Те създават различно от досегашното отношение към ближния, към Природата и всичко в нея. Това означава, че и на растението и на животното трябва да гледате като на разумно, съзнателно същество. Зная, че говоря за нещо много трудно постижимо, но в същото време Съм напълно убеден, че става въпрос за нещо неотложно. Човешкото съзнание трябва така да се развива, че да може да възприеме тази препоръка като правило, което определя неговия начин на живот. Трудностите във вашите взаимоотношения произлизат преди всичко от неразбирането за абсолютното право на всяка жива душа да живее свободно. Слънцето свети еднакво за всички. То дарява светлината и топлината си на всяка жива твар и всеки я възприема според своите собствени възможности. Вие можете да се учите на взаимоотношения от Природата. Там всичко е организирано разумно и показва силата на Божията Мъдрост. Дори в живота на едно растение може да се открие пример за подражание. Ще посоча само способността на растенията да търсят светлината. Вие често я пренебрегвате, и не съумявате да я използвате за своето здраве.
Новите Идеи идват при вас от Моето Учение. Моето Учение все още не е приложено в живота и това е основна причина за моралния и духовен упадък на обществото. За всички е видно, че обществото не е правилно организирано. Взаимоотношенията се определят в зависимост от властта и богатството. Съществува и неправилно разпределение на благата – човешкият труд и днес е ощетен. Ето защо се налага да припомня, че за да не се затлачва повече Животът, за да не се превръщат повече човешките взаимоотношения в проблем на общуването, трябва да се потърси откритата, искрена взаимност. Аз ви предлагам да преразгледате възможностите, чрез които създавате вашите връзки и да поставите като свое единствено и неотложно правило използването на благата дума. Нека благия тон и благия поглед да украсяват речта ви. Вие можете да бъдете човеколюбиви, защото сте създадени с Любов. Всеки човек в детството си обича. Той променя отношението си към другите хора и към Света, когато започне да говори за “мое” и “твое”. Вие допускате стремежа за притежание на вещи и пари да унищожава добродетелната основа на човешката душа.
Има ли човек, който да обича само себе си? Няма. Всеки обича и още някого. Може този някой да е животинче или растение, но все пак човекът изпитва към него чувството на обич и привързаност. Това показва, че човекът не е създаден да живее само за себе си. Той е създаден, за да общува и негова цел трябва да бъде изграждането на колективно съзнание. Колективното съзнание е необходимото условие, което съвременният Живот изисква. Създаването на Колективно съзнание е необходимо, за да може човечеството да се приобщи като единен организъм към Великата Идея на Бога за Живот чрез Любов. Приобщаването към тази Идея изисква от всеки човек пълното и ясно разбиране за съпричастност към благородните човешки взаимоотношения: с любов към човека, с любов към Бога. Тогава ще дойде и благата дума, защото чрез нея се изявява чувството на любов.
Да обичаш хората, дори и когато съзнаваш че те грешат е много трудна задача, но не и непосилна. Вие трябва да обичате хората такива каквито са, защото и у вас самите има недостатъци. Животът изисква да осъзнаете тази истина и вниманието ви да бъде насочено към изправяне на собствените недостатъци. Вие сега сте съсредоточили вниманието си изключително върху материалната страна на вашия живот. Всичко е свързано с това кой колко има и може ли да има в повече. Добре, нека да е така. Нека да се стремите към богатство, но защо трябва да губите добродетелната си основа, защо трябва стремежът към богатство да се превръща в ламтеж? Напълно е възможно всеки да гради собственото си
бъдеще с желанието да бъде добър, благороден човек. Използвайте благородните отношения и ще разберете, че това никак няма да ви попречи да бъдете имащи, състоятелни хора.
Би трябвало всеки да се постарае да преразгледа собствените си отношения и да си даде сметка, че във всяко от действията си може да подхожда с доброжелателност. Доброжелателност е онова чувство, което може да ви приобщи един към друг и да ви помогне да създадете колективно съзнание. Тогава когато всички се обедините около идеята за доброжелателност във всяка мисъл, чувство и действие ще се получи и желаната взаимност, която ще изгради колективното съзнание. Колективното съзнание е силата, която ще приобщи човечеството към основната градивна Идея на Създателя за Живот чрез Любов. Това е висшата Идея, която придава смисъл и съдържание на Сътворението. Чрез тази Идея човекът израства с ново съзнание и постига съвършенство.
Новите Идеи, които могат да послужат на съвременното човешко общество да се реформира, да се преустрои, за да бъде в синхрон с променящата се Вселена са обобщени в три основни направления. Както казах в началото, те произлизат от Моето Учение, носят неговия смисъл и съдържание. Наричам ги Нови, защото макар и да съществуват записани вече 2 000 години те все още не са приложени в живота.
Първото направление е ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ.
Доброжелателността може да се разгърне като идея. Идеята за доброжелателност носи духа на утвърждаването на благородното желание за добротворство. Нека Идеята за доброжелателство проникне във всяко съзнание и тогава ще станете свидетели на истинското преустройство на човешкото общество.
Второто направление препоръчва ЖИВОТ ЗА ДРУГИТЕ.
Мисълта за другия човек идва тогава когато си склонен да споделиш своето с ближния си. Ще го направиш когато си доброжелателен. Върху тази основа ще мислиш и за другия. Това означава чувството за доброжелателност да не е затворено само в тесните рамки на собствената изгода, а да се разгръща като стремеж за добротворство във всички направления на Живота. Живее ли човек с мисълта и за другия, ще може да твори и създава благородни човешки взаимоотношения, а това означава ново общество, общество проникнато от съзнанието за силата на човеколюбието.
Третото направление изисква от хората да осъзнаят СИЛАТА НА КОЛЕКТИВНОТО СЪЗНАНИЕ.
Силата на Колективното Съзнание идва от неговото предназначение. То трябва да вдъхне живот на всеотдайната човешка Любов – човешката Любов като Енергия и Образ на Колективното Съзнание. Живей чрез Любов, е Идеята, която може да събуди светлите чувства у всяко човешко сърце. Живей чрез Любов, означава не само да мислиш за Любовта като за нещо което желаеш, а да я използваш в живота си като начин на твоето лично проявление в този свят. Да възлюбиш Бога, да възлюбиш ближния си, да търсиш съвършенството на своя ум и съзнание – това е силата, която може да изгради Колективното Съзнание. Цялото човечеството устремено към Бога, приобщено към Него чрез най-светлата съзидателна сила – Любовта.
С това Обръщение към вас, мили хора, Аз искам да събудя вашето желание за съзидателен, за благороден живот. Вие сте необходими и желани участници в глобалните промени. С ваше съдействие Светът може да се промени без тежки сътресения. Енергията на вашата Любов е необходима сила за успешната Еволюция на Живота.
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
МОЯТА ТРЕВОГА ЗА ВАС
Приятели мои, обръщам се към всички вас с надеждата, че ще Ме посрещнете добре. Аз имам желание да се докосна до сърцето на всеки от вас, да влея лъч светлина в съзнанието на всеки от вас, да изпълня с благост душата на всеки от вас, но това може да стане само ако ме допуснете до себе си. Истинската ползотворна връзка с всеки от вас може да се получи, ако вие Ме потърсите с вяра и упование в Доброто, в Мъдростта и Любовта Божия. За това се изисква да бъдете с открити сърца, а това означава да знаете какво искате и към какво се стремите. Само изчистената права мисъл може да ви отведе до Моите врати. Аз съм готов да отворя на всеки човек широко дверите на Божията Мъдрост и Любов и да дам на всеки дошъл при Мене максималното, което той е способен да усвои. Силите на Божията воля определят едната страна от взаимната работа, а другата страна сте вие с вашето конкретно желание и воля. Само при пълен синхрон от двете страни може да се осъществи основната цел на взаимното общуване: единение на човешката с Божията воля, за да се постигне пълна хармония на Енергиите в Пространството.
Вие всеки ден заставате пред Мен и Моя Отец с някаква молба. Молитвите ви са изпълнени с желания, които в повечето случаи са свързани с вашия живот в материалния свят. Малко са тези, които търсят чиста духова връзка, но колкото и малко да са те Аз им се радвам и искам да им кажа, че те също могат да носят Божието благословение както и ангелите, стига да са достатъчно уверени в това, което искат. Вие, мили приятели, имате желание да бъдете светлоносци на Христовото Учение, а не сте напълно уверени в това, което искате и в това което вие сте способни да направите. Това е причината едни да могат да усвоят по-голяма част от Енергията, която изпращаме, а други – по-малка част, та дори и съвсем незначително количество. Всичко зависи от емоционално-умственото състояние, в което се намирате и силата на вярата, с която искате.
Аз Съм готов да дам на всеки от вас, доброжелателни хора, най-доброто, което може да ви помогне да изпълните своите желания – това е светлата Сила на Моята Любов. Чрез нея вие можете да разгърнете пълния потенциал на вашите способности за добронамерени, благоразумни човешки отношения. Чрез Силата на Христовата Любов, всеки, който е потърсил Моята подкрепа, ще може да постигне своите желания, но само тези желания, които са свързани с духовно развитие и желание за мирен и праведен живот на Земята. Всичко онова, което е свързано с пари и материална подкрепа ще трябва вие сами да си го набавите, защото чрез труда, който положите ще ви се даде и заслуженото. Нищо, което наготово е дошло, не е оценено справедливо.
Искам да ви кажа и още нещо, което засяга болшинството от хората желаещи да достигнат до висотата на ангелската йерархия. За тях е важно да знаят, че не поклоните, които правят и кръстовете, които носят ще определят тяхното място в Новия Свят. Някои считат, че трябва да се молят по пет пъти на ден и вярват, че с това са постигнали заслуги пред Бога. Забравете тези обичаи, и запомнете, че само искрената молитва, и чистотата на вашите мисли и действия ще определят мястото ви в Новия Живот. Всеки сам гради своето бъдеще чрез делата си. Външния ефект винаги се забелязва, защото някои ходят на църква и раздават милостиня с мисълта да си осигурят място сред тези, които ще бъдат спасени, а не го правят само от добро сърце. Не бива да има умисъл в действията ви свързана предимно с личната облага. За личната облага, който мисли, той не създава добро, защото не влага любов и добра воля в стореното. То е направено по сметка. Когато правите добро не мислете за себе си – мислете за другите, работете за тях с любов и те ще ви отвърнат със същото. С това Аз не ви казвам да не уважавате себе си. Напротив! В Моето Учение Аз
влагам мисълта за достойнството на всеки човек. Всеки трябва да обича себе си, но не с егоистичната любов на саможивеца, а с всеблагото чувство за принадлежност към Божественото Цяло. Любовта към Бога, трябва да върви заедно с любовта към всяко Негово творение. Вие сте Божие творение и трябва да живеете със съзнанието, че сте създадени, за да развиете у себе си най-добрите качества, които са вложени у вас още при сътворението на човека. Сега, особено в тези последни години на Преход от една към друга Епоха, вие трябва да осъзнаете напълно истинността на тези думи. Вие сте на прага на най-силните изпитания, които са поставяни някога пред човешкото съзнание. Сега е времето, което ще отдели плявата от зърното. Ако вие искате да влезете в хамбара като ценното житно зърно, което ще трябва да даде добър плод, ще трябва да се погрижите за своето съзнание. Вашето съзнание ще може да ви приобщи към Светлите сили, само ако сега с ум и сърце работите за своята духовна просвета. Колкото и малко време да е останало до същинските промени, които ще настъпят във Времето и Пространството, не бива да мислите, че сте закъснели. Никога не е късно човек да стане добър, да се приобщи с чиста и светла мисъл към благородното в Света.
Вие виждате как сега световната икономика се задъхва от проблеми, как задължнелите държави се огъват пред финансовите неуредици на своето настояще. Животът става все по-труден в уж развитите държави и това се вижда с просто око. Всичките тези неуредици са резултат от неправилната организация на живота. Обществото е разделено на бедни и богати и тъй като основните средства за живот стоят затворени в банките на определен брой богати хора, болшинството от населението на Земята страда от недоимък. Въпреки сериозното затлачване на производството и силно намалялото потребление, тези които ръководят световната икономика не искат и да помислят за преразпределение на благата. Сега обществено-политическият строй, който е наложен като модел за развитие на човечеството се натъква на почти пълно изчерпване на ресурсите, които го определяха като сполучливия строй. Капитализмът вече изчерпва своите възможности, защото и той както и социализма не е построен правилно. И в двата случая не е реализирана нравствената основа на живота. Тези, които придобиха богатство не разбраха, те дори и не помислиха, че са поставени на длъжността, която заемат, за да разпределят справедливо средствата за живот, а не да ги трупат в личните си сметки. Заради своята алчност хората увредиха природата и сега човечеството е изправено пред опасността от екологична катастрофа.
Човечеството трябва да тръгне по нов път. Обществото трябва да бъде построено върху основата на справедливостта, благоразумието и любовта към ближния. Аз се спирам по-конкретно върху тази част от човешкия живот, защото всичко това е свързано с пропуснатата възможност човечеството да живее с Любов. Потъпкана и унижена, Любовта не можа да помогне на хората да изградят справедливо и благородно общество. Без Енергията на Любовта е нарушен баланса на енергиите в Пространството. Липсва Енергията на човешката Любов. Тя е съставна част от единната енергийно-информационна система на Вселената. Светлите Сили правят всичко възможно, за да се събуди човешката любов за живот. Към планетата Земя е изпратена изключително мощна енергийна вълна, която има способността да възроди за живот добродетелните сили на човешкото съзнание. Вибрациите на тази нова енергия са вибрации на енергията Любов. Ще може да я усвои само този, който влезе в резонанс с нея. Това изисква в съзнанието си всеки да се приобщи към Божията Любов. Всеки да живее с мисълта, че той самия излъчва любов. Светлата мисъл и чистото чувство на всеки човек сега са повече необходими от всякога.
Моята тревога за настоящето и бъдещето на човечеството, за вашето спасение, ме кара да търся възможности за общуване с вас. Казвам ви неща, които и вие самите сте докосвали в живота си. Но разберете, че не е достатъчно само да си информиран, не е достатъчно само да знаеш нещо. Важното е да го осъзнаеш до такава степен, че да започнеш да работиш за неговата промяна. А промяната трябва да започне от самите вас. Не отлагайте за утре.
Започнете своята работа още днес. Моето Учение ще ви помогне да тръгнете по правилния път и да бъдете силни духом. Носете го в сърцето си и то ще се изпълни с Любов!
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
НАПЪТСТВИЯ
Със следващите редове се обръщам към всички вас, които искате да има мир и любов на планетата и във Всемира. Желая ви да бъдете здрави и да отстоявате своята позиция на здравомислещи и благоразумни хора. Сега е време когато всичко на този свят се подлага на преоценка, време през, което хората ще трябва да си дадат сметка какво от това, което знаят са оползотворили в живота си. Моето желание е всеки от вас да бъде деен човек, човек, който използва придобитите знания за утвърждаване на Доброто в света.
Кое е Доброто? Всичко онова, което създава и гради живот, всичко онова, което носи светло и благо чувство, всичко онова, което може да се нарече Любов.
Когато човек започне някаква работа трябва да знае защо я започва и какво ще остане след него. С всяка своя дейност вие създавате нещо и точно затова е необходимо да преценявате правилно какво предприемате. Като говоря така Аз имам предвид не само това, което ще излезе изпод вашите ръце, но и онова, което ще излезе от устата ви като изречена дума, като завършена мисъл или като някакво чувство. Но тук когато намесвам и чувството, Аз ще ви помоля да си давате сметка колко е важно не само от устата ви, но и от очите ви какво излиза. От очите ви винаги когато говорите или мислите каквото и да било се излъчва енергия, която отива към конкретен адрес, ориентирана от мисълта ви, или просто се излъчва в пространството. Очите на човека са мощно средство, с което и чрез което той може да упражнява пряко въздействие върху човешкото съзнание. Силата на мисълта и на чувството се излъчва чрез погледа. Вие знаете ли, че с поглед можете да изгорите или разградите определена материя? Ето защо Аз като си давам сметка, че вие сте пробудени души искам още повече да насоча вашето внимание към голямата отговорност на всеки от вас да има свое мнение и да поема конкретни задължения. Никога не се нагърбвайте с дела, които не са по вашите сили. Колкото и голямо да е желанието на човека да постигне нещо определено, то не може да се осъществи ако условията не са подходящи. Условията за осъществяването на определено желание винаги са субективни и обективни. Вие трябва да знаете, че за да постигнете желанието си е необходимо да сте се запознали с конкретното положение при вас лично и в обществото, в което се движите. Ето например, ще посоча желанието на много хора да живеят в мир любов и разбирателство с другите. За реализирането на това желание има както субективни, така и обективни причини. Субективните са свързани с волеизявата, устойчивостта и последователността на тези хора да докажат силата на своята любов към ближния и благоразумието си за смислен, съзидателен живот. Обективните причини са свързани с нивото на съзнание, което има ответната страна – наличието на разбиране и желание за добронамерени отношения. Никой не би могъл да успее да създаде ведра и градивна обстановка, ако средата, в която той се намира има отрицателно отношение към неговите мисли и действия. Затова, Аз ви препоръчвам вие да се събирате на групи и да обединявате своите мисли в една силна и действена мисъл-форма. Тези от вас, които искрено и истински желаят Справедливостта и Любовта да ръководят човешкото съзнание трябва да обединят усилията си. Вие сега имате
чудесна възможност за комуникация, разстоянието не е проблем за вас и това само би подпомогнало вашите действия за добронамерена работа с мисълта и чувството. Не забравяйте никога, че те трябва да вървят заедно: мисъл и чувство могат да градят, могат и да рушат. Аз ви препоръчвам да ги използвате за утвърждаване на светлия благороден живот. И бъдете убедени, че никак, ама никак не е достатъчно само да мислиш за нещо или да се стремиш да изпратиш някъде определена мисъл. Всяка мисъл трябва да е придружена от чувство. Трябва да си почувствал силата на своята мисъл, което означава не само с ум, но със сърце и душа да си участвал в нейното създаване. Това се получава когато човек е напълно убеден в своята идея, когато искрено желае нещото за което работи да се осъществи.
Вие като хора, които имате желание да живеете в един справедливо устроен свят можете да постигнете добри резултати в създаването на необходимите условия. Това няма да стане за ден – два, или за година – две. Важното е да се създаде традиция за работа в тази насока, важното е хората да започнат да се търсят един друг и да се обединяват около идеята за създаване на справедливо и доброжелателно общество. Хората могат да променят света само ако заложат светлата мисъл и чувство като основа за своите действия. Не се затваряйте в себе си! Търсете съмишленици и ще ги откриете. Всички вие можете да сте заедно, можете да обедините усилията си и да положите доброжелателството като основа на Новия свят. Не се стремете да променяте другия до вас с убеждения. Това не става с назидания и беседи. Другия до вас може да се промени само ако вие последователно му показвате с личния си пример своята добронамереност.
Искам да ви подскажа и една друга форма за работа с мисълта и чувството. Това е използването на вглъбеността като състояние на съзнанието, вглъбеността като проникновение на мисълта и чувството. Чрез състоянието “вглъбеност” вие можете да постигнете уравновесеност на своите мисли и чувства и да насадите трайно в Пространството идеята за справедливо и доброжелателно общество. Когато силно вглъбения в себе си човек проектира в Пространството определена мисъл, вероятността тази мисъл да се осъществи е много голяма. Такава мисъл може да просъществува самостоятелно като мисъл-форма, която да бъде отправна точка за действие. Ако вие се организирате и започнете да създавате в своето съзнание представата за справедлив живот, в който Любовта да ръководи човешкия ум, можете да постигнете успех. Вие сте хиляди, но сте разпръснати по света. Може да ви обедини духовната работа, можете да се обедините чрез силата на вашата мисъл-форма, чрез вашата представа за щастлив живот на планетата. Поискайте Любовта във вас да се събуди с всичката си Първична Сила. Сега тя не е оползотворена изцяло. Любовта у вас сега се е проявила най-вече като желание, което все още търси формата на своята изява. Аз ще ви кажа, че формата на тази изява може да се осъществи чрез вашите братски взаимоотношения. Обичайте се един друг и си помагайте. Нищо, че не се познавате помежду си! Какво пречи като видиш затруднен човек да му помогнеш според силите си? Не само с пари се помага. Колко по-ценна е добрата дума, светлата усмивка и благия поглед! Те могат да насърчат отчаяния човек, могат да му помогнат да превъзмогне състоянието на унилост или пък да се събуди вярата у него в собствените сили. Вие не знаете колко голяма е силата на Доброто, на Светлото в света! То е Първична Сила. Любовта е изначална енергия сътворила Живот, творяща и днес. Вие просто трябва да повярвате в нейната сила и да знаете, че тя живее чрез вас. Вашите души и сърца са нейно убежище и място за проявление. Дайте й живот! Обединете се чрез силата на вашата мисъл и чувство! Винаги когато решите да използвате състоянието “вглъбеност” си представяйте, че до вас седят още хора, много добронамерени хора, вие сте заедно и излъчвате Любов. Не бъркайте състоянието “вглъбеност” с медитацията. При това състояние имате предварително създадена представа за нещо определено, за което трябва да се мисли и чувства. Тук трябва дълбоко да се съпреживява чувството на радост и благост от
мисълта за изпълнените с Любов човешки взаимоотношения. Вие обичате Бога, обичате хората и Природата, обичате себе си и чувството на Любов живее у вас, за да се слее с чувството на вашия ближен. В състоянието “вглъбеност” вие настанявате това чувство в Пространството като създавате неговия траен образ в съзнанието си. Уверявам ви, че това е много важна и отговорна работа и много, много необходима. Така вие можете да помогнете на Светлите Сили в тяхната неуморна работа за създаване на справедливо високохуманно общество. Ние ви помагаме с Любов, помогнете си и вие!
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ЛЮБОВТА ЖИВЕЕ У ВАС
В сърцето на всеки човек има кътче за чистата Божествена Любов. Вие, мили Мои приятели, усещате тази Любов в миговете на съкрушение, на тревога и изнемога пред трудностите. Усещате я като тихо нашепване, което подсказва, че има изход от проблема и че ти, който и да си, не си сам. Но искам да попитам, колко от вас имат съзнание за това присъствие, колко от вас вярват на това, което са усетили и което ги е докоснало? Не се ли случва така, че вие в невярата си унищожавате крехката, нежна връзка? Аз имам едно голямо желание и то е, всеки от вас да освободи ума си от неверието, и да го остави да се свързва свободно с чувството на Любов, което живее в душите и сърцата ви. Вие можете да осъзнаете тази истина и да се доверите напълно на усещането, че обичате. Вие обичате защото имате изначалната връзка с Бога. Казвам го с пълното съзнание, че трудно ще възприемете това твърдение, но Аз ще се аргументирам, за да ви докажа, че само и единствено неверието ви пречи, за да осъзнаете истината.
И тъй, първият ми аргумент, че вие обичате, че носите, у себе си Любовта, е отношението ви към малките деца и към всяко животинче, което е още в своята “детска възраст”, тоест отношението ви към живота, който кълни и се развива. Всяко човешко сърце се разтопява от умиление и пърха от нежност, когато общува с малко дете. Тогава вие сте истински, без подправено чувство, и ако не се притеснявате да изявите чувството, ясно изразявате себе си.
Вторият ми аргумент е свързан с вашето отношение към Природата. Вие обичате реките, планините, морето; обичате свежата трева и цветята, харесвате топлия пролетен дъжд и се радвате на дъгата. Всичко това е израз на вашата връзка с Твореца. Вие харесвате Неговите дела, Неговото творение и това чувство носи благост за душите ви и радост за сърцата ви.
Имам и трети аргумент и той се отнася до вас самите като личности, които носят у себе си първичната сила на Божествената искра, даряваща живот. Вие, във вашата човешка същност имате внедрен Импулса на Божествената Любов. Това е чувството, което ви подтиква към умиление и нежност, което събужда топлото чувство към ближния, което ви кара да се чувствате понякога като деца и което създава у вас усещането, че сте желани и обичани на този свят. Това чувство събужда копнежа по красивото и стремежа у човешкия ум към съвършенство.
Всеки човек носи в съзнанието си усещането за изначалната връзка с Бога, с Неговата Любов. От вас се изисква да освободите това усещане от преднамереността и неверието на ума. Необходимо е да се доверите на своята човешка същност с цялата искреност на душите си. Вие, мили Мой приятели, имате златни души. Създадени са, за да носят светлина и
любов за вашия земен живот. Но във физическия свят не може да се живее само с усещането на душата, необходим е и умът, за да може човекът дошъл на този свят да събира знания и опитности. Вие трябва да разбирате правилно както душите си, така и ума си. Умът ви е даден, за да организира и ръководи действията ви, като използва наличните качества внедрени във всяка душа. Тя е приютила у себе си всички онези качества, които са ви необходими, за да можете да израствате и да живеете като благоразумни, добродетелни хора. Вашият Създател се е погрижил да притежавате всички качества, които носят знанието, от което ще имате нужда по време на земния ви живот. Вие просто трябва да усвоите това знание, което те могат да ви дадат. Ние, всички Светли Същества от йерархията на Всемирното Бяло Братство, сме се погрижили до вас да достигне цялата необходима информация, чрез която да добивате повече знания за себе си, за Живота и Света. Чрез Нас се проявява Бог с всичката си Любов. Четете повече, бъдете последователни и целеустремени, наблюдавайте повече себе си и Природата и се учете от всичко, което ви се случва. Вие сте в Училището на Живота!
Искам да ви подсетя, че времето за вашето самообразоване и ограмотяване не е много. Аз ви казах в предишната ни среща, че е дошло Времето което ще отдели плявата от зърното. С това Съм ви казал, че всеки, който прояви съзнателно отношение към своите човешки задължения и живее с любов, сам ще се преустрои в редовете на Избраните. Не бива да се засягате, когато се говори за “избраните”. Това са хора, които сами са се подготвили, самоопределили са се, за да бъдат сред добродетелните, а добродетелните са хората необходими за съграждането на бъдещия, на Новия Живот. Всички вие имате равен старт, защото у всички вас са внедрени едни и същи качества. На всеки от вас е дадена свободната воля да развива себе си. Различието при вас се получава в зависимост от нивата, на които вие сте осъществили своите способности. Всеки развива у себе си онези качества, които са му необходими, за да реализира целта, която си е поставил. Вие, мили приятели, трябва да имате своя лична и твърдо избрана Цел. Нейното осъществяване ще се постигне само с истинско желание за успех. Желанието ще отключи възможностите на всяко от качествата, които притежавате, за да се прояви.
