В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

СИЛАТА НА ДУХА

ВСЕМИРНА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

СИЛАТА НА ДУХА, epub, 340 kb

Няма Сила като Силата на Духа,
само Силата на Духа е Сила Божия.

ВЪВЕДЕНИЕ

Книгата „Силата на Духа” е съществена част от поредицата „Езотерични записки” –създадена, за да предаде на земните хора ново духовно познание. Тя идва, за да допълни знанията, предадени дотук от Висшите Учители през последните 10 години.

Какво я прави по-различна?

Аспектът, в който е разгледано личното участие на отделния човек в живота на обществото. И още: знанието, което ни се дава, за пряката връзка между начина на живот, който има всеки от нас, и еволюцията на Живота като цяло. При  внимателния прочит на книгата читателят ще се запознае със стройно изградена система от знания, които допълват конкретната информация за себепознанието, но разглеждат тази информация на фона на отношението, което би трябвало да има всеки от нас към отговорността да живеем. Достатъчно красноречиви в тази посока са заглавия като „Кой съм аз и какво искам от Живота?”, „За вашата инициативност”, „Приоритетите във вашия живот”, „Отличителни черти на благородния живот”; и още други могат да бъдат посочени, но това ще изисква да се направи пълен анализ на съдържанието на книгата, а не това е целта на настоящото кратко въведение. Целта е специално да се изтъкне старанието и изключителното желание на Висшите Учители да ни научат как да организираме своя духовен живот. Като акцент на цялото съдържание се налага насърчението и пряката информация за задълбочена духовна работа. Без духовно развитие няма път към съвършенството. Стремежът към непрекъснато усъвършенстване създава смисъла на човешкия живот. „Бъдете съвършени, както е съвършен вашият Отец Небесен”, казва Христос (Мат. 5:48) и така още в Новия Завет откриваме основната заръка към човечеството: усъвършенстване и непрекъснато развитие на съзнанието, за да приеме човекът Любовта като основния творчески принцип за пълноценното проявление на Живота в рамките на едно земно съществуване. Кратката формула „Живот чрез Любов” съдържа в себе си цялата истина за еволюцията на човешкото съзнание. Практическото осъществяване на тази заръка зависи най-вече от нашето желание за добродетелен живот. Затова Учителите ни говорят за Ново Светоусещане и ни посочват източника, от който да черпим своите знания –ДОБРОДЕТЕЛИТЕ. В книгите, които предлагаме дотук, се говори за Ново Светоусещане, с препоръката да използваме това знание за пряка връзка с добродетелите и така да създадем процеса на своята последователна духовна работа. Изходната позиция за изграждане на Ново Светоусещане е осъзнатото разбиране за Божието присъствие в Живота на всеки човек, истината, че светът е Божие творение и цялото Мироздание диша, живее и се проявява чрез Силата на Божия Дух –Духа на Съзиданието и Живота. Пожелавам на всеки, който прочете тази книга, да възприеме в съзнанието си Идеята на Твореца-Създател за задълбочена духовна работа в името на Божията Любов.

Радея

СИЛАТА НА ДУХА

Хората, които искат да постигнат духовно израстване, разчитат предимно на собствените си сили и на собственото си познание. И в това няма нищо лошо. Действително човек трябва да разчита най-вече на своите сили, умения и възможности, но… Има една особеност, която не бива да се подминава, и тя е свързана със Силата на Духа.

Когато Силата на Духа се проявява, в действие влиза Мисълта на Твореца. Мисълта или Словото на Твореца, както вече ви е обяснено, са първопричина за Сътворението. Божията Мисъл е основна градивна единица на Сътворението. От Замисъла на Твореца тръгва настоящото Начало или проявлението на настоящия Живот.

Силата на Духа е СИЛА, защото притежава активност с определена посока на действие. Нейното предназначение е да съгражда, да твори, като създава Живот. Действието и посоката се определят от съдържанието на информацията, т.е. от вложения в нея замисъл.

Както ви е известно, всяка дума има свое конкретно значение, а думите, свързани в изречение, вече представляват завършена мисъл. Свързаните по своето значение думи,  създадени от човешкия ум, и „думите”, т.е. вложената от Твореца в информационно-силовото поле конкретна информация, създават кохерентна връзка, която изгражда значението и определя силата на действие на създаденото понятие. Така когато вие кажете например думата „мир” и напълно осъзнато почувствате нейното значение,  мисълта, чрез която вие използвате думата „мир”, ще се свърже с Мисълта на Твореца и вашите чувства, с които произнасяте думата, ще се приобщят към Неговите чувства, които Той е вложил в тази дума. Тогава ще се прояви силата на Духа, защото единението на вашите чувства и мисли с тези на Твореца многократно ще усили тяхната активност в конкретна посока и тогава действително мирът ще бъде проявление, а не само мисъл или изказана дума. Когато успеете да постигнете връзка със Силата на Духа, вие постигате реализация на вашия замисъл и това е факт, само защото посоката на активност, която има вашата мисъл, съвпада с посоката на активност, която е предвидил или закодирал в конкретната Програма Творецът.

Като знаете, че Мисълта на Твореца е преди всичко ДОБРОТВОРСТВО, би трябвало с всяко свое желание, с всяка своя мисъл да работите в тази посока – добротворство. Тогава вашите желания и мисли ще се приобщават към общия енергиен поток, действащ в пространството, и ще се осъществяват значително бързо и най-важното успешно. Разберете! Не става въпрос за пълно съвпадение на вашата мисъл или желание с Мисълта на Твореца. Важното е като идея и по смисъл вашето желание и конкретна мисъл да влизат в обсега на основното понятие, което изгражда информационно-силовата структура на Сътворението – Добротворството.  Творецът е Бог. Бог е Любов, следователно всичко, което се свързва с Него, всичко, което е сътворено от Него, е добро. Когато и вие  чрез вашите мисли и действия се стремите към добротворство, ще влизате в хармония с вибрациите на Неговата Мисъл и ще получавате подтик и подкрепа за конкретна реализация.

Във всяка своя инициатива човешкият ум има нужда от подкрепа и той може да я получи качествено и най-вече пълноценно, като постигне необходимото просвещение. Точно това се опитваме Ние от Школата на Христос да постигнем: да ви предоставим необходимата информация, най-необходимото от и за Сътворението, за да можете да живеете в хармония със заобикалящата ви среда.

Вашият потенциал на разумност е толкова по-голям и толкова по-действен, колкото повече и по-качествено успеете да осъществите своята връзка със Силата на Духа. Основата на тази връзка е добротворството. Затова бъдете напълно убедени, че използването на определена молитва или формула за всяко ваше начинание има съществено значение. Чрез изказаната молитва или формула вие се свързвате със съответното ниво на вибрации, чрез които се проявява внедрената информация, т.е. вложената Мисъл на Твореца в конкретното информационно-силово поле.  Всичко, което ви заобикаля, е изпълнено с информация и енергия, но те не са безразборно разхвърляни в пространството. Напротив! Съществуват стройно изградени информационни системи, които определят смисъла и значението на Сътворението и служат на градивната човешка мисъл.

Казах ви всичко това дотук, за да знаете, че вие с вашата инициативност сте само едната страна от проявлението на Живота. Другата е Божията Мисъл с нейния неограничен потенциал и е въпрос на умение, на просветеност и лично желание от ваша страна да се свържете с Великото и необозримото по своите мащаби, което се нарича Сила на Духа.

ЗА ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТА

Въпросът за настоящето и бъдещето на човечеството е свързан преди всичко с личното отношение на жителите на планетата към Живота. Би трябвало мнозинството да има определено разбиране за начина на живот на планетата и да работи за неговото установяване. Когато говоря за начина на живот, Аз нямам предвид ръководещата роля на определена политическа система или определено икономическо или финансово състояние на обществото. Под “начин на живот” трябва да се разбира конкретната изява на личността в рамките на ежедневието. Начин на живот е храненето, двигателната култура, формите на общуване, личните цели и стремежи, обичаите, навиците на човека или проявлението на всичко това. Начинът на живот не би трябвало да зависи от политическата ориентация на личността. Начинът на живот е пряко свързан с човешката нравственост, защото в зависимост от нейното присъствие или отсъствие човекът проявява себе си. От наличието на изградена ценностна система зависи дали той ще бъде старателен по отношение на професионалната си ангажираност, или ще се отнася повърхностно и небрежно било то към професионалните си или пък към семейните си задължения.

Усвояването и проявлението на определени положителни качества има водещо значение за начина на живот. Всъщност точно работата в тази насока – изграждане и усъвършенстване   на дълбоко нравствена основа на човешкия характер – е отправната точка в създаването на лично отношение към Живота. Ето защо Аз искам да привлека вашето внимание, мили Мои приятели, към същественото, което определя смисъла и съдържанието на човешкия Живот.  Това е начинът, по който всеки от вас проявява своята духовна същност. Разбира се, Аз съм наясно, че за да проявиш нещо, каквото и да било, то първо трябва да си го усвоил. И затова настоявам и вярвам, че е напълно възможно хората да приемат като свое неотменно решение ежедневната работа за изграждане на положителни качества. Всеки ден може да  бъде използван за възпитаване на трудолюбие, воля, култура на общуването, стремеж към лична хигиена, стремеж за създаване и усъвършенстване на нови умения в полза на обществото. Личното отношение към Живота е отношение към усъвършенстването на човешкото общество и неговото преминаване към следващо ниво на развитие. Вие градите Живота според вашето лично разбиране и затова има значение как осъзнавате себе си и своето място в обществото. Голяма грешка е вие да се  възприемате като индивиди, които имат свой самостоятелен живот и той зависи само и единствено от вас. Никога не забравяйте, че вие сте едната страна на Живота, другата е всичко останало, а то е определящо. Определящо е, защото е изградено върху основата на  Правила и Принципи, които изискват пълна интеграция на индивида със заобикалящата го среда.

Когато вие сте на работа, когато разговаряте в семейството си или в колектива, когато се движите по улицата, вие влизате в съприкосновение с Живота и допринасяте за изграждането на неговата същност. Начинът, по който го правите, е вашият начин на живот, но той колкото е ваше лично проявление, толкова е и част от Живота на обществото. Всички вие заедно, със своя начин на мислене, градите менталната основа на обществения Живот, а със своето поведение създавате неговата същинска проява. Ако трябва да бъде представен сега съществуващият обществен живот като конкретен образ, то вие самите бихте се ужасили от неговия зловещ вид. Той е колкото зъл, толкова и нещастен; колкото богат, толкова и алчен; колкото беден, толкова и завистлив. Ако би могъл да говори, той по-скоро би ръмжал от мъка и изнемога. Нещастието в обществения живот идва от нещастието във вашия личен живот. Мъката и изнемогата при вас се проявяват като неумение да общувате както с ближните си, така и със себе си и с Природата. Вашият начин на живот е ограничен в тесните рамки на личното ви егоистично разбиране за щастие.

Щастието, мили Мои, не е нещо, което можете да уловите и да го яхнете. Върху щастието не можеш да яздиш, с щастието можеш само да летиш. За да летиш, трябва да си чист и светъл, да си се освободил от товара на земните човешки емоции и да си се потопил в атмосферата на благост и добродушие, което означава да си познал Божията Любов. В отсъствието на Божията Любов вие не можете да постигнете своето щастие. Бихте могли да се домогнете до определено състояние на удовлетворение, което мога да сравня с моментно състояние на ситост, и толкова. Истинското щастие идва, когато твоят начин на живот не се различава от съдържанието на твоите мисли, и тогава това, което ще проявиш, ще бъде изява на твоята духовна същност. Нравствената основа на твоята духовна същност ще определи щастието ти, защото нравствеността е лъч от Божията Мъдрост и проявление на Божията Любов. Да  бъдеш нравствен човек, означава да се проявяваш като мъдър, благоразумен човек и още да знаеш, че чрез своята нравственост ти създаваш условия да се прояви и Любовта, която живее у теб. Тогава чрез своя начин на живот ти ще бъдеш градивна сила на обществото, защото ще допринасяш за неговото облагородяване. Облагороденото общество е много по-близо до изграждането на колективно съзнание, защото отделната личност възприема себе си като Божие творение. Хората, които възприемат себе си като Божие творение, всеотдайно работят за общото благо и върху този нравствен идеал постигат единение на своето съзнание. Колективният Дух на Любов и доброжелателство определя личното отношение към Живота и блажени са тия, които допринасят за неговото проявление.

Мили Мои приятели, Нашата цел, Целта на Всемирното Бяло Братство, е вие да осъзнаете и да възприемете Истината за същественото значение на вашето лично отношение към Живота. Чрез личното си отношение вие участвате в глобалния процес на неговото изменение и усъвършенстване. Ние добре разбираме, че това, за което говорим тук, не е възможно да бъде възприето от всички хора, затова нашето желание е да се оформят групи – духовни общества по различните краища на планетата, с които да работим съвместно. Тези от вас, които имат съответното желание и нагласа за духовна работа, нека  търсят свои съмишленици. Аз вярвам и твърдо съм убеден, че  християнското учение със своята високоблагородна нравствена същност може да послужи на хората за  създаване на колективния Дух на Любовта и доброжелателството. Не се обезверявайте! Не мислете, че вие не сте способни за едно толкова велико чувство. Вашето желание да се приобщите към Йерархията на Светлината може да бъде определящо за духовната ви принадлежност. Любовта живее там, където намери светлина и благост. Вие можете да постигнете състоянието на светлина и благост, ако го поискате, ако силно желаете да работите за общото благо, а това означава да служите на Бога

Мир вам!

ОСЪЗНАВАЙТЕ!

Хората, които вярват в Бога, имат имунитет срещу отчаянието и безсилието. Те знаят, че никога не са сами и винаги могат да получат морална подкрепа чрез Божието благословение. Защо  това благословение не стига до всички, а само до тези, които вярват? Не мислете, че става въпрос за определена психологическа нагласа, чрез която вярващите се приобщават към Божията воля. Разбира се, и това има значение, но то не е най-важното. Най-важното е този, който иска да общува с Бога, да го прави напълно осъзнато и доколкото е възможно, грамотно. Какво означава да общуваш с Бога грамотно? Това означава да имаш пълната представа с кого разговаряш и какво искаш да кажеш. Необходимо е също да знаеш, че както и в разговора с хората, така и тук с Бога е необходимо да имаш почтително отношение и то да се изразява  напълно определено в поведението ти.

Да отговорим първо на въпроса “С кого общуваш?”.

Всеки в своето съзнание си е изградил някаква представа за Бога. В голяма степен тази представа се повлиява от иконите, които са разпространени в православните храмове. Искам да знаете, че както и да си представяте Бога, няма да сгрешите, защото Той приема формата, която е достъпна за вашето съзнание. Така че външната форма няма никакво значение. Важното е как съзнанието ви приема Словото на Бога и в каква степен вие чувствате, че се приобщавате към Неговата Мъдрост. Затова е важно да сте прочели поне Новия Завет, за да имате представа към какво ви призовава Бог. Словото на Бога е израз на Неговото отношение към Живота и към всичко, сътворено от Него. Някои от вас си мислят, че е достатъчно, например, да знаят, че Бог твори с Любов. Да! Този факт има определено значение, но това е напълно недостатъчно. Информираните хора, тези, които знаят, а в същото време не работят за осъществяване на Божията воля, носят двойно по-голяма отговорност, отколкото незнаещите, макар че незнаещите имат вина за това, че не са поискали да се информират.

Разбирам, че в днешно време е трудно да се чете Библията, но ако това започне да се прави още в училищния период на обучение, хората в по-късна възраст ще могат да си обясняват фактите от живота значително по-правилно. За какви факти става въпрос? За поведението, което трябва да имат хората в ежедневието си, и най-вече културата на общуване. Затова, ако не друго, от Стария Завет трябва да научите 10-те Божии заповеди и да се постараете да си обясните вложения в тях смисъл. Десетте Божии заповеди полагат нравствената основа на човешката личност. Това е изпуснато най-вече от съвременните хора: създаването на нравствената основа на човешкия живот. Разберете, че колкото и да е напреднала вашата наука, тя нищо не струва, ако не се използва с Любов към хората и към Природата. Вашите научно-технически постижения много лесно могат да се обърнат срещу вас, след като вие не сте спазили основните правила, които свързват човешката дейност с Божията воля. В този смисъл 10-те Божии заповеди трябва да се приемат като нравствен кодекс и той да бъде използван в създаването на благороден живот на планетата. Няма значение кой в какво вярва, кой е неговият Бог и към какво вероизповедание се е приобщил. Още по-малко значение има етносът. Дали си мюсюлманин или будист, грък или българин,  ти не трябва да крадеш, не трябва да лъжеш или да убиваш. Преди да си се осъзнал като такъв (мюсюлманин, будист), ти вече знаеш, че си човек, и щом си човек, трябва да си убеден, че си Божие творение. Оттам нататък нищо друго не трябва да те интересува. Ти ще знаеш, че щом Бог те е създал, значи у теб е вложено всичко необходимо, за да живееш и се развиваш като почтен човек. Такава е Божията воля: Неговото творение да изявява в най-голяма степен Любовта, която е вложена в човешката духовна същност.

Всеки човек е способен да обича. Друг е въпросът, че не всеки го осъзнава и не всеки го приема като основа на своя характер. Да опознаеш Любовта, да я приемеш като свое качество, означава да не потискаш своите добри чувства, да не се срамуваш от тях и свободно да ги показваш в общуването си с хората. Защо се притеснявате да погалите човека, който ви е приятен, защо се притеснявате да му кажете, че го обичате, защо не умеете да се ръкувате сърдечно и още въпроси от този порядък мога да ви задам, но какъв е смисълът? Важно е вие да освободите съзнанието си от мисълта, че другите няма да приемат вашата сърдечност. Ако всички отворите сърцата и душите си за искрено приятелство, то тогава светът ще се промени напълно.