Добродетелните качества са основата върху, която ще се развива Новият Живот. През изтеклите до сега години хората са вярвали единствено на своите сили, на това което виждат и което могат да докоснат. Сега е дошло времето да се разбере, че богатството, което всеки човек притежава е богатство на душата му, и че то е неръкотворно. Истинското богатство, мили Мои, е онази сила на душата, която може да ви накара да обичате всеотдайно. За да бъде освободена тази сила, вие трябва да сте наясно, че вашите души са устроени така, че идвайки в този свят, да проявят Божественото у себе си. Това е предназначението на човешката душа: да прояви във физическия свят Божественото у себе си. То затова е внедрено в душата, за да може проявявайки се да облагороди Света. И вие носите тази отговорност пред вашия Създател. Защото Той ви е изпратил на Земята със заръката да проявите качествата, с които ви е дарил. Чрез вас Светът се изгражда и променя. Вие сте негова основна част. Чрез вас Животът се проявява и създава духовната сила на Новия Свят.
Не искам да ви укорявам, но вие във времето до сега не проявихте своята воля и последователност, за да разкриете добродетелните качества на които сте носители. Направиха го малцина. Затова сега от Йерархията на Всемирното Бяло Братство се работи толкова активно с хората. Ние искаме да поощрим доброто желание у всеки човек и да ви подтикнем към съзидателна творческа работа. Вложеното у вас трябва да се прояви с пълната сила на Божията любов – така както е внедрено. От това се нуждае Съвремието, за да може правилно да се изгради основния път, по който се осъществява Еволюцията на Живота. Еволюцията на Живота създава условията за правилното преминаване от една Епоха в друга. Човечеството вече навлиза в Новата Епоха. Това е Епоха на Истината, чрез
която ще се развиват и укрепват Мъдростта и Любовта. Времето, което сега настъпва ще спомага с много по-голяма сила за разкриване на истинските човешки взаимоотношения и всичко фалшиво, което до сега е крепило по някакъв начин обществото ще бъде изхвърлено. Човечеството не може да живее повече с псевдодемокрация и псевдоблагородство. Множеството благотворителни кампании, които предприемате уж в името на човешката съпричастност и любов, за сега само показват как се изкористяват добрите намерения на някои хора. Нищо благородно за съжаление не е доведено до край и затова Животът забуксува.
Необходимо е, мили Мои приятели, да отворите душите и сърцата си, за да се прояви тяхната истинска същност – Божествената сила на внедрената у тях Любов. Повярвайте на Моите слова и ги приемете и като молба и като поучение за промяна в начина ви на живот. Нека умът на всеки човек да се изпълни със светлината на Моето Слово, което твърди: Любовта живее у всяка човешка душа. Дайте й възможност да се прояви!
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ЗА ВАШЕТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Светлите Същества от Всемирното Бяло Братство извършват добротворство с всяко от своите действия. Те търсят съмишленици сред хората от планетата Земя. Целта на съвместната работа е да се издигне нивото на сътрудничество до степен на взаимодействие между Небето и Земята. Това взаимодействие трябва да се разбира като съзнателно сътрудничество от страна на хората за оползотворяване на Идеите, които идват при вас от Всемирното Бяло Братство. От Братството разработват и привеждат определени Идеи до нивото на разумна приложимост в условията на физическия свят. Така те изпълняват волята на Създателя. Идеите са предназначени за конкретна работа с човешкия ум, но могат да бъдат възприети от него само ако хората имат желание да променят света, в който живеят. Известно е, че човешкото съзнание може да възприеме каквато и да било информация само ако човекът има желание да я използва. Тук може да се появи противоречие между това, което Аз казвам и това, което вие знаете. Аз твърдя, че за да се възприеме и реализира каквато и да било идея трябва да има желание от страна на хората. Но вие бихте могли да кажете, че желанието ще се прояви у човека, ако той има информация за идеята, ако има известност за нея. Аз, обаче ще ви попитам, как човекът ще има информация, ако няма желание да я открие, желание да се учи, ако не търси информацията, респективно знанието. Ето как стигаме до обяснението, че човешкият ум е посредникът в това взаимодействие. Човешкият ум, може да наложи желанието като действие и така може да осъществи пряката информираност на човека като го подтикне към просвещение. Това идва да каже, че човешкият ум със способността си да разсъждава може да програмира своите действия, може и да управлява своята мисъл.
Желанието е импулс за действие, то е вродено качество у човешката душа. За да се активизира то, за да се събуди за действие, трябва умът да го подтикне, умът да се обоснове, така че съзнанието да се проясни и да е способно да възприеме конкретната изява като потребност за реализация на личността.
Мили Мои приятели, Аз се спирам на този факт от вашето ежедневие, защото той трябва да бъде ясно разбран от всеки човек, за да се използват добрите светли Идеи, които Ние изпращаме във вашия живот. От Всемирното Бяло Братство непрекъснато и настойчиво търсят връзка с вас. Тя се проявява чрез конкретно въплъщение на определени мисли във вашия ум. Но това не е достатъчно. Не е достатъчно само умът да бъде информиран. Вие
имате много и най-разнообразна информация, но дайте си сметка за какво ви служи тя. Важното е като стигне до вас определено известие вие да го възприемете като материал за разсъждение. Идеалния случай е интуитивно да усетите стойността на пристигналата при вас информация, и да й се доверите. Вярата в Бога, вярата в Силата на добрата Светла Мисъл, може да бъде и Е основа за ползотворни действия, за ползотворен живот. Но в по-голямата си част вие търсите прякото потвърждение, конкретните факти, за да се уверите. Ето защо ви казвам, че трябва да се стремите да разсъждавате, да анализирате фактите и да разсъждавате. Това обаче става с желание, желанието човек да повдигне себе си до нивото на облагородената личност. Облагородена личност е всеки човек, който се изявява чрез добродетелните качества на своята душа. Вие сте създадени като благородни души, но поставени в условията на физическия свят, трябва да работите със силата и възможностите на ума си, за да може тези качества да се проявят. Ще се повторя с предишна тема, но ще ви кажа още веднъж: разберете, че душата не може сама да изяви своите качества в условията на физическия свят. Духът и душата имат потребност от ума и плътта, за да могат да се проявят. Постарайте се като четете този и подобни текстове да приемете информацията като знание, което ще ви помогне да развиете у себе си доброжелателството и добротворството. Това е информация, която трябва да се размножава, да се разпространява, за да стигне до повече хора и повече хора да се приобщят към идеята за работа на ума в полза на духа и душата. Духът и душата са пришълци на тази планета, а умът е средството, което работи чрез плътта ( мозъчните клетки), за да се постигне и изгради съзнанието, с което човекът ще се обогати в конкретния си живот.Умът е онази енергийна съставка на човешкото съзнание, която привлича и обработва суровия материал – първичното знание, за да може съзнанието да го усвои и превърне в същинска част от себе си. Ето защо вие трябва да търсите с ума си връзка с Разумния Свят и да му съдействате за утвърждаване на благородните идеи в Света на физическото проявление на Живота. Физическият свят е мястото където Духът се калява и допринася чрез проявите си утвърждаване на конкретните Идеи. Ако вие търсите с ума си светлото знание ще постигнете просветление и за съзнанието си, защото чрез светлото знание Духът и Душата ще проявят в най-голяма степен Любовта, на която са носители. Вие не искате все още да разберете колко голяма е връзката на Ума с Духа и Душата, не можете все още да ги идентифицирате като фактори, които работят за изграждането на Съзнание и това ви пречи изключително много да имате правилен живот. Правилния живот се определя от Правилата, които могат да бъдат наречени универсални вселенски принципи. Те са ви дадени още в началото на Сътворението, предадени са като жизнено необходимата информация върху която и чрез която да градите живота си, но вие едва в последното столетие започнахте чрез науката да се докосвате до същината им. Аз сега няма да се задълбочавам в конкретно обяснение, само ще ви препоръчам да се запознаете отблизо със седемте херметични принципа, дошли при вас в зората на Сътворението, и със седемте духовни закона на успеха записани и представени на човечеството през последните години от духовния учител, лекарят Дийпак Чопра. Хора като него работят за просвещението на човешкия род. Чрез него, и такива като него Ние можем пряко да предоставяме необходимото знание за вас.
Сега, с тази информация, която ви предлагам, Аз искам да ви кажа колко важно е с повече доверие да се отнасяте към своите умствени способности и колко важно е да вярвате в Силите на Доброто. Светлите Същества от Всемирното Бяло Братство ви приканват към сътрудничество. Всеки от вас може да бъде сътрудник на Великите Светли Сили като проявява своите най-положителни качества. Оглеждайте се, ослушвайте се, за да можете да използвате и най-малката възможност да се проявите като сътрудници на Светлината, а това означава на Бога – Творец, чрез своето добротворство. Идеята, която сега, за кратко време трябва да се усвои и разработи е свързана с усвояването на знания за проявяване на Любовта в условията на физическия свят. Необходимо е с такава нагласа да живеете, че
Любовта да бъде проява във всяко ваше действие. Така, чрез тези ваши умения, вие ще промените Живота си, което означава да промените Света. Това е голямата необходимост, която стои като основна задача пред човечеството: да промените съзнанието си, за да се промени света така както се променя и Вселената. Така вие ще се приобщите към Вселенската енергийно-информационна система и ще станете част от Вселенското духовно общество. Не забравяйте, че всеки е част от онази система, от онази действителност, с която трепти в резонанс. Вибрацията, чрез която вие се проявявате като мислещи същества с разум и съзнание ще ви отведе в реалността, с която можете да се съвместявате. Забележете, че до сега никой от вас не е постигнал онази сила и стойност на мисълта, чрез която да се издигне до следващия етап от човешкото развитие – нивото на ангелската йерархия. А това трябва да стане реалност за цялото човечеството. Ние вече се убедихме, че не е възможно всички вкупом да се промените, но все още вярваме, че с всеки изминал ден ще се умножава броя на добродетелните хора.
Мили Мои приятели, Аз идвам при вас с голямото желание да засиля интереса ви към знанията, които Всемирното Бяло Братство ви изпраща. То изпълнява волята на Моя Отец. Идвам с надеждата, че вие ще повярвате на тази информация и ще потърсите връзка и с други подобни знания, които ви изпращаме, за да се развивате и усъвършенствате.
Аз много се надявам, че вие ще приемете истината за необходимостта от вашето сътрудничество и ще станете съпричастни на основната Идея, която носи вълната на Промяната – Идеята за Живот чрез Любов. Тази Идея изисква от всеки човек да прилага в живота си най-добрите качества на които е носител, да проявява най-доброто на което е способен, да се изживява като най-светлото същество дарено с ум и душа за живот на планетата. Обичайте се, помагайте си и не забравяйте майката Земя, която има изключителна потребност от вашето добротворство. Бъдете здрави и доброжелателни.
Мир вам!
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ЗА КРИЗАТА НА ИДЕИ
Всички Ние, които сме се поставили в услуга на човечеството, виждаме как година след година се опошляват човешките отношения и как светът затъва най-вече в дълбока духовна криза. Затова сега, когато назряват всички условия за съществени промени на Живота във Вселената, Ние искаме да подскажем на човечеството колко много е необходима преориентацията на хората за пътя, по който върви светът. До тук вие изпуснахте главната възможност за благоразумен живот – справедливото отношение към труда и потребностите на хората.
Спешно е необходима Промяна. Всички Светове сега се преустройват, преустройва се цялата Вселена и вие не можете да стоите на същата позиция, още повече, че тя не ви носи нищо добро. Сегашната ви позиция е израз на абсолютна незаинтересованост към живота на обществото. Вие дори и не си представяте колко много вашето безразличие убива бъдещия живот. С вашата пълна индиферентност вие проваляте Нашите опити да ви помогнем в превъзмогване на апатията и съсипването на обществения живот. Въпреки тежката криза, в която затъва човечеството, силните на деня – финансовия и политическия елит, продължават да мислят и живеят само за себе си. Личната угода и личната изгода остават в основата на всички действия. Резултатът от този стремеж е корупция и алчност. Вярно е, че напоследък има протести срещу социалната несправедливост, но те се изразяват повече в безредици и хаотични бунтове. Човечеството все още не разбира накъде и как трябва да върви.
Мили Мои приятели, огорчението Ми е изключително голямо и то засилва тревогата Ми за бъдещето на човечеството. Очертах пред вас картината на вашето настояще, защото искам да вникнете с голяма загриженост в сегашното състояние на съвременното общество. Ако нищо не се промени съществува реална възможност кризата в икономиката, финансите, обществено-политическия и духовния живот да се задълбочава. За да бъде предотвратено всичко това се изисква ново светоусещане, ново отношение към живота. Вижда се, че е крайно необходима промяна, но вие не разбирате как и в каква посока да вървите, за да я постигнете. Лошо е, че изобщо не забелязвате Нашите усилия да ви помогнем. Вие или не вярвате в тяхното съществуване, или просто не ги виждате, поради ограничения си духовен хоризонт. Затова и дойдохте до това положение. Ако проследите разумно и безпристрастно хода на историческите събития, ще установите, че причина за сегашното незавидно състояние на Живота е вашата духовна ограниченост. Духовната криза предшества всичките останали неблагополучия.
Мили приятели, постарайте се да приемете Моите думи не като поучение и натякване, а като приятелски съвет към всички вас. Този съвет е изпълнен със загриженост, която прераства в тревога за бъдещето на планетата. Това, което искам да осъзнаете, е че има благоразумен път за укрепване на съвременното общество. Не е вярно, че няма изход от създалото се положение и че човечеството ще затъва все повече в несправедливости и неблагополучия. Това е ваша заблуда. Парите – по-добрите заплати имат своето значение, но те също не решават въпроса. Пътят, който е напълно достъпен за всеки от вас се нарича добродетелно отношение към Живота. Добродетелното отношение към Живота се създава единствено и основно с добро желание. Необходимо е тези, които ръководят обществения живот да осъзнаят потребността от човеколюбието и справедливостта. Твърди се от много обществено ангажирани личности, че липсват идеи, че няма идея, която да сплоти и обедини хората в името на нещо градивно. Какво по-велико от това да живееш с любов?! Тази Идея дори и до днес стои неоползотворена. А тя е в основата на бъдещето, тя ще спаси човечеството от пагубната сила на несправедливостта и алчността. Трябва обаче да се разбере, че Любовта изисква от хората да събудят за живот у себе си добродетелите. Само чрез тях ще можете да постигнете необходимото ниво на осъзнатост. Аз зная, че със закон не можеш да накараш хората да бъдат добри, нито пък законът ще ги задължи да обичат. Това става само с добро желание. Дори и да чувствате, че душите ви не са изпълнени с благост и любов, не трябва да се възприемате като студени и груби хора. Чувството на любов може да се възпитава. То се създава чрез желанието да бъдеш благ и човеколюбив. Блажен е този, който по рождение носи любовта в сърцето си, но не всички имат това преимущество. Тези, които по рождение носят любовта в сърцето си са работили в предходни години, за да постигнат това състояние. Вие, които сега сте призвани да създавате Живот, трябва с търпение и благост да работите за създаването на благородно чувство в душите си. Има възможност за всеки от вас да изгради себе си като добродетелна личност. Използвайте добродетелите. Потърсете ги и ще ги откриете в душите си. Ние от Всемирното Бяло Братство се отзоваваме на всяка покана и на всяко желание, за да подкрепим крехките опити на всеки човек да твори и създава с любов. Не вярвайте на тези, които твърдят, че няма Идея, която да призове хората да работят в единство за нея. Основната Идея на Бъдещето е: “Твори и живей чрез Любов!” Затова Аз ви моля, да погледнете с ново отношение към Учението, което Съм ви оставил. Запознайте се отблизо с текстовете от Новия Завет. Те сравнително точно предават основните насоки, които трябва да следва човешкият ум, за да постигне благоразумие. Ако следвате Моето учение трудът на всеки човек ще бъде оценен и уважаван, а любовта към ближния ще определя взаимоотношенията ви. Истината стои в желанието за добротворство. Не си мислете, че са нужни някакви нови и философски, сложно предадени идеи. Истината е една и макар че се възприема различно от хората остава неизменна нейната светлина, а тя излъчва Любов,
защото истината е Любов. Няма друга истина, тъй като Бог когато е създавал света е вложил в Своето творение Любовта.
Разумното Бъдеще изисква от хората да се обединят около идеята за установяване на любовта като основа на човешките взаимоотношения. Приложението на Любовта може да бъде формулирано в едно изречение от три думи: “Благост, разумност и добросърдечие.” За това ви казвам, че Любовта може да се възпитава. Използвайте тези три добродетели, работете за тяхното осъзнаване и пълно възприемане и ще видите как животът ви ще започне да се променя. Не чакайте чудеса! Работете тихо и скромно, но упорито и последователно. Не мислете, че великите идеи ще дойдат някъде от далече и ще кацнат на рамото ви. Великите идеи могат да бъдат създадени единствено с волята и доброжелателството на всеки от вас. Без вас те нямат бъдеще!
Мир вам!
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ЗА НЯКОИ ФУНДАМЕНТАЛНИ ВЪПРОСИ
Школата на Христос работи за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма. Целта на всички Учители и Сътрудници е да помогнат на хората от Земята чрез просвета да променят своето съзнание. Необходимостта от промяна на съзнанието се налага поради общия еволюционен ход на живота. Нищо в Природата не е в покой, всичко се движи и се изменя и така се осъществява Идеята на Създателя за творческа активност на Съществуващото. Ние, Учителите от Школата на Христос, искаме чрез знанията, които предлагаме да предизвикаме максимална заинтересуваност у хората към тази Идея. Ние се надяваме, че творческата активност на хората ще се събуди до необходимата степен, за да настъпят промените, които ще създадат Новия Свят.
За какви промени става въпрос? Най-напред е добре да се разгледа внимателно първата точка от Всемирната научно-образователна програма. Тя твърди, че е необходимо всеки да изясни своето отношение към първопричината за произхода на живота на планетата. Човешкото съзнание не е възприело истината за произхода на живота изцяло и безрезервно. Хората в голяма степен се увличат по химията и физиката и в това няма нищо лошо, стига да не ги отделят от Божествения Замисъл за Сътворението. В изпълнението на Идеята на Създателя за живот на планетата можем да открием и химия и физика и биология, но всичко това е резултат от дейността на Неговата Мъдра Съзидателна Сила. Тя стои в основата на Сътворението и създава условията, чрез които се проявява животът. Различните Закони, които го управляват доказват Мъдростта и Далновидността на Сътворението. Те определят взаимозависимостите между различните сили в Природата. Нищо не е произволно създадено. Всичко е резултат от добре организирана Програма, а тя е в основата на Замисъла на Създателя за Сътворението на Вселената.
Защо е важно хората да знаят истината за произхода на живота? Защото чрез това знание ще се промени отношението на човека към самия себе си и към света. Когато всеки човек живее с ясната представа за своя Божествен произход ще има повече вяра в собствените си сили, ще знае, че в него е вложена енергия и сила, които създават условията за различно от сегашното му настояще, а това създава нова перспектива пред човечеството.
Винаги до сега е имало информационни източници, които са говорили на хората за техния Божествен произход, но никога не е имало толкова широка връзка на Божествения свят със земните хора. Особено през последните едно – две десетилетия се осъществи трайна и почти повсеместна връзка между Нас, Висшите Учители и хора от целия свят. Получава се разумно и ползотворно общуване, чрез което до вас достига много и най-разнообразна информация. Тя трябва да послужи на хората за пълното им осъзнаване по
отношение на произхода на живота на планетата. Истината е една и тя не може да бъде прекроявана така както е удобно на някои хора от властващите. Те отхвърлят Божието присъствие в живота на хората, и така избягват от отговорността, която налага Нравствения закон. А той е неписаният Божествен закон, който изисква морал и висока нравственост в отношенията на хората както помежду им така и в отношението им към природата. Нравственият закон идва от Бога, за да се прояви чрез човешкото съзнание. Всеки човек, който има в ума си мисълта за основното изискване на Бога към човека – морал, нравственост и отговорност, знае че чрез тези добродетели се приобщава към благородната дейност на Бога да твори с Любов.
Аз няма да се впускам в конкретни факти за произхода на живота, само искам да напомня, че напоследък станаха твърде много доказателствата, които потвърждават истината за присъствието на Разумна Съзидателна Сила в Пространството и нейното влияние се чувства все по-осезателно, дори от обикновените хора. Силата на Божието присъствие вече оказва пряко влияние върху мисленето и съзнанието на хората и това се проявява в многото създадени напоследък духовни общества. Добре е да се срещате често, да общувате помежду си и чрез това общуване да създавате ново енергийно-информационно поле на планетата. Това е необходимо изключително много, за да може енергийната среда, която вие създавате да се хармонизира с новата енергийна вълна, която залива напоследък планетата със силата на Божествената Любов.
Второто направление, по което работи Всемирната научно-образователна програма е осъзнаването от човека на смисъла и конкретното предназначение на човешкия живот. Ние Учителите от Школата на Христос, които сме част от Всемирното Бяло Братство се стремим с всички възможни за нас средства да обясним на хората, че техният живот не е просто едно приятно и интересно преживяване. Всеки човешки живот има свое конкретно предназначение. Неговото съдържание се определя както от съзнанието на самия човек, така и от макропрограмата на Сътворението. Според макропрограмата на Сътворението всеки човешки живот е част от общата енергийно-информационна система, която изгражда Вселената. Вие не сте просто едно физическо тяло, не сте само плът. Светлината прониква дълбоко във всяка ваша клетка и всяка клетка на физическото тяло работи с тази светлина и в някаква степен я увеличава. Светлинната енергия изгражда вашата енергийна структура и я прави част от вселенската енергийно-информационна система. Ето защо вие сте отговорни за мислите и чувствата, които създавате. Вашите мисли и чувства са енергийни структури, които се вписват в енергийно-информационното поле на планетата. В някаква степен вие допълвате и градите неговото съдържание. Този факт изисква от хората да създават светли мисли и чувства, за да могат те да се хармонизират с енергията на Любовта, която Бог изпраща на планетата, и чрез която Бог осъществява Сътворението. Сътворението е процес, който се развива и ще продължава да се развива, защото движението и взаимодействието на енергиите в Пространството създава еволюцията във Вселената. Бог, като Висш Космичен Разум, в мъдростта си е вложил елементите на Сътворението и в човешкото съзнание. То е призвано също да твори и създава. Но не мислете, че става въпрос само за творческа дейност, която устройва бита, а най-вече за творческото участие на мислите и чувствата, които създават богат духовен живот. Менталната сила на човешкият ум е твърде голяма. Със силата на своя ум човек може да гради, може и да руши. Това като знаете, никога не забравяйте, че смисълът и предназначението на вашият живот на тази планета е създаването и активирането на работещо благородно съзнание. Вашето съзнание трябва да постигне такива нива на своето развитие, които ще го превърнат в частица от Великото Съзнание. Така Бог създава възможност да се променя света. Затова Ние, Учителите от Школата на Христос, искаме да предадем на хората такава информация, която ще им помогне да израстват духовно. Всички текстове записани и публикувани до сега в поредицата “Езотерични записки” говорят само за едно: голямата отговорност на човека да
живее. Всеки човек носи отговорност най-вече пред Бога и след това пред себе си как ще живее и какво съзнание ще изгради. Бог е вдъхнал живот на човека, за да може да се проявява чрез него разумното Божествено начало. Но в Своята мъдрост Създателят е дал свободна воля на човека и той сам избира по-кой път ще върви. Ние искаме да ви призовем да бъдете съработници на Бога, за да се осъществи Неговата Идея хората да градят Живота с Любов. Това е смисълът и предназначението на човешкия живот. Като живее с Любов, човек ще изгради работещо благородно съзнание, а това е съзнанието, което може да се хармонизира с Великото Съзнание.
Третото направление по което работи Всемирната научно-образователна програма е начина по който хората възприемат планетата Земя като геополитическо и геостратегическо средище за живот. Неправилното разбиране на този въпрос поражда много конфликти. Хората гледат на Земята основно като на източник на ресурси и това ги кара да противоборстват помежду си. Нефтените и газовите находища се превърнаха в златни мини за определени хора и техните интереси диктуват икономическия, финансовия и социалния ред в света. Наличието на природни богатства определят геостратегическото положение на конкретната държава. От тук идват и ползата и проблемите. Интересите на световния бизнес в областта на енергетиката се съсредоточават в определени точки на света и много често там възникват конфликти. Това се получава, защото хората съсредоточиха своите умствени способности и усилия повече върху модернизирането на военната промишленост отколкото върху създаването на нови енергийни източници. Не е възможно човечеството да продължава да разчита на наличните природни ресурси, защото те вече са на изчерпване. Необходимо е хората да започнат да търсят нови източници на енергия и към този факт са насочени Нашите усилия. Ние се стремим да помагаме на хората, които се занимават с наука, но това е работа с повишено внимание. Важното е хората, които ще получат конкретни знания да имат и съответния морал за тяхното използване.
Ние, Учителите от Школата на Христос, искаме всеки човек на планетата да знае, че Земята е негов дом и със своето лично отношение към нея помага за съхранението на нейната природа.
По отношение на геополитиката е важно вероизповеданието да не става причина за конфликти. Сега принадлежността към определена религия става причина за кървави сблъсъци и политически конфликти. Крайно необходимо е хората да проумеят, че Земята е дом за всички, за всяка човешка душа и затова трябва с търпение и любов да се отнасят към ближния си. Любовта към ближния е основна сила за промяната на живота. Човешкият живот ще приеме качествено ново изменение само ако всеки човек, работейки за своето духовно усъвършенстване постави на преден план любовта към ближния.
Защо реших да говоря за Всемирната научно-образователна програма? Защото малко или почти нищо не се знае за нея, а тя разглежда фундаментални въпроси на Битието. Основният извод, който може да се направи от изнесената до тук информация е: Учителите от Школата на Христос търсят разумна и спокойна връзка с всяка човешка душа. Ние искаме и можем да ви помогнем да създадете справедливо и човеколюбиво общество. Но за целта всеки трябва да осъзнае в какво се състои Смисълът и предназначението на човешкият живот. Затова, приемете истината за Божествения произход на живота. Този факт променя коренно позицията от която възприемате себе си и Света. Тази истина ще ви помогне да работите с вяра и любов за своето духовно израстване и за благоденствието на обществото. Осъзнаването на истината за Божествения произход на живота по естествен път ще активизира вашето съзнание и ще го превърне в работещо благородно съзнание. А това е смисълът и предназначението на човешкия живот. Тогава от само себе си ще отпаднат проблемите и конфликтите свързани с геополитиката и геостратегията. Те дори няма да съществуват като понятия, защото
хората ще възприемат себе си като братя и сестри, и ще обичат майката Земя като свой роден дом.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
ДА ЖИВЕЕШ ПРАВИЛНО
Всеки човек се учи да живее докато е жив. Дори, с пълна увереност ще кажа, че един живот не стига, за да може човек да се научи да живее правилно. Веднага възниква въпросът:”А какво означава да живееш правилно?” И Аз сега искам да говоря по този въпрос, защото е много, много необходимо хората да се стремят да живеят правилно.
Човек започва да осъзнава себе си някъде след 12 – 14 годишна възраст. До тогава той има съвсем елементарна представа за себе си и света. По-широкото виждане за собствената личност и света започва да идва постепенно. То е процес на себеосъзнаване, възприемане и осъзнаване на действителността. Затова се говори за изграждане на личността. На тази възраст човек трудно би могъл сам да тръгне по правилния път. Необходимо е някой да му помага и този някой, който е най-близо до него, са родителите и неговия духовен водач. Но родителите могат да бъдат в помощ само ако самите те са подготвени по въпроса и притежават необходимите знания и съответното разбиране. Ето защо Ние, от Школата на Христос, която е част от Всемирното Бяло Братство, вярваме, че е повече от наложително, съвременните млади хора, на които предстои да станат родители, да се подготвят старателно за тази толкова отговорна задача. Те трябва да помогнат на детето си да се научи добронамерено да възприема реалността, с отговорност да се отнася към всичко, което ще срещне, и да го научат също да умее да слуша своя духовен водач.
Какво означава да живееш правилно? Да живееш правилно така, че да не допуснеш нито една грешка в живота си е невъзможно. Пък и не е редно, защото грешките служат като уроци. Въпреки това, човек трябва да има в съзнанието си неотклонен стремеж да живее правилно. Всеки трябва да знае, че ако живее правилно ще има по-малко проблеми в живота си. По-малко проблеми, означава повече време и възможности за духовна работа. Времето отделено за духовна работа ще помогне за създаване на ново съзнание, съзнание, което ще гради благороден живот. Установяването на благороден живот на планетата е основна цел на Сътворението. Замисълът на Създателя за живот на планетата предвижда условия и възможности за всеки човек да укрепва и се развива като благородна личност. Остава всеки човек да разбира тази истина и да се стреми да оползотвори разумно времето, което му е дарено за живот на Земята.
Моето желание е всеки, който прочете този текст да си даде сметка той притежава ли необходимите качества, за да се определи като благородна личност. Необходимите качества са: достойнство, добродушие, благоразумие, благородство и човеколюбие. Без тях никой не би могъл да бъде полезен на себе си и на обществото, не би могъл да бъде добър съветник на своето дете. Всеки човек в своята юношеска възраст трябва да се запознае с тези качества и да изисква от себе си да ги проявява като ги използва пълноценно в живота си. Чрез тези качества вие ще можете да бъдете хора с отношение и отговорност към Живота, към всичко, което го изгражда. Ако родителите имат необходимото съзнание и познание, ще могат да подготвят децата си още в ранна възраст за правилен живот. Но това за сега липсва и затова Аз искам да се говори често по тези въпроси, за да се постигне всеобщо обсъждане на
проблема. Правилният начин на живот трябва да стане тема номер едно в училището и в семейството. Основните въпроси свързани с него биха могли да се разглеждат в часовете по етика, психология, логика, философия, стига да можете правилно да подготвите необходимия материал. Ние имаме готовност да подскажем необходимото и вече го правим чрез много хора. Важното е повсеместно да се търсят знания по този въпрос, да се чете и да се коментира.
За да може да живее правилно, човек трябва с достойнство да посреща трудностите в своя живот, благоразумно да ги преодолява, добродушно да се отнася към всяка жива твар в природата, човеколюбиво да общува и благородно да прощава. Тези качества могат да изградят правилния живот, защото те създават от всеки човек онази личност, която може да израства духовно. Благоразумието подтиква всяко човешко съзнание към стремеж за сговорчивост и отговорност за всяко действие. Като е така вие ще се стремите да познавате основните Правила, които определят смисъла и съдържанието на Живота.
Основните Правила произлизат от Универсалните Закони на Природата. ( седемте херметични принципа) Вие трябва да ги познавате добре, за да използвате знанието, което съдържат те за създаване на собствено отношение към себе си, към Живота и Света.
Качествата, за които ви говорих преди малко, петте добродетели, ще ви помогнат пълноценно да усвоите Принципите и да можете чрез тях да постигате единение с енергиите в Природата. Силата на това знание създава смисъла и съдържанието на Живота. То помага на човека да осъзнае истината за произхода на Живота ( Светът е ментален, Цялото е Ум), пояснява, че Вселената е една холограма и перфектно изградена енергийно-информационна система ( принципа на съответствието). Чрез това знание човекът стига до истината, че нищо не е в покой, всичко вибрира, всичко се движи. Така се създават формите в Природата ( принципа на вибрацията). Но … всичко е двойнствено, притежава два полюса. Всяко нещо има своя противоположност (принципа на противоположностите).
От съществено значение за човешкия живот е да познавате също Принципа на ритъма, Принципа на причината и следствието и Принципа на рода. Цялото познание вложено в Универсалните закони на Природата ще ви помогне мъдро да се интегрирате в средата, в която живеете. Ако познавате добре тези закони няма да се изненадвате от промените, които настъпват през последните години. Вашият път ще бъде осветен от светлината на Божествената Истина и вие ще имате правилен живот. Това означава, че ще съумеете да подготвите своя организъм и съзнанието си така, че вибрационният преход на който сте съвременници да не се отрази пагубно върху вас. В тези времена да живееш правилно се изисква освен висока нравственост, и морал, и знание, което да ви създава възможност да участвате в извършващите се промени. Знаещият човек е просветен и подготвен за духовна работа.
Макар, че Универсалните Природни закони са ви дадени още от началото на Сътворението вие, с малки изключения, не ги познавате, не ги и ползвате. Това дава сериозно отражение върху вашия начин на живот и затормозява цялостната дейност на Прехода. Факта, че болшинството от вас не приемат Знанието за менталния произход на Света, дава силно отражение върху начина, по който живеете. Така вие не можете да осъзнаете силата на Мисълта и да я използвате в живота си. Без знанието от този принцип вие имате неправилно отношение към себе си и към Света. Това е само един пример, а колко съществено се отразяват пропуските във вашето знание за влиянието на останалите закони!? За да живеете правилно вие трябва да ги познавате.
Това, което казвам сега не е просто една теоретична сказка. С всичката сила на Своята любов към човечеството, Аз ви подканвам да се обучавате по Природознание. Така Аз наричам знанието, което съдържат Универсалните закони. Като познавате добре тях, ще опознаете по-добре и себе си и най-важното ще се научите да живеете без да противостоите на основните природни сили. Без това знание вие вървите срещу течението. Не можете да си
представите, дори и за миг, колко много затруднявате собствената си интеграция в съвременната енергийно-информационна среда. Цялата Вселена е наситена с информацията, която Космическата Програма въдворява в Настоящето. Вместо да усвоите вибрациите на Новия Живот вие оставате встрани от живителната енергия на Силите на Промяната и така изопачавате Замисъла на Твореца за правилния ход на Еволюцията. Енергията на Промяната ще започне вече да ви притиска. Ще се наложи да преживеете много страдания, а това е напълно излишно. Вашето ограмотяване и събуждането за живот на най-добрите светли качества на които сте носители са напълно достатъчни, за да положите основите на Новия Свят. От вас се изисква само пълно разбиране за необходимостта от просвещение. Знаещият човек е силен и свободен.
Ние от Всемирното Бяло Братство, сме ваши първи помощници в тези трудни времена. Бъдете добронамерени и по-внимателни, за да можете дълбоко в своето съзнание да чуете Нашия глас. Ние ви вдъхваме увереност, за да вървите правилно по трудния път, учим ви на добротворство, на Любов, учим ви да живеете правилно и очакваме да ни разпознаете.
ЙОАН БОГОСЛОВ
ЗА НАЙ-ВАЖНОТО
Светът сега се намира в период на активна промяна. Променя се същността на Съществуващото. То се видоизменя, за да може да приеме нова форма за Живот. Вие, мои мили приятели, също се променяте. Промените във вашите организми стават внимателно и бавно, но в същото време неотклонно. Настъпват промени и в съзнанието на хората. Вие вече сте същества с ново разбиране за Живота. Казвам това с определено чувство на тъга, защото то се отнася за малка част от хората. Малцина са тези, които действително се променят според необходимите изисквания за Промяна. А кои са необходимите изисквания за Промяна? Това са наложителните изменения на личното отношение към себе си и към света. Вие трябва да свържете своето съществуване и живота, в който участвате със Замисъла на Създателя за Сътворението. Тоест, вие трябва ясно и съзнателно да си обяснявате всичко което се случва с вас и около вас, с менталния произход на Сътворението. Това е Велика по своите мащаби и Идеи Програма за Живот във Вселената. Тя предвижда непрекъснато обновяване на всичко съществуващо. Така че промените на които сега сте свидетели и в които участвате са естествено развитие на Замисъла на Създателя за утвърждаване и развитие на Живота.
Ние от Всемирното Бяло Братство с интерес и внимание следим вашия живот. Вече видяхме как и колко вие можете да се адаптирате към новите изисквания към вас и определено сме разтревожени. Аз идвам сега, за да кажа на хората, че е много необходимо да се интересуват от настъпващите промени и да знаят какво е най-важното, което трябва да правят. Ще се постарая пределно ясно да обясня в следващите редове най-същественото по този въпрос.
По отношение на настъпващите промени, е добре да се знае, че те са само етап от цялостния ход на Еволюцията. Вашите предшественици са били свидетели на други промени, а вие сега виждате и участвате в тяхното продължение. Не забравяйте, че Силата на глобалните изменения зависи в голяма степен от вашето лично отношение към тях. Ако вие добре разбирате, че става въпрос за Еволюционен Процес и възприемете и себе си като
част от него, ще можете да се включите активно и да подпомогнете Процеса на измененията. И още нещо е важно! Става въпрос за активиран, за безотказно задействан Процес. Това ни най-малко не влиза в противоречие с вашата свободна воля, защото вие избирате да се включите или не. Разликата, обаче, е съществена. Ако вие се включите в Процеса на изменение, ще имате развитие и усъвършенстване на самите себе си, ще допринасяте за измененията и усъвършенстването на Цялото. Ако не се включите, самия Процес на развитие ще ви отхвърли от Живота като напълно излишен и ненужен товар.
Има възможност за всички хора да преминат в Новия свят и Великите Сили на Сътворението работят активно за неговата подготовка. През последните осем години се оформи напълно енергийната структура на новата планета Земя – Новата Земя, която трябва да приеме еволюиралите души. Тя няма да се превърне в пълно подобие на Земята върху, която сега живеете. Тази Земя, която имате сега, ще остане като част от стария сега съществуващ свят. На нея ще живеят тези хора, които все още не са променили своето съзнание съобразно новите изисквания. Това не означава, че за Земята и хората няма да има промени. Ще има и те ще са съществени, но ще се извършват по-бавно, защото хората със своето ограничено разбиране за Новия Живот ще възпрепятстват промените.
Новата Земя излъчва и възприема нови вибрации, които са в резонанс с Космическата Програма за еволюционните промени във Вселената. Там ще могат да се заселят само тези хора, чиито вибрации са сходни с нейните. Тези от вас, които искат да участват в Живота на Новия Свят трябва да променят себе си така, че наред с новото съзнание да постигнат и нова олекотена биоструктура, чиято енергийна система вибрира с честотата на вибрации на Новата Земя. Това е сложен процес, за който вие трябва да работите последователно и неотклонно. Три основни изисквания има към тези, които участват и ще участват в еволюционния преход.
Първото е да промените храненето си като преминете на повече плодове и зеленчуци, повече течна храна и вода.
Второто изискване е да приключите с кармата си, т.е. да се освободите от нея. Това ще рече всеки да си изясни причините поради които е допускал грешки и да престане да ги повтаря, което означава, че той е придобил ново съзнание. По този начин ще се освободи от порочната действителност, която го държи в затормозеното състояние на грешник. Това означава да отработиш, “да изплатиш” кармата си. За да престанеш да грешиш ти трябва да си постигнал ново отношение към себе си и към Живота, а това подразбира ново по-висше съзнание.
Въпросът за кармата се свързва и със способността да простиш. Умението да простиш ще ти помогне да се освободиш от взаимоотношенията, които те държат в стария свят. Изобщо всичко свързано с досегашния начин на живот трябва да бъде добре осветено и пречистено, за да можете да се освободите от тежките вибрации на миналото и да преминете на вълната на Любовта. Тя ще преосмисли живота ви и ще ви направи нови хора – хора със светло съзнание, които са способни да се преобразят духовно и физически. Физическите промени започнаха активно да се проявяват през последното десетилетие, но това е бавен процес, който ще ви задържи по-дълго време на тази планета. Ние ви препоръчваме да промените храненето си точно с тази цел – да се ускорят физическите промени във вашите организми.
Има и още нещо, което е свързано с духовното ви преобразяване. То изисква създаване на трайна благородна основа на вашето съзнание. Това ще рече, работа на вашето съзнание само и единствено с благородни мисли и идеи, за да можете по този начин да отработите най-финото ниво от вашата духовна същност. Всичко това, взето заедно, формира цялостната структура на човека, който ще бъде способен да живее в Новия свят.
Третото изискване е пълната необходимост да се освободите от страховете си. Това ще можете да постигнете ако превъзмогнете неверието си. Вие се страхувате от
неизвестното, защото нямате достатъчно вяра в добрия изход от сегашното положение. Наплашени сте от различни внушения за разруха и деградация. Тези внушения заслужават внимание дотолкова, доколкото се свързват с вашето безразличие към това което се случва, с пълната апатия, която е обзела много хора, с безхаберието на мнозина за извършващите се промени. От тук и голямата важност на проблема за произхода на живота на планетата. Ние настойчиво ви говорим за Божествения произход на Живота. Светлата Сила на Великото Съзнание определя същността на Живота. Тя повелява Животът да се развива като творческа изява на Любовта. Ако вие имате вяра в Доброто, ако приемате Божията воля като водеща Сила на Еволюцията, ще се освободите от страховете си, ще можете спокойно и разумно да участвате като сътворци във Великото Преобразяване.
Ето, мои мили приятели, тези три изисквания са същественото и важното, което трябва да постигнете сега в периода на Преобразяване на Времето и Пространството. Много често се говори за 2012-та година като за праг, от който нататък светът ще е друг. Светът непрекъснато се променя и то много активно. Огледайте се и ще видите какви чудеса настъпиха в бита и науката през последните 20 – 30 години. Светът никога не е преставал да се променя. Важното в случая е, че промените вече са набрали голяма скорост, идва моментът, когато определен етап трябва да завърши, и резултатът ще се прояви съвсем осезателно. За това става въпрос когато се говори за възнесението, т.е. за квантовия преход. Но запомнете, че това не е акт на мигновението, а процес, който се е извършвал в годините до тук, в който участва всяка жива твар, всеки човек. Впрочем, този процес има своя конкретен миг, но той се проявява поетапно за различните нива на съзнание. Всяко човешко съзнание постигнало необходимото развитие ще има своя велик миг на преобразяване, своето възнесение, и той ще се свързва с преминаването му в Новия Свят, на Новата Земя, но това може да се случи само ако вибрациите на неговото излъчване достигнат нивото на вибрациите в Новия Свят. Като казвам вибрациите на неговото излъчване, Аз имам предвид, че това човешко съзнание ще е възприело и усвоило Любовта до такава степен, че тя да е станала негова същност. Само тогава то ще може да постигне такава висока честота на вибрациите, която ще е в резонанс с онази енергийна среда, която изпълва Пространството на Новия Свят – Света на Любовта.
Това е смисъла на промените – Новият Свят да се създаде на чисто, там да живеят само високоблагородни души. Не може да се извърши колективно възнесение, не го и мислете, защото човечеството не можа да постигне необходимото, високоблагородното колективно съзнание. Хората се различават изключително много в своето отношение към Бога и Живота. Една част успяха да осъзнаят важността на задачата, която стои пред човечеството и отвориха сърцата си за Любовта, но те са само част от множеството. Другите изостават в своето духовно развитие и затова ще бъдат съвременници на тежки катаклизми и промени в климата на планетата, които ще ги принудят да познаят Силата на Сътворението. И на едните и на другите е необходима искрена вяра в Божията Любов и Мъдрост, необходима е воля и целеустременост, за да бъдат сътворци на Новия Живот.
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
ЗА СЪМНЕНИЕТО
Все по-важни и все по-актуални задачи възникват пред човечеството. Те са свързани с преустройващата се система на Живота и Пространството. Важността на задачите дори не би могла да бъде приоритетно подредена, защото всичко е еднакво важно и необходимо. И все пак бих могъл да откроя най-належащото. Това са онези съществени изменения, които идват, за да подкрепят човешката душа по нейния път на израстване и развитие.
Най-напред всеки би трябвало да си отговори на въпроса от какво е необходимо да се освободи неговото съзнание, за да могат неговата Душа и Сърце безпрепятствено да възприемат новите енергии, за да може самият той да бъде участник в извършващите се Промени.
Ако съзнанието не възприеме дадена идея, мисъл или чувство, то нито душата, нито сърцето ще могат да се възползват от тях. Без осъзнаването им, мислите и чувствата достигат частично до душата и сърцето и не могат да бъдат усвоени в тяхната пълнота. Затова първото нещо, от което трябва да се освободи човешкото съзнание е съмнението. За да може да участва пълноценно в Живота на Цялото, човешкото съзнание трябва да възприема без съмнение Идеята за Преображението на Пространството. Вече много пъти е обяснявана необходимостта от промяна на човешкото съзнание и връзката му с Вселенската Програма за Преображение на Пространството, говорили сме за настъпващите промени. Затова Аз сега няма да се спирам отново на този въпрос. Ще кажа само, че това е най-съществения въпрос на Живота, това е фундаменталния въпрос на бъдещето и най-актуалния въпрос на настоящето. Нищо от това, което правите не трябва да излиза вън от Идеята за Преображението. Вашето обучение по морал и нравственост тепърва трябва да се задълбочава, за да можете да достигнете желаните нива на благоразумие и благородство. Целта е не просто промяна, заради самата промяна, а съществено качествено изменение на всичко съществуващо. Вие виждате как светът се тресе от стълкновения, колко много е опорочена сега съществуващата система за разпределение на благата и колко много това се отразява на вашия начин на живот. Излиза, че вие все още не сте се научили да живеете правилно във вашия дом – планетата Земя, а Ние искаме от вас да преминете в следващо измерение на своето съществуване. В същото време хода на еволюционните промени настойчиво изисква изменения, за да не се затлачва естественото развитие на Вселенската Програма за Преображение на Пространството. Човечеството трябва да възприеме напълно безрезервно мисълта за съществуването и осъществяването на тази Програма. Всяко съмнение само забавя нейното изпълнение и се отразява на цялостното развитие на Вселената.
Когато вашето съзнание успее да се освободи от съмнението, ще настъпи период на активна целенасочена творческа работа по изграждането на нравствената основа на Новия Живот. Съмнението винаги и за всичко е предизвиквало колебания и раздори. Сега, когато е крайно необходима пълна мобилизация на ума и усилията, не е нужно да умувате и да се раздвоявате. Вие трябва да знаете, че пътят е един: нравствено усъвършенстване на личността, за да може всеки човек да постигне необходимото ниво на съзнание и чрез него всяка душа да възприема вибрациите на новата енергийна среда и всяко сърце да може да излъчва от себе си най-чистата любов към Живота. В това се състои вашата подготовка за Новия Свят. Вие първо трябва да го създадете на определено ниво тук на тази планета, за да може в следващо измерение да надграждате постигнатото. В хилядите години живот до тук, хората все още не са успели да създадат здрава нравствена основа на своя живот. Човечеството напредва изключително бавно по пътя на своето
духовно развитие. И това е така, защото тук проблема засяга пряко личността. Тук става въпрос за вътрешна потребност от живот чрез любов. Това означава такъв живот, при който всеки сам да поиска да бъде светлина и любов – светлина, ще рече чисто съзнание, необременено от зловредни мисли и чувства и любов – всеотдайно и искрено доброжелателство. Да изпитваш любов към някого, означава да искаш най-доброто за него. Да имаш в себе си любов, Ние разбираме освен ближния си, човек да обича и своя Създател. Вашата любов към Създателя ще укрепи волята ви за промяна, ще ви даде увереност и сили, за да събудите онези качества, които сега са ви най-необходими за изграждане на нравствено извисена личност. Разберете, че вие сте необходими на Новия Свят само нравствено пречистени, нравствено укрепнали. Ако не съумеете да се разделите с порочните си мисли и чувства, ако не се разделите с досегашния си начин на живот, ако не престанете година след година да повтаряте своите грешки, изобщо ако не успеете да се разделите със своето минало, вие отпадате като фактор, като градивен елемент от Вселенската Програма за Преображение на Пространството. Затова настоявам всеки човек да преосмисли своя начин на живот, за да влезе в ритъма на извършващите се промени. Това можете да направите само ако се освободите от съмнението за съществуването на Идеята за Преображение на Пространството, от съмнението за нейната целесъобразност и необходимостта от Промените, които тя изисква. Веднъж освободени от съмнението, вие ще видите ясно смисъла и съдържанието на тази Идея, ще почувствате Силата на Божествения промисъл за живота във Вселената, ще дадете възможност на своята душа и на своето сърце пълноценно да изживеят всички мисли и чувства свързани с духовното развитие и израстване на личността. Така ще постигнете съществени и качествени изменения в живота на човешкото общество. Това е и целта на Идеята за Преображение на Пространството – човекът не само с ума си, но със светло съзнание, с вяра, с душа и сърце да създава Новия Живот. Оставете настрани всяко колебание и всяко съмнение, изчистете неверието и бъдете убедени, че Вселената твърдо и последователно следва Програмата за Преображение на Пространството. С правилното разбиране на този естествен Процес на Измененията, вие ще се приобщите към усилията на всички Светли Същества, които работят за неговото изпълнение, ще заслужите моралното право да живеете в Новия Свят.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВОТО
Много хора се вълнуват от темата 2012-та година. Забележете, че Аз казвам темата, а не явлението 2012-та г. И това е така, защото всичко, което до тук се пише по този въпрос е повече теория и предположения, в някаква степен има и художествена измислица, която допълнително прави темата сензационна. Всички хора обичат да четат и говорят за неизвестното като по този начин използват своята фантазия. Аз, обаче, искам да кажа на всички, че 2012-та г. е време, което определя Новата Епоха в съществуването на човечеството и това означава нов порядък в обществото, нов начин на живот и всичко това да е обосновано върху Знанията предоставени на хората от Бога, от Създателя. Вие трябва да сте наясно, че унищожаване на живота на планетата няма да настъпи, но ще има изключително силни промени, които ще трябва да създадат условията за новия живот. В тази тема Аз няма да говоря за онези от вас, които ще напуснат планетата по силата на вибрационните изменения на Духа и материята. Те ще бъдат сравнително малко, защото
малцина са тези, които са успели да подготвят своето съзнание за Новия Свят. Тяхното пресътворяване ще се извърши като мигновено преминаване на физическото тяло в светлинно и светлинното тяло ще бъде приобщено към условията на астралния свят. Тяхното съзнание ще бъде напълно запазено и ще може да съобразява и анализира, ще може да продължи своето развитие в новите условия. То това е и целта – човешкото съзнание да се развива и усъвършенства чрез силата на Любовта и пълното осъзнаване на връзката на човека със своя Създател. Истината за вашия божествен произход стои в основата на вашето развитие. Ако вие приемете тази истина с цялото си съзнание, напълно безрезервно, ще почувствате изключителната отговорност, която имате пред себе си и своя Създател за всяко свое действие или бездействие.
Защо е необходима Новата Епоха? За да има развитие, за да може светът да постигне следващото по-високо ниво от своето съществуване и човешкото съзнание да възприеме Любовта на Бога като основен критерий за своето усъвършенстване. Има смисъл Животът на Земята да съществува, само ако човешкото съзнание непрекъснато търси съвършенството. Този стремеж е истинският двигател за развитието на човечеството, който за съжаление все още не е използван масово от хората. Постигане на съвършенство означава пълно сливане на човешкото съзнание със Съзнанието на Твореца. Сами разбирате, че това е изключително трудна задача, твърде далечна за изпълнение. Но това не означава, че тя стои някъде там в необозримото бъдеще и хората могат само да си говорят за нея. Смисълът на човешкия живот става реален дори само ако човешкото съзнание е завладяно от стремежа към съвършенство. Стремежът към съвършенство ще ви направи взискателни и отговорни хора. Вие ще гледате по друг начин на всичко, което мислите, говорите и вършите. По пътя към съвършенството човек опознава и възприема всички добродетели, които ще му помогнат да се извиси над сивия, безличен живот и ще го превърнат в светла и творяща личност. Затова хората, които живеят и ще живеят на планетата Земя, трябва с цялата енергия на своите ум и душа да прегърнат идеята за усъвършенстване на личността. Непрекъснатата работа за усъвършенстването на човешкото съзнание изисква пълна всеотдайност.