Приятели Мои, наричам ви така, защото ви обичам, защото обичам човека като Божие творение и защото вярвам в неговата изначална добронамереност. Вие сте същества с разум и колкото по-пълноценно се стремите да използвате разума си, толкова повече ще допринасяте за усъвършенстването на човешкото общество. Силата на човешкия разум се състои в неговата добронамереност. С това искам да ви кажа, че не е достатъчно само да имаш воля или желание да постигнеш нещо. По важно е с какви подбуди тръгваш към осъществяването на своите намерения. Бъдете убедени, че хитруването и желанието ви да сте добре на всяка цена не носят трайна полза. Те могат да ви донесат кратко замогване или спокойствие, но несъмнено много скоро ще стоварят върху вас последствията от вашата непочтеност. Защото какво означава “Аз да съм добре”? Как може ти да си добре, когато мнозинството около тебе изнемогва!? Ще кажете: „Та нали богатите живеят добре независимо от това, че мнозинството около тях не е добре?”  Веднага искам да отбележа, че тук аз не слагам всички богати под един знаменател. Защото има много от тях, които освен за себе си мислят и за доброто на другите и като вземат, правят го с мярка, така че да остане и за другите. А тези, които са много алчни, не са щастливи. Нищо че са богати. Богатството не осигурява щастие, то осигурява само ситост. Алчните хора страдат от собствената си алчност и са жертва на лакомията си. Те са вечно гладни! Но да ги оставим тях.

Аз искам да ви помоля, да помоля вас, които четете този текст, да се постараете да проявявате своята добронамереност във всичките си форми на общуване с хората и Природата. Освободете всички задръжки, които имате в съзнанието си по отношение на свободната изява на радостните чувства. Не се притеснявайте, че ще останете неразбрани. Действително, възможно е да ви приемат за чудак, но какво от това? Нали вие сте показали искреност и добронамереност! Това е по-важното и то ще бъде оценено, повярвайте ми.  Надявам се, че добре ме разбирате, че Аз не ви призовавам да имате толкова освободено поведение, че то да бъде дори непристойно. Моят призив към вас е да поискате от своя ум да освободи нежността и благостта, които живеят у вас, за да се проявят те във всяка ваша дума и действие. Имам и още една молба към вас! Говорете по тези  въпроси! Говорете в семейството си, с близките си, с колегите и приятелите! Попитайте ги случвало ли им се е да поискат да кажат някому добра дума и това да ги притесни. Питайте ги страхуват ли се да покажат своята нежност, питайте ги могат ли да отвърнат с блага дума на този, който е бил груб с тях. За всичко това говорете и бъдете убедени, че по този начин служите на Бога, служите на Доброто, което сега, в тези трудни времена се стреми да съхрани Живота на планетата.

Вашето малко добро ще се срещне с малкото добро на вашия колега; неговото малко добро ще се срещне с доброто на приятел; доброто на неговия приятел може да срещне доброто на непознат човек и така доброто в света ще се множи. Всичко това е напълно възможно! Повярвайте! Повярвайте, че вие сте съществата на тази планета, определени да творят и създават красота! Красивите форми, красивите действия, красивите мисли и чувства  ще спасят Живота, стига  вие да работите с тях и за тях напълно осъзнато. Осъзнавайте! Стремете се да си обяснявате всичко, което се случва с вас и край вас. Това означава да живеете с разбиране. А това е голямо благо! Да изживяваш всеки миг напълно осъзнато и яснотата на твоите мисли да ти носи светлина! Пожелавам ви го, мили Мои приятели! Пожелавам ви го и се надявам с цялата мъдрост, на която съм способен, със силата на всичкия Си разум, че вие ще бъдете творци на Новия Живот.

ЗА ВРЪЗКАТА С ДУХОВНИЯ ВОДАЧ

Възможностите за духовно развитие и усъвършенстване на човешкия род в неговата цялостност се осъществяват със забавени темпове. Това е факт, който отчитаме не само Ние от Школата на Христос, но и цялото Всемирно Бяло Братство. На своите срещи, които се осъществяват регулярно, Ние обсъждаме вашето поведение, мили хора, и отчитаме извършеното от вас, извървения път и постигнатите резултати. Вие изобщо не бива да допускате, че сте сами в трудния период на преход към Новата Епоха.

Поведението, което вие показвате, не може да бъде обозначено еднозначно. То е разнолико и твърде колебливо. Необходимата устойчивост по отношение на вашата праволинейност все още не е постигната. И няма как да бъде постигната, след като вие самите не сте убедени, че вашият избор и вашето лично отношение имат съществено значение за бъдещото развитие на Живота.

Възможностите за духовно развитие и усъвършенстване на човешкия род винаги са били пределно ясни и винаги са били пренебрегвани от хората. И то не заради друго, а защото изискват постоянство, последователност и целенасоченост. А това са трудни условия, защото отнемат изцяло времето и вниманието на хората в конкретна посока. И точно тук е добре вие да разберете, че разнообразие във вашия живот и възможности има достатъчно, дори и когато човек върви в конкретно определена посока.

Едната от всичките възможности, които Животът ви предлага, е вашата лична среща с духовния водач, който отговаря лично за вас, за вашето духовно израстване. Всеки от вас има такъв водач и Той винаги е във връзка с отделната личност. Вашето неосъзнато отношение по този въпрос е категоричната и сигурна пречка за взаимното ви общуване. Другата пречка е неверието и третата е съмнението. Всичко това е резултат от вашето неразбиране за произхода на Живота.

За произхода на Живота вие имате само конкретни научни разработки, които за съжаление не са достатъчно обективни и не дават необходимата яснота по въпроса. Но тези разработки са известни на значително малка част от населението на Земята. Основното мнозинство изобщо не се старае да търси истината.

Истината за произхода на Живота е вашата най-сигурна гаранция за възможностите, които стоят пред вас като разумно мислещи същества. Истината ви дава изключителни възможности за вашето развитие, защото произтича от Божествения промисъл за Живота. Тоест Истината произлиза от Творческата Идея за Живот на планетата и като творческа Идея носи заряда и силите на Сътворението. Тя е Сила, Съзидателна Сила, която слага Началото и работи за неговото развитие, за да бъде Живот. Ако вие приемете тази Истина като факт и по-нататък се приобщите към нея, ще получите възможност за трансформация на вашата лична духовна същност. Вие ще постигнете светлина в ума си и го казвам, не защото така е интересно да се говори, а защото Истината винаги осветлява фактите, тя винаги дава прегледност и стимулира развитието, защото отключва силите на Съзидателност. Истината носи в себе си Духа на съзиданието и винаги може да даде отговор на въпросите за Живота.

Вашият духовен водач е Съществото, което стои най-близо до вас, толкова близо, колкото  е и вашето съзнание, което ще рече, че той е част от вашата духовна същност. Неговата пряка работа с вас зависи от вашето отношение към Него. Ако вие приемете Неговото съществуване и решите, че Той може само да ви помага със своите съвети, ще създадете възможност за разумното ви общуване. Не мислете, че само избрани хора могат да общуват с Висшите Учители или с Бога. Някои хора имат тази връзка, защото са повярвали във възможностите на телепатичното общуване с Духовните Същества, повярвали са, че тях ги има и че те са ваши духовни Учители и Водачи.

Ако всеки от вас приеме творческата Идея за съзидателност на Живота като първоизточник на Сътворението и осъзнае Истината за нейната градивна сила и способност да ръководи човешкия дух, ще може да си помогне за своето духовно развитие. Първо, ще започнете да чувате гласа на вашия духовен водач. Аз казвам „гласа”, но всъщност вие получавате съветите като мисъл, която идва от съответната духовна Личност и влияе положително или отрицателно върху отделния човек. Казвам и отрицателно, защото със своето неверие допускате колебанието да ви измъчва и да забавя развитието ви или да саботира инициативите ви. Вашата творческа мисъл не получава живот и не постига реализация, не защото вие сте неспособни, глупави или мързеливи, а защото не е получила тласъка на увереността, не е подплатена с вяра в нейното осъществяване.

Вашите възможности за развитие и усъвършенстване винаги ще бъдат градивни,  ако вие успеете да възприемете доброжелателното отношение на Духовните Същества към вас.

Искам да ви ориентирам съвсем конкретно за вашата лична връзка с духовния водач.

* Никога не задавайте въпроси, когато сте изморени, когато се чувствате неразположени, когато сте превъзбудени, когато бързате за някъде или ако около вас е шумно. Разговорите с духовния водач са съкровени откровения помежду ви и вие трябва да се отнасяте към тях с необходимото уважение и благоговение.

* Когато задавате вашия въпрос, бъдете искрени. Не питайте, когато имате съмнение, когато не вярвате, че ще получите отговор.

* Никога не питайте просто така – от любопитство или за незначителни делнични неща.

* Не задавайте въпросите си към духовните Същества безразборно. Някои днес питат или се молят на един, утре правят това при друг, после при трети…

Не! Това не е разумно общуване.

* Ще трябва да се усамотите и в тишина да потърсите връзка с Този, който е вашият личен духовен водач от самото ви рождение. Той е определен съобразно вашата лична програма за развитие и най-добре знае от какво имате нужда и как трябва да помогне. Бъдете убедени, че неговата връзка с вас зависи единствено от вашето лично желание да разговаряте с него. Ако  искате, вие бихте могли да си записвате тези разговори. Така ще можете да проследите пътя на вашето развитие.

* Научете се да слушате и бъдете внимателни, когато приемате съвети. Ще се случи и да провокират вашето мислене, вашата съобразителност или емоционална и психическа устойчивост. Това са много ценни уроци, за които вие може да сте само благодарни.

* Ако Ме питате кога, по кое време на деня да установите контакт, ще ви кажа, че това е много индивидуално, но все пак е за предпочитане спокойният вечерен час. Най-добре е  връзката да се осъществява в един и същи час. С течение на времето, когато отношенията ви укрепнат, ще можете да общувате винаги, когато имате нужда от приятелски съвет.

* И още нещо: бъдете убедени, че силата и продължителността на взаимната ви връзка също зависи от вас.

Мили Мои приятели, препоръчах ви тази форма на духовна работа, защото чрез общуването с вашия духовен водач вие можете да ускорите развитието си и да постигнете необходимото разбиране за произхода, устройството и усъвършенстването на Живота. Желая ви успех!

В ПОЛЗА НА ЖИВОТА

Бъдещето на човечеството зависи от съотношението на силите на Светлината и Тъмнината. Вие знаете, че те винаги са били в противоборство. Балансът между тях никога не е бил в идеално съотношение. Не го очакваме и сега, но въпреки всичко Аз зная и съм убеден, че не е възможно тъмните сили да вземат надмощие. Това би означавало крах за Сътворението, защото то е замислено и реализирано като възможност за проява на благородното и съзидателно Предначертание. Замисълът на Създателя  предвижда развитие и усъвършенстване чрез проявата на добронамереност и доброжелателство. Всичко  сътворено от Него се свързва със Светлината и Любовта. Нещо повече: цялото Сътворение е проява на Светлината и Любовта, на които Той е носител. И въпреки това говорим за Тъмни сили и за тяхната разрушителна дейност. Тогава съвсем естествено следва въпросът: откъде идват тези Тъмни сили?

Аз вече говорих в предходни теми за Сътворението, за Неустроеното Самопроявено и неговото развитие от позицията на Изначална Самозародила се Енергия. Налага се сега да припомня, че основната роля за определяне на деятелността и характеристиките на тази Енергия изпълнява Движението в различните му проявления. Степента на вибрация на енергийните частици и произтичащата от това активност създават различните нива на организираност на Изначалната Енергия. Затова Движението е в основата на Живота, то самото е Живот, но тогава, когато има разумна организация и конкретна насоченост. Затова в тези теми Аз изтъкнах съществената роля на Съзидателната Сила. Там, където отсъства Съзидателната Сила, поради липсата на разумно организирано движение се проявяват Тъмните сили.

Необходимо беше да припомня тази информация, защото Моите мисли в настоящата тема ще бъдат насочени към вашата лична ориентация, към вашата способност да бъдете страна в съществуващото противоборство. Колкото и да сме говорили по този въпрос, то все е недостатъчно. И това е така, защото Светът непрекъснато се променя и тези промени за съжаление не винаги са най-разумните. Човечеството в последните 20-30 години напредна изключително много в овладяването на научните знания. Науката, казано съвсем тривиално, бележи значителен ръст в развитието си и това допринесе за съществената промяна в човешкия живот. Той стана по-удобен, по-лек, но за съжаление не и по-практичен. Практичността на живота Аз измервам с неговия принос за осъществяването на еволюционните процеси. Но нека първо да уточним какво  е Еволюция в конкретния случай. Всички говорят за Еволюция, като я свързват най-общо с развитието на Живота – в материален и духовен план. И това е така, всичко се движи, всичко се променя. Но Аз искам вие да разберете нещо, което има изключително съществено значение. Това е Еволюцията на човешкото съзнание. Тя е в основата на всички промени, които настъпват и биха могли да настъпят. Да, действително е налице и сериозната намеса на Създателя и Висшата Йерархия на Светлината. Но на този етап тя се изразява по-скоро като косвена намеса, за подкрепата, която получава човечеството. Същественото все още предстои. Човешкото съзнание трябва самò да измине пътя на своето развитие, за да може да се получи необходимият, работещ резултат. Ще припомня, че никой, който е получил наготово каквато и да е помощ, не е съумял да я оцени. Най-вече поради липсата на личен опит, от който се лишава този, който получава наготово. Затова сега с риск от много съпътстващи катаклизми и неблагополучия Създателят чака ЧОВЕКА да развие собственото си съзнание.

Човешкото съзнание представлява сложна, мултиплицирана Програма, внедрена във физическия свят чрез формите и естеството на биологичен материал. Биологичният материал (мозъчни, нервни клетки) е носителят на фината енергийна структура, наречена съзнание. Тя ви е дарена, за да можете вие чрез своите усилия, чрез своето пряко участие в Живота да съберете необходимия опит и знания, които имат стойността на информационен продукт за развитието на човешкото съзнание.

Фино-енергийната Програма „човешко съзнание” трябва да изпълни определена задача в условията на физическия свят и тази задача се нарича духовно-нравствено израстване. Когато човешкото  съзнание постигне необходимото ниво на своето духовно-нравствено развитие, Животът и Светът като цяло ще придобият нов облик. Според Замисъла на Създателя човешкото съзнание чрез своята промяна трябва да промени Света. Защото Висшето Съзнание, като Създател на Сътворението, работи според нивата на своите възможности, които са нива на неограничените възможности. За него всяка мисъл може да се материализира мигновено, което изключва периода на осъществяване на материализацията. Това от своя страна изпуска от наблюдение детайлите на преобразяване, чрез които в крайна сметка се постига промяната. За Създателя това не е проблем,  тъй като Той залага промяната и напълно естествено е да знае кое след кое и защо следва. Въпросът стои в това, че човекът ще получи наготово съответния резултат, което ще го лиши от възможността да събира и анализира знания. Това е в минус за самия него, но също така не допринася и за обогатяването и развитието на Висшето Съзнание. Без опита на човешкото съзнание То остава само със себе си. Когато човешкото съзнание работи за своето развитие, то допринася и за развитието на Великото Съзнание. Многократно сме ви съобщавали, че човешкото съзнание е частица от Великото Съзнание, което е най-голямото основание да се изисква от него развитие до нивото на СЪработник на Великото Съзнание.

Върху този въпрос, явно, трябва да се говори често, за да възприемат хората Идеята за своето духовно-нравствено развитие. Еволюцията на човешкото съзнание е основният аспект от еволюцията на Сътворението, който определя изобщо смисъла, потребността и значението на Еволюцията като творчески процес. Защото, както Сътворението е резултат от творческата дейност на Създателя, така и развитието, т.е. Еволюцията на Сътворението, представлява задълбочен, усъвършенстващ творението процес. За да не бъде прекъсван този Процес и да се даде възможност на най-висшите прояви на Съзнанието да създадат нови форми и нови нива на своето съществуване, е необходимо да  се прояви в стройно организиран вид съответната индивидуална програма за личностното развитие на всеки човек. Различни са нивата, на които сега се проявява човешкото съзнание, затова се налага използването на индивидуална програма.  Ние от Всемирното Бяло Братство изпращаме информация, която в основните си насоки има едно и също съдържание, но предадено по различен начин, така че да бъде достъпна и до хората с по-ниско ниво на съзнание. Целта е една – подходът към тази цел е различен, за да може по пътя да вървят като по-слабите, така и по-силните.

Дотук трябва да сте разбрали доколко е съществено значимо човешкото съзнание да работи съобразно потребностите на еволюционния процес. В началото говорих за  съотношението на Силите. Казах ви и доколко е важно Неустроеното Самопроявено да получи своя начален тласък. Оттук, след тази информация, всеки, който прочете този текст, ще може да си направи заключението какво значение има неговото лично участие в извършващите се еволюционни промени. Вашето лично отношение към проблема ще наклони везните към Светлите или към Тъмните сили. Вие решавате доколко конструктивни можете да бъдете, доколко и как да принадлежите към Светлите съзидателни сили или да подкрепите Тъмните сили. Искам да знаете, че присъствието ви при Тъмните сили също ще ви донесе опитност, само че с тази своя опитност вие ще участвате в процеса на задържане на еволюцията и деградиране на Сътворението. В полза на Живота, в полза на утвърждаването и извисяването на Любовта като основа на човешките взаимоотношения е вашето лично участие в съзидателната творческа дейност, проектирана от Великото Съзнание. В приложението на Любовта е силата на човешкото съзнание. Само чрез приложението на Любовта то може да прояви своята Божествена същност.

ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ ЖИВОТЪТ

Мили приятели, вероятно ви прави впечатление, че напоследък Аз много често участвам като „лектор” в поредицата „Записки”. Моите теми през последната година са свързани предимно с желанието Ми вие да приемете знанията, които ви предавам чрез нашия сътрудник, като съществената информация, която може да промени отношението ви към самите себе си и към света. Затова Аз вече няколко пъти задълбочено и с много уважение към всички вас „говоря” за необходимостта от осъзнаването на някои истини, които определят начина на живот за хората. Начинът на живот, който сега се използва, е изключително далече от това, което трябва да бъде. А то трябва да бъде, защото е свързано с основните Правила, които определят Еволюцията на Живота.

Когато съм казал преди много време, че светът ще има „свършек”, съм имал предвид онова отношение на хората към самите себе си, което ги превръща в роботизирани същества. За Мен това означава „край на света”, защото, за да стигне до там, истинският човек е загубил своята духовна същност. В отсъствието на Дух, който да стимулира личността към следващо по-високо ниво на развитие, не може да се говори за правилен начин на живот, присъщ на Замисъла на Твореца, не може изобщо да се говори за развитие на Живота. А точно това се наблюдава в последно време. Хората живеят, като че ли по инерция. Те се грижат само и единствено за своята прехрана и за да я получат, работят по 14-16 часа на ден. Каква съществена  мисъл може да има в такава човешка глава, която не може, не защото не иска, а защото не е в състояние да види дори и цвета на небето за съответния ден. Някога, много усилено, в социалистическия лагер се говореше против експлоатацията на човешкия труд. Сега всички, с малки изключения, се намирате в системата на капитализма. И ми се иска да ви попитам: затова ли не говорите за експлоатацията на човешкия труд? Затова ли, защото се страхувате за работното си място, защото знаете, че от вас не се изисква никаква мисъл освен тази, която е свързана с производителността на труда? Ето защо капиталистическата система е неудачна форма за установяване като начин на живот. Защото според тази система всичко е пари – власт и пари. Съществува някаква форма на „демокрация”, има уж някакъв стремеж за защита на човешките права, но това не работи правилно. Поне засега не работи правилно, най-вече защото не е достатъчно изявено и не е достатъчно обвързано с интереса на обикновения човек, с интереса на работника. Забележете всички: сега, когато се говори, че светът е в криза, богатите не са по-малко богати, пък и броят им не е намалял! Как става така, че едни едва изкарват прехраната си, а други създават имане? Аз и в други теми съм говорил за несправедливото разпределение на благата, но сега искам да кажа на обикновения човек, на този, който работи безропотно на своя господар, че неговото положение ще става още по-тежко, защото той самият не знае как да живее.

Първата ви грешка е, че всеки живее сам за себе си. Всеки си мисли само за своя дом и не се интересува от другите. Докато имате такова отношение към себе си и към ближния, такъв ще бъде животът ви. С тези думи дотук Аз не искам да ви кажа, че трябва да вземете пушките и да отидете в гората. Искам да ви кажа, че вие сте на този хал, защото ви липсва организация на живота – разумна организация на живота. В какво се състои разумната организация на живота? В правилното разпределение на благата. А кой създава благата? Работникът. И въпреки това той е ощетеният!

Искам да знаете, че тази подредба на нещата не е Божия работа. Тя си е чисто човешка работа и се дължи изключително на алчността и скъперничеството на някои хора. Иначе как ще си обясните безотговорното поведение на мултимилионера, на когото му се свиди да отдели пари да плати данъците си? Огледайте се и ще видите, че хората, които използват чуждия труд, не са толкова много. Те са малцина спрямо огромната маса народ, малцина, в чиито ръце са съсредоточени огромни богатства. Вие, работниците и всички останали, които търпят несгодите, наложени им от капиталистическата система, би трябвало вече да се осъзнаете и да се обедините. Действително да създадете такива условия за своя живот, които подобават на съвременното човешко общество. Какви са тези условия? Разумно работно време и разумна организация на бита. Разумната организация на бита е много важно нещо, дори няма да е грешка, ако кажа най-същественото нещо. Едно от нещата, които изисква разумната организация на бита, е да харчиш толкова, колкото имаш, а не колкото ти се иска. Това е грешката, която допуснаха мнозина, и сега се говори за  дългова криза. Тези правителства, които допуснаха  подобна аномалия, не потърсиха правилния път за подобряване живота на хората. Те бяха преди всичко хора, които искаха да се задържат     във властта и избраха да го направят по най-лесния начин. Впрочем да се каже „най-лесния начин” е неправилно, защото чрез големите заеми, който ползват, цели народи се заробват.

Говоря за всичко това, защото в тези условия на живот няма и не може да има духовен напредък. Когато хората търсят  възможности за своето оцеляване, изобщо не мислят за нивото на своята култура и макар  че страдат от несправедливостта, въобще не мислят за справедливост. Това се получава поради неверие в собствените сили и умствени способности. Време е вече не с пушки и ножове, но със силата на човешката мисъл да бъде постигнато ново отношение към парите и властта. Защото не забравяйте: СЪЗНАНИЕТО ОПРЕДЕЛЯ БИТИЕТО, а не както ви учеха доскоро, че битието определя съзнанието. Новото отношение към основния начин на живот може да  бъде изградено, ако хора с будно съзнание създадат необходимата организация за блокиране на производствената дейност на всички нива. Вие можете ли да си представите какво означава да преустановят работа всички работници и служители в една държава. А какво би означавало това в световен мащаб!? Сигурен съм, че казаното току-що изглежда твърде смущаващо, дори наивно, но ако една такава инициатива се осъществи и хората са в състояние да изтърпят последиците от един толкова масово организиран протест, не може да не се получи промяна. За капиталистите ще настъпят загуби за милиони и милиарди. Под напора на безотказното твърдо решение на всички работници и служители те ще бъдат принудени да приемат направените от тях предложения. Разбирам, че такава организация е невъзможно да бъде създадена, и то не поради някаква друга причина, а поради единствената невъзможност много хора да постигнат едно решение, много хора да се обединят около една идея. По същия начин като основна причина се изтъква и невъзможността хората да приемат Идеята за своето духовно-нравствено развитие като  спасителна за  бъдещето на човечеството.

Изминаха повече от 2 000 години, откакто Идеята за Любовта към ближния се стреми да заеме своето пространство в съзнанието на хората. До ден днешен не е създадена основа, върху която тази идея да се развива. А само тя ако бъде осъществена, Светът ще премине на следващо ниво от своето развитие. Оказва се обаче, че такова нещо като нравственост и духовност се възприема  от твърде малко хора и в никакъв случай от тези, които държат властта и парите. В същото време вече съвсем очевадно човечеството затъва от криза в криза. Явно се вижда, че това не е начинът, по който Животът трябва да се развива. Какво остава тогава? Нищо друго освен Този, Който е създал Живота, да се постарае да коригира линията на неговото развитие, за да не го загуби. За да продължи Животът, той трябва да се реформира. Как може да се постигне това, след като хората са съществените участници в този живот? Би трябвало и хората да се реформират! Но след като те не осъзнават, че трябва да го направят, тогава какво остава? ПРИНУДАТА!!! Ще я наложат самите обстоятелства, които сте създали с вашия начин на живот. Хората ще бъдат принудени да се променят. В противен случай как ще продължи Животът, като самите хора задушават неговото  съществуване?

Вече години наред от различни доброжелателни източници при вас идва информация за връзката между човека и Космоса, за последствията от вашата небрежност и алчност и нищо от това досега не е дало положителен резултат. Аз съвсем категорично потвърждавам, че вие сте енергийно организирани същества, а това означава, че всеки от вас има своя енергийна система, която е във връзка с енергийната система на Вселената. Когато се говори за баланс на енергиите и реално действащите сили в пространството, вие в никакъв случай не трябва да изключвате себе си. Чрез своите мисли и чувства вие излъчвате енергия с определена честота, която се свързва с подобната `и енергия от пространството. Много лесно можете да си отговорите вие към кои сили принадлежите, след като си дадете сметка с какви мисли и чувства живеете. Отговорът за съжаление не е във ваша полза, и то поради вашия избор.

Искам да ви посъветвам: приемайте мъдро трудностите! Помнете, че страхът и озлобяването само ще усложнят положението ви! Бъдете състрадателни към нещастието на другите! Събудете у себе си своите най-добри чувства към ближния и към Бога! В трудните условия на оцеляването вие трябва да изградите своята ценностна система и да знаете, че само добродетелната основа на вашия характер може да ви послужи като стъпало по стълбицата на духовното развитие. Всички тези съвети са еднакво необходими и за бедни, и за богати. Всички вие сте потърпевши от създадените условия, защото това е вашата среда, животът, който вие сте си създали. Затова нека със задружни усилия този живот да бъде променен. Ние от Всемирното Бяло Братство, всички Светли Сили ви предлагаме нашата безкористна помощ.

МИСИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Всички хора, които искат да се запознаят с Учението на Бялото Братство, трябва да знаят, че то е предадено в България от Учителя Беинса Дуно. Учението на Бялото Братство е Учение на висшите Светли Сили, които работят за еволюцията на Живота. Това Учение Аз предадох на човечеството преди 2 000 години, но в по-съкратен вариант заради малкото време, с което разполагах. Независимо от това всичко оставено от мен като Слово и жив Пример беше достатъчно, за да се създаде и развие Учението на християнството. То е наречено християнство впоследствие, поради името, което Ми беше дадено. Ако се направи точен превод, трябва да се каже, че това е Учение на Спасението или за Спасението. И в двата случая се разбира, че всичко, което съм оставил като Слово и Пример, е дало своя резултат. Но за съжаление направеното не беше достатъчно. Затова трябваше да дойде УТЕШИТЕЛЯТ,  за да може да се развие и предаде истинската сила на това Учение. Той използваше Словото, за да създаде една чиста и прагматична възможност за духовно развитие на всеки обикновен човек, който носи чиста душа и благоразумно работи за своето усъвършенстване. Нещо повече: УТЕШИТЕЛЯТ така успя да предаде Божието Слово, че дори и най-неграмотният, стига да поиска, може да се образова и да се развива.

Присъствието на такъв Учител беше дадено за България, защото българите имат най-космополитното разбиране за света. За българина не е толкова важно къде, а как ще живее. Затова сега много български общности по света използват Учението и работят систематично за неговото усвояване. Хората, които наричат себе си ученици или последователи на Учителя Беинса Дуно, са постигнали вече в голяма степен едно съвсем различно отношение към себе си и към света. Това са хора, които са в състояние да изявят своята воля, дори ако е необходимо да преживеят някакво лишение, но да направят така, както Учителят е казал, т.е. така, както е предвидено в Учението.

Учението, което успя да предаде Мировият Учител Беинса Дуно, добива особено значение сега във времето на Прехода към нова епоха. Неговото значение придобива още по-голяма стойност, когато се сравни същността на предаденото от Него Слово със Словото, което  съм оставил Аз. И още, когато се разгледа неговата идейна и философска насоченост. Той успя за годините, през които беше на земята, да изгради, макар и в умалена форма, общество на Справедливостта, Любовта и Истината. Хората, които живяха по негово време и които имаха щастието и привилегията да общуват с Него, бяха благословени да научат най-необходимото за себе си и за Живота. Желанието на Учителя беше да превърне знанието за Божията Любов и Справедливост в начин на живот. Радостно е, че макар и само неговите последователи да са постигнали това, все пак беше доказано, че е възможно хората да живеят с Любов и да носят  съзнанието на Божие творение. И в други държави и по други кътчета на планетата имаше и има духовни общества, но никъде така чисто и така конкретно не е разработено християнското Учение.

Има една голяма възможност, която съвременните хора трябва да видят, да оценят по достойнство и да и дадат шанс да се развива. Това е Учението на Бялото Братство, което успя да предаде и разработи Учителят Петър Дънов. Съществуването на това Учение е големият шанс за човечеството. Сега, когато с тревога и дори в известна степен с паника се говори, че няма бъдеще за човечеството, че хората не виждат накъде и как да се развиват като общество; сега, когато светът навлиза от криза в криза и затъва в бездуховност, Учението, предадено чрез този, който говори Истината, е пътят, по който трябва да върви човечеството. Той предаде Божието Слово, Аз съм бил с Него във всяка от беседите Му; ТОЙ БЕШЕ МОЯТ ГЛАС, защото Духът Ми работеше чрез Него. Заедно бяхме тогава, заедно сме и сега. Той е СВЕТЛИЯТ Дух на Истината, Който трябваше и успя да покаже на човечеството силата на Божието Слово, защото Учението беше и остана във времето. То  съществува и сега и хора от почти всички континенти на планетата познават това Учение било чрез Словото, било чрез Музиката, било чрез Паневритмията. Ето защо Аз реших чрез това Свое участие в лекциите „Езотерични записки” да се обърна към хората на България, към последователите на Учението на Бялото Братство и да им напомня това, което и Учителят е казвал приживе, но Аз ще ви го кажа според развилите се събития на това съвремие.

Вие, българите, носите голяма отговорност за установяването на Новия Живот, за създаването на Новия Свят. Най-необходимото нещо, което се свързва с бъдещето на Живота, е човешкото съзнание да приеме силата и духа на християнската нравственост. Това е НЕЩОТО, което Учителят разви като теория и показа на практика в България. Обществото, което Той беше  създал на българска земя, беше чиста и светла сила на Новия Живот, за който сега се говори и чието установяване е наложително,  ако искате Животът да продължи. Тук в България е заложено началото на нещо, което, макар и трудно, все пак съществува и работи. Тези хора, които сега наричат себе си ученици и се чувстват в някаква степен последователи на Учителя, трябва много сериозно да преосмислят своето поведение и живот и да търсят съвършенството, така както Учителят ги е учил. Пътят към съвършенството, който Той очерта, е път на себепознание и живот за другите. Неговите беседи са напълно актуални и днес и могат да послужат на всеки човек, който иска да работи за Новия Живот.

Ето защо, мили мои приятели от България, Аз се обръщам към всички вас с голяма молба. Направете възможното, за да покажете на човечеството силата на Учението, което е създадено на  българска земя. Работете всеотдайно за неговото популяризиране, работете  със съзнанието, че вие познавате истинското, чистото Христово Слово и имате заръката на Бога да претворите в живата действителност това, което знаете и което сте усвоили от своя Учител. А то е светлата сила на Новия Живот, за който се изписа толкова много и се изговори още по-много, но никой не съумя да се докосне до Божията Любов и Мъдрост, както това направи Учителят Беинса Дуно – ПРАТЕНИКЪТ НА БОГА, УТЕШИТЕЛЯТ, КОЙТО ВИ ПРЕДАДЕ БОЖИЕТО СЛОВО ТАКА, КАКТО АЗ НЕ УСПЯХ.

Сред вас, българите, има някакво съмнение, някакво притеснение по отношение на безрезервното приемане на това Учение. Аз знам, че е трудно всички да сте единомишленици, но също така съм убеден, че не е трудно да се види истинското значение на това, което казах дотук. Искате или не, приемате ли или не, Учението на Бялото Братство или, казано по-точно, ПРИЛОЖИМОТО ХРИСТИЯНСКО УЧЕНИЕ ВЕЧЕ Е ПРЕДАДЕНО НА БЪЛГАРИТЕ. Те ще трябва да защитят Божието Слово пред света и да покажат, че нравственият идеал, който може да спаси от бездуховност човечеството, се нарича Христос. Аз съм Пътят, Истината и Животът. Който е с Мене, ще има живот вечен. С тези думи казвам, че който приеме Християнското Учение, ще постигне онова ниво на съзнание, което ще го направи СЪидейник на Създателя в стремежа Му да изгради Новия Свят. Основата на Новия Живот, Основата на Новия Свят е създадена тук в България чрез развитото и практически приложено Християнско Учение. Оттук ще трябва да покажете на съвременното човешко общество предимството на това Учение: новите форми на общуване и новите форми на колективен братски живот. Бъдете горди, че имате това Учение, и носете с достойнство своята отговорност пред бъдещите поколения. Имате не толкова много време, колкото бихте искали, но е достатъчно, за да изградите себе си като личности на християнската етика и морал.

Времето ще покаже, че вашият Учител е Божият пратеник, който е трябвало да работи  за установяването на Божията справедливост в живота на хората.  Той остави Своята незаличима следа, която сега трябва да послужи за бъдещето на човечеството. България и българите, които неслучайно са така разпръснати по света, трябва да поемат своя дял в създаването на Новия свят – свят на справедливост и любов. Работете първо тук да постигнете промяна. Аз зная, че политиците и държавниците няма да възприемат казаното, но те могат да бъдат игнорирани, когато се говори за изграждането на духовни общества. Духовното общество може да съществува и без хора на такава длъжност. Ако масата народ осъзнае и приеме християнската нравственост като форма на своето лично поведение, ако обикновеният човек знае, че любовта към ближния е израз на любовта към Бога, политиците ще бъдат просто едни теоретици, които няма как да влияят на живота на хората. Помнете: „Най-ценната територия, която можеш да завладееш, е кътчето в съзнанието на човека.” Аз се надявам и искам да вярвам, че в съзнанието на всеки от вас – българите, ще просветне истината за Мисията на българския народ. МИСИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е ДА ДАДЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОБРАЗЕЦА НА НОВИЯ ДУХОВЕН ЖИВОТ. Сега, във времето на Преход и реализация на Божия Промисъл за Сътворението, НЯМА ПО-ВАЖНА ЗАДАЧА.

ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ЖИВОТА

Процесът на усъвършенстване на човешкото съзнание има своя интердисциплинарна основа. Този факт сам по себе си изисква да  бъде добре осъзнат и възприет от човешкия ум, за да може да съдейства за постигане на необходимия резултат. В случаите на незаинтересуваност на личността, когато Ние предлагаме знания, а човекът ги отхвърля, интердисциплинарният подход губи своята стойност.