Така като четете тези редове, навярно ви се струва изключително трудно и дори непостижимо да получите положителен резултат. Точно това неразбиране винаги ви е плашило и е спъвало вашето развитие. Усъвършенстване можете да постигнете ако сте наясно какво искате. Когато знаете каква личност искате да бъдете, вие много лесно ще възприемете правилата, които ви помагат, за да достигнете целта. Първото и основно правило казва, че всичко, което правите, трябва да е направено с любов. За да постигнете това състояние, което се нарича любов, вие трябва да поискате доброто да бъде ваш спътник. Доброто във всичките му проявления – като мисъл и като действие. Като имате Добронамереност и Доброжелателство, резултатът при вас ще бъде Добротворство. Значи, всичко започва от желанието. То ще определи мисълта, а мисълта ще задвижи изпълнението. Това ще означава, че когато човек започне някаква работа, той ще вложи в нея своето добро желание неговата дейност да е полезна както за него така и за обществото. Когато човек заживее с желанието да бъде полезен и на обществото, той е достигнал до нивото на това съзнание, което го доближава до Съзнанието на неговия Творец, до съзнанието на Бога. Живот за другите може да има само този, който е припознал ближния си като Божие творение и е възприел и самия себе си като Божие творение. Да възлюбиш ближния си е основно правило за ползотворен живот и определящо ниво в развитието на човешкото съзнание. От там нататък тръгва усиленото развитие по пътя към съвършенството. Когато вие възприемете тези думи не като част от литературно съчинение, а като съвет и искрено пожелание към вас, ще започнете да се променяте, а това означава да промените и Живота на тази планета. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре за вас.
Колкото по-вече търсите близостта с вашия Създател, толкова по-леко ще вървите по пътя към съвършенството.
Вашата ясна ориентация към това, което искате да се наложи като модел на съществуване на планетата, може да подкрепи или усложни развитието на Вселенската Програма за Преображение на Пространството. Дали на тази планета, Преображението ще бъде постигнато чрез разумния творчески път или чрез драстични изменения, зависи само от вас. Аз се страхувам, че времето на Промените вече настоятелно напомня за необходимостта от конкретни действия, за които вие все още не сте готови. Затова искам да ви подканя: живейте с добри мисли, излъчвайте светли чувства, говорете с благост и действайте с любов. Всичко това ще ви помогне да създадете на планетата Земя най- добрите условия за живот, които ще съдействат за безболезненото ви преминаване към следващо измерение на съществуване.
Обичам ви и желая най-доброто за вас!
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ВЪПРОСЪТ ЗА СЕБЕОСЪЗНАВАНЕТО
Всеки човек обича себе си, но не го осъзнава. Впрочем обичта към себе си се проявява най-често в чисто егоистично отношение към другите с цел човекът да запази себе си, той да се окаже в най-изгодна позиция. Това означава, че човек повече изпитва страх за себе си, за живота и сигурността си отколкото да разбира със съзнанието си своето АЗ. Много се говори за АЗА, но какво трябва да се разбира под това понятие? Азът, това е себесъзнанието, и той се проявява дотолкова доколкото връзката между ума, душата и сърцето е осъзната. Когато тази връзка е пълноценна се получава количествено и качествено натрупване на знания, които формират същинското усещане за Себето. Натрупаните през всички животи знания се съхраняват в съзнанието и най-ценното остава с него по дългия път във вечността. Затова е толкова важно какви преживявания има човек и какви изводи си прави от тях, защото правилните и мъдри заключения остават в съзнанието като опитностите, които служат на човека във всеки негов живот.
Казах по-горе, че човекът повече изпитва страх за себе си, вместо да се опита да разбере своето АЗ. Сега ще направя пояснение на това твърдение. Кога човек изпитва страх за себе си? Когато мисли, че животът, сигурността му са застрашени. Дори и тогава когато става въпрос за обикновени делнични взаимоотношения, които могат в някаква степен да ощетят бюджета му или служебното му положение, дори и тогава човек се страхува за себе си. Въпросът е в това, че този страх не винаги е осъзнат. Много често той действа като проявената несигурност и затваряне в себе си. Когато човек се чувства несигурен, или се стреми да избягва връзката с близки и познати, трябва да се попита дали това не е от страх, че ще загуби нещо свое.
Хората искат винаги да знаят какво им предстои, какво може да се случи на следващия ден, как ще се развие животът им. Те си мислят, че ако получат предварително информацията ще си подредят живота по най-правилния начин. Всъщност точно известността може да ги смути и да ги накара да бъдат инертни по отношение на своето развитие. Защо да ги смути, защото точно тогава ще започне умуването, предварителната известеност ще им даде възможност да обмислят различни варианти, а това означава загуба на енергията необходима за разрешаване на случващото се. Различните варианти за решението на един въпрос, не дават неговото разрешение. Те могат да бъдат причина за
продължително умуване и тъпчене на едно място. Когато има пред себе си проблем, човек трябва внимателно да огледа неговия произход и да вземе едно решение за неговото отстраняване. Допускането на допълнителни възможности не може да мобилизира изцяло усилията и умствения потенциал на човека в конкретната посока. Той все си мисли, че има и друга вратичка. Това не означава, че хората не трябва да бъдат гъвкави, когато се налага да разрешат даден проблем. Те могат да имат в ума си и друго решение и друг вариант, но то или той трябва да влязат в употреба едва когато са използвани достатъчно усилия в първия случай. Честата смяна на решенията по един и същ проблем не води до неговото разрешение.
Всъщност страхът за себе си има своите корени в неверието. Липсата на вяра в Бога, лишава от морална опора човека. Когато човек започне денят си с упованието в Бога, ще има вътрешен стимул и увереност в добрия край на всяко свое начинание. Връзката с Бога утвърждава увереността на човека, че той не е сам в трудния момент и усилията му ще бъдат подкрепени. Тук обикновено се допуска една много груба грешка. Има хора, които не предприемат нищо сериозно в своя живот, защото чакат Бог да им каже, или Бог да им даде каквото трябва. На практика те стоят и чакат помощ свише. Всеки човек трябва да знае, че Бог помага там където има инициативност и действеност. Този, който работи ще получи и подкрепа, но този който само стои и чака няма за какво да бъде подкрепен. Той винаги ще бъде неудачник, защото не е съумял да използва дарените му от Бога качества.
Пояснявали сме в други теми този въпрос и сега няма да се спирам на него. Ще припомня само, че всеки се ражда със свой интелектуален потенциал, в който са внедрени дарените му от Бога качества, които той трябва да опознае и използва в настоящия си живот. Истинското, същинското проявление на разумната човешка дейност се състои точно в това – да бъдат открити и опознати внедрените в човешката душа качества, и те да послужат за духовното израстване на личността. Личността се формира в пълнота и когато умът успее да установи връзка както с внедрените качества, така и със съхранените в съзнанието опитности, т.е. придобитите в минали животи знания. Ето в какво се състои възможността човек да разбере своето АЗ.
Да разбереш своето АЗ означава напълно съзнателно да търсиш, да откриваш и доразвиваш качествата, с които си роден. Защото в твоята душа, както и във всяка човешка душа са вложени качества, които служат за изпълнението на твоята програма за развитие на личността. Всеки човек идва на този свят с определена Програма, в чието създаване е участвал и той самият в периода на обучение и подготовка на душата за нейното ново раждане. Програмата определя съответната принадлежност на човека към дадена социална група, неговата професионална ориентация и способността му да изяви себе си. Да изяви себе си, означава да даде възможност на вложените в него качества да се проявят, чрез умелото участие на ума. Умът, казвали сме го и преди, има своя Божествен произход, но той се доразвива и усъвършенства в условията на физическия свят. Чрез неговата активност съзнанието получава възможност да се свърже с душата, сърцето и обективната действителност. Умът ръководи и формира личността във физическия свят. Той е първият и задължителен помощник на съзнанието в процеса на неговото развитие.
Да разбереш своето АЗ, означава още да си наясно със способностите и уменията, които носиш в себе си. Те ще се проявят, ако си опознал качествата с които си роден. Всичко създадено с участието на твоя ум и твоя емоционален свят, върху основата на твоето физическо и психическо здраве се съхранява в съзнанието ти и го доизгражда. През целия си съзнателен живот вие работите за себе си. Да си работил за себе си, означава да си постигнал в някаква степен връзка между ума, сърцето и душата и да си успял чрез тази връзка да извлечеш от живота необходимите знания. Тези знания ще обогатят и надградят наличния интелектуален потенциал на който си носител, с който си дошъл в този свят и така ще утвърдят твоето Себе. Това означа твоята дълбоко личностна оценка за теб самия да
получи определено изражение и нейната стойност да удовлетворява съзнанието ти – твоето съзнание да те приеме такъв какъвто ти се проявяваш в настоящия си живот. А твоето съзнание ще те приеме такъв какъвто се проявяваш само ако действително си работил за своето духовно израстване, защото в Програмата ти за личностно развитие е заложено определено ниво до което трябва да достигне съзнанието ти. През този си живот ти трябва да го постигнеш. Ако не го постигнеш твоето Себе ще остане недоразвита духовна същност, която винаги ще дава отражение върху твоето самосъзнание и себеприемане. Ти никога няма да си доволен от себе си и твоята неудовлетвореност ще те измъчва постоянно. Тя ще се проявява като мрачно и тягостно настроение и като нерешителност. Ще обичаш ли тогава себе си? Ще изпитваш ли радостното чувство от това, което си, радостното чувство че живееш? Разбира се, че не. Ето защо говорих сега по въпроса за себеосъзнаването, защото той е тясно свързан с духовното израстване и прякото участие на личността в процеса на Изменение и Преображение на Пространството. Няма как да се постигне съществената промяна, която сега се установява във Вселената, ако вие също не промените своето съзнание. То, вашето съзнание е градивна частица на Цялото. То е елемент на Сътворението, който изгражда духовната същност на Съществуващото. Вашето съзнание, както и съзнанието на всяко друго същество изграждат Вселенската енергийно-информационна система. Вие няма как да живеете само за себе си. Вашият живот не е просто ваша лична работа. Животът ви е даден, за да можете чрез него да съдействате на Създателя за изпълнението на Неговия Промисъл за Живот във Вселената. Вие сте проявление на Твореца и затова е важно в каква посока ще се изяви вашата свободна воля. Ние от Всемирното Бяло Братство, ви призоваваме да проявите своята Божествена същност. Вашето развитие може да бъде успешно само ако сте в пряка връзка със своя Създател. Неговият Промисъл за Живот във Вселената включва всичко онова, което е свързано със силата на духа, чистотата на съзнанието и любовта в сърцето. Силния дух, чистото съзнание и любовта в сърцето, могат да създадат от всеки човек личност достойна за Живот в Новия Свят.
ЙОАН БОГОСЛОВ
ЛЮБОВ И СВЕТЛИНА
Хората казват:”Бог е Любов”, “Бог е Светлина”. Казват го с надеждата, че като са възприели това твърдение, те са опознали Бога или поне го приемат като любов и светлина. Всъщност, да възприемеш Бога като Любов и Светлина, се изисква да имаш изключителното прозрение за Неговата Благородна Сила. Чрез прозрението за Божията Любов и Светлина човешкото съзнание може да достигне до същността на Сътворението – Идеята за Живот чрез Любов. Разбира ли се и как се възприема тази Идея? Аз съм на мнение, че тя не се познава достатъчно, а доколкото се познава не се възприема в нейната пълнота и целесъобразност.
Моето желание е в настоящата тема да обясня колко е важно да осъзнаваш смисъла на това, което говориш. Първо да разгледаме краткото изречение “Бог е Любов”. Защо съм го казал в своето евангелие преди години? Защото така съм го почувствал. За мен Бог е Любов, защото е създал Живота и във всяко свое творение е вложил любовта си. Сътвореното съдържа смисъла и съдържанието на най-висшата проява на Любовта – да дарява Живот. Но това не е всичко. Да дариш Живот означава да поемеш отговорността за неговото развитие и усъвършенстване. Ето защо като е Любов, Бог е и Светлина, защото неговият стремеж е, като е създал човека и му е дарил Живот, да го научи да живее благоразумно и благородно.
Той е Светлина, защото в същината на своите действия работи основно за просветлението на човешкото съзнание и неуморният Му стремеж е да внесе в него светлината на своята Мъдрост. Заради Мъдростта Си Бог е Светлина, а заради всеотдайността си е Любов. Неговата Любов е безкористно, човеколюбиво чувство и всеобхватен, всеотдаен стремеж за създаване на красота и хармония в цялата Вселена. Защото да създадеш нещо, то трябва да е красиво и да носи силата на Божествения стремеж за непрекъснато усъвършенстване. Ето защо всичко в Природата е в движение и непрекъснато мени своята форма, видоизменя се и така върви по спиралата на Еволюцията.
Човекът не е изключение. Той не е нещо надматериално или наддуховно. Човекът е материя и дух и неговата основна задача във всеки живот е да развива и усъвършенства себе си. Обикновено се говори за усъвършенстване на Духа. Да! Това е необходимо, но също толкова важно е човек да се стреми да усъвършенства и своя организъм, т.е. с ума и съзнанието си да допринася за промяна и развитие и на материята. Материята не е нещо, което съществува като някаква вкаменелост. В материята Бог също е вложил разум и в нея на някакво ниво съществува съзнание. Всичко сътворено от Бога е живо, защото Той създава единствено и основно ЖИВОТ. Когато кажете думата “живот”, трябва да знаете, че в нея е вложено всичко Съществуващо, всичко Сътворено. Материята има разум и съзнание, защото в нея е въплътена Мисълта на Великото Съзнание, на Бога. Неговата мисъл носи Живот, чрез Неговата Мисъл Животът се проявява. Разбирате ли сега колко е важно да си обясните смисъла и съдържанието на думите “Бог е Любов” и “Бог е Светлина”. Много е важно, от съществено значение е всеки да прозре дълбокия смисъл на вложеното съдържание в тези две изречения. Като е вложил Мисълта си във всичко Сътворено, Бог е вложил и силата на Своя Дух, защото Мисълта не е просто някакво явление. Мисълта е най-фината и най-съвършена енергия. Тя никога не се проявява сама за себе си. Енергията на Мисълта е наситена с информация, която предопределя нейното предназначение. Мисълта е енергийно-информационна структура, която насища Духа с богатството на своите Идеи. Идеята е резултат от способността на Разумните същества да мислят. Идеята дава насоката, а разумът като използва Мисълта допринася за развитието и завършеността на Идеята. Така че една мисъл създава първичното – Идеята, а Разумът чрез способността си да обработва Мисълта използва нейния енергийно-информационен потенциал, за да съгражда, за да твори.
Бог е Любов, защото се проявява единствено и винаги чрез благоразумната Мисъл. Благородство и Всеотдайност се събират в едно и така насищат с Творческа Сила Живота. Това е Силата на Духа, който определя богатството на Живота. Определя го чрез стойността на овеществената Идея. Една Идея е овеществена тогава когато чрез Разума и Мисълта се превърне в действие. Една Идея или Мисъл не притежават никаква стойност, ако не бъдат овеществени, т.е. ако не намерят своето пряко приложение в Живота. Така се проявява силата на Духа. Проявлението на силата на Духа има връзка със Замисъла на Великото Съзнание, на Бога за Живот във Вселената. Винаги когато действа Духът, се проявява същността на Замисъла за Живот във Вселената. Надявам се, че добре разбирате, че Аз говоря тук по принцип, но всъщност става дума за Духа, който живее в човешката Душа.
ПРИНЦИПЪТ Е ОБЩОВАЛИДНОТО ПРАВИЛО, ЧРЕЗ КОЕТО СЕ ПРОЯВЯВА ТВОРЧЕСКАТА СИЛА. ТЯ ПРОИЗХОЖДА ОТ БОЖИЯТА МЪДРОСТ И ЛЮБОВ. С НЕЯ СЕ СВЪРЗВА ВСИЧКО СЪТВОРЕНО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА. ТАКА ЧЕ КОГАТО ГОВОРИМ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ДУХА, ТРЯБВА ДА СЕ РАЗБИРА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ И ЛЮБОВ ВЪВ ВСЯКА ЧАСТИЦА СЪТВОРЕНА ОТ БОГА. СЕГА СИ ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСА КАК СЕ ПРОЯВЯВА ДУХЪТ ВЪВ ВАШЕТО СЪЗНАНИЕ, КАК СЕ ПРОЯВЯВА ДУХЪТ ЧРЕЗ ВАС. ВИЕ КАТО БОЖИЕ ТВОРЕНИЕ,
ДАРЕНО С РАЗУМ, В КАКВА СТЕПЕН СЪДЕЙСТВАТЕ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ И ЛЮБОВ? ЗАЩОТО САМО ТАКА ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ СВЕТЛИНАТА В СВОЕТО СЪЗНАНИЕ. БОГ ЗАТОВА Е СВЕТЛИНА, ЗАЩОТО ЧРЕЗ СВОЯТА МЪДРОСТ С ЛЮБОВ ВНЕДРЯВА ПРИНЦИПА НА РАЗУМНОТО, ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО. ТВОРЧЕСКАТА СИЛА НА СЪЗИДАТЕЛНИЯ ЖИВОТ СЕ ПРОЯВЯВА ЧРЕЗ РАЗУМНОТО, ХАРМОНИЧНО РАЗВИТЕ НА ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО. ТОВА Е СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА – ДОСТИГАНЕ ДО НИВОТО НА СЛЕДВАЩО ИЗМЕРЕНИЕ ЧРЕЗ РАЗУМНОТО, ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО.
В тази посока се движи Вселената. Всичко в нея е достигнало предела на своето съществуване във формата, чрез която е могло да допринесе за Еволюцията на Сътворението. Бавните, почти незабележими изменения, които са се извършвали през годините вече са натрупали съответната енергия и нейния потенциал трябва да бъде използван в хода на Еволюцията. Измененията във Вселената и в частност на планетата трябва да продължат с нова сила. Всичко Сътворено приема формата на новия модел на своето проявление според Замисъла на Великото Съзнание. Няма нищо ново, нищо изненадващо и нищо страшно в това, което става. Всеки просветен човек знае, че нищо не е в покой, всичко се движи и видоизменя. В този смисъл вие като Божие творение също се променяте – стига да го осъзнавате достатъчно. Но осъзнавате или не – промените вървят. Блажени тези, които познават Бога като Любов и Светлина!
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
ЗА БОЖЕСТВЕНИЯ ПРОИЗХОД НА ЖИВОТА
Човешкото съзнание е уникално творение на Бога. То има своя специфика, която го различава от всичко друго сътворено от Бога. В своята същност то има общо начало с Великото съзнание, но въпреки това носи отликата и белезите на човешката природа. В своя живот човекът се проявява чрез съзнателната си дейност, и съзнанието е единственото нещо, което го прави различен от всичко останало. Човешкото съзнание носи белезите на разумната Божествена Сила, която твори Живот. Защо само белезите? Защото предстои човешкото съзнание да се усъвършенства. В Своята Мъдрост Бог е създал човека с такова ниво на съзнанието, което да изисква развитие и усъвършенстване. Бог не е създал човека със съвършено съзнание, защото така щеше да го лиши от възможността сам да гради себе си, човекът сам да създава своя живот. Като е дал на човека съзнание Бог е вложил в него разум и способност да работи с мисълта. Чрез тях, чрез разума и мисълта, всеки човек формира себе си и гради съзнание, с което ще продължи своето съществуване във вечността. Според Замисъла на Твореца, в процеса на своето развитие, човешкото съзнание трябва да създаде разнообразието и духовното богатство на Живота. И точно тук е проблема, на който искам да се спра. Проблемът е неспособността на човешкия ум да възприеме информацията, т.е. знанието за Божествения произход на Живота. Без истината за това знание човекът не може да бъде в пълния смисъл на думата ТВОРЕЦ, още по-малко СЪТВОРЕЦ НА БОГА.
Когато говоря за Живота Аз имам предвид всичко Съществуващо, защото “нищо без Него не стана”. Божията Мисъл стои в основата на Сътворението, и Мъдростта на Бога предопределя неговото развитие. Мъдростта на Бога предопределя развитието на
Сътворението, но така че човекът като носител на Разум и Съзнание да участва във всички процеси на Развитието. Това участие предполага разнообразие в подхода, но единство във възгледите за Идеята – основната Идея на Сътворението: Живот чрез Любов. Разнообразието в подхода може да обогати Идеята, да й придаде нови нюанси и да спомогне за целесъобразността на Живота. Затова винаги и навсякъде трябва да се насърчава творческият подход в изпълнението на която и да било задача. Творческият подход ще се прояви там където мисълта е спокойна и уравновесена. Това означава човекът да не се губи в догадки, да вярва в Божествения произход на Живота и да знае, че Бог дава сили и знания за изпълнението на всяка благородна мисъл. Точно това трябва да имате предвид и да знаете, че за всяко ваше начинание, което е свързано с благородни намерения ще има попътен вятър. Бог никога не се намесва пряко, но там където инициативата и действията на човека допълват Неговата воля, винаги има и ще има помощ. Тя се изразява в проявата на силата на Духа, в проявата на силна воля, на вдъхновение и нестихващ стремеж към самоусъвършенстване.
Къде е общото и къде различното между човешкото и Великото Съзнание?
Общото между човешкото и Великото Съзнание е, че те са вечни.
Като творение на Бога, човешкото съзнание представлява частица от Великото Съзнание. То, човешкото съзнание, носи онази характеристика на Великото Съзнание, което го прави вечно. Това е способността на човешкото съзнание да се самозахранва с енергията на Първичния жизнен импулс. Тя е внедрена в него, така както и във Великото Съзнание е внедрена Силата на Първичния Жизнен Импулс. Само че за Великото Съзнание, Първичния Жизнен Импулс е Началото на Началата, т.е. Първичната Жизнена Сила, която се проявява като мощна енергийна вълна идваща от Небитието. И в двата случая става въпрос за Силата на Духа, само че при човешкото съзнание чрез Него се проявява Силата на Божествения Импулс, а при Великото Съзнание се проявява Силата на Необозримото. Духът е този, който притежава Силата, но тя се проявява по различен начин за човешкото и за Великото Съзнание. Съзнанието на човека носи в себе си мощна енергия, но тя все още не може да се прояви в своята пълнота поради неговата ограниченост. Човешкото съзнание не е развило толкова своите умения и способности, че да може да приеме и още повече, правилно да оползотвори цялата Сила, която може да му даде Първичния Жизнен Импулс. Различно е положението при Великото Съзнание. То има неограничени възможности, защото притежава Мъдрост, която му позволява да ползва цялата Сила на Небитието. Тази Сила се излъчва с огромна честота от Необозримото Пространство и захранва със Своята Мощност Великото Съзнание. То ползва неограничено Първичната Жизнена Сила, която в своя първичен вид е необуздана Стихия, но възприета от Великото Съзнание тази сила се трансформира в АКТИВНА ТВОРЧЕСКА ЕНЕРГИЯ. Чрез тази енергия Великото Съзнание ТВОРИ, чрез Нея създава Световете. Но дори и Великото Съзнание не е успяло да овладее цялата мощност на Стихията. Периодично тя прониква в Пространството и създава условия за хаотичност на всички нива от Сътворението. Тогава вие говорите за проява на Тъмните Сили.
Степента на овладяната и проявена Сила определя общото и различното в човешкото и Великото Съзнание. И още нещо има съществено значение – Мъдростта като основополагаща Сила на Сътворението. Чрез Мъдростта Си Бог – Великото Съзнание създава Живот. Но този живот би бил непродуктивен ако я нямаше Любовта на Бога. Затова сега, когато човекът се старае също като Бога да бъде творец, като развива своята Мъдрост, не трябва да забравя Любовта. ЗА ДА ИМА ЖИВОТ, МЪДРОСТ И ЛЮБОВ ТРЯБВА ДА ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА.
Небитието не е отрицание на Битието. То не е и “изчезване” или “нищо”. Небитието съдържа в себе си всичко онова, което може да бъде открито и в Битието. Но в първия случай – при Небитието – имаме Първичната самозараждаща се Сила на Живота. Тя е
неорганизирана и поради това неустроена. Нейната проява има стихиен характер. От Нейната самозараждаща се Сила, във време от необозрима продължителност, се създава Великото Съзнание. В Своето развитие То изгражда качествата Мъдрост, Любов и Истина, започва чрез тях да твори, т.е. създава Сътворението. Великото Съзнание е Създателя, Господ, Творец на всичко Съществуващо. Той създава Битието и чрез Своето Прозрение изгражда Правилата на Живота. Великото Съзнание създава Принципите и Законите, които крепят Сътворението. Великото Съзнание опознава Себе Си като създава и гради. То работи според Своя Замисъл за създаване на Живот във Вселената като изпълнява Програмата за Еволюция на Сътворението. Това означава, че в Неговия Замисъл е предвидено непрекъснато развитие и усъвършенстване на Сътвореното.
Самият Създател чрез своите частици – искрите човешко съзнание – също търси нови форми на Своето проявление. Ето защо, вие хората трябва да опознаете своята духовна същност и да приемете истината за Божествения произход на Живота. Вие трябва да знаете, че развитието и усъвършенстването на човешкото съзнание е част от многопластовия процес, чрез който се развива и усъвършенства Великото Съзнание. Вселенската Програма за Преображение на Пространството е етап от Програмата за Еволюция на Сътворението. Тя е създадена в изпълнение на Замисъла на Великото Съзнание, на Твореца за Живот във Вселената. Бог ви призовава да бъдете Негови съработници и творци на Новия Живот, защото така, чрез вас ще може пълноценно да се прояви и ТОЙ.
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ПРЕДПРАЗНИЧНО
Приятели мили, това е седмицата, преди Моето рождение. Искам да приканя всички вас, всеки, който прочете този текст да отдели специално време за размисъл по този повод. Вашите мисли трябва да потърсят ИСТИНАТА за живота. Аз съм бил на Земята не защото така ми е хрумнало, а защото е било необходимо, крайно необходимо да се помогне на човечеството за неговото духовно израстване. Разберете, че без духовно развитие няма и не може да има Живот. Без духовност Животът губи своя смисъл.
Моите големи надежди за бъдещето на човечеството се свързват с възможностите на всеки човек да се приобщи към Бога, а това означава да разбере с ума си и да осъзнае напълно СИЛАТА НА ЛЮБОВТА. Любовта е чувство, което облагородява човешкия ум. Тя изпълва сърцето и душата на човека, но може да управлява ума и съзнанието. Тя носи истинското съдържание на Живота като му придава смисъл. Смисълът е в извисяването на човешкото съзнание до нивото на ангелската йерархия. Вие сте призвани да бъдете създатели на такъв живот, който да носи само и единствено красотата и съдържанието на благородството. Без Любов няма Благородство. А точно тази добродетел трябва да бъде основа на вашето отношение към Света и към Живота. Не забравяйте, че целта на вашето идване на тази планета е да можете преминавайки през трудностите на материалния свят да създадете работещо благородно съзнание. Всеки човек може да бъде благородно същество, стига да пожелае. Всемирното Бяло Братство работи много усърдно, за да може всеки от вас да получи необходимата му подкрепа. Не е трудно да се свържете с нас. За целта трябва да концентрирате мисълта си върху желанието да получите съвет от Нас. Определете кой от Бялото Братство стои най-близо до вашата духовна нагласа, кой ви допада най-вече като
Учител, с когото бихте общували най-леко. Всеки от нас е изпълнен с Любов, чрез която безкористно служи на човечеството.
Мили хора, вие трябва да знаете, че смисълът на вашия живот не е в удобството и комфорта, не е в имането и пълната задоволеност от храна и разкош. Смисълът на вашия живот е да се стремите да опознавате вложените във вашите души качества и да работите чрез тях за създаването на благородно общество. На Земята е създаден Живот, за чието развитие в Замисъла на Създателя е предвидено да се грижите вие – хората. Ние от висшата йерархия сме ваши Учители и Помагачи в трудния път на трансформирането и облагородяването на първичната енергия в енергия на Любовта. Беше ви казано в предходната тема, че Небитието е неустроена стихийна енергия, която представлява основата на всичко съществуващо. Създателят на Живота, Бог – Абсолютът облагородява тази енергия и създава Битието, създава Световете и ВСИЧКО КОЕТО Е. Той влага енергията на Любовта във всичко сътворено от Него и чрез нея създава Живот. Необходимо е вие да следвате Неговия път, Неговия пример и да имате Любовта като градивно средство, като средство, чрез което да проявявате себе си. Да проявявате себе си означава точно това, което казах преди малко – да опознавате и развивате качествата вложени във вашите души от Създателя. У вас са вложени както положителни, така и отрицателни качества. И двете са ви необходими, за да можете да израствате. Само че растеж ще има при условие, че вие работите разумно с едното и другото. Аз съм ви оставил още преди 2 000 години молитва, в която се казва: “не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.” С тези думи Аз подсказвам възможността човек да се увлече по отрицателните качества. Те са изкушение, защото е по-леко да се работи с тях. Затова не избирайте лекия път, ако искате да се развивате и вашият живот да има смисъл и съдържание. Отрицателните качества са вложени у вас, за да служат като причина за уякчаването на вашия дух. Духът е носителят на личната Програма за развитие на всеки човек. Той носи нейното съдържание и отговорността за изпълнението й. Ако Духът остане без подкрепата на Ума и Съзнанието, няма да успее сам, в условията на физическия свят, да изпълни тази програма. За да има Сила Духът, човек трябва да живее с Любов. Силата на Любовта се проявява най-добре като Сила на Духа. Тя противостои на негативното присъствие на отрицателните качества. Създателят в Своята мъдрост е предвидил така вашето усъвършенстване, че да можете вие във всяко време да получите възможност за своето благородно развитие. Съгласете се, че който и да е човек, ако живее така че да получава всичко наготово няма да може никога да изгради у себе си характер, няма да може да се прояви като самостоятелно мислеща и действаща личност. Затова съществуват и отрицателните качества, за да може чрез тях човекът да се среща с трудностите и като ги преодолява да събира знание и опит. Аз никога не съдя хората за допуснатите от тях грешки, защото зная че грешката е най-силния урок, чрез който човек може да събира мъдрост. Стига да прочете правилно този урок. Затова и на вас е казано “Не съдете, за да не бъдете съдени”, защото всеки от вас притежава точно толкова интелектуален потенциал, колкото и другия. Разликата идва от желанието и умението на отделния човек да работи с този потенциал, т.е. с вложените у него качества.
Аз ви говоря всичко това сега, в навечерието на деня, който християнския свят отбелязва като ден на Моето рождение, защото искам да осъзнаете голямата потребност да опознаете себе си и да почувствате своя Божествен произход. Нищо не е създадено случайно. Вие носите мъдрост, любов и истина у себе така както носите завист, мързел и егоизъм. Вие избирате с какво от наличното ще работите, вие избирате, защото ви е дадена свободна воля да работите за себе си. Но точно тук е ключовият въпрос – необходимостта да знаете и да разбирате, че като работите за себе си вие работите за Цялото, работите за Еволюцията на Сътворението. Аз ви призовавам в дните до РОЖДЕСТВО да потърсите у себе си онова Божественото, което може да укрепи Духът ви и да ви дари с Мъдрост и Любов. Чрез добродетелите, вие ще можете да израствате
духовно и да достигнете желаните нива на новото измерение, което сега се установява в Света. Новото Небе и Новата Земя не могат да бъдат създадени без ваше участие. Това би означавало Бог да работи с едната си ръка, защото другата не е способна да се движи. Другата ръка сте вие с целия потенциал на вашата духовна, на вашата Божествена същност. Колкото по-рано осъзнаете и приемете тази истина, толкова по-добре за Света и Еволюцията на Сътворението.
И една голяма молба имам към вас. Не се вторачвайте тези дни само в трапезата. Изобилието от храна не е основния показател за вашето благоденствие. Само изобилието от добри дела може да направи пътя на вашия живот светъл. Помислете какво добро можете да направите за другите, не забравяйте вашите близки, вашите приятели и познати и за всекиго намерете добра дума. Нека добрата дума идва от душата ви и да е изпълнена с благост и любов. Светлината на вашите умове може да бъде ярка и да осветява Живота ви, ако вие прегърнете Идеята за Живот чрез Любов. Само така, като влагате Любов във всичко, което мислите, говорите и вършите вие можете да постигнете желаното духовно развитие.
Обичам ви и ви желая празници изпълнени със светостта на най-искрена Любов.
Мир вам!
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ
Мои мили приятели, всички вие носите в душите си искрица Любов, с която Бог ви е дарил. Тази Любов може да бъде за вас не само вдъхновение за добри дела, но и мощна градивна Сила. Аз искам да знаете, че когато Любовта е вдъхновение за добри дела, тя носи заряда на онази сила, която ще ви научи да давате с Любов. Това е много добре, но не е достатъчно само да се раздаваш. Трябва да знаеш като даваш какво правиш с тази енергия, с тези мисли и чувства. Много хора като направят дарение се успокояват, че са направили добро, или пък други като помогнат на някого с труда си също отчитат постижение за себе си. Вие трябва да знаете, че има значение дали сте направили дадено дарение от състрадание, дали сте го направили от страх Божи, дали, защото определяте себе си като милостив човек, или защото това е потребност на вашата душа да прояви своята Божествена същност.
Приятели Мои, вашата помощ е средство, чрез което се изявява Божественото у вас, така чрез вас Бог се проявява. Затова е добре да знаете, че дарената от вас помощ не е само ваше деяние, не е само ваша постъпка. Дарявайки каквото и да е вие давате възможност на Бога у вас да се прояви. Ето защо е необходимо да бъдете отговорни пред Него за това, което правите или не правите. Защото много хора имат възможност да отделят средства, но не го правят, тъй като са безучастни към съдбата на другите.
Да даряваш с Любов е благородно дело, но Аз ви съветвам да не раздавате Любовта си безотговорно. Това означава, че помощ заслужава да получи само този, който може да я оцени. Този, който не може да оцени Божията подкрепа не заслужава помощ, защото е неблагодарна душа. Много от вас си мислят, че е благородно да дариш, а какво се е случило с твоето дарение не е важно. Важното е, че ти си се отчел пред Бога и така си направил каквото трябва. Напротив! Като давате ще изисквате. Аз тук не говоря за обикновената
милостиня на просяците от улицата. Макар, че и там си заслужава да се прецени на кого да дадеш и на кого не. Защото много хора стигат до просешка тояга от немарливост или от мързел. Не заслужава подкрепа един пияница, или човек, който редовно лъже, или пък такъв който няма уважение към труда на хората, или е неблагодарен човек. Казал съм:”Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свинете…”. *
Всеки, който получава трябва да знае, че приема отговорността разумно да употреби това, което е получил. Да даряваш означава, че душата ти е преизпълнена с Любов, но от своя страна това изисква внимателно да направляваш средствата, с които разполагаш. С това казвам, че ако имаш 5 лева, които искаш да дариш, ще ги дадеш на човек, който ще ги вложи в работа и така Божията подкрепа ще получи реално измерение. Не е позволено никому да разхищава било средства, било чувства. Разхищението е неуважение към Бога. Бог дава възможност на всеки човек да се възползва от благата на Живота, но не всеки умее да приеме Божията благодат. Така е и с помощта, с дарението, което по-слабия, по-бедния човек получава. Първо той трябва да се замисли защо е на това ниво. Кое му е попречило и изобщо какво му пречи, за да бъде и той благосъстоятелен. Щом се е стигнало до това положение значи той някъде нещо пропуска и ще трябва да преразгледа поведението си, за да постигне ново по-различно положение. Има случаи когато някой човек с поведението си предизвиква Добрите Сили да го подложат на изпитание, за да се докажат неговите способности и умения, или за да постигне той пълно самоопределение. Тия моменти от живота на човека трябва добре да се анализират, за да послужат като отправна точка за нови постижения в духовното му развитие.
Какво трябва да направи слабия, бедния човек, който получава помощ и подкрепа от благородните хора? Преди всичко той трябва да възпита у себе си чувството на Благодарност. Да благодариш на човека, който ти е подарил определени средства, който ти е подарил от времето си или ти е подарил труда си като е свършил някаква работа в твоя полза, означава да оцениш Божията помощ, която си получил чрез Неговата, чрез Божията воля. Чувството на Благодарност събужда за живот най-светлите сили на човешката душа. Като благодариш искрено и сърдечно ти отделяш от своята най-чиста енергия за този човек. Енергията, която произлиза от чувството на благодарност и още повече на признателност е силно укрепващо средство за психиката и ума на този, към когото са отправени тези чувства. В такъв случай дарителят получава безценна, с нищо незаменима сила, която внася в неговата енергийна система живец. Това е импулс, който зарежда с жизнерадост и работоспособност. Тогава Любовта се превръща в мощна градивна сила. Любовта произлязла от вдъхновението за добри дела, преминала през сърцето на този който дарява и приета и оценена от сърцето и душата на този, който благодари се превръща в мощна градивна сила и твори добри дела. Ето защо, мили Мои приятели, Аз искам да подскажа както на този, който дарява, така и на този който получава да имат в сърцата си Любов и Благодарност. Когато Любовта срещне Благодарността разгръща своята най-съкровена сила и се разгаря с пламъка на нестихващо добротворство. Затова, учете се да цените тези съкровени моменти от своя живот, и бъдете уверени, че те внасят в Живота на Цялото незаменима, чиста сила на съзидателност. Така вие сте светлоносци, вие сте добротворци и тогава благословени да са вашите дела!
–––––––––––––
* Евангелие от Матей, гл. 7, стих 6
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
В НАЧАЛОТО НА 2012-та
Човечеството навлиза в Новата 2012 г. изпълнено с противоречия относно бъдещия Живот. На този етап от своето развитие човешкото общество няма ясна представа за справедливост, мир и благоденствие, няма ясна представа как най-правилно би могло да организира своя живот. До сега водеща роля имат политиците като хора, които определят как да се развива обществото. Професията “политик” стана престижна и добре платена. На практика това означава, че водачи на човешкото общество са теоретиците със своите книжни представи за начина на живот. Сега, след като се видя, че не можахте успешно да се пригодите нито към капитализма, нито към социализма, би трябвало да направите пълна равносметка на така наречената демокрация, която толкова много афиширате, като най-добрата възможност за живот на обществото. Според вашите “демократични представи”, вие давате възможност на всеки човек да се развива свободно. Това е така на теория. На практика няма никаква свобода, а е налице пълна зависимост на хората от властимащите и парите, които при вас са определящо средство за живот. Едно от големите предимства на демокрацията, което журналистите в България изтъкват непрекъснато, е че може да се говори свободно. Но питам ви Аз, като можете да говорите свободно какво стойностно казахте за 22 години до сега? Какво постигат със свободното говорене и в другите държави?! Възможността да се говори и пише свободно е относителна. Тя е просто проформа на някаква демокрация. А по-различно ли е с протестите? В много случаи те служат за изливане на насъбралата се негативна енергия чрез палежи и чупене на витрини. Попитайте “малкия човек”, работникът във някоя фирма, какво може да каже. Ако той започне да критикува своя работодател, ще бъде изхвърлен от работното си място много скоро. Никой не търпи хората със собствено мнение! После има и нещо друго: колкото хора, толкова и мнения. Затова човешкото общество не може да постигне единомислие по който и да било въпрос, а винаги за всичко се получава противоборство между различни партии и организации или дори влошаване на междуличностните отношения в един колектив. Това какво показва? Нищо друго, освен факта, че човешкото съзнание не е достигнало необходимото ниво от своето развитие, нивото, което ще определи правилния подход в изграждането на обществото.
Много теории създадоха философите и никоя от тях не се опира пряко на Словото изпратено ви от Бога чрез Христос и неговите Ученици. Това е главната причина поради, която човечеството не може да достигне до своето благоденствие. За сега човешкият ум има водещо начало, без да взема предвид Нравствения закон, чрез който Създателят е въвел Правилата на Живота. Без тези Правила няма Справедливост, няма и не може да има истинско хуманно общество. В крайна сметка може да се направи заключението, че човешкото общество, като колективен орган за съществуването на човешката личност, не е могло да възприеме ИСТИНАТА ЗА ЖИВОТА. И това е така, защото отделната личност, не е могла да познае Мъдростта на изпратеното ви Слово. Словото е известно само като вид информация, но не е усвоено по никакъв начин като знание за практическо приложение. Дори Аз се замислям до колко е правилно да се говори за човешко общество, тъй като не е постигната една обща представа у хората за модела на живот, чрез който трябва да бъдат организирани хората. Обществото според мен се изгражда от хора съмишленици. Посочете ми една точка, едно правило, по които да има всеобщо одобрение. Колкото идеи, толкова и защитници, а зад всяка идея стои личното отношение на човека към дадения проблем. Всеки държи на своето, защото няма общопризнато мнение, което да възприема Мъдростта на Създателя като водеща истина за изграждането и развитието на живота. Всеки от вас по отделно, всяко човешко съзнание самостоятелно трябва да възприеме тази истина, за
да може да се изгради хуманно и проспериращо човешко общество. Не напразно е казано, че като променяте себе си, вие променяте и света. Затова сега, през настоящата, изключително важна за бъдещето на планетата 2012-та година, вие, всеки от вас поотделно, трябва да потърси Божието Слово, като основен източник за собственото му духовно израстване, като основен източник, чрез който да постигнете единно мнение за бъдещето на Живота на Планетата и за вашето лично участие в Живота на Цялото. Времето на отделните теории и експерименти отмина. Сега е дошло времето за практическото приложение на Божията Мъдрост.
Какво имам предвид като говоря за Божията Мъдрост? Преди всичко Словото на Христос, записано и предадено на хората чрез Новия Завет и Словото на Неговите Последователи записано също там. Аз не отричам Учението на Буда и Мохамед, но препоръчвам Словото на Христос, като най-общодостъпна и универсална теория за постигане на високонравствено общество. Ако с нещо Буда и Мохамед, или някой друг Пророк могат да допълнят казаното от Христос, нека се използва и то, но основата, гръбнакът на съвременната теория и практика за създаването на Новия Живот могат да бъдат открити най-вече при Христос. Той е този, който говори и на практика показа какво е Любовта. Той най-простичко обяснява на хората, че всеки трябва да обича ближния си. Две основни Правила има според Него: Възлюби Бога с цялата си душа, с всичкото си сърце и всичкия си ум, и възлюби ближния си като себе си.
Какво е значението на Правилото да възлюбиш Бога? Това означава да осъзнаеш и напълно да възприемеш Неговата Мъдрост като основно Правило в своя живот. Неговата Мъдрост е вложена в Нравствения Закон. Само високонравствени хора могат да изградят хуманно и проспериращо, благородно общество. Не знам за кой пореден път ще ви го кажа, но това означава да се запознаете с добродетелите и да прилагате на практика тяхното знание. Нищо друго не е нужно, за да може човешкото съзнание да се издигне до нивото на съработник на Бога. Нали това е целта, нали за това говорим всички от Всемирното Бяло Братство вече няколко години много активно! Човешкото съзнание трябва да достигне нивото на съработник на Бога, а това означава Негов съмишленик и деен помощник във въвеждането и утвърждаването на Новия Живот.
2012-та година слага края на една Епоха и Началото на друга. Информацията, която вече навлезе в Енергийната система на планетата и все още не напълно в съзнанието на хората, цели въвеждането и утвърждаването на Живот изпълнен със смисъла и съдържанието на високоблагородната Идея за Живот чрез Любов. Любовта да определя характера на вашите взаимоотношения, а това може да стане, ако преди това сте се запознали и сте възприели основните добродетели, които ви учат да живеете според изискванията на Нравствения Закон. Апостол Павел казва:”Блажен е, който не осъжда себе си за това, що одобрява.” Това означава винаги да бъдеш с ясно съзнание за това, което мислиш, говориш и вършиш. Нищо да не помрачава мисълта ти и когато ти постигнеш пълна хармония между мисъл и действия, ще навлезеш в нивото на по-висша вибрация, която ще определи Новото в твоя живот. Новото е призвано да твори, като влага Мъдростта от Божието Слово във всяко свое действие. Ти, той, тя – всеки поотделно и всички заедно ще можете да сътворите Новия Свят. Това е Новата Реалност, която Създателят е определил за вас, Новата Реалност, която вие заедно с Него трябва да създадете. И всичко тръгва от истината за правилно изградените взаимоотношения: “възлюби ближния си като себе си”. Осъзнайте силата на тази истина и благословен ще е животът ви.
“Духът е един и същ; Има различни служби, ала Господ е един и същ; Има и различни действия, ала Бог е един и същ, Който върши всичко у всички.” Тези думи са на апостол Павел. Използвам ги целенасочено, защото чрез тях се вижда силата на Божията Мъдрост, която отхвърля всички вражди за моя и твоя Бог. Аз затова ви предлагам Учението от Новия завет, защото в Него са вложени онези универсални истини, които носят
просветление и духовна подкрепа за всеки човек. Ето какво е записано в Новия Завет, което е много показателно по отношение на толкова прокламираната свобода, която осигурява демокрацията:” Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно; всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука.”
Четете, разсъждавайте и се подготвяйте, за да бъдете адекватни на новите изисквания. Според вложения труд ще ви бъде и дадено, защото, “ който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне.”
В началото на 2012-та година на всички ви пожелавам да отворите съзнанието си за Божието Слово, и да знаете, че чрез Него вие израствате и укрепвате в Новия Живот.
Да бъде благословен трудът ви!
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ЗА ДУХОВНАТА РАБОТА ПРЕЗ 2012-та ГОДИНА
Това, което определя характера на съвремието е необходимостта от задълбочена духовна работа. Не че до сега не е имало такава потребност, но в настоящата година тя е изключително наложителна. Изисква я всичко, което може да се нарече Живот, Свят, Вселена. Защо е необходима задълбочената духовна работа? Защото хората изостанаха в своето нравствено развитие и усъвършенстване. Досегашен приоритет беше и все още е материалната страна на живота. Хората се интересуват най-вече от парите и властта. Дори не умеят достатъчно да оценят здравето си и винаги го пренебрегват за сметка на всичко останало.
Аз като духовен Учител, отчитам голямата потребност за човешкото съзнание да се сдобие с правилна Програма за своето развитие през тази година. Тази Програма е свързана най-вече с разумното разпределение на времето и приоритетите на всяка от вашите дейности за стойностна духовна работа. Имам предвид най-вече потребността от общуването на хората с живото Божие Слово. Вие нямате създадени навици да общувате с това Слово. Забележете, че говоря за навици, а не за потребност. Който има потребността да работи със Словото, той е успял да постигне съществено духовно развитие. Словото е изпълнено с Мъдростта на Бога и всеки, който общува с Него напредва, като променя своето съзнание в благородна градивна Сила.
Когато говоря да се създадат навици Аз имам предвид да се постигне системна, ритмична работа със Словото. За целта е необходимо осъзнато желание от потребността на човека да постигне духовна връзка с Божията Мъдрост. Как може да стане това? Като се използва конкретно създадена Програма. Тя може да бъде в помощ на всеки, който има желание да работи за своето духовно усъвършенстване, но не знае как да го направи, или пък просто няма достатъчно воля. Аз ще ви дам примерна Програма, която всеки би могъл да адаптира съобразно своите възможности, съобразно условията, в които живее.
Предлагам ви най-напред да проведете откровен разговор със себе си. Това ще рече всеки сам да подложи на преоценка и пълна равносметка своята потребност от духовен живот. Сега, като казвам духовен живот, Аз нямам предвид вие да се изолирате от света, всеки да се затвори в себе си или пък да се обрече на аскетичен живот. Крайно неправилно е
да си мислите, че само пълната изолация от света може да ви даде възможност за духовен живот. И тук считам, че е добре да уточня за какъв духовен живот става въпрос. Съвременният живот не търпи хора, които мислят и работят само за себе си. Съвременният живот изисква гъвкавост на ума, бързина на мисълта и сила на чувствата. Всичко това трябва да се употреби в полза на активното общуване с Божието Слово и в полза на взаимното общуване на хората и изграждането на междуличностните отношения. Това последното – изграждането на междуличностните отношения – има особено важно значение за духовното развитие на човека. Там, в условията на междуличностните отношения се създава и укрепва характера, пак в междуличностните отношения нравствеността търпи най-големите си изпитания. Затова вие не трябва да бягате от света, когато искате да имате духовен живот, а напротив: в общуването с хората и в преминаването на различните условия, в които ще ви постави Животът, трябва да създавате и изграждате своя духовен живот. Само така Любовта, Мъдростта и Истината ще имат своето пряко приложение и ще служат най-правилно на човечеството. Така, че когато говоря за конкретна Програма, Аз имам предвид от една страна запознаването на всеки човек със Словото, и от друга страна прякото приложение на всичко научено от там. За целта ви предлагам да приемете Библията като настолно четиво. Нека да не ви плаши обема й. Като гледате, че е дебела книга вие си мислите кога ще прочетете всичко това. Аз не ви казвам, да я четете като роман, а да я изучавате като учебник, за което се изисква упорита, целенасочена работа. Това означава да четете и да търсите в текста онези мисли, които ви правят най-силно впечатление. Записвайте си ги в тетрадка и в специално отделено време разсъждавайте върху тях. Потърсете и мнението на други хора по въпроса, който ви вълнува. В процеса на събеседването с приятели и познати, вие ще можете да изясните за себе си това, което ви е впечатлило. Другото много важно нещо е като четете текста да откриете конкретните препоръки, да съумеете от прочетеното да си извадите заключение, после това заключение да го оформите като правило, от което да се ръководите и да можете да го използвате в живота си. Това е крайната цел: каквото научите от Словото, да го използвате в живота си. Аз вярвам, че Новият Завет може да бъде настолна книга за всеки от вас, защото там най-конкретно ще се докоснете до християнските добродетели. Словото на Христос и Апостолите е благодатен извор, вечен извор на Мъдрост и Любов към човека.
Аз горещо ви моля да не си мислите, че с такова четиво вие се връщате назад в своето развитие, че то е безнадеждно остаряло и непотребно за съвременния живот. Напротив! Това е фундаментално, неприложено в годините до тук знание. Това е най-актуалното четиво за съвременния човек. Образованието, което вие получавате ви дава много и различни знания, но това не са знанията необходими на душата. Душата има нужда от връзка с Бога, а тази връзка може да бъде създадена по два начина: чрез Словото Божие и чрез човешките дела посветени на Бога. Какви дела можете вие да посветите на Бога? На първо място това е грижата за своя високонравствен живот. Това е неотменното и най-наложително нещо. Като посветите на Бога тази своя грижа, вие ще създадете пряка връзка между вас и Силите на Светлината, които с радост ще ви помагат за успеха на тази благородна дейност. В стремежа си за високонравствен живот, вие ще измените своята духовна същност. Тя ще премине на следващо, по-високо ниво. С това ви казвам, че вибрациите на вашите мисли и в последствие вибрациите на вашите тела ще постигнат нова по-висока честота. Това вече е предпоставка за преминаване в нивата на следваща йерархия. Аз, пък и другите духовни Учители сме ви казвали, че ангелската йерархия е вашият Нов Свят. Вие сте с ангелски души, но с плътни човешки тела, за да може ангелската душа да придобие нова опитност и нови знания, чрез които да допринесе за усъвършенстването на Цялото. Така, че вашата основна цел през настоящата година трябва да бъде грижата ви за високонравствен живот. Чрез неговото пълно проявление вие можете да установите промените, които ще създадат Новия Живот, Новия Свят.
Казах, че вие сте с ангелски души и ви уверявам, че това е така. Затова много усърдно ви подканвам да потърсите и да откриете в себе си вложените в душите ви добродетели. Ще се повторя с предходни информации, но пак ще ви кажа, че вие имате като своя нравствена основа изградена добродетелна духовна същност. В условията на физическия свят, тя може да се прояви само чрез Силата на Желанието и чрез Силата на Ума. Трябва да поискате, трябва да потърсите това знание. В това е смисълът на Свободната Воля: Човекът да се самоопредели. Сам да прецени в коя посока и как ще се развива. Неговата ангелска душа жадува връзката с Бога, но Умът е средството което ще й отвори вратите към Него. Умът, защото той е господарят във физическия свят, той ръководи Живота.