Нашата задача, задачата на Висшите Учители, Които работят за утвърждаване на Божественото знание в съзнанието на хората, е да ги свържем колкото е възможно по-разбираемо с информацията за новия начин на живот, който Ние ви предлагаме. Ние предлагаме новия начин на живот да се свърже в съзнанието на хората с Идеята за Живот чрез Любов. И макар че много пъти е говорено за нея в лекциите „Езотерични записки”, Аз отново ще я напомня. Това е абсолютно наложително поради забавените, изключително забавените действия от страна на населението на планетата за установяването и въвеждането на Любовта в човешките отношения.

Най-напред за интердисциплинарната основа. Това означава използването на широкоспектърна програма за развитие и осъзнаване на личността. За целта са необходими знания, които са свързани както с устройството на човешкия организъм, така и с произхода на Сътворението. За да постигне усъвършенстване на своето  съзнание, като изходна позиция по този въпрос, човекът трябва да има най-необходимите знания за физиологията на своя организъм. Необходимо е да се знае какви вещества са му нужни и какво поведение трябва да има той за правилното функциониране на всички свои органи. Това означава от ранна детска възраст с подходящи, достъпни за възрастта на детето знания то да получи необходимата му информация от областта на биологията и психологията. Освен това в процеса на своето израстване малкият човек има потребност от знания по богословие, етика и астрономия. Събрани заедно, знанията от тези области на живота образуват интердисциплинарната основа, която може да осигури правилно развитие и усъвършенстване на човешкото съзнание.

Знанията, които съвременният човек може да постигне в тази посока, сам подготвяйки себе си като просветен в тези области, вече са крайно необходими.  Първо поради неправилното отношение към храненето и връзката с Природата. Всеки човек би трябвало да има ясна представа за значението на храненето и връзката с неговото духовно развитие. Ние съвсем категорично твърдим, че хранителните продукти, които използвате, в голяма степен формират начина на мислене и поведението на човека. Всяка храна, в зависимост от произхода си, създава определен вид енергия и със своите вещества въздейства както върху нервната система на човека, така и върху целия му организъм. Още по-интересно е, че дори и психиката на човека се влияе от храната, която той използва. Така например, плодовете влияят положително в голяма степен на нервната система; когато се използват като самостоятелна храна, те въздействат върху психиката, а когато се използват като десерт, внасят смущение в храносмилането. Различно е влиянието на зеленчуците, които растат над земята, и тия, които са под земята. Най-общо казано, зеленчуците са основна храна за целия организъм, но значението им в голяма степен се определя от начина на тяхното приготовление.

Никога не забравяйте, че месото не е приоритет в храненето, още повече когато става въпрос за развитие на ума, умствените способности на човека и неговото съзнание. Нищо не е в състояние да подтисне развитието на човешкото съзнание така, както може да направи това месото.  Влиянието на различните видове месо е различно. Телешкото оказва едно влияние, свинското – друго, пилешкото – съвсем различно, и така нататък. Общото между тях е, че информацията от животинския свят, на която те са носители, се пренася върху човека и влияе върху неговата психика.

Това, за което говоря сега, в някаква степен ви е познато като информация, но всичко спира дотук, до повърхностната информация.

Мили Мои приятели, Аз ви занимавам с този въпрос поради голямата необходимост от осъзнаване на всички проблеми, които имат връзка с духовното развитие на човека, с промяната в неговото съзнание. Умението да съхранявате физическото и психическото си здраве също е изключително важно ваше задължение, ако искате да имате напредък в духовния си живот. Добро здраве може да постигне този човек, който напълно осъзнато се отнася с отговорност към своето хранене и двигателен режим. Връзката с Природата е много дискутирана и актуална тема, затова няма да се спирам на нея, само ще потвърдя изключителното значение на влиянието, което има Природата върху човешката психика.

Друг важен момент за духовното развитие на човека е неговата просветеност по отношение на основните научни постижения. Разбира се, не е възможно един човек да бъде запознат с информацията, идваща от всички области на науката, но е повече от желателно знанията, свързани с биологията, психологията и квантовата физика, да бъдат приоритет за вас. Тези знания в голяма степен са свързани  със сътворението на живота и последните открития и постижения в различните им области само потвърждават неговия Божествен произход.

Когато Бог е създал Вселената, Той е създал и основните Правила, които определят нейното съществуване. Тези правила са познати като Универсални Природни Закони. За да сте адекватни на средата, в която живеете, вие трябва да познавате тези закони.

Ето колко много изисквания се оказаха крайно необходими, за да може съвременният човек да живее като просветена личност, като  същество, създадено от Бога, за да бъде Негов помощник и съидейник в утвърждаването на Божия Промисъл за живот на планетата. Затова всеки от вас ще трябва да излезе от тесните рамки на своята индивидуалност и да потърси връзка с широкия свят, за да може да се развива като духовна личност.

Говоря всичко това за тези от вас, на които не им достига вяра в Бога, за да постигнат необходимото ниво на своето духовно развитие. Там, където не достига вяра, ще трябва да се използва знанието, постигнато чрез активното развитие на науката. Вярващият човек има своето интуитивно усещане и възприема Живота като Божие творение. Ако е искрено вярващ, той се отнася с благоговение към Бога, към Природата и всичко сътворено. Искрено вярващият човек възприема Идеята за Любовта към ближния, утвърждаването на Любовта като основа, върху която се гради културата на човешките взаимоотношения. Искрено вярващият човек е носителят на новото съзнание, защото е в състояние да възприеме и практически да приложи идеята за живот чрез Любов. Говоря за необремененото от догми човешко съзнание, за това съзнание, което възприема християнското учение не като система от ритуали, а като ясно изразено послание за утвърждаването на Любовта в човешките взаимоотношения.

Аз усърдно приканвам всеки от вас, който прочете тази лекция, да се замисли и да направи своето конкретно уточнение:  осъзнат или неосъзнат е неговият живот.

Осъзнат е този живот, който е изпълнен със стремеж към активно духовно развитие, а то изисква всичко това, за което говорих дотук.

Неосъзнат е животът на този човек, който възприема света като средата, в която той е единственото и най-значимо същество, като средата, в която той само търси и приема, без да даде нищо от себе си за другите.

Осъзнато отношение към съвременното развитие на Живота! Това е най-голямата необходимост, от която се нуждае човешкото общество. Няма как човечеството да докаже моралното си право на развитие и живот, ако самò не се погрижи за своето духовно-нравствено израстване.

СИЛАТА НА МИСЪЛТА

Всички хора, които търсят възможност да работят за своето духовно развитие, могат да намерят тази възможност при НАС – Учителите, Които разясняват непрекъснато Учението на Новата култура. Тази Нова култура е изградена, или по-правилно е да се каже – предстои да бъде изградена, върху основата на християнското учение. Защо точно християнското учение? Защото то влага в най-голяма степен истинското проявление на Любовта в Живота.

Любовта, за която се говори при НАС, не е просто някакво чувство, което създава определено настроение. Любовта, за която НИЕ говорим, е ПРОЯВЛЕНИЕ на НАШАТА ДУХОВНА СЪЩНОСТ. А това означава, че тя прониква в съзнанието и го ръководи. Когато имаш в съзнанието си, а не само в сърцето Любов, това вече е новата по-висока октава, която те поставя в положението на същество с нови вибрации на мисълта. Искам специално да отбележа, че всички хора, които търсят истинското, градивното отношение към живота, трябва да се потрудят да приемат себе си като част от самия живот. НИЕ, Учителите на НОВАТА КУЛТУРА, продължаваме да твърдим, че изобщо не би могло да се говори за Нова култура, ако хората продължават да приемат себе си като индивиди, които имат само свой собствен живот. Вашият живот е живот на съвременния човек от новото поколение хомо сапиенс. Това означава човек с нова организационна структура на своята мисъл. Казвам нова организационна структура на вашата мисъл и веднага искам да поясня, че става дума не само за мисловните способности на отделната личност, а за връзката, която тази личност прави със средата, в която живее. Това изисква, когато мислиш за себе си, да мислиш и за другите, и за всичко останало, което е в твоето полезрение. Дотам, докъдето може да стигне твоята мисъл, ти трябва да изпращаш частица от своята духовна сила и да влагаш в тази дейност само градивни идеи. Твоята духовна сила е необходима не само на тебе, но и на обществото.

Какво означава да имаш духовна сила? Това означава да си постигнал пълно разбиране за влиянието на Висшите Сили на Сътворението в човешкия живот, което предполага да приемеш Бога в съзнанието и сърцето си.

Като казвам, че вие сте хора с нова организационна структура на мисълта, имам предвид приоритетното подреждане на мислите, с които живеете. Но за да постигне приоритетно подреждане на своите мисли, човек трябва да има определена цел. Когато се стреми към целта, човек се учи да живее. Точно затова е нужно да има последователност и волеизява. Организационната структура на мисълта изисква не само приоритет, което налага анализ на действителността, но и подреждането на мислите в такъв ред, който да създава силна вибрационна вълна на мисловната дейност на човека.

Кога се постига силна вибрационна вълна? Когато мислите на човека имат за основа ясното и конкретно разбиране за целта на действие, а това създава целеустременост. Яснотата по въпросите на деня позволява на човека да изгражда такава мисловна структура, която може да използва потенциала на енергийната сила на мозъчната клетка. Когато мисълта не е смутена от напрежение или от негативно чувство, може да използва пълния енергиен капацитет на мозъчната клетка, което ѝ помага да търси и усвоява информация пълноценно. Така тя създава условие за промяна в съзнанието, защото чрез пълноценното усвояване на информация се създават трайните знания, които работят за формирането на интелектуалния потенциал на човешкото съзнание. А какво друго е основа на съзнанието, ако не е интелектуалният потенциал? Нали ти си това, което знаеш, което си научил през живота си и имаш способностите да го изявиш, да го приложиш в действията си. Организационната структура на мисълта е толкова по-устойчива и функционална, колкото повече мислите, с които живее човекът, имат потенциала на приложимостта. Това изисква от ума да работи с такъв род мисли, които могат да се материализират в живата действителност. От своя страна това налага подбор на градивни, конструктивни мисли. Не би трябвало в ума да се задържат мисли, които не се свързват с реалните условия на действителността.

Мили Мои приятели, разбирате ли, че сега вече Аз ви говоря за илюзията, което означава за онзи вид мисли, които отнемат на човека много енергия и време и понижават общата вибрационна вълна на човешката мисъл. Всяко нещо, което отнема време и енергия, без да води до конкретен конструктивен резултат, понижава способностите на ума за ползотворна работа в полза на съзнанието. И нещо повече, задържа развитието на човека. Такъв човек в крайна сметка се оказва лишен и от необходимата му духовна сила, защото не е успял да види в съзнанието си определена цел или реализуема идея.

Приятели Мои, не би трябвало да се плашите от сложността или от трудността на такъв начин на разсъждения, към какъвто ви подтиквам сега. Това не е нито сложна, нито скучна работа. Напротив! Става въпрос за изграждане на умения, които имат връзка с промяната на човешкото съзнание и оттам с идеята за повишаване способностите на вашия организъм за адаптация към новата енергийна среда, с която вече се работи в Пространството и Времето. Взаимодействието на новата енергийна среда с човешкия организъм има пряка връзка с Новата култура. Защо? Защото Новата култура се изгражда с ново мислене,  а мисленето е енергийно-информационно взаимодействие, което се осъществява в средата на човешката мозъчна клетка с участието на импулса на мозъчното вещество и в зависимост от степента на вибрация, която носи съответната мисъл. Когато мисълта идва отвън, т.е. като идея, която е възникнала в резултат на обстоятелства, тя има един вид вибрация, а когато възниква в ума на човека, т.е. когато е резултат от неговата пряка умствена дейност, има друга вибрация. Този факт оказва съществено влияние върху организационната структура на мисълта, защото, ако мисълта е сама, т.е. не е подкрепена с аргументи и чувства, тя не може да осъществи връзка с импулса на мозъчното вещество, защото нейната вибрация е слаба. Слаба е, защото липсва яснота и точност, няма целеустременост. Импулсът на мозъчното вещество не е нищо друго освен силата на мозъчното вещество, която се активира тогава, когато има дразнител. Негов най-точен дразнител е вибрацията на мисълта. Когато тя  е слаба, не може да се стигне до завършената форма на идеята, на която е носител мисълта. Защото всяка мисъл носи някаква идея, която трябва да бъде осъществена. Например ти си мислиш, че трябва до полееш цветето. Тази мисъл е носител на идеята да помогнеш на цветето да живее. Иначе защо ще го поливаш? Ако твоята мисъл е придружена от чувството на обич към това цвете, тя ще има по-силна вибрация, отколкото ако го поливаш с досада или действията ти са просто механични.

Сродните по своята идея мисли, които имат яснота, конкретност и целеустременост, изграждат по-силна вибрационна вълна. Нейната стойност е значително по-голяма, когато мислите са доброжелателни. Ето как стигаме до идеята повече хора да живеят със сродни положителни мисли, което означава в Пространството да навлезе нова градивна енергия. За съвремието е необходима сила на вибрационната вълна на човешката мисъл, за да може тя да се хармонизира с новата енергийна среда, в която живеете. Това означава изравняване на честотите на трептенията на двата вида енергии, което създава условията за градивно взаимодействие между тях. Така с най-голяма полза за обществото ще се прояви духовната сила,  духовната същност на съвременния човек.

КОЙ СЪМ АЗ И КАКВО ИСКАМ ОТ ЖИВОТА

Мнозинството от хората, които следят езотеричната информация, имат нагласата да тръгнат едва ли не в този ден и час някъде към друго измерение, което те възприемат като по-висше. Истина е, че има по-висши измерения от това, в което живеете вие, но как се стига до тях? Може ли човек, който в никаква степен не е постигнал ново, по-различно разбиране за себе си, за живота и за света изобщо, да бъде жител на нов свят, света от по-висшите измерения. Разбира се, всеки човек желае за себе си най-доброто, дотолкова, че понякога дори забравя и ближните си. Препоръчвам на всеки от вас, който ще прочете тази лекция, добре да си отговори на  въпроса: „Кой  съм аз и какво искам от живота?” Това е фундаментален въпрос, който определя бъдещето на всеки от вас. Да видим сега в какъв аспект.

Приятели Мои, първото и най-съществено знание – или нека да го наречем разбиране, – което всеки трябва да има за себе си, е дали той самият е свързан и по какъв начин с останалата част на света. Да. Точно така. Ти, който възприемаш себе си като човек, знаеш ли какво означава връзката на човешката личност с останалия свят? Изобщо знаеш ли, че съществува такава връзка? Знаеш ли как тя се изявява, дали е едностранна или двустранна, т.е. дали е само въпрос на желание от твоя страна, или съществува някаква предопределеност, според която ти си свързан с останалата част от света?

Необходимо е да знаете, че никой на този свят не се е родил и не се ражда само и единствено по свое желание. Той се е родил, защото е бил необходим на света и тази необходимост се предопределя от характерните особености на Мирозданието. Така както се подбират или в някаква степен взаимно се привличат различните елементи в природата, така както атомите и молекулите в строежа на едно вещество търсят себе си, за да има структура това вещество, така и вие, хората, като елементи на Сътворението сте съществена част от  строежа на Вселената. Вашите характерни особености се измерват със степента на проява на вложените у вас качества. Те са вложени в еднаква степен у всеки човек, но всеки от вас ги проявява според силата и начина, по който изявява желанието си за живот. Колкото по-голямо е желанието на един човек да бъде здрав, жизнен и да работи за Цялото, толкова повече неговите качества се изявяват.

В какво се състои изявата им? В проявлението на  съответната личност да бъде сръчен, остроумен, да изяви таланта, на който е носител, да бъде добросърдечен, благонравен  и т.н. Ако ти, който и да си, още в ранна детска възраст усетиш в себе си желание да бъдеш активен и продуктивен човек и поради различни причини не задържаш това желание, а дадеш път на своите способности да се изявят, още в ранна младост ще започнеш да получаваш отличните резултати на успяващия човек.

Искам да знаете, че всичко това, което казвам сега, има отношение към всеки от вас, за да може той със своите способности да приобщи себе си към Новия Свят. Новият Свят не е нещото, което в някакво, да речем, обозримо бъдеще ще дойде. Новият свят вече се установява в голяма степен и е необходимо само да имаш доброто желание, за да го видиш. Да имаш добро желание да видиш Новия Свят, означава и ти самият да работиш за неговото проявление. Това може да стане, само ако си готов на всеотдайност. Тази дума много ви плаши.

Какво значи да си всеотдаен? Това означава да използваш разумно времето, което ти е дадено за живот на тази планета, и да развиваш своите качества, без да жалиш труда си. Тези хора, които имат потребността да бъдат значими в обществото, с оглед на идеята за всеотдайност трябва да бъдат безкористни в приложения от тях труд. Да бъдеш всеотдаен, означава още и да обичаш хората. И тук стигаме пак до тежкия проблем за човеколюбието. Вие си мислите, че не е възможно да бъдат обичани всички хора. И в някаква степен имате право да мислите така. Но Аз искам да разберете, че когато ви говоря за човеколюбие, вие трябва да имате в съзнанието си идеята за Божествения принцип на Сътворението. Какъв е той? Казано е: Бог е Любов.

Първият, основният принцип на сътворението е Принципът на Любовта. Вие трябва да приемете, че на този свят не е създадено нищо, което да не е било и да не е обичано. С любов е създаден растителният свят, с любов е създаден минералният и животинският свят и човекът, в частност, и Космическото пространство – всичко, всичко е създадено с желанието да бъде полезно, да служи на Сътворението. Вие като съществена част от това Сътворение също сте създадени с любов и трябва да знаете, че е въпрос на желание от ваша страна, за да го разберете и да приемете истината, че вие обичате. Да! Вие неосъзнато обичате. Обичате себе си, обичате и другите, но само когато изпаднете в много трудно положение, бих го нарекъл дори животозастрашаващо, тогава сте способни да изявите тази ваша обич. Разбира се, най-напред към себе си. Но това се случва на тези от вас, които не са  съумели да развият чувството на човеколюбието, да го облагородят в условията на физическия свят. Има хора, които са готови да спасят човешки живот, без да се двоумят, рискувайки своя собствен живот.

Мили Мои приятели, вие имате пред себе си един изключително интересен период от развитието на Вселената. Вие вече сте в условията на съществени промени и трябва да се подготвите за още по-активно участие в създаването на Новия Свят. Голяма част от предстоящата съществена работа ще поемат идващите сега нови хора. Децата, които сега са на възраст между 3 и 6 години, ще бъдат най-активните участници и най-съществените носители на промяната. Ние  разчитаме много и на поколението, което сега е в активна трудова  възраст. Затова толкова много говорим. Има начини и средства вие, тези хора, които сега се чувстват млади и са действително в активна младежка възраст, и тези, които вече напредват във възрастта, заедно да бъдете участници в извършващите се промени. За целта трябва да ви е ясно, че това може да стане, само ако вие наистина си послужите със силите и енергията на Сътворението. Това означава да приемете себе си като същества, създадени, за да бъдат действителни участници в неговото развитие. Веднъж създадени, вие не може и не бива в никакъв случай да причислявате себе си към пасивните наблюдатели на случващото се. Така вие се превръщате в ненужен, дори излишен материал, които обременява планетата.

И така:  какво се случва и защо се случва? Защо вие сте необходими?

Това, което сега се случва, е продължение на започналото още от началото на Сътворението развитие. Важното е да знаете, че сега вече светът и Вселената навлизат в новия етап от това развитие, за който повече от всякога е необходимо и участието на хората. Това е така, защото сега вече се изменя не само структурата на материалните обекти като геофизика или като астрономическа реалност, а измененията съпътстват Съзнанието като елемент от Сътворението. Съзнанието, което сега е дадено на човека като разумно мислещо  същество, трябва да премине на следващия етап от своето развитие.  В това време всичко останало от Сътворението, което в някаква степен има зародило се съзнание, ще тръгне по стълбицата нагоре и всичко сътворено ще получи нова проява на своето съществуване. То ще се изявява като елемент на висшите форми на съществуване. Това означава, че и като структура, и като проявление  във всяко нещо от вече създаденото    ще настъпят нови възходящи промени и нова възможност за проявление. Всичко това се свързва с реалното предназначение на човешкото съществуване. А какво е то?

Реалното предназначение на човешкото съществуване, на този етап от развитието на Вселената, се свързва с активното участие на човешкия разум в усъвършенстването на сега работещото съзнание, и то дотолкова, че още в нивата на планетарния обхват, в който се намирате,  да можете да се интегрирате като част от цялостната система на Съзнание, която обгръща планетата. Целта е планетата Земя да бъде превърната в средище за активна трансформация на биологичното съзнание, за да може то като форма на Разум да се включи с придобития опит и знание в създаването на Новия Свят.

В резултат на активните еволюционни промени планетата създава вече усъвършенствания модел на своята ноосфера. Тя е висш етап от създадената и развиваща себе си биосфера. Ноосферата – сферата на разума, изостава в развитието си поради ред причини, за които сега е невъзможно да говорим. Важното е само да знаете, че основната и най-истинска причина за това изоставане е личното и засега неактивно отношение на човека към проблемите на еволюционните процеси. Вие все още разглеждате себе си като частен случай и не искате да разберете колко е необходимо вашето участие за съществуването и развитието на Сътворението. За да се постигне нова, качествена форма на съществуване и развитие на ноосферата, вие ще трябва да приемете разбирането, че вашите мисли и конкретната проява на вашето съзнание имат основно значение за нейното формиране. Отново напомням за електромагнитната основа на човешката мисъл. Със своя енергиен заряд тя е  основният строител на менталния пояс на планетата. Той е проява на енергийни, наситени с конкретна информация частици. Това е частицата на време-пространството, която се създава от човешката мисъл по подобие на Мисълта на Великото Съзнание. Всяка създадена мисъл едновременно с идеята, която носи, проектира времето и пространството, в което тя може да се осъществи. Всяка частица от мисълта има характера и проявлението на действена структура на Съзнанието и като такава  сама за себе си представлява активен източник на енергия и информация. Вие дори не можете да си представите с какъв огромен енергиен потенциал разполага вашето съзнание. Но по-важното е да разберете, че то е основната градивна сила, която е призвана да участва в еволюционните процеси първо на планетата и след това на Сътворението като цяло.

Вашата енергия  е енергия на растежа. Тя се включва като двигателна сила в процесите на видоизменение и формиране на планетата и космическото пространство, към което тя принадлежи, затова Ние непрекъснато ви напомняме за качеството на вашите мисли и ви говорим за значението на негативните и положителните мисли. Сътворението има нужда от вашата положителна мисъл.  И за да отговоря съвсем пряко на въпроса какво се случва и защо се случва, ще кажа, че сега е времето на неотложното участие на човешкия ум във формирането на сферата на разума, която обгръща планетата. Земята е нова планета. Изграждането на нейния ментален пояс – ноосферата, сферата на  разума, е въпрос на време, което не бива повече да закъснява. Има и друга тревожна страна. Със създадената и излъчена негативна енергия вие заплашвате в някаква степен нормалното съществуване на вече изградената биосфера. Има опасност създаденото да бъде разрушено. Всичко това, за което говоря в тази лекция, се свързва с промените, които се извършват в цялата Вселена. 2012-а година се приема като преломен момент в съществуването на живота на вашата планета – в голяма степен точно и поради тези причини, които изтъквам сега. Вие трябва да оздравите и укрепите своето съзнание, с което ще постигнете промени и в Съзнанието на планетата. Вашата положителна благородна мисъл създава бъдещия живот и затова е крайно необходимо тя да бъде изпълнена с градивни и жизнерадостни идеи. Ето защо трябва всеки от вас да си отговори на въпроса: „Кой съм аз и какво искам от живота?”  Когато си наясно със себе си, ти си продуктивна, и то положително продуктивна личност. Така се превръщаш и в част от разумната същност на планетата. Имайте това разбиране, за да бъдете светли и конструктивни личности.

Надявам се на искрено отношение към поставения от Мен проблем!

ЗА ВЪЗНЕСЕНИЕТО И НОВОТО ОБЩЕСТВО

Хората, които споделят идеята за  братство и равенство, или това е идеята за социална справедливост, много добре биха разбрали едно конкретно обръщение към човечеството за братски отношения. Нещо повече, те биха създали и възможности за проявление на братските отношения в общуването на хората. Но колко са тези хора? Предлагам ви да си дадете сметка на този етап от развитието на човечеството – вече в 21-ви век – в каква степен и изобщо доколко се проявяват в ежедневието ви  добросърдечието, доброжелателността и добронамереността. Искам също да знаете, че сега, когато толкова усилено се говори, че човечеството е навлязло или навлиза в нова епоха, без нравствено обновено съзнание е абсолютно безпредметно да се надявате на някакви радикални промени, които ще преобразят живота ви. Как може изобщо да се говори за 2012 година, и то вече във втората ѝ половина, като за ново начало?! Та нима е възможно с крехките постижения в областта на духовността вие да преминете на ново ниво от своя живот? Говорите за нови измерения! Та нали новото измерение, за да стане факт, е необходимо  да бъде отработено! Как, като човечеството е затънало в проблеми, породени от социално неравенство и повсеместен тероризъм? И при всичко това вие се надявате на възнесение, че и дата сте му сложили!!! Що за въпрос е този, който се среща напоследък: „Ще можем ли всички да се възнесем?”

Мили Мои приятели! 21.12.2012 г. не е портал към нови светове. 21.12.2012 г. е датата,  която предхожда деня на зимното слънцестоене, и толкова. Излишно е сега, когато дори вече е преминала втората половина на тази толкова дискутирана година, да се създават някакви мистични представи за промяна. Истинската,  съществената промяна, която Създателят иска от вас, е свързана с вашата нравственост. Без духовно-нравствено обновяване на човешкото съзнание, разберете го това, не е възможно да се постигне нищо ново. Няма как да се създаде нова реалност, след като на практика няма нови хора. Чистотата и светостта на Божия Промисъл за живот във Вселената вече са опошлени с различните и толкова причудливи притурки за нови светове. С вашата човешка фантазия създадохте възможно най-мрачната картина на вероятен Апокалипсис, без да си давате сметка за вашия дял в неговото сътворяване. Земетресения и изригване на вулкани е имало винаги, ще има и занапред. Те са част от физиологията на Земята, ако изобщо можете да разберете какво казвам. Ще се опитам да поясня, че чрез тези прояви, които вие наричате катаклизми, Земята диша или се освобождава от излишния си багаж. Вие имате една „изключителна заслуга” в това отношение – тежкия емоционален товар, който трупате върху нейната аура. Това са негативните мисли и чувства, които задържат чистите вълни на енергията на Божията Любов, която засилено изпращаме към вашата планета.

Мили Мои приятели,  моля за вашата съсредоточена и концентрирана мисъл в следващите дни и месеци! Това, което вие наричате Промяна във Времето и Пространството, не е нищо друго освен активен творчески процес, в който участва всяка разумна същност на Сътворението. Вие също – осъзнавате или не – участвате, всеки според нивото на своето съзнание, в този процес. Затова е важно да имате необходимото разбиране и конкретни знания, свързани с извършващите се промени. За съжаление вашият интерес е твърде ограничен. Дори и сега, когато почти навсякъде по света има напълно нормални условия за всеки желаещ да се развива и обучава  в различните форми за духовна работа, дори и сега мнозинството от хората не се интересуват от възможностите за духовно развитие. Изобщо духовното развитие на отделната личност не стои на преден план за мнозинството. И все пак има хора, които работят в тази насока, но те са твърде малко, за да създадат основния фон на така необходимата промяна. Тя се извършва на ментално ниво, защото е свързана със Замисъла на Създателя, с Неговия Промисъл за Живота на тази планета. Всички Висши светли Същества са включени  в помощ на човечеството, защото се работи преди всичко с вашето съзнание, с вашия ум и способността ви да мислите и разсъждавате. Във всички Мои участия дотук чрез лекциите, които съм диктувал, Аз съм ви призовавал към любов и живот чрез любов, за да може чрез изключителната сила на тази енергия вие да промените вибрациите на вашата духовна същност и да преминете на ново ниво от нейното проявление, като впрегнете на работа целия ваш интелектуален потенциал.

Ние от Великото Бяло Братство сме ви говорили, че цел на еволюционните промени е създаването на Нов Свят, на Нов Живот. И, ето, сега съвсем конкретно ще ви кажа, че основната цел на еволюцията на Живота е създаване на общество на Висшата Справедливост. Това означава хората дотолкова да променят своето отношение към себе си и Живота, че да приемат Любовта като основа за създаване на справедлив обществен строй. Разбирате ли за какво говоря? Говоря за пълна промяна на обществено-икономическите и социални условия за живот, който сте създали сега. От само себе си се разбира, че на преден план идва основната промяна на морално-нравствената среда, която сега сте установили, и след това ще настъпят и останалите необходими промени. И тъй като с особено мистичен тон някои „просветени” говорят за кулминация на Прехода, за изключителни сътресения от рода на катаклизми и прочие унищожаващи планетата явления, Аз ще отговоря на въпроса:

Защо 2012 година е специална?

Защото  това е времето, което поставя на преден план проблема за социалното неравенство между хората.  Аз давам това обяснение и съм убеден, че то е най-правилният и най-верен отговор. Не мислете, че не са Ми известни теориите за края на трите космически цикъла или теорията за следствието от промяната в положението на някои планети. Тези промени, обаче, вас не ви засягат, защото те са промени, които не застрашават живота като цяло. Те имат отношение към вашия живот дотолкова, доколкото биха го усложнили в някаква степен чрез промени в климата и някои извънредни ситуации, съпътстващи природните бедствия. Но това е резултат, който изисква повече воля, повече търпение, повече смелост, повече вяра в собствените сили и Силите на Сътворението, повече любов към Живота – все в повече от това, което сега липсва.

Какво представлява Новата Епоха?

Това е също въпрос, който често се дискутира и около който има какви ли не интерпретации. За всеки здравомислещ човек е ясно, че след като говорим за промяна на човешкото съзнание в посока на висока нравственост, следствието от това би било създаване на високонравствено, благородно общество, което означава, че новата епоха за човечеството ще бъде епоха на любов и справедливост в човешките отношения. Това е така лелеяната Светла Епоха на Новия Живот. Но тя ще настъпи, ако съумеете да изградите общество на висшата справедливост. В противен случай ще се задълбочават кризите в обществото и ще се стигне до ожесточени военни конфликти. И тъй като в сега съществуващата наука няма необходимият морал, са създадени оръжия, които избирателно могат да унищожават определени етноси. Ето това е страшното, което може да настъпи. То не е предвидено в Божия Промисъл, това е линията, която вие очертавате и вие създавате, а с нея  възможността за самоунищожение на голяма част от човечеството. Ние не можем да ви спрем, защото това е вашата воля, това е „развитието”, което вие избирате или окончателно ще изберете. Това, което ние правим сега, е да ви съветваме и да ви изпращаме необходимите напътствия за преодоляване на моралния упадък, който застрашава бъдещето ви.

Какво представлява Възнесението?

Мили Мои приятели, мислите ли, че ако не притежавах изключителната морална и нравствена чистота, бих могъл да постигна  Възкресение?  Не е по-различен и въпросът за Възнесението. За да постигне Възнесение едно човешко същество, то трябва преди това да е създало свой кристално чист образ. Това човешко същество би трябвало да се е изменило до неузнаваемост съобразно сегашната си визия. Тялото да е приело структурни изменения, а духът да е постигнал изключително високи вибрации, които да имат нова честота и нова форма, за да могат да обгърнат тялото със силата на новосъздадената енергия. С плътността, която сега имат вашите тела, изпълнени с отпадъците и токсичността от съвременното хранене, те не са пригодни за дематериализиране. Възнесението е преминаване на човешката духовна и физическа същност в единна, хомогенна цялост на нивата на висшата вибрация на новоизграденото съзнание за преход в следващо измерение. Новоизграденото съзнание е „моторът”, който ще движи колата.  Без енергия няма движение. Разберете го това и си обяснете, че без да сте създали необходимата висока честота на вибрационно състояние на вашето съзнание, няма как до получите необходимата ви енергия за по-задълбочени промени на организма ви и за преход в следващо измерение. Възнесението е акт, който се предшества от продължителна, упорита и последователна духовна работа. Новите светове, за които мечтаете, имат нужда от светли същества, постигнали високо нравствено състояние на духа. Само кристално чистият дух може да постигне Възнесение. Ето защо вече години наред ние говорим за необходимостта от духовен живот. Подготовката за Възнесение е процес, който се извършва с много старание и прилежност от изключително малко хора на планетата. Те имат и съответната духовна нагласа и разбиране за това, което трябва да се случи.

Сега вече, след казаното дотук, трябва да се даде отговор и на въпроса за  бъдещето на човечеството. Мнозинството от хората живеят с мисълта, че предстоят големи промени, и се интересуват какво бъдеще очаква човечеството след тези промени.  Всъщност всичко, което се случва,  е в сферата на социално-икономическите, финансови и политически отношения. Промените, които могат да настъпят, засягат преди всичко организацията на живота, възможностите за създаване на ново общество и успоредно с това радикална промяна в отношението между човека и планетата като геостратегическо и геополитическо средище за живот. Вие сте свидетели колко активно и в каква степен вече хората започват да търсят промени по отношение на социалната справедливост. Съществува и голяма нужда от реформиране на политическата система, икономическите отношения, бизнес-средата, която сега е на ход. Всичко това вече поражда изключителното недоволство на хората. Вие виждате движението „Окупирай Уолстрийт” в Щатите, движението в Русия „Марш на милионите”, социалните недоволства  по отношение на разпределение на благата в различни европейски страни, и то страни с водеща доскоро икономика. Всичко това е резултат от промененото отношение на човека към себе си, към своя труд и възможностите за по-разумен живот – живот, чиято основна цел вече не е само   печалбата.

Не искам да крия, че това са инициативи, в голяма степен вдъхновени и от нашите напътствия. Нашите напътствия не са само написаното слово, но те се съдържат и в силно променената енергийно-информационна среда на планетата. Атмосферата е „напоена” със съдържанието на Нашите мисли и Пожелание за вашата промяна. Тези от вас, които имат съответната готовност, могат да приемат нашите послания интуитивно и да се  ръководят от тях. Ние сме направили възможното, за да може всеки човек, който е постигнал що-годе някакво ниво на нравственост, да може да приема и използва информацията, която ние изпращаме. Така че бъдещето на човечеството е бъдеще на изключително силна  активност на човешкото съзнание за овладяване на всички досегашни пропуски в своето развитие и създаването на нова духовна среда. Тази нова духовна среда ще може да послужи за  създаването на високо  нравствено общество, общество на висша справедливост. Така ще бъде изпълнен Промисълът на Създателя за Живот на планетата и тогава няма да има нужда от Възнесение, защото Земята ще бъде място за живот на високо еволюирали човешки същества.