Вашето умствено развитие зависи от желанието ви да растете или да живеете посредствено. ЖЕЛАНИЕТО ЗА ДУХОВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ Е СЪКРОВЕНА СИЛА. ТО Е ИМПУЛС НА БОЖЕСТВЕНАТА ИСКРА ВЛОЖЕНА ВЪВ ВСЯКО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО, ИМПУЛС ЗА ПРОЯВЛЕНИЕ НА БОЖЕСТВЕНИЯ ПРОМИСЪЛ ЗА ЖИВОТА. Вие не трябва да подценявате желанието, да го приемате като прищявка или като поредния каприз. Добре преценявайте, обаче, същността на своето желание. Различавайте желанието на плътта от желанието на душата. Не е трудно: желанието на душата винаги е свързано с потребностите на духовния живот.
Информацията, която ви давам в този текст може да ви послужи за създаването на ваша лична Програма за духовно развитие. Не се иска нищо друго освен желание и добра организация на времето, с което разполагате. Аз ще ви подскажа основните правила, с които трябва да се съобразявате. Първото нещо е да държите в ума си винаги стремеж за нравствен живот. Истинският, искреният стремеж винаги ще коригира неправилната ви постъпка. Второто правило е да бъдете последователни. Не епизодични някакви действия да ви ръководят, а последователна и целенасочена работа да определя проявите на стремежа ви за нравствен живот. Това означава да развиете в пълнота своята взискателност към вас самите, към вашия начин на живот. Само така стремежът към нравственост ще прерасне в истински нравствен живот. Третата ми препоръка е като имате стремежа, като имате своята последователност и взискателност, да работите с добродетелите. Те са храната на вашата душа и светлината на вашия ум. Чрез тях ще постигнете нравственост. Те са брашното от което ще можете да замесите тестото.
Обръщам се с молба към всеки от вас, който чете този текст: вярвайте в Доброто, вярвайте във вашите собствени сили, вярвайте в Силата на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Светът се променя, Вселената се променя и Божията воля е вие да не изоставате от тези промени. Вие сте неразделна част от физическия и колко повече от Менталния Свят! Вие градите духовната същност на Цялото. Ако действително осъзнаете тази истина, отговорността ви ще нарасне според потребностите на Новия Живот.
Все още сме в началото на 2012-та година – годината на разумния край и благородното Ново начало. Пожелавам ви да изпълните с любов и благост своя живот и светлината на Божията Мъдрост да определя пътя ви!
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
НОВИЯТ ЧОВЕК
През последните години Светът навлезе в нова територия.
Искам преди всичко да знаете какво Ние от Йерархията на Светлината наричаме “Свят”. Светът според нас е всичко онова, което притежава в някаква степен разум. Така, когато говорим за “Свят” Ние включваме в това понятие растителния, минералния и животинския свят. Разума на хората Ние поставяме на трето ниво след Божествения разум. Първо ниво на Божествения разум е Висшият Разум, Висшият Космически Разум. На следващо ниво са Съществата, от Йерархията на Светлината, като при тях има подразделения на съответни степени, и на трето ниво е човешкият разум. Всички нива на разум са проявление на Божествения Разум, защото чрез тях, чрез различните нива Той съгражда.
За каква нова територия говоря? Това е разширеният обхват на Вселенската енергия, въплътила в себе си Посланието на Висшия Разум за развитие и усъвършенстване на Съществуващото. В развитие е Новата Идея за Живот, която е проява на поредната степен от Еволюцията на Вселената. Разгръща се Програмата за изменение на всичко Съществуващо. В процеса на последователните изменения Светът променя своята същност. Ето защо говоря за нова територия, защото новата същност на Света създава и нов обхват на енергийно-информационното поле на Вселената. Разширява се територията не като географско понятия, а като сфера на влияние на Разумната Божествена Същност. Така едновременно с изменението на сега съществуващият Свят възниква поле на изначалната енергийно-информационна деятелност. Това означава, че под влияние на внедрената в Пространството енергийно-информационна вълна е настъпило разширение на обхвата на сега съществуващия Свят. Нивото на това разширение създава непроявени до сега усъвършенствани Форми на Живот. Те се отличават със своя разум, който им дава възможност да бъдат градивна сила на новопроявения Свят. Тяхната поява има за цел да внедри в различните нива на разумната Божествена Същност съзидателната Сила на Идеята за Живот чрез Любов, което означава Живот съграден основно чрез прякото приложение на Любовта в човешките взаимоотношения и човешката дейност. За нейното пълноценно утвърждаване е необходима водещата роля на светли Същества, които чрез своя начин на живот да покажат възможностите, които дава тази Идея. Новите Форми на Живот се изявяват като Същества със съзнание и разум, които имат изначално въплътена в съзнанието си Идеята за Живот чрез Любов. Тази Идея е тяхната първична Сила, тяхната ментална основа от която нататък те творят. Целта е като проявяват своята духовна същност, новите Форми на Живот да докажат възможността за пълното реализиране на Идеята за Живот чрез Любов.
На този етап от своето развитие човечеството не можа да създаде Света, който според Промисъла на Създателя трябваше да се прояви чрез добродетелен, високонравствен Живот. Еволюцията на Вселената изисква такава Промяна. Необходимо е да се компенсира изоставането и затова на помощ на хората идват Новите Форми на Живот. Те се и ще се проявяват като хора с усъвършенствана ценностна система. Външният им вид в обхвата на планетата Земя не се различава от този на коренните жители на планетата. Различното е в устройството на техните организми: усъвършенствана ДНК, по-съвършена нервна система и психика. Техните души носят енергията на проявената Божия Любов. Те нямат нужда тепърва да търсят и откриват в себе си вложените у тях качества. Те просто знаят кои са и какво трябва да постигнат с това си въплъщение на планетата. Тези хора имат способността да общуват открито и непринудено, те могат да проявяват Божията Любов независимо от
трудните условия на физическия свят и така ще въвеждат в Новия Живот хората, с които общуват. В своята деятелност те могат да влияят много силно с примера си и имат способността да въздействат със своите мисли върху съзнанието на обикновените хора. Тази способност им е дадена заради изчистеното съзнание, което имат те – добродетелно съзнание на високонравствени същества. Не бъркайте тези хора с индиговите или кристалните деца. Аз ви говоря за хора, които ще срещате като непознати възрастни, с които ще ви е приятно, интересно и полезно да общувате. Те ще се появяват “случайно” във вашия живот, но ще оставят незаличима следа в него. Те ще ви помагат да променяте себе си като ви покажат как да го направите. Тяхната нравствена сила ще оказва изключително влияние върху съзнанието на обикновения човек и ще го въвежда в света на проявената Божия Любов.
През настоящата година изявата на такива хора ще бъде много активна. Целта е да се засили в голяма степен промяната в съзнанието на все повече хора. Знаете от предходни публикации колко много сме говорили за необходимостта от ново отношение към Живота, за необходимостта от промяна в съзнанието на обикновения човек. За съжаление това до сега не се получи според желаната потребност. Налага се човечеството да получи помощ и това се прави по най-безболезнения начин. В случая се извършва един огромен експеримент, защото човечеството показа способност да създава и развива съзнание. Човечеството вече има отлични образци на духовен живот и висока нравственост, но това са отделни случаи. Необходима е масовост. Само масовата промяна в съзнанието на хората може да изведе Света на правилния път. Ние от Всемирното Бяло Братство ви призоваваме да следвате примера на тези хора, които показват пред вас интелигентно, разумно поведение, които общуват чрез благата дума и чиито поглед излъчва светлина. Светлият поглед, чистите очи, благата дума, проявената любов – по това ще познаете новия човек. Той няма да ви чете лекции, няма да ви уговаря и да ви преследва заради своите убеждения. Той просто ще излъчва любов и светлина и всеки друг човек, който не е обременен от силите на злото ( злоба, омраза, алчност, властолюбие, невежество), ще може да се приобщи към него, ще може чрез него да събуди Любовта у себе си.
Търсете Новия Човек, старайте се и вие да бъдете като него, за да може Светът да се промени. Така човечеството получава нова възможност за спасение – спасение, което е във вашите ръце. Другата реалност е много мрачна. Като пренебрегвате Божията воля за промяна и издигане до нивото на високонравствен духовен живот, вие се обричате на самоунищожение. Тогава никой неможе да ви спаси, защото знаете поговорката: “Кой каквото сам си направи, никой неможе да му го направи”. Така че в случая не става въпрос за наказание, което Всевишния е предвидил за вас. Тук става въпрос за грозно, нелепо невежество, което ви води към самоунищожение. Имате протегнатата ръка на Светлите Същества, имате Божията воля за Живот чрез Любов. Пред вас стои реалната възможност за разумен и благороден живот. Не унищожавайте това, което ви е дарено, защото то ви е дарено с Любов. Като убивате Любовта, вие убивате своето бъдеще!
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ДВЕТЕ ЕПОХИ
Много хора през тази година очакват свършека на света. Те се позовават на различни информационни източници, но в същото време са повлияни от собственото си разбиране на въпроса и в голяма степен от самовнушение. Искам всички хора да знаят, че свършек на света няма да има, но ще има големи промени, които ще сложат НАЧАЛОТО НА НОВАТА ЕПОХА. Като се говори за Нова Епоха е добре да се очертаят характеристиките както на Епохата, която вече настъпва, така и на епохата, която си отива. Впрочем, точно Аз Съм говорил в много от записаните до сега теми за недостатъците на времето, в което живее човечеството. Недостатъците на това Време са недостатъци на Епохата, която си отива. За нея са характерни най-вече насилието, войните, корупцията, алчността и липсата на смислен духовен живот. Всичко това все още съществува, но вече е по-различна проявата му. Хората започнаха да използват своите духовни сили, за да търсят справедливост.
В името на справедливостта до сега са извършени много несправедливи дела. Точно това е съществената изява на уродливото, което опорочи Живота през отиващата си Епоха. Хората прикриваха, а и продължават все още да прикриват своята непочтеност под маската на фалшива добронамереност. Така например, когато се водеше войната в Ирак се говореше за установяване на демокрация, а в същото време интересите бяха насочени към петрола. Има хора, които продължават да толерират единствено своите бизнесинтереси и така избутват на заден план стремежите на обикновените хора да живеят според справедливото разпределение на благата.
Всички хора, които искат да постигнат мирен живот на планетата трябва да знаят, че това е възможно единствено когато утихнат страстите на богатите хора за още по-големи богатства. Алчността на една група хора определя нивото на нищетата за основната маса народ. Алчността продължава все още да стои като основна причина за войните, насилието и корупцията. Затова в тази посока вече се работи много активно от страна на Йерархията на Светлината. Всемирното Бяло Братство разширява своето влияние сред жителите на планетата. Работи се независимо от етноса, независимо от народността, независимо от пола и възрастта, независимо от социалното положение на хората. Радостно е, че все повече хора откликват и все повече хора сами изявяват своето желание да работят за общото благо. Влиянието, което оказват Светлите Същества също дава своя резултат. Става въпрос за влияние, което събужда желанието на човека за добротворство. И тук, мили Мои Приятели, искам да ви кажа, е най-тъжното и най-трудното. Не за друго, а защото бедния е готов да даде и малкото, което има, а богатия посяга и към трохите на ближния си. Ето, това изкривено съзнание създава условията за несправедливост, и поражда условията за различните форми на социалното недоволство. Бедността не винаги е резултат от некадърност и мързел. Бедността за основната част от населението на Земята е изкуствено създадена. Тя е резултат от натрапената несправедлива организация на обществото. Животът е създаден, за да имат възможност всички хора да се сдобият с опитности и знание, които да им послужат в изграждането на активно работещо Съзнание. Развитието и усъвършенстването на човешкото Съзнание е основна цел на Сътворението.
Когато хората се намират в неравностойно положение, те не могат да изявят своите способности и умения според вложените у тях качества. При неравностойно положение хората се развиват едностранчиво и то твърде ограничено, за да може да се формира ценностна система. Подтиснатият от несправедливостта човек твърде често се озлобява и поради това създава допълнителни условия за задълбочаване на социалните конфликти.
Подтиснатият от несправедливостта човек не може да развива своите добродетели, защото е морално ощетен, защото му е отнето равноправието. Това е основната характеристика на отиващата си Епоха. Това Време показа на хората, че Животът, който те създадоха в резултат на свободната си воля, не е продуктивна форма за развитието на обществото. Обществото затъна в неудачите които само си създаде и вместо да постигне извисяване на човешкия Дух, беше завладяно от дребнотемие и бездуховност.
Промисълът на Създателя за Живота на планетата изисква друго развитие. В Промисъла е предвидено човекът да бъде градивна частица на Сътворението, като съвършено Божие проявление. И в това е бъдещето на човешкия род. Неусвоената Божия Мъдрост и Любов съдържат в себе си това бъдеще. Божията Мъдрост и Любов очертават перспективата на човечеството и затова говорим за Нова Епоха. Тя е Нова според начина на живот, който трябва да бъде приложен.
Мили Мои Приятели, приемете истината за неусвоеното до сега Знание, приемете Истината за Силата на Божията Любов и съвършенството на Божията Мъдрост и Истина. Чрез тази Истина Светът може да се промени, чрез тази Истина вие ще имате своето ново раждане. Ако вие приемете Правилата на Живот, които произтичат от Божията Любов, Мъдрост и Истина, вие действително ще станете нови хора и ще постигнете съвършенство в организацията на човешкото общество. Това е характеристиката на Новата Епоха. Тя ще просъществува чрез вас, чрез вашите дела. Колкото повече вие осъзнавате потребността от приобщаването ви към Божия Промисъл за Живот на планетата, толкова по-ярко ще се прояви Доброто и Благородното в Света. От това, което казвам тук, следва да разберете, че от вас зависи бъдещият Живот на планетата.
Не искам да крия, че Тъмните Сили полагат голямо старание да замъглят човешкото съзнание, да направят човешкият ум безучастен към Новото, което настъпва, да ви направят равнодушни и покорни слуги на Злото чрез което те се проявяват. Какво е Злото? То е Силата на Хаоса, Неустроеното Самопроявено, самозародилата се неорганизирана Сила. Хаотичното проявление на Неустроеното носи Злото, защото тази хаотична Сила, не познава Любовта и Мъдростта. Тя има единствено своята Истина – стремеж за собствената си проява. Неустроеното Самопроявено е изначалната Сила на Съществуващото, то е Тъмната Сила, то е другата страна на Живота. То се проявява и днес чрез хаотичността на своята неорганизирана същност. Така то създава Яростта, Гнева и Стихиите, които имат основно разрушаваща сила. В някаква степен, тези Сили са полезни, но когато бъдат употребени от Разумното Начало. Тогава те се проявяват като деструктивните Сили, които разграждат, т.е. видоизменят съществуващата форма, за да бъде изградена нова.
От хилядолетия Неустроеното Самопроявено и Разумното Начало съществуват успоредно. Те се изявяват като Злото и Доброто и са в непрекъснато противоборство.
Какво е Разумното Начало?
В необятността и хаотичността на Неустроеното се самозаражда първопроявата на частична организираност. В резултат на тази организираност възниква Разумното начало, което започва да твори и се превръща в Съзидателна Сила. В периода на Безвремието Разумното Начало чрез Своята Съзидателна Сила създава Великото Съзнание. То е Твореца, Който непрекъснато усъвършенства Себе Си и Своето творение – създава Времето и Живота и чрез тях развива Своята Мъдрост и Любов. Това е Еволюцията на Съществуващото, Еволюцията на Сътворението. Тя продължава и днес, ще продължава и за в бъдеще. Ето защо, Мои Мили Приятели, Аз ви говоря за необходимостта да се приобщите към Промисъла на Създателя за мирен и благороден Живот на планетата. Като усъвършенствате себе си, вие превъзмогвате влиянието на Тъмните Сили, защото се приобщавате към Любовта и Мъдростта, чрез които твори Великото Съзнание. Като усъвършенствате себе си, вие усъвършенствате Цялото. Тази истина не идва за първи път
при вас, но все по-често ще ви бъде припомняна. Тя е залог за бъдещото разумно установяване на Новия Живот и чрез него на Новата Епоха.
Мир вам!
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ДВЕТЕ СИЛИ
В предходната тема говорихме за връзката на Изначалната Самозародила се Енергия с Разумното начало и Тъмните сили. В настоящата тема Аз искам по-подробно да разгледам този фундаментален въпрос, защото става дума за Сътворението и Еволюцията, която определя неговото развитие.
Преди всичко трябва да стане ясно, че когато говорим за Сътворението, трябва да разбираме създаденото от Висшия Разум, Сътвореното от Великото Съзнание, а това е всичко съществуващо като материално проявление на Божията Мисъл, всичко което е познато на човешкия ум като Ментален и Духовен Свят. Целият Разумен Свят е резултат от изключителната деятелност на Висшия Разум, на Абсолюта. Той е Твореца на Живота, Той е Силата, която излъчва от Себе си Любов и се проявява чрез Мъдрост. Нещо повече: Той Самият е Любов и Мъдрост, защото е достигнал нивото на Съвършенството.
В предходната тема казах, че Тъмните сили се проявяват чрез Злото и, че те произхождат от Неустроеното Самопроявено. Сега искам да направя необходимото разширение на темата.
Неустроеното Самопроявено е Изначална Самозародила се Енергия. Тя е първооснова на явленията и нещата, същностна проява на собствената си активност, субстанция, без която не би могло да се състои нищо. Това означава, че във всяка елементарна частица действа активна сила – СИЛАТА НА ИЗНАЧАЛНИЯ УМ, КОЙТО СЕ ПРОЯВЯВА КАТО СИЛАТА НА ДЕЯТЕЛНОСТТА. В продължение на милиарди години Изначалният Ум оказва пряко влияние върху Неустроеното Самопроявено и чрез Силата на Своята Деятелност създава Движението в различните му проявления. Затова всичко вибрира, всичко се движи. И тук вече е главният въпрос: Как се проявява това Движение? То може да се прояви като организирана, разумна сила, може да бъде и хаотично проявено. В случая, когато става въпрос за Тъмните сили, говорим за неорганизирана проява на изначалната енергия. Наричаме я неорганизирана, защото при нея няма съзидателност.
Макар и самозародила се изначалната енергия не е еднородна маса. Степента на вибрация на нейните частици създава разнообразие в проявлението им, степента на вибрация определя способностите и неспособностите им като организира вида на тяхната активност.
Там където има активност задължително се постига изменение. Изменението не създава Промяната. Промяна е разумно устроеното изменение. При него се постига Промяна в същността на Съществуващото, защото Силата на Деятелността е имала условията да се изявява в своята пълнота, била е Съзидателна Сила. Тогава когато става въпрос за изменение, трябва да разбираме външната промяна, която не влияе на активността на първоосновата. Затова при неорганизираната проява на изначалната енергия няма съзидателност, тя не може да твори, защото не е постигнала Промяна в своята същност. Въпреки това при нея също съществува еволюция, но еволюция разбирана в
тесните рамки на несъвършенството. Резултат от несъвършенството е появата на Тъмните сили, които вие възприемате като Злото.
Всичко съществуващо подлежи на Промяна, но тя е бавен и сложен процес. Изначалната Самозародила се Енергия е постигнала Промяна, която се изразява в самоорганизираност на Изначалния Ум. Той чрез Силата на Своята Деятелност в продължение на милиарди години създава Разумното начало и Тъмните сили – Съвършеното и Несъвършеното. Разликата идва от различните нива на организираност. Припомням, че самозародилата се изначална енергия не е еднородна маса и степента на вибрация на нейните частици определя вида на тяхната активност. При Разумното начало имаме активен творчески процес, а Неустроеното Самопроявено се проявява като Тъмна сила, защото поради своята по-ниска степен на организираност не съдържа в себе си градивна цел, силата му не се свързва с целеустременост. Няма го Замисъла, отсъства Идеята, а без тях силата се проявява стихийно и хаотично. Стихийната и хаотична сила не познава Любовта и Мъдростта и поради тази причина не може да съдейства на разумния, на съзидателния ход на Еволюцията. Стихийната и хаотична сила остава все още в рамките на несъвършеното, и затова се проявява като Злото. Нейната активност, т.е. хода на нейното развитие се извършва според възможностите на изменението, не на Промяната. Това означава, че тази сила, в своята същност, все още не е положила основата на Разумното начало, тя се проявява като Неосъзнатото Разумно. Неосъзнатото Разумно може да създава организация, но тя се проявява винаги като несъвършенство, защото не може да твори. Оксиморона “Неосъзнатото Разумно” подсказва, че в случая говоря за използване на разум, който не е осъществил връзка със Съзнанието. Съзнанието или липсва, не е изградено, или не е могло да окаже необходимото въздействие на Разума за облагородяване на дейността му. Затова Аз наричам Съзнание само онази изключителна способност на Съществуващото, която може да ТВОРИ, която може съграждайки да облагородява действителността. Едно действие може да бъде пълноценно само, ако е осъзнато, т.е. ако разума е успял да осъществи връзка със съзнанието. Така мисълта се е превърнала в градивно, продуктивно действие. Това е валидно за човека, и колко повече за Великите Сили. Защото и Неосъзнатото Разумно, което се проявява като Тъмна Сила и Висшият Разум, Който е Абсолюта са Велики Сили тъй като съдържат в Себе Си, първоосновата на явленията и нещата и се проявяват, макар и на различни нива, чрез нейната сила – Силата на Деятелността. Различните нива на Еволюцията определят степента на градивност за двете Сили. При Тъмните сили все още не можем да говорим за коефициент на полезно действие. При тях имаме задържане на процесите на развитие и осуетяване на творческата дейност на Съзиданието. При Висшия Разум имаме активна творческа дейност за облагородяване на Съществуващото. Той продължава да съгражда, продължава да твори, като използва най-висшата Сила на Сътворението – Любовта.
Мили Мои Приятели, вие като създание на Бога, също трябва да разгърнете своите творчески сили. Той има нужда от вашата благородна подкрепа. Осъществяването на Неговия Промисъл за Любов и Светлина във Всемира изисква осъзнати ползотворни действия от вас като разумни същества. Като живеете само за себе си, вие неволно ставате съучастници на Тъмните сили. Със своята пасивност вие улеснявате тяхното влияние за хаотичност и стихийност в Живота. Огледайте се, ослушайте се и ще разберете в колко голяма степен е застрашено бъдещето на човечеството. Със своята добронамереност, с доброжелателството си, и силата на вашата Любов, вие можете заедно с Бога да бъдете СЪТВОРЦИ НА БЪДЕЩИЯ ЖИВОТ.
Мир вам!
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
СЪЗИДАТЕЛНАТА СИЛА
Мили Мои Приятели, в последната тема, която озаглавих “Двете Сили”, Аз “говорих” макар и твърде общо за изначалното създаване на Съществуващото. Поради сложността на темата е необходимо да добавя още информация.
Съществуващото е всичко онова, до което може да се докосне човешкият ум. Не казвам човешката ръка, а човешкият ум. Основа на Съществуващото е Самопроявената Изначална Енергия.
Самопроявената Изначална Енергия е Субстанцията, която създава и владее Пространството. Тя съдържа в своята същност Идеята за Съзидателност. ИДЕЯТА ЗА СЪЗИДАТЕЛНОСТ Е РАЗУМНАТА СИЛА, КОЯТО ПОДТИКВА ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО КЪМ ДЕЯТЕЛНОСТ. Аз нямам предвид обикновено действие, а ДЕЯТЕЛНОСТ. Тази дума е изпълнена със съдържание, което говори за разумно обосновано, градивно действие. Така че когато се говори за деятелност, трябва да се разбира действие свързано със Съзидателната Сила. Всичко, което носи в себе си градивен, конструктивен подход и което съгражда е израз на ДЕЯТЕЛНОСТТА НА РАЗУМНОТО. ИЗНАЧАЛНИЯТ УМ Е ПЪРВАТА СЪЩНОСТНА ПРОЯВА НА РАЗУМНАТА СИЛА. Той се развива и усъвършенства в хода на Еволюцията, като постига различни нива на проявление в зависимост от Силата на собствената си активност.
Енергията, която създава и владее Пространството постига своята деятелност в резултат на активността на Изначалния Ум. Тук ще припомня, че Изначалната Енергия не е еднородна маса и че тя се проявява в зависимост от степента на Вибрация на нейните частици. Това обяснява различните нива на съществуването й.
Силата на активността на Изначалния Ум е израз на ИМПУЛСА, КОЙТО ГО ОЖИВОТВОРЯВА. Така че когато говорим за Деятелността на Изначалния Ум, винаги трябва да си даваме сметка за Импулса, който е съхранената Искра на Великото Начало. Човешкият ум все още не е в състояние да познае Великото Начало, затова ще кажа само, че така както във всяка човешка душа е съхранена частица от Бога, монадата, която е Божествена Искра, така и Субстанцията, която създава Пространството съхранява във всяка частица на своята същност оживотворяващата Искра на Великото Начало – Идеята за Съзидателност. Това е Искрата, чрез която Изначалният Ум придобива своята деятелност, Искрата, която излъчва Импулса, за да бъде оживотворен Изначалният Ум, т.е. за да може да се прояви Съзидателната Сила на Неговата Активност.
Мили Мои Приятели, до тук не казах нищо за Сътворението. И няма как да кажа, тъй като то е процес, който възниква с Времето. Еони от Времето са били необходими, за да възникне Сътворението. То става факт, след като чрез Съзидателната Сила, Изначалния Ум, в хода на своята Еволюция достига нивото на Велико Съзнание. Великото Съзнание, възприемано от вас и като Висш Космичен Разум създава Вселената и Живота в нея. Но това става възможно, чрез Идеята за Съзидателност. Тя е Разумната Сила, Идеята чрез която и днес се проявява Бог. Тази Сила движи и преобразува всичко Съществуващо. Без нея не би могло да възникне Живот. Тя е градивната Сила, чрез която Изначалният Ум постига Своето Съвършенство и се проявява като Бог – Създателят, Твореца. Съзидателната Сила е СЪЩНОСТТА НА БОГА. В своята първа проява чрез Изначалния Ум, тя полага основата на Съществуващото, което в резултат на понататъшната нейна деятелност става ПЪРВООСНОВА НА СЪТВОРЕНИЕТО. В смисъла на казаното до тук можем да говорим за ЦЯЛОТО, защото във всичко Съществуващо прониква Духът на Съзидателната Сила.
Не бих говорил за всичко това, ако не преценявах, че Светът вече навлиза в Епохата на Истината. Това е Времето, което ще разбули много тайни. Това е Времето, което ще казва на хората Истината за всичко свързано с техния живот и начинът на неговото проявление. Всички проблеми свързани със Закона за Причината и Следствието, всички последствия от проблеми възникнали в процеса на вашето общуване, всяка ваша грешка или добротворство все по-отчетливо се изживяват в реално време, както казвате вие “тук и сега”.
Имам и още една причина да съобщя тези факти. Това е голямата необходимост вие да осъзнаете истината за Съзидателната Сила. Желателно е думата “Съзидателност” , да влезе като животворящо понятие във вашето съзнание. И сега ще ви попитам как вие разбирате тази дума? Какво понятие е вложено в нея? Аз ще ви кажа, как е според Мен.
Когато се говори за съзидателност трябва да се разбира градивен, творчески процес. За да има съзидателност, трябва да има Любов. Не е възможно да се създаде нещо стойностно и трайно без Любов. Затова Бог е Любов, защото създава с Любов.
Казах ви в предходната тема, за влиянието на Тъмните сили. Ако има нещо, което истински може да им противостои, да ги преосмисли и трансформира, това е Съзидателната Сила. Любовта чрез която работи Съзидателната Сила дава живот на всичко Съществуващо. Затова моят призив към вас е да потърсите връзка със Съзидателната Сила. Вие я носите в себе си. Чрез нея Бог ви е сътворил и е вложил в същността на всеки от вас частица от нея. Това е Неговата частица, защото Самият Той е Съзидателна Сила достигнала върховете на Съвършенството. Потърсете Бога у себе си и вашият свят ще се промени. В Епохата на Истината вие ще получите подкрепата на всички Светли Същества, за да се докоснете до вашата истинска Божествена същност.
Мир вам!
ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО
Вие хората, имате една мъдрост, която твърди, че човек се учи докато е жив. Тези думи казват една истина, но тя е истина само за някои, за тези, които действително търсят поука от всяко нещо, което се случва с тях. Голяма част от хората не обръщат никакво внимание на начина по който живеят. Това, което става с тях е низ от случки, които не оставят трайна следа в съзнанието им. Повърхностното отношение към живота оформя две крайни мнения: животът е забавление и животът е несигурен и мъчителен път в този свят. И двете не са верни, и двете мнения са далече от истината. А за човека истината е една: Животът е средство за усъвършенстване на личността. Чрез дейния, съзнателен живот, човек добива знанията, които могат да му помогнат в неговия стремеж към усъвършенстване.
Какво означават думите “стремеж към усъвършенстване” и какво трябва да се разбира когато се говори за усъвършенстване? А защо и кому е необходимо усъвършенстването на човешката личност?
Стремежът към усъвършенстване е стремеж на човешкият дух за възприемане и опознаване на Божественото знание. Човекът, който иска да усъвършенства своята
личност може да си послужи най-вече със знанието, което дава светлина не само на ума, но и на душата. Знанието, което е само за ума не може да въздигне човека до нивото на Божественото знание. Ето какво имам предвид с тези думи.
Вие хората приемате за умен и знаещ, този човек, който си служи с много научна информация. Колкото повече книги е прочел или написал един човек, толкова повече неговият авторитет нараства, или щом има диплом за висше образование – той е умен. От една страна това е правилно разбиране, но не бива то да бъде абсолютизирано. Човекът възприел само научното познание и загърбил знанието за душата се развива едностранчиво. Такъв човек използва знанието предимно в услуга на собствената си изгода. Такива хора, които имат само знание без просветление са в състояние да използват знанието за комерсиални цели. Те търгуват с научната информация, така както зеленчукопроизводителят търгува с произведените от него зеленчуци: на парче, или на килограм. Думата ми е за знанието без морал, затова говоря за знание без Просветление. Най страшно е когато у един човек се съберат знаещ Ум с непросветлена Душа. Тогава такъв човек служи предимно на властта и на парите. Затова сега в резултат на постигнатото знание и тъмнината в душите “умните, знаещи” хора започнаха да търгуват с човешки органи. Как послужи на човечеството знанието за трансплантация на органи, а как послужи знанието за възможностите на атомната енергия? Много примери още могат да се посочат, но от това няма полза. Всички те могат да бъдат обобщени в заключението: съвременната наука в голямата си част е дехуманизирана наука. Тя не служи на Човека, още по-малко на Природата. Внедряват се в производството научни разработки, които явно са в ущърб на човешкото здраве и екологията. Ето защо говоря за Просветление. Просветлен е онзи Ум, който не само притежава знание, но познава и Нравствения закон. Чрез Него, чрез Нравствения закон, човешката личност може да върви по пътя на усъвършенстването.
Когато се говори за усъвършенстване на човешката личност трябва да се разбира работа с Божественото знание – ясно определена, напълно осъзната Духовна работа. Стремежът към усъвършенстване е стремеж за познание на Бога, на Божието проявление. В своя стремеж към усъвършенстване, човек осъзнава истината за Божието проявление и разбира, че чрез неговите нравствени дела се проявява Бог. Точно затова силата на Нравствения закон придава нов, съвършен смисъл на човешката дейност.
Всеки човек се ражда със своя определена Програма за личностно развитие, която би трябвало да изпълни в рамките на настоящия си живот. Най-добре тази Програма може да бъде развита и осъществена чрез Божественото знание. Божествено е знанието, което дава на човешкия Дух светлина и сила за нравствен живот. Само духовно просветленият и укрепнал човек, може да създава градивна наука, наука, която да служи на човечеството. И не само в областта на науката, но и всичко друго, което създава човек ще бъде творчески преосмислено и изградено с Любов. Затова е необходимо усъвършенстването на човешката личност, за да може в рамките на един живот, човек максимално да изпълни своята Програма за личностно развитие. Изпълнението на Програмата за личностно развитие изисква духовно просветление и усвояване на нови знания в условията на физическия свят. Едното и другото трябва да вървят заедно. В противен случай се получава едностранчивата, уродлива изява на егоистичното знание, знанието, което служи само и единствено на личния интерес.
Кому и защо е нужно усъвършенстването на човешката личност? То е нужно преди всичко и най-вече за бъдещето на човечеството. Само нравствено изградени личности могат да създадат Новия Свят. И още нещо: духовно просветления човек е деен участник в осъществяването на Божия Промисъл за изпълнение на Вселенската Програма, която предвижда Преображение на Пространството.
Усъвършенстването на личността е необходимо, за да може човечеството да постигне единение на човешката духовна сила. Ако в своето духовно израстване човек
постигне разбирането, че чрез собствените му нравствени дела се проявява Бог, тогава човешкото съзнание ще се приобщи към Великото Божие Съзнание и ще може да изяви своята Божествена същност. Времето, в което се намира сега Светът, изисква усъвършенстването на човешката личност. Усъвършенстването е повеля на Времето, повеля на Епохата, задължителна и неотменна част от Еволюцията на всичко Съществуващо.
Не подценявайте необходимостта от усъвършенстването на вашата личност, необходимостта от вашето нравствено усъвършенстване. Силата на вашата нравственост е сила на вашия Дух.
“Човек се учи докато е жив.” Внимавайте във вашите постъпки: внимавайте как общувате помежду си, за да повдигнете вашата култура на общуване; внимавайте как се отнасяте с Природата, за да подобрите екологичната си култура; внимавайте как общувате с Бога, за да подобрите духовата си култура. В крайна сметка всичко това е вашият начин на живот. Най-желаното, което можете да постигнете, е да изпълните неговия смисъл и съдържание с Любов!
ЙОАН БОГОСЛОВ
ЗА СЛОВОТО
В началото бе Словото. То гради Живота и до ден днешен. Словото носи Силата и Мъдростта на Сътворението. То създава и твори, като насища със смисъл и съдържание Съществуващото.
Ние от Всемирното Бяло Братство се стремим да разкрием Богатството на Божието Слово за хората. Искаме то да стигне до всяко човешко съзнание, да го изпълни със Светлина и да освети Пътя му към Бога. Ние знаем, че без Мъдростта на Божието Слово не би имало напредък за човечеството, не би имало Еволюция на Сътворението. Нашето най-силно желание е всеки човек с разбиране да чете и възприема Словото. Само пълното разбиране, пълното разумяване на Словото може да послужи на Човечеството в неговото духовно развитие.
Какво се иска от хората, за да може те да усвоят Духовната Сила на Словото? Иска се само доброжелателно, добронамерено отношение към Словото вложено в Светото Писание, добронамерено отношение и към текстовете, които идват при вас от Йерархията на Светлината.
Всеки човек носи в своето съзнание искрица от Съзидателната Сила, чрез която Бог Твори. Това означава, че всяко човешко съзнание изначално е предразположено да възприема и оползотворява Духовната Сила вложена в Божието Слово. Много пъти ви е обяснявана ролята на Ума в условията на Физическия свят. Затова сега Аз ще кажа само, че вашият Ум е факторът, който определя да имате или да нямате отношение към каквото и да било. Чрез дадената ви възможност да разсъждавате и анализирате вие можете да достигнете до съществения момент във вашия живот. И тук има още един фактор – желанието. То е свързано с вашата воля, с вашата устойчивост и последователност – имам предвид изпълнението на което и да е от вашите начинания. В конкретния случай, обаче, говоря за Словото. Желанието ви ще определи вашата ползотворна работа с Него.
В какво се изразява конкретната работа със Словото? В пряко практическо приложение на прочетеното. В Божието Слово е вложена основополагащата истина, която служи за
правилното формиране на човешкото общество. Иска се само хората да имат желание да се учат на правилен живот. Да имаш правилен живот не означава да спазваш някакви суховати правила. Правилният живот се обосновава на изпитани Закони, доказали своята мъдрост и сила във Времето. Сътворението съществува благодарение на тях. Вие трябва да приемете, че искате или не, вашият живот се развива в условията създадени от тези Закони. Приемете ги като Правилата на Природата. Вие знаете, че за да може едно растение да се развива му е необходима добра почва, вода и светлина. Ето, това са Закони, Правила на Природата, които определят възможностите за съществуване на растенията. По същия начин съществуват Правила, които определят възможностите за Живот и на човека. Само че тук Светът е по-сложно устроен. За човека също са необходими добра почва (определени условия, храна), вода и светлина. Но това е само едната страна на човешкия живот. За да може той пълноценно да се развива са необходими и условия, които формират Духовния живот, защото човек живее едновременно във физическия, в духовния и в Божествения свят. Всъщност по-правилно е да се каже, че човек МОЖЕ да живее едновременно във физическия, духовния и Божествения свят. Това означава, че на човека е дадена възможност неограничено да твори и да се развива. За съжаление много малко са хората, които могат да разположат своето съзнание и в трите свята. На това ниво от развитието си човекът определено стои във физическия свят. Едва през последните десетилетия се оформи движение, което все по-активно изтласква хората нагоре към Духовния свят и единици към Божествения. Темпото, с което се движи това развитие не съдейства на Божия Промисъл за Еволюция на Сътворението. Точно обратното. Задържа го.
Вие знаете, че от вас, от вашия избор зависи съдбата на човечеството. Множество са информациите, които настойчиво ви приканват към промяна на съзнанието. Аз ще ви кажа, че промяна във вашето съзнание не би могла да настъпи, ако вие не започнете конкретна, целенасочена работа с Божието Слово. Това е работа, която изисква специално отделено време и отдаденост. Но така вие ще изпълните един от най-важните Закони, ще приемете Правилото, че само просветеният може да твори. Никога и никому невежеството не е било в услуга. Непросветеният човек, остава завинаги в нисшите слоеве на Сътворението, колкото и пъти да се прероди.
Просветеният човек създава условия за растеж на своята душа, на своя дух и така има възможност да живее в по-висшите светове. Просветеният човек има знания както за своето тяло, така и за произхода на Живота. Божието Слово ви учи как да живеете и как да изградите своето общество. Това е знание, което вие успоредно със своето образование, лична и обществена ангажираност, е необходимо да усвоявате.
Вие в България имате Благословението на Бога да разполагате с едно изключително Духовно Богатство. Това е Словото предадено ви от Учителя Петър Дънов, от Беинса Дуно, който в земния си живот е бил Божи пратеник, Посланик на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Това улеснява всеки, който би пожелал да въздигне Духа си, защото в Неговото Слово е вложена Истината за Живота и за Божието проявление. Не е случайно масовото издаване на книги с Неговите беседи. Тези книги могат да ви подготвят за така необходимата промяна на съзнанието. Напоследък Неговото Слово се превежда и на други езици, уверявам ви, че то ще достигне до всички краища на планетата, защото е Слово изпратено от Бога. Като четете книгите със Словото предадено ви от Беинса Дуно, вие създавате условията, чрез които вашият Дух тръгва по Пътя на своето развитие, по Пътя към Бога. А това сега е най-важното. Това е първата и последна задача на Времето, задача, която стои пред вас като ключ към Бъдещето.
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ЗАПОЗНАВАНЕ С ПАНВРИТМИЯТА
Настъпва пролетта, а с нея новия сезон на Паневритмията. За много хора думата “паневритвмия” не означава нищо. Но Аз се радвам, че не са и малко хората почти по целия свят, които вече познават този свещен танц и се възползват от неговите предимства. Защо говоря за Паневритмията като за свещен танц? Защото той има връзка с Божествения свят и още повече, той възстановява преустановената връзка на човека с Божествения свят. И това става по един съвсем естествен начин. Разбира се и в случая както и за всичко останало се изисква желание от страна на човека и стремеж за разбиране, за осъзнаване на това, за което се говори. При Паневритмията е важно човек да знае, че когато пристъпи към тези упражнения, той започва работа за своето самоусъвършенстване. Затова упражненията от Паневритмията не може и никога не трябва да се приемат като гимнастически упражнения. Не че те нямат въздействие върху организма като физически упражнения, а защото когато са лишени от своята философска основа, от идейната си насоченост, те не могат да влияят върху съзнанието. Така че когато се говори за Паневритмия трябва да се знае, че се говори за цялостен процес на влияние и навлизане във вътрешния свят на човека. Кой влияе, кой оказва пряко въздействие върху човешкото съзнание? Връзката с Природата, с музиката и Добродетелите върху чиято основа е построена Паневритмията. Ето защо Аз съм твърдо убеден, че Паневритмията не може да се изучава за няколко месеца. В този смисъл искам да кажа, че е неподходящо да се занимават с нея и деца под 14 годишна възраст. Едва когато детето е пораснало до толкова, че да може да разсъждава и да си обяснява фактите, едва тогава може да се работи с него за изучаване на Паневритмията.
Сега в България се полагат много усилия за разпространяване на Паневритмията, но има и известно залитане. То се свързва с установяването на някои принципи за разпространение и усвояване на Учението на Бялото Братство, което ви оставих. Искам да знаете, че съвремието вече не изисква и с нищо не налага разбирането за окултните знания. Аз съм говорил на Моите ученици, че те са окултни ученици, защото тогава времето беше такова, че изискваше някои знания да бъдат съхранявани и развивани само в определени среди. Сега чрез интернет и изобщо чрез съвременните средства за комуникация всичко е достъпно. Има и още нещо: хората от ХХІ век, вече са с друго образование и друга нагласа за възприемането на света. Затова моят призив към тези, които са добре подготвени със знания от Учението на Бялото Братство, които работят много добре и с Паневритмията като част от това Учение, е когато работят с хората, да обръщат внимание най-вече на връзката на Паневритмията с Добродетелите и прякото влияние на Природата върху човешкия организъм. Така че моят съвет към изучаващите Паневритмия е: търсете обяснението към всяко от упражненията и се постарайте да свържете наученото с вашия начин на живот. Това означава, че когато вършите каквото и да било друго, вие трябва да имате в ума си знанието за Добродетелите, с които сте се свързали по време на упражненията. То това е ценното при Паневритмията, че тя учи на упоритост и постоянство, говори за любов, установява жизнерадостно усещане от връзката с Природата и съвсем непринудено изгражда основата на човешката нравственост.
Искам и още да се знае: за изучаване философската основа на Паневритмията, за нейното пълно осъзнаване, се работи поне 2 – 3 години, а за пълноценната връзка на нейната духовна същност с човешкото съзнание е необходимо да се работи цял живот, защото това е процес на усъвършенстване. Това не трябва да ви плаши, а да ви стимулира за по-активна работа. Всеки, който търси път за своето духовно развитие или пък иска да облагороди своето съзнание, може да постигне това чрез Паневритмията. Трябва да се знае от всеки:
Паневритмията е път към Съвършенството. По него се върви трудно, но удовлетворението и ползата от извървяния път носи смисъла и съдържанието в човешкия живот. Аз съм ви дал Паневритмията, за да имате нагледен пример и ежедневна смислена работа за вашия духовен живот. За всеки начинаещ искам да дам кратък съвет и насока за по-пряка връзка с духовната същност на Паневритмията. Това е само изходна точка, от която нататък трябва да се върви. Когато изпълнявате всяко от упражненията, имайте в ума си краткото обяснение, което записваме сега.
Първо упражнение, Събуждане
Аз давам своята любов и възприемам от Природата онова, което Тя ще ми даде.
Нека се събуди у мен творческото начало.
Второ упражнение, Примирение
Примирението възпитава у мен дух на благородство.
Аз умея да омиротворявам противоречията в живота.
Трето упражнение, Даване
Аз се приобщавам към великата идея за даване и възприемане. Чрез тази идея моята любов расте и укрепва.
Четвърто упражнение, Възлизане
Пътят на Живота е път на възлизане и слизане. Чрез радост и страдание аз се уча да живея.
Пето упражнение, Издигане
Аз приемам новото, което идва от Божествения свят, и се стремя към възвишеното.
Шесто упражнение, Отваряне
Аз постигам хармония между моите мисли и чувства.
Седмо упражнение, Освобождаване
Аз се освобождавам от всичко, което ограничава духа ми.
Осмо упражнение, Пляскане
Аз съм свободен и се радвам на Живота.
Девето упражнение, Чистене
Аз възприемам мъдрото Божие слово и го предавам на другите.
Десето упражнвение, Летене
Аз придобивам знание и светлина изпълва съзнанието ми.
Единадесето упражнение, Евера
Аз съм устремен към Божествената любов и съвършенство.
Дванадесето упражнение, Скачане
Аз израствам в истината чрез Божията любов и мъдрост.
Тринадесето упражнение, Тъкане
Аз съм част от Цялото и работя за утвърждаване на Доброто.
Четиринадесето упражнение, Мисли
Аз съм в хармония с разумния свят и утвърждавам в живота възприетото от него.
Петнадесето упражнение, Аум
Пречиствам себе си и се свързвам с Природата. Аз съм в хармония с нея.
Шестнадесето упражнение, Изгрява слънцето
През мене протичат живи космични сили и аз се радвам на Живота.
Седемнадесето упражнение, Квадрат
Аз се свързвам с четирите посоки на света и възприемам техните символи: Правда, Добродетел, Истина, Животът на земята.
Осемнадесето упражнение, Красота
Аз разумно работя с мъжкия принцип в Природата – електричеството.
Деветнадесето упражнение, Подвижност
Аз разумно работя с женския принцип в Природата – магнетизма.
Двадесето упражнение, Побеждаване
Овладявам силите на знанието и ги използвам за добруването на човечеството.
Двадесет и първо упражнение, Радостта на Земята
Аз се радвам на придобитото знание, то осмисля моя вътрешен живот.
Двадесет и второ упражнение, Запознаване
Обичам хората и работя с тях за утвърждаване в живота на Доброто, Истината и Любовта
Двдесет и трето упржнение, Хубав ден
Аз укрепвам моята воля и тя ми помага да бъда разумен.
Двадесет и четвърто упражнение, Колко сме доволни
Аз обичам Природата и се радвам на благата, които тя ни дава.
Двадесет и пето упражнение, Стъпка по стъпка
Аз с радост общувам със Слънчевата и Земната енергия.
Двадесет и шесто упражнение, На ранина
Аз хармонизирам силите в моя организъм и с любов работя във физическия и в умствения свят.
Двадесет и седмо упражнение, Дишане
Чрез музиката аз се хармонизирам с Природата.
Двадесет и осмо упражнение, Промисъл
Разумно и с много любов, аз влизам във връзка с висшите светове.
Това са упражненията от първата част на Паневритмията. Втората и третата част, Слънчевите лъчи и Пентаграм, сега няма да разглеждаме. Това е задача с по-голяма сложност и тя ще бъде разгледана в друга специална тема. Сега е важно да възприемете информацията за упражненията до тук. И не забравяйте: най-важното за вас е практическото приложение на придобитото знание от Паневритмията. Ще изчакам известно време, за да разбера дали и доколко се интересувате от записаното, за да изпратя нова информация за останалите две части.
Това, което записахме до тук може да събуди интереса на начинаещите към задълбоченото възприемане на духовната същност на Паневритмията. Всяко от тези кратки обяснения насочва към смисъла на изпълняваното упражнение и помага за осъзнаване на неговата духовна сила. Всеки, който иска да работи правилно с Паневритмията трябва да има в ума си поне тази минимум информация. Искам да знаете, че с неправилното изпълнение на физическите упражнения и с незнанието си за тяхното идейно съдържание, вие сте в пълно противоречие с Висшите Разумни Сили в Природата и дори си вредите, защото влизате в дисхармония с тях. По-добре изобщо не се захващайте с Паневритмия, отколкото да изпълнявате упражненията неграмотно. А сега поздравявам с началото на Пролетта и Новия сезон на Паневритмията всички, които ще се възползват от благата на Природата и ще потърсят и възприемат Божията мъдрост. Желая здраве и богат духовен живот на всеки прочел този текст!
УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ОТНОВО ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА
Преди няколко дни записахме темата “Запознаване с паневритмията”. Разбрах, че има някои смущения във връзка със съдържанието. В първия случай става въпрос за Паневритмията и децата. Аз казах в предходната тема, че е по правилно децата да изучават Паневритмията от 14 годишна възраст. Точно това съм имал предвид, изучаването на Паневритмията, а не децата да играят Паневритмия. Разликата е съществена, защото изучаването на Панвритмията трябва да става с разбиране, за да може да се усвои нейната духовна същност. Това може да става само, ако съответния човек умее да си обяснява съдържанието на информацията свързана с упражненията. В този смисъл Аз и друг път съм разсъждавал, че изучаването на Паневритмията може да става и в по-ранна детска възраст, но при едно условие: изключително добре подготвени преподаватели, които да работят с много любов, внимание и търпение. Този преподавател, който ще работи с деца носи пълната отговорност за тяхната подготовка и духовна ориентиция. Защото ако с деца работи неподготвен преподавател, който не умее да разговаря с тях благо и добросърдечно, може да се получи опорочаване на чистата идейна насоченост на Паневритмията и срещата на децата с нея да се превърне в досадна и скучна работа, дори бих казал изморителна. Така ще се създаде отрицателно отношение и затова моята препоръка е, ако се работи с деца под 14 годишна възраст, това да става с много любов и търпение. Аз съм обмислял как може да се организира обучението на деца и още през 2007 година записах чрез Радея конкретно предложение. То така си остана в компютъра поради невъзможността в онова време да се даде гласност на тази информация. Сега, обаче, намирам за подходящо този текст да бъде публикуван, но с единствената уговорка, че с децата трябва да работят само хора с призвание.
ПАНЕВРИТМИЯТА В УЧИЛИЩЕ
По отношение на изучаването на Паневритмията в училище, ще посъветвам най-напред да се подготви теоретичната част.
Изучаването на Паневритмия трябва да тръгва от пети клас. Това е възрастта, в която човек започва да осмисля фактите, учи се да разсъждава, в тази възраст той започва да се запознава по-отблизо и с науката .
Като сте готови с теорията, първата ви грижа ще трябва да бъде да се подготвят учители. Без специално обучение на учители да не тръгва изучаването на Паневритмията. Много важно е те да са желаещи, а не определени по задължение. Добре ще бъде ако тези учители имат нужното отношение и към музиката и природата.
По отношение на теорията тя трябва да включва познаването на Добродетелите.
Първо да се запознаят децата с това, което се нарича “добродетел”: кое е то, как се формира, как да се разпознава, как да се използва в отношенията с другите хора и как в самовъзпитанието; значението на добродетелите за връзката с природата и още повече връзката на добродетелите с Бога.
Като се обясни това, да се направи възможно и познанието за връзката на нашето тяло с определени / те са основни / добродетели.
Паневритмията като теория и приложение свързва пряко човека с Бога, защото тя е събуждане на Божественото начало вложено у всеки човек.
ПЪРВА ГОДИНА
–––––––––––––
І-ВИ СРО К
––––––
ИЗУЧАВАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ
– Що е добродетел.
( белези на добродетелите, добродетелен човек )
– Необходимост от добродетели.
– Добродетелите и живота. (да се разглежда съобразно съвременните условия за живот )
– Качества на добродетелите.
– Придобиване на добродетели.
– Прилагане на добродетелите.
– Изпитване на добродетелите.
– Промяна в добродетелите.
Някои от тези теми (защото това са теми, които трябва да бъдат разглеждани всяка в отделен учебен час) ще трябва да бъдат доразвити съобразно възрастта и съвременните условия за живот. Да се разгледат още към първата тема основните добродетели и да се подчертае тяхното принципно значение в човешкия живот. Това са: вяра, любов, мъдрост, истина, надежда, да се изведат те до нивото на нравствено-философски категории, но да бъдат обяснени напълно достъпно за детската възраст.
В теоретичната част да се представи Пентаграма, да се обясни вложения в него смисъл, да се каже защо и в Паневритмията има Пентаграм, да се обясни носители на какви добродетели са съответно ръцете, краката, какво изграждаме ние със своите движения, да се обясни, че всяко движение има определено значение, да се изтъкне връзката на човешката душа и тяло с природата, с Бога и Божественото по време на Паневритмия и след това, когато трябва да се работи за приложението на добродетелите.
ІІ СРОК
–––-
МУЗИКА
– Запознаване с музиката на Паневритмията.