ЗА ВАШАТА ИНИЦИАТИВНОСТ

Мили Мои приятели, чрез тази поредна лекция искам да ви подсетя за една недостатъчно използвана от вас възможност, която в голяма степен може да промени живота ви. Това е вашата инициативност. Добре е да си давате сметка, че инициативността определя  активността. Ако вие имате инициативата да създадете нещо, би трябвало да проявите активност, за да може вашата инициатива да се превърне в реалност. Активността на вашата мисъл има пряка връзка с инициативата, и обратно. Впрочем  и двете са резултат от способността ви да разсъждавате и от необходимостта ви да живеете пълноценно.

Аз зная, че  всяка  инициатива е резултат от желанието на човека да създаде нещо ново, но също така съм наясно, че инициативата е и изява на будното съзнание. Там, където съзнанието на човека търси възможност за творческа дейност, точно там се раждат инициативите.

Какво е инициативността? Тя е предприемчивост, размах по отношение на конкретна идея, начинание, което се родее с вдъхновението. Сега повече от всякога на вас ви е необходима предприемчивост. Времето изисква от вас новаторски идеи и стремеж да включвате в ежедневната си работа нови инициативи.

За съжаление истинската, съществената ваша  предприемчивост отсъства от живота ви. Казвам го с тревога и макар че това не е упрек, вие би трябвало да преразгледате отношението си към живота, който водите сега. Изисква го застоят, в който се намирате вече години наред както в духовния живот, така и във всичко останало, което произтича точно от нивото на неговото проявление. Конкретен пример в това отношение може да бъде световната икономика. Икономическото развитие, с малки изключения, е в застой, а в тези държави, където то бележи ръст, не е правилно обвързано със социалната страна на живота, т.е. то е само икономическо,  не е социално-икономическо развитие. И точно този факт е препъни камъкът за създаването на справедливо човешко общество. Недоволството на населението на планетата от несправедливото разпределение на благата расте и на пръв поглед това изглежда съвсем основателно. Но не е ли редно точно тези, които са недоволни, да проявят предприемчивост не само във връзка с недоволството си? Масата народ живее в очакване управляващите да създадат по-добри условия за живот. Липсва инициативността на отделния гражданин, на отделния човек. А би могло всеки в някаква степен да бъде откривател и инициатор  за промяна на сегашния начин на живот. Това не означава колкото хора, толкова и идеи.

Това, което имам предвид, е свързано със способността на хората да се обединяват около конкретна идея и да работят заедно за нейното осъществяване. Инициативността да се проявява в хода на осъществяването на идеята. Но тук възниква един ключов проблем: липсата на вездесъща Идея за осмислянето на предприемчивостта на хората. Каква може да бъде тази Идея?  Подсказва я всичко, което се нарича Живот. Животът на планетата е проява на Замисъла на Създателя и следва своя абсолютно твърда и неотменна логика. Чрез Живота се проявява инициативността и творческата активност както на Великото Съзнание, така и на човешкото съзнание. Творческата активност на Създателя, Който като Велико Съзнание е създал Промисъла за развитие на Живота, предвижда наред с всички останали промени и промяна в устройството и функциите на човешкото общество. За усъвършенстването на обществото трябва да се погрижат  неговите членове – тези, без които то няма как да съществува.

Ние от Йерархията на Светлината правим всичко възможно, за да ви помогнем да преосмислите своя начин на живот и преди всичко отношението, което имате към самите себе си и към всичко останало. След това, което вие показвате като съзнание и конкретно поведение, от само себе си се налага изводът, че вездесъщата Идея, която може да ви обедини и да организира в една конкретна посока вашето мислене, което означава вашата инициативност, е Идеята за създаване на нова култура в отношението ви към живата реалност.

Кои са компонентите на живата реалност? Това е вашето лично присъствие на планетата, това е вашата проява като същества, създадени с разум, и, разбира се, обективно съществуващият свят, изграден от Твореца като основа на Живота. Водата, въздухът, Земята и Слънцето – всичко това е необходимо условие, за да има Живот, и е абсолютен залог за неговата еволюция. Компонентите на живата реалност, чрез своята активност, създават еволюционните процеси, които са Цел на Промисъла за Живот. И тъй като вашето лично присъствие на планетата е фактор, определящ изначалното развитие на Живота, вие ще трябва да имате като основна идея за своята инициативност осъзнатата и пряка работа за изграждането на нова култура в отношението ви към живата реалност. Вашата инициативност, която включва в себе си и активността на мисълта ви, би трябвало да се проявява в непрекъсната предприемчивост за създаването на конкретни позиции върху основата на нова култура. По този начин вие ще допълвате, видоизменяте, ще съграждате живата реалност.

Кои са компонентите на новата култура? Това са основните направления, които произтичат от осъзнатото разбиране на  пет фундаментално определящи Живота добродетели: човеколюбие, благородство, благоразумие, добродушие и достойнство. Ако се постараете да усвоите знанието, което могат да ви дадат те, няма да изоставате от извършващите се промени във Времето и Пространството.

Промените, за които се говори толкова усилено напоследък, са резултат от напълно естествения ход в развитието на Сътворението. Сътворението се проявява чрез Времето и Пространството. Времето е резултат от съществуването на Идея за развитие: щом има Идея, ще има и Време; а Пространството е резултат от осъществяването на Идеята. Разберете ме добре: самото създаване на Идея създава успоредно на себе си и Времето. Без определена цел, т.е. ако отсъства необходимото желание и разбиране, няма как да си отворите път нататък, което означава няма как да получите Време. Вие самите определяте продължителността на възможностите във вашия живот. Ако съзнанието ви е изпразнено от съдържание, ако вие нямате своя конкретна цел или ако вашата цел обслужва само лично вас, вие ограничавате времето на вашия живот и       възможностите да създавате и да се утвърждавате в пространството. Самото осъществяване на Идеята за Живот изгражда Пространството, т.е. реалността, която създавате. Така е и с Великото Съзнание. Но тук същественото отличие се състои във абсолютната взаимообвързаност за изпълнението на Неговата Идея, на Неговия Промисъл за Живот с вашето конкретно отношение към тази Идея. Без вашето лично участие в Програмата, която предвижда единната цялост на обновяването и развитието на Живота, няма как да бъде постигнато това обновяване.

Сами си обяснете: възможно ли е да си ушиеш ново палто от изтъркан, стар плат? Не може да се получи нищо качествено по този начин. И точно поради тази причина, която стои в основата на обновяването на живота, е необходима вашата инициативност. Вашата лична предприемчивост би трябвало да е насочена към вас самите и чрез вас към обновяване на обществото. Всеки от вас принадлежи към определен колектив, пък бил той дори и малката семейна общност. Съзнанието на всеки от вас представлява частица от колективното съзнание на обществото. На ментално ниво вие, конкретно вашата мисъл, е градивният материал, който взема пряко участие в създаването на  Духа на колективното  съзнание. При положение че осъзнаете необходимостта от вездесъща градивна Идея, вие можете да положите основите на Новия Живот. Тази Идея Аз я виждам в конкретното разбиране на ролята на новата култура в отношението ви към живата реалност. Ето къде могат да се раждат вашите нови инициативи и да се прояви вашата предприемчивост, така че да има размах в начинанието ви. То да  бъде съграждаща деятелност, която да отключва вложените в духовната ви същност съзидателни сили.

Искам да ви запозная в тази лекция  и с още нещо, което сега е важно да знаете.

Промените, които  активно се извършват през последните години на планетата, вече са достигнали конкретните нива на вашата ментална същност. На ниво човешко съзнание вие можете да се свържете с действащата Енергия на Промяната, която по същество представлява енергийно-информационна същност – носител на завишени вибрации поради новото съдържание на внедрената в нея информация. Като ви казвам „можете да се свържете”, разбирайте не препоръка от Моя страна, а съвет поради изключителната необходимост изпратената към планетата Енергия да бъде усвоена и оползотворена от вас. Неоползотворената  Енергия остава свободна в Пространството и тъй като  нейната съграждаща способност се изявява като непрекъснат процес, подчинен на Промисъла на Твореца за преобразяване на Пространството, тя въздейства върху вашите енергийни тела с цялата сила на внедрената в нея активност.

За да Ме разберете по-добре, ще ви дам един прост пример. Вие сте зад волана на вашата кола и за да се движи тя, непрекъснато ѝ подавате някакво гориво. Ако двигателят усвоява равномерно количеството гориво, което му подавате, колата ще се движи правилно, но ако двигателят поради някаква причина не може да използва подаденото му гориво, колата, както казвате вие, ще се „задави”, ще блокира и няма да може да се движи.  Същото нещо се получава и с вашето отношение към Енергията на Промяната. Ако вие сте с отворено съзнание към  Идеята за създаване на нова култура в отношението ви към живата реалност, ще можете да възприемате и усвоявате енергийните вибрации на Промяната. Чрез вашата инициативност и конкретна предприемчивост ще влезете в синхрон с Промисъла на Твореца и ще се приобщите  към съграждащите Сили на Съвремието. Между вас, т.е. между вашето съзнание и Великото Съзнание, на високо вибрационно ниво ще се извършва взаимообмен на Мисли и Идеи, които ще съдействат за установяването на новата същност на Живата Реалност. Или, ако използвам вече известната ви фраза, ще кажа, че вие ще бъдете сътворци  в създаването на Новия Живот.

Мили Мои приятели, на сегашното ниво, на което се проявява вашето съзнание, вие не можете да използвате и оползотворявате Енергията на Промяната. Липсата на инициативност ви лишава от пряко участие в извършващите се Промени и върху вас се струпва целият енергийно-информационен товар на Великата Идея за Еволюцията на Живота. Това е и причината вашето съзнание, вашият организъм да блокират и вие  да се чувствате изморени, отпаднали и в голяма степен равнодушни към случващото се около вас. Този факт се потвърждава от зачестяващите и все по-озадачаващите ви случаи на неизяснени медицински диагнози по отношение на високото кръвно налягане и други заболявания, свързани с вашата нервна система. Озадачаващи за вас са и странните промени в климата на планетата, но вие все още не можете да разберете колко пряка е връзката на вашето отношение към това, което се случва, с еволюционните процеси на  планетата.

Надявам се с тази лекция да съм предизвикал във вашите умове размисъл по въпроса за необходимостта от инициативност и предприемчивост в живота ви.

Приятели, за да създадете нова култура в отношението ви към живата реалност, ще трябва да приемете Идеята за добродетелност и доброжелателство във всяка ваша мисъл, във всяко ваше чувство и действие. И ето че пак стигаме до голямата потребност от задълбочена духовна работа на човешкото съзнание. Това е пътят. И ако съм казал преди време „Аз съм Пътят, Истината и Животът”, то е, защото съм разбирал пределно ясно, че само Любовта, Мъдростта и Истината, вложени в Божието Слово, са вашите най-добри Съветници по трудния път към извисяването на Духа.

СЪЩЕСТВЕН ДЯЛ ОТ ВАШАТА ПОДГОТОВКА

Приятели, лекцията, която искам днес да ви предложа, засяга конкретен дял, свързан с вашата подготовка  за успешното ви навлизане в нивата на по-високите вибрации, а това означава вашето успешно, пълноценно навлизане в следващото  измерение от съществуването на Живота на планетата.

Най-напред няколко думи за вибрациите като възможност за промяна в структурата и формата на всичко съществуващо.

Вибрациите са вид трептения, които са присъщи на всяка елементарна частица, а това означава и на всичко видимо и невидимо. Защото, макар и да не виждате газовете, които изпълват пространството, те съществуват и имат пряко участие в неговата активност. Вибрациите са резултат от активността на  всяка частица и носител на  промените, които настъпват в структурата на сътвореното. Всичко сътворено се проявява чрез определено движение.  Като говорим за сътвореното, трябва да имате предвид не само това, което виждате, но и това, което усещате, независимо че не го виждате. Чувствата, например, са нещо, което усещате,  и макар че не ги виждате, вие трябва да сте сигурни, че и те имат свои вибрации, така както и всяка ваша мисъл. Дори вибрациите на мислите и чувствата имат също толкова голямо значение за промените във Времето и Пространството, колкото и всичко останало.  На тях е присъщо активно движение,  чрез което  те проявяват своята водеща роля  за Промените.

Задължителното, което трябва да се знае и да се разбира от всеки човек, е присъствието на първична съзидателна сила във всяка частица, а това е първопричината за нейното трептене. Информацията, която получава всяка частица чрез енергийното присъствие на Мисълта на Твореца, определя нейната конкретна роля, за да може да се прояви съзидателната сила. Самото наличие на съзидателна сила създава възможностите на градивните процеси, т.е. наличието на съзидателна сила означава съграждане, означава творчески процес. Това като знае, всеки ще може да си обясни, че вибрациите стоят в основата на създаването на структурата, формите и вида на Съществуващото. Оттук и вашето лично разбиране за ролята на вибрациите по отношение на духовното ви  развитие.

Конкретният съществен дял от вашата подготовка, който имам предвид в тази лекция, се свързва с умението ви да създавате и контролирате своите мисли и чувства. Уверявам ви, че това е процес, напълно управляем от вашия ум. Съдържанието, което означава качеството и стойността на вашите мисли, зависи от желанието ви да се проявявате по един или друг начин. Ако вашето желание стои неотклонно в посока добротворство, мислите, които вие ще създавате, ще имат положителна нагласа и ще спомагат за вашето интегриране в средата на Светлите Същества, ще спомагат и за пълноценното усвояване на стимулиращата градивна енергия, която се излъчва в тази среда. Резултатът от това ще бъде ведрото чувство, което ще изпълва съзнанието ви, а то пък ще допринася за по-лекото и пълноценно участие от ваша страна във всяко от начинанията, към които посягате.

Стимулиращата градивна енергия, която се излъчва в средата на Светлите Същества, е енергия на добротворството и затова тя служи като вдъхновение и незаменим подтик към новаторство, оригиналност и последователност в изпълнение на започнатата инициатива.

С това обяснение искам да ви кажа, че когато вие  се самоопределите в конкретната пожелана от вас посока, ще определите и нивото на вибрация, от което нататък ще тръгне изпълнението на всяка ваша инициатива.  Колкото повече осъзнавате истинската стойност на конкретното желание, което ви ръководи, толкова по-ясно ще възприемате импулсите на окръжаващата ви среда и толкова повече ще завишавате честотата на вибрациите, чрез които вашата духовна същност създава, твори и проявява своите заложби.

Същественото, което ви предлагам да приемете като най-неотложна задача, е свързано с разбирането за самоопределението, което всеки от вас прави или ще направи. Самоопределението, на което сте способни, ще ви приобщи към една от двете основни нравствени категории Добро и Зло. Това не е нова информация за вас, но Аз я припомням в тази лекция, защото това е ключовият момент, който ще ви подтикне към нивата на високите вибрации или ще ви завлече в потока на разрушителните сили.

Приятели Мои, при вас вече няколко години идва информация, която има за цел да ви подготви за възприемането на ново отношение към самите себе си и към света. Новото отношение се свързва с ново мислене, което ще рече и ново съзнание. Знаете, че всичко това е необходимо, за да може да се създаде високоблагороден живот на човешкото общество, а това е съчетано с изпълнението на Промисъла на Създателя за установяването на Любовта като основно правило в създаването на вашите взаимоотношения.  Любовта е незаменимата стойностна Сила, незаменимата стойностна Енергия, която единствена може да промени вашето съзнание и духовната ви същност така, че те да възприемат вибрациите на високочестотните измерения, в които може да навлезе само ТЯ. А това е Светът на високоблагородните, Светли Същества, към които сте призвани да се приобщите и вие.

Това обяснява всичкия труд, който Ние от Йерархията на Светлината влагаме в усилието си да ви помогнем да преодолеете затрудненията на Преходното Време. То е Преходно, защото според Великия Промисъл на Създателя ви е необходимо пълноценно осъзнаване на смисъла на извършващите се еволюционни процеси.  Без осъзнаване същността на ставащото вие не можете да бъдете част от тези процеси, част от Великите Промени на съвремието. Точно осъзнаването на тази истина е най-същественият дял от необходимата ви задълбочена духовна работа. Чрез осъзнатото отношение към Промисъла на Създателя ще измените напълно качеството, съдържанието, стойността на вашето мислене, а това означава завишени вибрации на вашата духовна същност – дотолкова, доколкото ви е необходимо, за да си отворите вратите на Новия Свят.

ВРЪЗКАТА С ВЕЛИКИТЕ СВЕТЛИ СЪЩЕСТВА

Приятели Мои, искам да ви посоча чрез тази лекция една редовно допускана грешка или ако искате, наречете го пропуск. Пропуск, който вие не забелязвате поради инерцията, която ви движи във вашето ежедневие. Става  въпрос за  установяване на вашата връзка с Великите Светли Същества.

Кои са Великите Светли Същества? Това са онези пратеници на Бога  Абсолют, Които са най-близки помощници на Създателя. Бързам веднага да поясня това изречение. В други лекции ви е обяснявано, но конкретно за целта на тази лекция ще трябва да припомня и в някаква степен да уточня информацията.

Богът Абсолют е Създател на Вселената, на Живота, на всичко, което може да се нарече Сътворение като Идея. Той създава Великата Идея за Живот на Сътворението. В този смисъл Той стои над всичко и над всички, защото всичкото и всичките са  плод на Неговата Мисъл, плод са на изявената Негова Идея за Сътворението, включително и Аз. Той чрез силата на Своя Дух създава Бог Отец като прекия изпълнител на Неговата воля, създава Мен като Словото, чрез което работи и се изявява самият Той, създава и Великите Светли Същества, които са първи помощници на Бог Отец.

Забележете, че казвам: Той чрез силата на Своя Дух създава… Това е Светият Дух, истинното проявление на Абсолюта. Така както вие като разумни същества не можете да се проявите без вашата мисъл, без идеята за каквото и да било начинание, така и Той не може да се прояви без пряката изява на Своя Дух. Не беше много отдавна, когато обяснявах в друга лекция, че Сътворението е постигнато чрез прякото участие на  Съзидателната Сила. Частица от Съзидателната Сила е вложена във всичко Съществуващо, а това означава частица от Духа Божий, Който е Идея и Мисъл на Абсолюта, Негова енергийно-информационна Същност, проявена и проявяваща се като Съзидателната Сила.

Необходимо е и още едно пояснение. Кой е Бог Отец? Той е Строителят на Живота, Строителят на Сътворението, в този смисъл Той е Създателят. Той е Изпълнител на Волята на Абсолюта с най-голямо участие на Своята творческа проява. Вселената и всичко в нея има своя вид и качествено организиран Живот в резултат на Неговата деятелност. Той е Бог Отец за хората, защото е техен Създател, но Неговата творческа дейност е подчинена на Волята, подчинена е на Идеята на Абсолюта. Сам Той е Създаден от Абсолюта, за да бъде Проявление на Волята Му. Така Ние – Бог Абсолют, Бог Отец и Аз – сме едно Цяло, Една Машина (съжалявам за грубото уточнение, но то е необходимо), Която може да съществува благодарение и само на Духа Божий, Светия Дух. В рамките на физическият свят Бог Абсолют присъства, или по-точно Бог Абсолют е познат като Светия Дух, и затова вие казвате Бог Отец, Бог Син и Светият Дух. Това, което стои над всички и всичко, е Светият Дух. Той няма как да бъде отделен от Абсолюта, Той Е Неговата Същност, Неговото най-първо Проявление. В този смисъл вашето разбиране за Светата Троица трябва да бъде изразено като напълно осъзнато от вас възприемане на Бога Абсолют чрез Неговите ТРИ СЪЩНОСТИ: Светия Дух, Бог Отец и Бог Син. Той Е всичко това и чрез Него Е постигнато Сътворението.

Сега вече можем да говорим за Великите Светли Същества – кои са Те и каква е Тяхната роля във вашия живот?

Великите Светли Същества са Създадени като Архангели, Власти, Престоли и т.н.  Вие най-общо ги възприемате като ангели. Всеки от тях е създаден, за да бъде пряк помощник на Абсолюта в изпълнението на Неговия Промисъл за Живот във Вселената. Те вземат участие във всичко, което се случва не само тук,  на вашата планета, но и в цялата Вселена. Затова са и многобройна Армия от Велики Светли Същества, защото се грижат за въдворяване в живота на Чистите Божии Мисли. За тази Цел те служат на Създателя, като се стремят да установят връзка с вас, за да ви помагат във вашето духовно осъзнаване и израстване. Те са най-прекият път между вас и Бога, защото като Негови първи помощници Те са взаимно свързани с Бог Отец, Бог Син и Светия Дух. Те работят, като осъществяват ежедневна и определено профилирана връзка с хората. Профилирана, защото всеки има свое направление, за което отговаря, и всеки от тях работи с хората съобразно тяхното (на хората) ниво на съзнание. Ти, който и да си, можеш да установиш връзка само с онзи клас помощници на Бога, които отговарят за хората с твоето ниво на съзнание. Когато ти успееш да повишиш вибрационното ниво на своето съзнание, което означава, когато успееш да постигнеш напредък в духовното си развитие, тогава Тези, с които си работил до този момент, ще те свържат със своите по-висшестоящи братя.

Всички Светли Същества са Велики, защото проявяват по най-съвършения начин Божията Любов и Мъдрост и защото служат напълно безрезервно на Божията Истина. Те в Своята дейност имат само един ориентир – Божията Любов, и само Те досега са успели в Света на Своето Съществуване да  въдворят Мъдрост и Истина чрез Божията Любов. На вас ви предстои да постигнете точно това: да въдворите в своя живот Мъдрост и Истина чрез Божията Любов. Ако добре Ме разбирате, това означава да успеете да създадете първо у себе си отношение към Истината, като осъзнаете  същностното значение на добродетелта Справедливост. Това изисква да я приемете като Правдата, за която ви говори вашият Учител Беинса Дуно. В Своите беседи Той говори много често за Правдата, но вие все още не разбирате смисъла на тази дума. Правдата е истината на Сърцето, Справедливостта е истината на Съзнанието. И в единия, и в другия случай говорим за Истината, но в двата случая тя се проявява по два различни начина.

Когато трябва да установи Истината, Сърцето винаги допуска в някаква степен компромис. Сърцето може и да отстъпи, да  направи прошка, да преотстъпи позицията си в името на Любовта – за да не Я загуби, за да Я запази, което означава, че сърцето винаги има у себе си в някаква степен страх, че може да загуби Любовта, и се стреми винаги да я съхранява. Затова Правдата носи Истината на Сърцето. Правдата е омекотената сила на Истината, а тя е омекотена, за да може човекът да се приучи да работи с Нея, да работи с Истината.

Когато трябва да установи Истината, Съзнанието я приема като твърдото основание на Разума. Разумът е проявената възможност на Ума да анализира и съпоставя безкористно и безкомпромисно фактите от живата реалност. Когато една Истина достигне до съзнанието, това означава, че тя е преминала висшата оценка на Разума, Разумът е преценил, че тя носи най-точната информация, че тази истина с точността на своята информация се намира най-близо до Божията заръка за установяване на Справедливост. Тук вече няма компромиси за сметка на точността на фактите, които определят Истината. Те се предават и възприемат в своята пълна автентичност. И точно чрез проявата на пълната автентичност на всички обстоятелства, явления или, най-общо казано, факти се проявява Любовта – Божията Любов. Тя е всеобхватна, еднакво се интересува от всичко съществуващо и с еднаква сила присъства в неговото проявление. Когато човешкото съзнание достигне това ниво на своето развитие, което ще му позволи да живее чрез Любов, тогава Справедливостта ще се установи в Света като водеща Сила в организацията на Новия Живот. Затова когато Любовта участва в определянето на Истината, говорим за Висша Справедливост, но Любовта от нивото на Божия Любов. Това е Великият Замисъл на Създателя: човечеството да изгради Живот, чрез който Висшата Справедливост да служи като основа на новоизграденото чрез този Живот Общество.

Каква е задачата на Великите Светли Същества? Да ви помогнат да изградите Общество като тяхното, Общество на Висша Справедливост. Те трябва да ви научат да въдворите в своя Живот Мъдрост и Истина чрез Божията Любов. Но това може да се случи, само когато вие поискате, само когато вие осъзнаете колко е необходимо да създадете точно такъв Живот, точно такова Общество.

Приятели Мои, Аз дълбоко вярвам във  вашата изначална добронамереност! Вярвам, че е възможно човечеството да създаде условия и възможности за пълноценна изява на тази добронамереност. Потърсете помощта и подкрепата на Великите Светли Същества. Те ви очакват! И ви търсят, но вие все още не можете да осъзнаете порива на това чувство, което идва у вас, за да ви призове към нов живот. Повярвайте във  вашите възможности! Те са напълно реални.  Никой от вас не е създаден, за да бъде лъжец, подлец, крадец или, не дай,  Боже, убиец! Всички имате вложени във вас добродетелни качества, които да ви служат за  създаването на високо нравствен живот. Затова искам да ви посъветвам следното: отделяйте всеки ден пет минути за връзка с Великите Светли Същества. Не си мислете, че само молитвите към Бога могат да ви бъдат в помощ. С тези молитви вие предимно искате и за съжаление много рядко се досещате да благодарите. Аз сега ви предлагам нещо съвсем определено. Във време, което е удобно за вас, време, в което да не сте притеснени от нищо и да не бързате за някъде, потърсете връзка с Великите Светли Същества. Отначало използвайте обръщението „Велики Светли Същества”. С времето, ако достатъчно искрено  търсите връзка с тях, сами ще разберете кой ви помага и сами ще усетите как да назовавате вашия духовен помощник. Всеки желаещ да работи с вдъхновение и любов за своето духовно развитие има до себе си свой духовен водач. По-напредналите от вас не могат да отрекат усещането за това духовно присъствие.

Какво по-конкретно е необходимо да правите? Нищо друго, освен да сте спокойни и уравновесени в минутите за общуване с Великите Светли Същества. Разговаряйте с тях като с най-близък приятел. Доверете им вашите тревоги и съмнения във връзка със способностите, които са ви необходими за духовна работа. Поискайте съвет, напътствие, а това означава подкрепа за пълноценната ви работа. Обичайте ги като желания от вас близък приятел, когото искате да имате. Не си мислете, че след като сте приключили разговора си с тях, сте преустановили и връзката си. Винаги има някой до вас и в този смисъл бъдете уверени, че ако се стараете да приложите в живата действителност своята добродетелност, непременно ще получите подкрепа.

Желая ви успех!

Мир вам!

ЗА ВАШИТЕ ЧОВЕШКИ ТРЕВОГИ

Мили Мои приятели, с тази лекция искам да разсея тревогата ви, свързана с най-дискутираната дата напоследък – 21.12.2012 г. Така казано, звучи повече от интригуващо, но Аз зная, че тези от вас, които имат необходимата вяра, не са допуснали страха в душите си,  дори и за миг.

Откъде идва страхът, защо много хора предричат край на света, защо мнозина говорят за възнесение? Това са все въпроси, които са обсъждани твърде много и твърде дълго в различни дискусии, форуми, сайтове и междуличностни разговори. Кое Ми прави най-силно впечатление? Това, че хората говорят и изказват конкретни мнения, дори с пълното убеждение, че това е точно така, както те го казват, мнения, които звучат с пълна категоричност, без да имат каквото и да било основание или пряка информация по въпросите.

Мили приятели, казано е, че никой не би могъл да знае кога ще настъпи краят на света освен ЕДИН и този ЕДИН Е САМИЯТ СЪЗДАТЕЛ. А на този етап от Сътворението Той има абсолютната непоколебимост да помага на човечеството в създаването на Новия Живот. Новият Живот, това е изграждането на общество, което ще бъде качествено различно от сега съществуващото човешко общество. Затова предстои много активна и изключително целенасочена духовна работа. Духовната работа е в основата на подготовката ви за новите промени, които трябва да настъпят.

За какви промени говоря?

Първо искам да се спра на датата 12.12. 2012 г. Някои от вас твърдят, че от тази дата нататък на планетата идват нови енергии с нови, по-високи вибрации. Тези хора трябва да знаят, че са закъснели с информацията си. Новите енергии идват към планетата плавно и целенасочено още от началото на миналия век. През последните години тяхната честота на трептене беше ускорена, а това е качествена промяна, която трябва да допринесе за изравняване нивата на вибрации на астралното тяло на планетата с вашите астрални тела.

Астралното тяло на планетата беше напълно обновено през последните години. Искам да знаете, че в това обновяване участваха не само Великите Светли Същества, но и множество пробудени души, които живеят на Земята. Пробудените човешки души, който искрено отдаваха и отдават своята любов към майката Земя, допринесоха изключително много за въдворяването на новите енергийни вибрации на планетата. Те поеха първата активна творческа сила, която трябваше и успя да създаде духовна връзка между земния човек и новата цивилизация.

Сега ще поясня за какво става  въпрос. На планетата сред вас са въплътени високо еволюирали души, които имат съзнанието и отговорността да живеят чрез любов. Това са служителите на Божията Любов – Съществата, включени в състава на съвременното човечество, които трябва да изпълнят ролята на духовни водачи и като такива да подготвят широките маси за възприемането на новите енергии.  Подготовката върви особено активно през последните години, за което много допринасят новите възможности за комуникация. Затова Аз искрено се надявам, че повечето от вас ще бъдат достатъчно здравомислещи, за да могат да разграничат стойностното Слово, което идва чрез тези души,  от празнодумството.

Аз, Който имам моралното право и Духовната Сила да бъда ваш  Учител, искам да знаете, че новите енергийни вълни, които изпраща Създателят чрез Централното Слънце към вашата планета, сега повече от всякога са наситени с най-необходимата ви информация за вашето адаптиране към  новите условия. Новите енергии определят новите условия. Спомнете си първия  херметичен закон, който е първи Универсален Вселенски Закон. Той пояснява, че светът е ментален. Това означава, че светът е създаден в резултат на активната творческа Мисъл на Създателя. Сега искам да свържете тази информация с настоящето. Казахме, че към Земята идват нови енергии. Това е енергията, с която Творецът-Създател насища Вселената.  Това е енергията на Творческата Мисъл на Създателя, която е носител на най-необходимата за човечеството информация за всеки етап от неговото развитие, и тази Мисъл търси подкрепата на творческата човешка мисъл. В случая думата „информация” не е най-подходящата, но така ще Ме разберат повече хора.

Новата енергия се отличава със съдържанието, със смисъла на  въплътената в нея Информация. Смисълът и съдържанието на тази Информация излъчват високочестотната вибрация на Мисълта на Създателя за правилното и повсеместно усвояване на Божията Любов. Божията Любов е основен енергиен източник на Живота и като такъв разпраща по цялата Земя лъчите на сътворяващата градивна Сила на Божията Мисъл. Това е, както вече казахме, новата енергия, отличаваща се с  високата честота на вибрациите си. Вие всички  трябва да знаете, че без вибрация няма сътворение, няма живот, защото чрез нея се осъществяват градивните процеси. Вибрацията стои в основата на всичко съществуващо. Впрочем точно това разминаване е причина за вашия страх, защото макар и да не сте осъзнали напълно заплахата,  на която сте изложени, вие интуитивно усещате, че „нещо става”. „Нещото”, което става, е вашето ограничено възприемане на новата космическа енергия. В това се състои разминаването. Енергията заедно с въплътената в нея Информация насища Пространството, но тя остава неусвоена. Получава се количествено и качествено задържане на енергийните вълни, а това е Сила, която вече е разпратена във Вселената. Нейното натрупване в по-големи мащаби може да причини катастрофални изменения на планетата. Това е заплахата, на която сте изложени.

За да не се стигне до унищожителни за планетата катаклизми, Ние положихме изключителни усилия, но също толкова значимо беше и участието на пробудените човешки души. Тяхното участие беше проява на висша духовна подкрепа за активните еволюционни процеси, извършващи се в това съвремие. Чрез активната духовна работа, която независимо че беше постигната от една ограничена част от населението на планетата, се получи, макар и твърде крехко, равновесие между Силите на Светлината и Силите на Мрака. Новата Информация послужи на пробудените човешки души да овладеят слабостите си и да постигнат извисяване на своя дух до нивата на високите вибрации на възродената, облагородена човешка мисъл. Ето това е ключът към успеха: възродената, облагородена човешка мисъл, която има способността да твори по подобие на Божията Мисъл. Тя е възродена, защото събуди за живот добродетелната основа на човешката духовна същност и чрез Добродетелта постигна извисяване на духа. Така духовната работа на тези хора стана проява на облагородената човешка мисъл. Тези хора усвоиха, усвояват, проявиха и проявяват Божията Любов като основен закон на Сътворението. Проявата на Божията Любов стана изходна позиция на техния живот и той се превърна в израз на духовната трансформация на човешката същност.

Какво следва оттук нататък? Пробудените души упорито да работят с непробудените, а тези, които все още са подвластни на съмнения и колебания относно бъдещето на човечеството, да потърсят връзка със своите духовни водачи. Това означава работа на ментално ниво, от една страна, и, от друга, пряка съвместна работа с духовните хора, които работят на планетата за човешкото духовно повдигане.

Мили приятели, мисълта за вашето духовно възраждане ще трябва да създава Бъдещето на човечеството. Вашата последователност и целеустремената ви работа за установяване на добродетелна основа в човешките взаимоотношения могат да ви помогнат пълноценно да усвоите енергията на Любовта, която идва непрекъснато към вас. По този начин вие адекватно ще отговорите на потребностите, които възникват в резултат на Еволюционните изменения в Живота и Вселената.

И понеже съвсем наближава датата 21.12.2012 г., искам да знаете, че тази толкова дискутирана дата не слага край на света. Подреждането на Слънцето и Земята на една линия с центъра на Галактиката няма да унищожи света.  Вярвайте в доброто бъдеще, в светлата перспектива на човечеството и организирано работете за неговия напредък. Вие и вашата активна мисъл, вие и чистотата на вашите чувства, вие и съграждащата деятелност на вашия живот – това е силата, която определя бъдещето на планетата.

Мир вам!

НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО

Светлина и Любов, мили Мои приятели! Поздравът, който препоръча Майка Богородица, носи в себе си съдържанието на най-необходимото, което определя бъдещия живот. А бъдещият живот трябва да бъде изграден с Любов, Любовта носи светлина, което ще рече просветление за ума и благоразположение за душата.

Една значителна част от населението на планетата с трепет очаква дните, определени от някои „посветени” за край на света.  Не мислете, че сега идвам да ви утешавам с тази лекция. Това, което искам да направя, е да ви подканя да мобилизирате всичките ваши усилия към създаване на добро разположение на духа. Както никога досега вашият дух е призван да възприеме вибрациите на Божията Мисъл за въдворяване на Любовта като основен действащ фактор в човешкия живот.

Както вече ви е съобщено, в Пространството е активирана нова енергийно-информационна вълна – Енергия, чиято информационна същност периодично се обновява. Тя се изпраща във Вселената, за да поддържа необходимото ниво на вибрация за всяка от степените, на които преминава Сътворението в хода на своята Еволюция. Говоря за Сътворението и имам предвид всичко Съществуващо – живата и нежива природа, както вие възприемате света.

Кой извършва обновлението и защо?