Да се представят инструментите, които могат да изпълняват тази музика, да се обърне специално внимание на цигулката, като струнен инструмент чрез който душата пее, да се представи флейтата като инструмент чрез, който Духа говори на хората, да се събуди интереса на децата към тези инструменти не за да стават те непременно сценични изпълнители, а за да имат умението да боравят с тези инструменти заради собственото си самовъзпитание и самоусъвършенстване. Да се изтъкне кои гами са използвани за тази музика и да се изтъкне, че тя е Божествена музика, защото носи светлина за душата.
Да се обърне внимание на това, което съм писал за музиката. Да се вземе книжката “Сила и живот” съставена от Милка Кралева. Да се използват знанията, които Аз съм дал и да се свържат със класическите знания. Тук трябва да работят музикални педагози. Да се разгледат темите както са дадени в тази книжка като се има предвид, че тя е готов учебник. Има обаче неща, които Съм казвал, свързани с окултното разбиране на съответния въпрос.
Там ще трябва внимателно да се направи “превод” за децата. Затова трябва да има подготвени учители.
ІІІ СРОК
––––
В самостоятелни часове:
-Да се обясни връзката между текста и душевната и духовна нагласа на пеещия.
– Да се изтъкне потребността да се знаят текстовете наизуст.
-Да се приложи използването на музиката като състояние за духовно облагородяване, а от там и духовно извисяване.
– Да се постави пред учениците задачата да свържат изучаваното от първия срок с изучаваните песни, т.е. да се свърже формирането на добродетелите с музикалното ограмотяване и в конкретния случай с песните от Паневритмията.
– Да се даде възможност на учениците да пеят заедно с инструментите.Това означава, че учениците ще трябва да почувстват вибрацията на съответния звук, на съответния тон, да го допуснат до съзнанието си и да го използват за съграждане на чисти, благородни чувства и мисли.
Значи какво излиза? Ще се изучава една година теория. Като се запознаят доброволно с тези знания, тогава учениците ще преминат в по-горния, във втори клас. С теорията те са в първи клас.
ІІ ГОДИНА
––––––––
Учениците вече познават музиката, вече имат и теоретична подготовка, сега те трябва да научат Паневритмията.
За целта ПЪРВО ще ги научите да ходят правилно. Най-напред трябва да се усвои правилното ходене по време на упражненията. Правилния стоеж е в основата на правилното им изпълнение. ( да се стъпва меко на пръсти и после леко ходилото да ляга върху терена )
Да се знае, че правилното ходене трябва да бъде задължително усвоено и само който го прилага правилно може да продължи нататък. Когато говоря за правилното ходене имам предвид не само стъпката, а цялостното разположение на тялото – най-вече правилното положение, правилния стоеж на гръбначния стълб.
Значи първата част от подготовката на Паневритмията да бъде за изработване на двигателна култура. Тук още трябва да се разгледа състоянието на мускулите по време на Паневритмия. Да се изтъкне специално необходимостта те да не бъдат стегнати, но и в никакъв случай отпуснати. Мускулите трябва да са спокойни в приятно разположение.
Ръцете и краката трябва да се движат плавно с красиви, добре очертани линии, меки спокойни движения, но не и като танц или балет.
Значи като се изгради необходимата за Паневритмията двигателна култура (това е първи раздел) едва тогава да се пристъпи към изучаване на упражненията в тяхната последователност. Но това не означава физкултурни упражнения. Учителят ще трябва да обясни смисълът и съдържанието на всяко упражнение, така че и тук ще трябват тетрадки. Първите 15 минути от часа да бъдат отделени за тази цел, за теоретичната обосновка на упражнението и след това за неговото практическо заучаване.
Да се използва музиката в изпълнение на Йоана Стратева или Ина Дойнова. Те двете постигат най-добро ритмично изграждане.
Сега, не бива да се засягате като съм казал определени имена. То е заради желанието ми за по-пълноценната работа. Винаги има някой, който е по-добър от другите, но това не означава, че другите са лоши. Аз ви предлагам една възможност да координирате действията си, за да няма разнопосочност в изпълнението. Винаги съм искал когато се работи с Паневритмията всички да изпитват светло радостно чувство и да търсят връзката с Божественото в Природата. Нека това желание да ви води винаги!
Другото, което е във връзка със съдържанието в предходната тема, е свързано с изречението, че има добре подготвени хора, но е налице известно залитане. Аз там съм обяснил, но изглежда, че не се разбира добре. Моето желание е вие да бъдете гъвкави в използването на Учението, а това означава да отчитате разликата във времето: времето когато Аз съм говорил за Учението на Бялото Братство и времето, в което вие говорите за това Учение. Аз съм работил за това Учение в края на ХІХ век и първата половина на ХХ век. Сега вече е ХХІ век. В този смисъл вече е неподходящо да се говори за това Учение като за окултно. Сега вече всичко, което е свързано с духовното развитие на човешкото съзнание трябва да излезе на открито. Хората, които сега идват за живот на Земята имат друга ориентация и друга нагласа за живота, масово е и образованието. Вярно е, че не всички могат да ви разберат, но те трябва да ви видят и чуят такива каквито сте, ваша е отговорността да ви възприемат като носители на изконните християнски добродетели, нали това е в основата на цялото Учение, което съм ви оставил. В този смисъл къде е окултното? Пък и нали Моите беседи на книжния пазар са напълно достъпни абсолютно до всеки грамотен човек!
Вие трябва да бъдете живия пример за прилагане на Учението и затова винаги трябва да си давате сметка какво четете в беседите и какво правите в действителност. Откритост, яснота и много любов към хората – това се изисква сега. Казал съм го, казал го е и Христос преди години макар и с други думи: “Само проявената Божия любов носи изобилния и пълен живот.” Бъдете всеотдайни, съзнателни работници на Божията нива!
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
РАБОТИМ ЗА ВАС И ВИ ЧАКАМЕ
Въпреки намерението ми да преустановим ежеседмичната информация се налага отново да се свържа с вас, Мои мили приятели. Аз разчитам на вашата заинтересованост от настоящите проблеми на съвремието и се надявам, че всичко, което предаваме чрез Нашия сътрудник представлява за вас не само интерес, но и конкретно напътствие. Ето защо считам за необходимо да направя някои пояснения във връзка с настоящото отбелязване (празнуване!) на моето ВЪЗКРЕСЕНИЕ. Не че не съм говорил по този въпрос и в по-раншни мои изказвания, но сега се налага поради голямата особеност на случая.
Наближава Великден и голямото оживление, което вече осезаемо се забелязва в общественото пространство е свързано с парите и трапезата. От сега започнаха спекулации с цените на основни храни. Забелязвам с голямо съжаление, че големите вълнения на хората са свързани с цените на яйцата и месото. Това е най-съществения, най-дискутирания проблем през последните дни, който е свързан с празника. Никой нищо не споменава за неговата духовна същност, за смисъла и съдържанието на този ден. Аз не само че не съм
чул, но и не съм забелязал, издателствата да са се разшетали, да са направили нещо конкретно, което да носи просветителски характер и утвърждаване на християнството като учение за добродетелност и извисяване на духа. Също толкова тъжно е когато виждам, че и дните на Великия пост с нищо почти не се различават от всички останали дни на годината. Има някакво раздвижване, но то и в двете си проявления не върви в правилната посока. Едната тенденция се изявява като желание на определени хора да свържат дните на Великия пост с идеята за най-обикновена хранителна диета, а другата страна на въпроса е свързана с обяснението, което дава Църквата за смисъла и съдържанието на поста. Впрочем, и в двата случая има съществени моменти, но и конкретни сериозни пропуски. Така например когато се възприема идеята за хранителна диета не се говори за духовната същност на празника. Акцента пада върху здравословния начин на живот, което е много важно, но само то е недостатъчно, а когато Църквата говори за поста свързва участието на хората предимно с необходимостта от смирение и разкаяние. Всъщност и едното и другото е необходимо, стига правилно да бъдат насочени. В случая, когато се говори за разкаяние и смирение не трябва да се омаловажава личността и нейната потребност от конкретно лично мнение. Защото сега се говори предимно за греха и необходимостта днешния човек да се чувства грешен, и почти никак за причините, които могат да подтикнат човека към грях. В голяма степен не е ясно и самото понятие за грях, защото сега се приема за грешен изобщо човека, който се е родил след Адам и Ева. Не е и не може да бъде грешен този, който е наследил предци извършили каквото и да било беззаконие. Да, човечеството страда от допуснатата от първородителите грешка, т.е. търпи последствията от тази грешка, но тя и до ден днешен не е правилно изяснена и това допълнително усложнява живота на хората. Искам да знаете, че ГРЕХЪТ НА ЕВА Е ПРОЯВА НА ЧОВЕШИЯ СТРЕМЕЖ И ЖЕЛАНИЕ ДА ОПОЗНАЕ НЕПОЗНАВАЕМОТО. ТОЕСТ, СТРЕМЕЖЪТ НА ВСЕКИ ЧОВЕК ДА ДОСТИГЕ ДО ДЪЛБИНИТЕ НА ПОЗНАНИЕТО В СЛУЧАЯ Е ОПРЕДЕЛЕН КАТО ГРЯХ, НЕ ЗАЩОТО ПРОСТО СЪЩЕСТВУВА ТАКЪВ СТРЕМЕЖ, А ЗАЩОТО ТОЙ Е БИЛ ПРОЯВЕН ПРЕДИ ДА СЕ ОГРАМОТИ ЧОВЕШКИЯТ УМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВОЯТА ДУХОВНО-НРАВСТВЕНА СЪЩНОСТ. ИЗПРЕВАРВАНЕТО НА ПОЗНАНИЕТО ПРЕДИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОРАЛА Е ГРЕШКАТА, КОЯТО И ДНЕС ПРОЯВЯВАТ НЯКОИ ХОРА, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА. В ТОЗИ СМИСЪЛ ГРЕХЪТ СЪЩЕСТВУВА И ДО ДЕН ДНЕШЕН, И НИКАКЪВ ПОСТ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ГО ИЗЧИСТИ. Затова, дайте си сметка как живеете, какво правите като говорите за празника “ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” и как всеки от вас го приема. Не е по-различна нагласата и в другите религии, когато отбелязват своите големи празници. Изобщо по време на такива “празници”, духът напълно е пренебрегнат и “празнува” плътта доколкото може да се нарече празник голямата грижа за трапезата.
Мили Мои приятели, приканвам ви да потърсите Истината във вашите души, да потърсите смисъла и съдържанието на предстоящия празник в Словото, което съм ви оставил. Вие трябва да знаете, че Възкресението е ВЕЛИК ПРОЦЕС НА ДУХОВНА ТРАНСФОРМАЦИЯ. ВСИЧКО ОСТАНАЛО Е СЛЕДСТВИЕ. Духовната трансформация, която СЪМ постигнал, осъзнавайки Себе си като Богочовек, е първото и основното, което Ме е свързало окончателно и безрезервно с ВЕЛИКОТО СЪЗНАНИЕ. Едва когато, Аз, Който Съм роден като Син Божи чрез Проникновението и Силата на Великия Дух, успях да постигна необходимото просветление за своята задача, за конкретната Мисия, която имам в Своя живот на Земята, едва когато започнах да използвам с любов придобитото знание в полза и на другите хора, т.е. когато започнах да прилагам в действителност придобитото знание за добруването на човечеството, едва тогава Аз получих изключителната възможност да приобщя Своето съзнание към Великото съзнание. А това означава, че когато Моят Дух, прие Принципите и Правилата според които се изявява Великият Дух на Създателя, Аз и Отец Ми станахме едно. Ето към това ви призоваваме Ние от Йерархията на
Светлината: да поискате, т.е. да вложите искрено желание за духовна трансформация, за да можете да навлезете в същността на Сътворението. Вие сега не живеете в същността на Сътворението, вие живеете като пасивни наблюдатели на Процеса Еволюция и с пълно невежество ( извинете ме за грубото определение, но искам да бъда точен), с пълно невежество се надявате някак си нещата да се наредят от само себе си. Не е възможно! Няма как един цялостен организъм частично да усвои енергията, която го захранва. Всъщност има как, но това означава неправилно развитие, загниване на определени части от този организъм – там където не достига енергията клетките деградират и се самоунищожават. Е, няма как Великото Съзнание, Твореца да допусне Неговият организъм частично да се развива, защото вие знаете, казвано ви е вече много пъти, че вие сте частици на Бога, че вие изграждате Цялото.
Мили Мои приятели, бъдете Светла Сила на Сътворението! Приемете истината за вашия Божествен произход като отправна точка, за вашето духовно развитие. Самата мисъл, осъзнаването на тази истина, отваря вашето съзнание за Любовта и Светлината, с които Бог ви дарява. Бъдете чисти приемници на тази Любов и Светлина и бъдете уверени, че не е достатъчно само да имате определени дни за пост, за да се проявявате като добродетелни и праведни. Духовната работа е неотменното настояще на всяка душа, и тя е непрекъснат процес на себеосъзнаване и връзка с Бога. Работим за вас и ви чакаме да осъзнаете тази истина, за да може Божествената Светлина да проникне в човешкото съзнание. Чакаме …, но това не може да продължава безкрай!
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ЗА БЛАГОТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Мили Мои приятели, искам да знаете, че Времето, в което сега живеете е забележително и удивително сложно. То е забележително, защото се извършват промени в мащаба на цялата Вселена и удивително сложно, защото в тези промени е включено всичко съществуващо. Това означава, че се променя Сътворението на всички нива. Настъпило е времето на ПРЕХОД от едно ниво на съществуване на друго, което е Новата поредна изява на силата на Мисълта и Мъдростта на Създателя.
Всичко сътворено е ПРОЯВЛЕНИЕ на Божията воля и Любов, на Божия Промисъл. Но вие не трябва да приемате Сътворението като акт, който веднъж е бил осъществен и от там нататък нищо повече не се случва. Веднъж сътвореното подлежи на непрекъснато развитие. Това се отнася както за изначалния процес на организиране на Сътворението, така и за всичко останало получило своето проявление във времето. Така се изявява Еволюцията и се формира Животът. Божият промисъл изисква всяка частица от Цялото да има своя активност и благодарение точно на проявената активност на първичната Божествена Светлина, чрез светлинната енергия всичко постига своята форма и ДЕЯТЕЛНОСТ.
С тези няколко изречения искам да ви кажа, че всички съществуващи до сега цивилизации са преживели своя етап на Промяна и сега предстои вие също като цивилизация, достигнала до необходимото ниво на своето развитие, да преживеете поредната съществена Промяна във Времето и Пространството. Целта е човечеството да премине на следващо ниво от своето развитие без да губи нищо от досегашните си
достижения. Това означава да бъде съхранена цялата духовна и материална култура, всичко, което представлява сила и богатство на Човешкия Ум, за да може да се надгражда, за да може човешкото съзнание да не губи връзка със своето минало и в същото време целенасочено да участва в цялостната ПРОМЯНА предизвикана от ПРЕХОДА и така да гради Бъдещето. Впрочем, като говоря за Прехода, Аз имам предвид благоразумна съзидателна връзка между човешкото съзнание и Великото Съзнание – връзка, която да гради Божествената Цялост.
Мили Мои приятели, Аз имам голямото желание, вие да откриете за себе си, да уточните своята конкретна роля, в тези изключителни условия на динамична Промяна. Яснотата, която всеки от вас е постигнал или ще постигне за своето участие в глобалната Промяна, определя не само хода на Еволюцията, но и качеството и същността на Промяната. Затова през изминалите 7 години, Ние от Школата на Христос, тоест Аз и Моите преки Сътрудници, предадохме за вас конкретно и стройно организирано Знание в рамките на Всемирната Научно-образователна Програма. Постарахме се да ви запознаем с най-необходимото, което може да ви помогне за вашето духовно развитие. Знанието, което ви предадохме е систематизирано като Учение за Новото Светоусещане. Нашата цел беше да насочим вниманието ви към ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, за да можете вие да ги използвате като средство за промяна на вашето съзнание. Моето твърдо убеждение е, че чрез добродетелите човешкото съзнание може трайно и качествено да промени себе си и чрез тази промяна да облагороди Средата, в която живее. Чрез добродетелите, всеки от вас може да постигне своето Ново Светоусещане, което означава да приеме ЖИВОТА КАТО ПРОЯВА НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ, И ДА ИЗГРАДИ СВОЯ НАЧИН НА ЖИВОТ ЧРЕЗ ТАЗИ ПРОЯВА. Ето защо Ние, целият Наш Екип, твърдо сме уверени, че сме ви запознали с най-необходимата информация, която може да ви помогне да организирате своята съзнателна дейност В ПОМОЩ НА СЪЗДАТЕЛЯ. Това означава вие да усвоите знанията, които сме ви изпратили, и чрез тях да промените своя начин на живот. Основната нишка вплетена в Информацията на всички книги проследява необходимостта и ползата от целенасочената съзнателна работа с добродетелите. До сега, в рамките на Всемирната Научно-образователна Програма са излезли от печат 6 книги, а до края на месец май ще излезе и седмата. Последните три книги ( 5,6 и 7) съдържат темите публикувани в сайта www.dobrodeteli.com. ВСИЧКО ЗАПИСАНО ДО ТУК Е ПРЕДАДЕНО ПОД МОЕ РЪКОВОДСТВО. Учителите от Школата са ЕЛОХИМИ от ЙЕРАРХИЯТА НА СВЕТЛИНАТА. Те са част от Всемирното Бяло Братство. Кои Същества са Елохими? Тези, които имат най-високо развито Съзнание, способно да работи със и чрез Енергията на Божията Любов и да твори чрез Светлинната Енергия. Те участват във формирането, вземането и изпълнението на всички решения, които са свързани с Еволюцията на Сътворението, което означава че те са СЪВЕТНИЦИ НА СЪЗДАТЕЛЯ в Неговата пряка творческа деятелност.
Стойността на Знанието, което сме предали за вас чрез Нашия сътрудник, става толкова по-значима, колкото по-трезво и реалистично се оценява обстановката и Времето, в което живеете. Точно сега, на фона на тоталната криза, в която е изпаднало човечеството, на фона на силните размирици породени от социалното неравенство, на фона на опорочената политика и наука, човечеството най-много се нуждае от духовно-нравствено пречистване. То може да бъде постигнато най-чисто и най-сигурно чрез добродетелите. Всемирната Научно-образователна Програма чрез Учението за Новото Светоусещане, което означава чрез пряка работа с добродетелите, дава възможност на всеки човек да постигне желаната промяна на своето съзнание и така да стане СЪучастник на Твореца в създаването на Новия Свят. Вие сте призвани да бъдете ТВОРЦИ НА НОВИЯ ЖИВОТ. За тази цел ви е предадена достатъчно много и достатъчно ясна и конкретна информация. Ако имате
желание вие можете да я използвате за своето благо, а това означава за благото на човечеството.
Мили Мои Приятели, предлагам ви вече практическо приложение на прочетеното. Предлагам ви с любов да работите за своето духовно-нравствено усъвършенстване като използвате книгите с развитите от Нас теми, а то е по-правилно да се каже с предадените от Нас уроци. Ние от своя страна ще се постараем до края на тази година (2012), като използваме отново връзката с Радея, да подготвим нова книга (8), която трябва да представи християнското учение в светлината на неговата универсална значимост.
УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС
ШКОЛАТА НА ХРИСТОС И ВСЕМИРНАТА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
Школата на Христос е структура на Всемирното Бяло Братство. Тя съществува, за да може чрез научно-образователна дейност да работи с хората и да помага на човечеството да изгради своя колективен духовен образ. Научно-образователната програма е използвана от много години и винаги тя е давала положителен резултат. Сега, обаче, през последното десетилетие чрез тази Програма се прави опит да се установи Учението за Новото Светоусещане. Всъщност, става въпрос за добре организирани знания свързани с добродетелите и за възможността чрез тях да се изгради у хората ново светоусещане. Аз говоря за ново светоусещане, а всъщност става въпрос за установяване на Истината за Сътворението на Света и на Живота като цяло, която е толкова стара колкото и самото Сътворение. Въпросът е във възприемането на фактите и теорията за Сътворението. Аз като Лице, Което има пряко отношение към всичко това, ще потвърдя с пълна убеденост, че е дошло времето за навлизане на знанията за Сътворението в прекия начин на живот, който имат хората. Това означава, че всичко, което се създава като теория и практика трябва да има една основа и това е ИСТИНАТА ЗА БОЖИЯ ПРОМИСЪЛ НА СЪТВОРЕНИЕТО. Това е изходната позиция, от там се тръгва, от там започва всичко свързано с Живота във Вселената. Аз вече диктувах и чрез нашия сътрудник е записана информация за установяването на двете начала: осъзнатото и неосъзнатото; устроеното и неустроеното. Сега няма да припомням всичко казано там, който се интересува може да прочете темата “Съзидателната сила”, тя е включена в тази книга. Искам само да припомня, че Съзидателната Сила стои в основата на Сътворението и в резултат на нейната АКТИВНОСТ съществува Великото Съзнание, Висшия Космичен Разум, Който твори и създава Вселената, създава Времето и Пространството. Всичко, което вие познавате е Негово творение. Така че когато се говори за Живота на тази планета, за Природата, за Времето и всичко съществуващо, трябва да се ползва този факт като изходна позиция, от която да се обясняват явленията и цялото Сътворение.
Какво означава всичко това? Това означава, че отношението на хората към заобикалящата ги среда, към всичко до което се докосва тяхната мисъл, тяхното зрение и сетивата им, трябва да има обяснението за своя Божествен произход. Това обяснение напълно променя отношението, което трябва да имат хората към самите себе си и всичко останало. Първото, което следва е свързано с разбирането за нетленното съществуване на човешкото съзнание. Човекът трябва да бъде напълно убеден, че неговото съзнание живее във Вечността и то е онази негова същност, за която се казва, че се преражда. След раздялата с физическото тяло, човешкото съзнание има свой живот и то съществува като
информационна структура на Великото Съзнание. Всъщност, дори и в периода си на въплъщение във физическия свят, човешкото съзнание също има връзка с Божественото съзнание и би трябвало да работи като негов сътрудник. Това е напълно естествения синхрон, който трябва да функционира безотказно, за да има развитие и усъвършенстване на Цялото. Както сами се досещате, този факт за сега не съществува. Точно поради тази причина се налага допълнително обяснение и пряка дейност на Школата на Христос чрез Всемирната научно-образователна програма. Тази Програма има една посока: пълно просвещение на хората по въпроса за Божествения произход на Сътворението. Разбира се Аз говоря за пълно просвещение в рамките на възможното за сега установяване на истината. Затова Ние оставяме научните обяснения и факти на учените, които подкрепяме напълно и на които оказваме пълно съдействие. Целта, която си поставяме тук е чрез нашия сътрудник да запишем максимално достъпна информация за широк кръг читатели, информация, която да може да достигне до всеки човек, за да изгради той своя позиция, свое отношение към Живота. Точно това е Нашата основна цел: всеки човек да има разбирането за пълната връзка на Бога с всичко Съществуващо и каквото мисли и върши да произтича от тази Истина. А какво би могло да произтича? На преден план, лично отношение на човека към себе си и към ближния; лично отношение на човека към Природата; лично отношение към Бога и Вселената. Ако човек напълно разбира това, което говоря Аз, би трябвало неговото съзнание да бъде изпълнено с чувството за Благоговение, и силен респект към всичко сътворено. От едно такова отношение към съществуващото ще последва напълно различно отношение, напълно различно поведение на хората към самите себе си и останалия Свят. Ако мисълта за Божествения произход на Живота ръководи хората в техните мисли и постъпки, на първо място ще се повиши в голяма степен отговорността на човека за всяко негово действие и за всяка негова мисъл. Изключително необходима е чистотата на човешката мисъл, чистотата на човешките чувства. Сами се досещате, че всичко създадено на тази основа ще има, различно от сега съществуващото качество и ще създаде нова реалност.
Новото светоусещане, за което говорим Ние във Всемирната научно-образователна програма, може да бъде създадено само чрез пълното осъзнаване и приемане на Божествения произход на Живота. От този факт следва:
1. Възприемане на собствената личност като личност с високо нравствена основа, защото тя е създадена чрез Любовта на Бога.
2. Осъзнаване за Божието присъствие в душата и съзнанието на човека, като ръководно начало, определящо мислите, чувствата и действията на отделната личност.
3. Съзнание за пълната отговорност на всяка мисъл, чувство и действие, защото те са свързани пряко с макропрограмата на Твореца за Еволюцията във Вселената.
4. Съзнание за отношението към себе си, към ближния и всичко съществуващо като отношение към Божественото творческо начало.
5. Напълно осъзнат стремеж за усъвършенстване на човешката духовна същност в синхрон с изискванията за Божествено съвършенство и святост.
Всичко това, на този етап от съществуването на човечеството предстои да бъде постигнато. За сега то почти не съществува и това доказват всички факти около сегашното икономическо, финансово и политическо развитие на света. Доказва го и нивото на екологична култура на хората. Предстои много упорита работа, която изисква пълна всеотдайност, любов и последователност, за да бъде изграден Новия Живот, а това всъщност означава, за да бъде осъществен нереализирания до ден днешен Промисъл на Великото Съзнание за установяване на благороден Живот на планетата, Живот изграден чрез Любов.

Ние, които работим за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма ви приканваме, мили хора, да разгледате напълно задълбочено и безпристрастно своето
отношение към живота, който водите. Запишете на един лист всичко, което ви притеснява и след това го обсъдете внимателно със свои приятели. Казал Съм: “Там където са двама в Мое име и Аз съм с тях.” Затова бъдете убедени, че поискате ли, тръгнете ли с желание да работите за своето духовно усъвършенстване, задължително ще получите и Нашата, в частност и Моята подкрепа. Бъдете убедени, че е напълно възможно вие чрез създаването на малки духовни общности да постигнете изграждането на голямото колективно съзнание – пълното обединяване на човечеството около Великата Идея на Твореца за Живот чрез Любов. Това е Нашата голяма цел: вие да възприемете Божията Любов с цялата си душа, с всичкото си съзнание напълно безрезервно, за да бъдем заедно по пътя на голямото Ново Съграждане.