Периодичното обновяване на информационното съдържание на енергията, която насища пространството, се извършва от екип от Съработници на Бога – Творец в изпълнение на волеизявата на Абсолюта. Господ – Бог – Абсолютът, излъчва от Себе Си мисълта, която е носител на основните Негови идеи за усъвършенстване и еволюция на Сътворението.  Затова ви е обяснено от хилядолетия, че светът е ментален. Мисълта на Абсолюта съдържа в себе си енергията на Неговия Ум и се проявява чрез светлината в качеството си на светлинна енергия. Информацията, т.е. съдържанието на тази мисъл, действа, пряко работи във Времето и Пространството. Чрез светлинната енергия се постига сътворението, защото тя единствена има способността да се материализира. Запомнете, че може  да се материализира само онази мисъл, която е носител на светлинна енергия.

Настъпващите рождественски празници са дните, които ще бъдат наситени с нова енергийно-информационна вълна, което означава, че планетата ще бъде обгърната от силно активираната Мисъл на Абсолюта за утвърждаването на Любовта в живота на хората като основно правило в тяхното поведение, в техния начин на живот. И тук ще ви помогна да разберете къде е разликата. Разликата е в това, че до скоро Любовта беше предавана на човечеството като енергия, която съпътства живота на хората. Хората знаят за нейното съществуване и я приемат като препоръка, с която могат да се съобразяват или да не се съобразяват – всеки работи според личното си желание. Сега вече според извършеното обновяване, е постигната възможност за пряко въздействие на енергията Любов върху човешкото съзнание. Искате или не, тази енергия ще влияе върху вас. Ако сте добронамерен човек, тя ще ви помага да промените своето съзнание в посока на духовно извисяване, а ако сте негативно настроен или невярващ, ще започнете да я чувствате като напрежение, като тежест върху вашия организъм. Тези от вас, които не могат да усвоят обновената енергия, ще бъдат уязвими, защото върху тях ще въздейства силата на неусвоената енергия.

Енергийно-информационната вълна, която е наситена със светлинната енергия на   Божията Мисъл, е изключително мощна, защото Любовта на Бога е призвана да работи като действащ фактор за облагородяването на човешкото  съзнание. Любовта вече не съществува в Пространството само като информация, сега тя е и действащ фактор.

Ето защо я наричаме Нова Енергия, някои говорят за нов портал. Всъщност става дума за едно и също нещо – става дума за внедрената следваща по-висока октава във вибрациите на енергийното пространство, в което вие живеете.

Много важно е да сте наясно с още един факт: не става въпрос за еднократно изпратена енергия, а за последователна и целенасочена работа от страна на Йерархията на Светлината с човечеството. През следващите дни и през следващата година хората ще усещат много повече влиянието на новата енергия, защото нейната информационна същност ще се проявява все по-активно. Чрез Информацията, което означава чрез вложената в Светлинната енергия Мисъл на Абсолюта, ще се постига много повече въздействие върху човешкото съзнание. Това означава, че достъпът до пряка връзка на човека със Света на Познанието, който се проявява чрез Великите Светли Същества, ще  бъде изключително опростен. Всеки добронамерен човек ще може да общува със своя духовен водач и с висшите Учители. Така Господ Бог Абсолютът осъществява Своята Идея за Еволюция на човешкото съзнание. Вие ще имате пряката помощ, за да се издигнете до нивата на следващо измерение. Това предполага от ваша страна искрено желание за ползотворна духовна работа и силна вяра както в Бога, така и във вашите собствени възможности.

Това е причината Ние от Всемирното Бяло Братство да ви говорим вече години наред за необходимостта от задълбочена духовна работа. Сега вече, когато е дошло времето вие да се приобщите към Великата Идея за установяването на Любовта като основен принцип във вашия живот, мнозинството от вас не са готови. Ние се радваме на онази значителна част от хората, които повярваха в благородната Сила на Божия Промисъл и се приобщиха към Нея със съзнателната си духовна подготовка. За тях сега работи  НЕБЕТО. Другите ще трябва да ги догонват. Но и на тях Ние гледаме благосклонно, с любов и внимание. За нас те за заблудените души, които, макар и малко по-трудно, но ще намерят правилния път.

Приятели Мои! Предстои човекът да постигне пълна трансформация на своето съзнание. Нашата силна подкрепа идва, за да ви помогне да постигнете тази трансформация в рамките на най-благоприятното време – времето, определено за пряка активна работа на Великите Светли Същества с човечеството. Екипът, според вашите представи, който работи с Бога Творец, това са точно Те – Великите Светли Същества, познати ви като елохими, архангели, ангели. Това са всеотдайните работници – посредниците между вас и Бога Творец. А Той е проявление на оня аспект от Волеизявата на Абсолюта, който се нарича Творческа Деятелност.

В крайна сметка едно е важно за вас да разберете: създадени са всички необходими условия за преминаването на човешкото съзнание в следващо, по-високо измерение. Това са условията, които характеризират естеството и същността на Новата Епоха – Епохата на Водолея. Това е Времето, което трябва да установи на планетата водещата Сила на Истината. Истината трябва да ви помогне да изградите толкова необходимото ви общество на Справедливостта, на Висшата Справедливост. Но това не може да бъде постигнато, ако не сте усвоили Любовта като вашия начин на живот. Само когато човечеството постигне Живот чрез Любов, ще може да изгради и обществото на Висшата Справедливост. Всичко е взаимно свързано, дотолкова, че образува една духовна структура и тя се нарича  МЪДРОСТ. Това е Мъдростта на Бога Абсолют, Създател и Вседържител на всичко съществуващо.

Ето защо Аз през следващата година ще бъда с вас повече от всякога – ще търся нови съмишленици, нови съработници, за да можем всички заедно да положим основата на бъдещия Живот. Той може да  бъде създаден само с вашето пряко участие. Ако вие се чувствате добронамерени хора, приобщете се към Великата Идея за Живот чрез Любов. Аз ще ви помагам! С всичката Любов, на която съм способен, ще ви подкрепям. Чувствам ви Мои приятели и се надявам да не съм се излъгал. Всички ние заедно можем да създадем НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО.

Любов и Светлина!

Мир вам!

СКЪПОЦЕНЕН ДАР ЗА СЪЗДАТЕЛЯ

Мили приятели, всички вие, които имате Рождественските дни като свой празник, бъдете благословени! Благословено да е всяко ваше начинание, благословени да са мислите и чувствата ви, благословен да е животът ви!

Настъпват дни на усилена творческа работа. Всички вие повече от всякога ще имате възможност да бъдете творци във всяко от вашите начинания.

Ние от Всемирното Бяло Братство желаем през идващата 2013-а година повече от всякога да чувстваме духовната връзка между Нас и всеки добронамерен човек. Нашата духовна връзка да се проявява във всеки от дните на идващата Нова година и това да бъде проява на искрена и всеотдайна работа в името на Светлината и Любовта.

Добре е вие да знаете, че Светлината и Любовта вече присъстват на вашата планета не само като енергийно-информационна вълна, а като Дух, Който утвърждава Божията Заръка за вашето духовно израстване.

Светлина и Любов означава просветление за умовете на хората и пълноценна изява на добродетелната човешка душа. Просветлението на ума ще свързвате с вашата устойчива и последователна работа за усвояването на Божието Знание, а Любовта – като проява на вашето осъзнато желание за ежедневно утвърждаване на добродетелта във взаимното ви общуване и във всяко от вашите начинания. Защото вашият живот ще бъде скъпоценен дар за Създателя, ако вие съумеете да проявите в най-голяма степен духовната същност на своята душа.

Дух, Душа и Тяло вие вече трябва да  възприемате като една цялост, която оттук нататък ще трябва да се усъвършенства, защото тази цялост е най-необходимото попълнение на Новия Свят. Необходимостта вие да възприемате като хомогенна цялост своите Дух, Душа и Тяло тепърва ще бъде осъзнавана от вас и Ние ще се погрижим, за да ви подаваме необходимата информация в тази насока.

Сега ще обясня защо е необходим този акцент във вашия живот. Защото досега тялото беше пренебрегвано в голяма степен. То беше и е неправилно експлоатирано от мнозинството от вас, като изобщо не си давате сметка, че така навлизате в  пълно противоречие с основните Принципи на Сътворението. Никой няма право да злоупотребява с това, което е получил като дар от Създателя. Човешкият организъм е съвършено творение, чрез което се проявяват великата химия и великата физика на Божията творческа деятелност. В сътворението на човешкия организъм, както и на душата и вашия дух, Творецът е вложил Своята Мъдрост и Любов. Необходимо е да осъзнаете колко важно е  да се отнасяте с признателност и уважение към този творчески АКТ.

Вашият дух идва за живот на планетата, като се  въплътява най-напред в душата и това става във времето  за подготовка на душата за нейния нов живот. След това духовно въплъщение следва физическото въплъщение, което е резултат от съвършената връзка на душата с жизнената енергия,  а тя е основа и същност на човешкия организъм. Жизнената енергия е субстанцията, която изпълва пространството и служи като основен градивен материал за всичко видимо и невидимо. Светлинната енергия, която излъчва Божията Мисъл, присъства както в изпълващата пространството жизнена енергия, така и във вашите дух и душа. Тя може и е призвана да  обединява всичко сътворено в качеството си на субстрат, който единствен работи пълноценно във всяка от съществуващите във вселената частици.

Всичко това, което обяснявам тук, е необходимо да се знае от човешкия ум и да се възприеме като отправна точка за вашите мисли, чувства и действия. Вие ще трябва да се отнасяте с еднакво уважение към своята душа и своето тяло. Пълното осъзнаване, че те са Божие творение, ще ви помогне да осигурите повече грижа и внимание за себе си и най-важното – ще възприемате себе си с уважение и обич. Пожелавам ви да заобичате себе си с искрено и чисто чувство на преклонение пред Твореца, Който ви е създал.

Светлината във вашия ум ще дойде заедно с желанието ви да опознаете своя организъм и своята душа. Любовта ще се прояви във вас, когато вие започнете да се грижите за себе си, осъзнавайки, че се грижите за Божие творение.

Разбираме, че ежедневието според системата на живота, който сте създали, в голяма степен ви затруднява, но нали точно вашето желание за усъвършенстване на своя организъм и духовна същност ще ви помогне да промените и системата на сегашната ви организация на живота. Животът ви може да бъде много по-приятен и ползотворен, когато всички вие поискате искрено и добросърдечно това да бъде постигнато. А то ще бъде постигнато, когато повече хора изградят добродетелната основа на своя живот. Добродетелта е средството, което работи както за установяването на светлината в човешкия ум, така и за проявлението на Любовта в човешката душа. Това е общата основа, поради която Светлина и Любов вървят винаги заедно. Те не могат да  бъдат разделени и вие ще трябва да се научите да изживявате своята мисъл и своите чувства като висша проява на Божието проявление чрез вас.

Бог е Силата, Която твори както на небето, така и на земята, и вашият дух най-добре знае това. От вас се изисква да търсите Знанието и да утвърждавате Вярата си. Знанието ще получите първо чрез Божието Слово и след това от стойностните, достъпно представени публикации за достиженията на науката. Вярата си ще утвърждавате, като непрекъснато се учите да виждате същността на това, което гледате. Да вижда човек същността на това, което гледа, означава той да бъде искрен в желанието си да опознае света такъв, какъвто Бог го е създал.

СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ, ПРИЯТЕЛИ!

Мир вам!

ПРИОРИТЕТИТЕ ВЪВ ВАШИЯ ЖИВОТ

С настоящото обръщение към вас, приятели Мои, искам да ви кажа колко много вярвам във вашите възможности и способности за утвърждаване на благодатта Божия. Божия благодат е всичко онова, което вие приемате с вяра и любов. Божия благодат е Слънцето, вятърът, кроткият напоителен дъжд, цветята и тревите – всичко, на което се радвате и чрез което живеете. Божия благодат е и вложената в душите ви Добродетел, чрез която вие би трябвало да проявявате своята духовна същност.

Ваша основна задача сега е да запазите всичко това – да го съхраните за идните поколения и да създадете условия за собственото си духовно развитие. Ще разрешите успешно тази задача, като работите всеотдайно за осъществяване на основната цел и конкретно предназначение на настоящата 2013-а година – развитие, укрепване и утвърждаване на добродетелната основа в човешките взаимоотношения. Приоритет в осъществяването на тази цел е благоразположението на човек към човека. Така че ваша първа задача за идващите дни е самовглъбяване и размисъл върху човешката духовна принадлежност, за да можете да постигнете предвидената цел.

Аз ще ви кажа, че духовна принадлежност има този, който е постигнал своето самоопределение на човек, възприел Мъдростта и Истината, вложени в двете основни нравствени категории Добро и Зло. Важно е да умеете да разбирате Мъдростта и Истината, вложени както в Доброто, така и в Злото. Само вашата искрена и добронамерена духовна работа ще ви помогне да установите връзка с Висшите Светли Същества, Които ежедневно  създават необходимите условия за  пълноценната ви реализация на доброжелателни, творящи личности.

Всеки човек би трябвало да потърси възможност за своето индивидуално развитие, като не забравя, че то може да бъде успешно само в рамките на развитието и усъвършенстването на съвременното човешко общество.

Ето това е новото, което може пределно ясно всеки да обсъди със себе си, със своето Аз като пряка заслуга на всеки човек за изграждането на проспериращо, нравствено обновено човешко общество.

Сега връзката между личността и обществото е прекъсната. Всеки възприема себе си като самостоятелно съществуващ организъм, независим от средата, в която живее. Основна цел е личното благоденствие. Така се създава общество на алчните и егоистично проявяващи се хора. Това е потребителското общество, което само консумира, общество, чиито членове взаимно се ограбват, защото никой не мисли за общото, по-точно казано – никой не вижда смисъл да създава общото. Ако трябва да ви покажа образа на това общество, ще ви кажа, че той не е еднозначен: вгледайте се в притеснения, изплашен за живота си човек и в другия, който ежедневно употребява своята изобретателност за натрупване на капитали. Могат ли те да бъдат едно цяло? Как може да се изгради някакво общество, когато между тези хора няма никаква духовна връзка? А вие трябва да търсите духовната връзка помежду си, за да можете да работите взаимно за създаване на крайно необходимото ви общество на Справедливостта. Затова ще повторя още веднъж: приоритет във вашите взаимоотношения трябва да бъде благоразположението на човек към човека.

Всички вие търсите в своето ежедневие определена придобивка и сте доволни, когато си купите нещо ново: дреха, предмети за бита и т.н. Но рядко се замисляте какво за конкретния ден сте придобили в своя духовен живот. И разбирам, че за мнозинството от хората това изобщо не е цел, не е задача.  Усвояването на добри навици, постигането на такива качества като учтивост, уважение, проявата на благост и добронамереност изобщо не се възприема от болшинството от хората като придобивка. А всъщност най-голямата придобивка за деня би било и Е усвояването на определена добродетелна проява.

Мили приятели, с тези Свои размисли Аз не изказвам недоволство или пък определен упрек към вас. С тези размисли Аз искам да ви подскажа колко важно е Времето, в което живеете, защото сега повече от всякога добрите хора трябва да се множат; повече от всякога Животът има нужда от духовно извисената личност; повече от всякога Йерархията на  Светлината има нужда от човешката Светла Мисъл!

Всеки успех има стойност, когато постигнатите резултати се утвърдят, и още повече – когато се развиват. Ние отчетохме наскоро като успех постигнатото – уточнявам пак – крехко равновесие в съотношението на Силите на Светлината и Мрака. Сега този успех трябва да се утвърди и да започне последователната работа за неговото усъвършенстване. Това може да стане, когато вие поискате да видите себе си като градивна частица на едно ново духовно-нравствено развиващо се общество. Вие трябва да осъзнаете простата истина, че развитие личността може да постигне най-пълноценно и градивно чрез обществото. Вливайки своите духовни и интелектуални сили в обществения живот, всеки член на обществото може да бъде съзидателна, творческа Сила: всеки със своите умения, способности и талант; всеки чрез свой подход, но проявен в името на ЕДНА ЦЕЛ – СЪЗДАВАНЕТО НА БЛАГОДЕНСТВАЩО, НРАВСТВЕНО ИЗВИСЕНО ОБЩЕСТВО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА.

В името на социалната справедливост е препоръчително най-напред да се организират новите човешки взаимоотношения. В името на социалната справедливост  цялото човечество да преразгледа сегашния си начин на живот. Затова за трети път ще кажа: приоритет в човешките взаимоотношения трябва да бъде благоразположението на човек към човека. Така съвсем закономерно се налага изключителната потребност от самоопределението на вашата духовна принадлежност.

Тогава, когато човекът осъзнае  първичната сила на Любовта за съществуването и Живота на Сътворението, ще започне да търси връзка с висшата духовна сила на Създателя – волеизявата на Неговия Дух. По този начин всеки човек ще започне  последователно и с любов към себе си да работи за създаване на осъзнато отношение на  своя ум към Бога – Създател, към Бога – Творец, и към всичко Божествено. Любовта към себе си ще прерасне в Любов към Бога. Така ще се отстранят противоречията между човешкия ум, порива на  душата  и желанието на сърцето  за общуване с Бога. Когато отпаднат тези противоречия, човек постига изясняване на своята духовна принадлежност. Защото ти принадлежиш с всичко твое – осъзнато и неосъзнато – към    висшата духовна творческа деятелност на Създателя. Защото си създаден точно, за да изявиш Божествената същност на своята душа. Твоята духовна същност е потенциалът на твоя интелект и съзидателната сила на твоята Божественост.

Духовната принадлежност към деструктивните сили, към силите на Мрака само задълбочава противоречията в съзнанието на личността, а оттам и противоречията в обществото.

Ако добре Ме разбирате, би трябвало да успеете в рамките на задълбочен и спокоен разговор между  своите ум, душа и дух да уточните своята духовна принадлежност и така да подредите приоритетите в своя живот. Оставям ви в размисъл!

Мир вам!

МОИТЕ ПРЕПОРЪКИ

Всички хора, които търсят възможност за своето духовно развитие, вече имат шанса да достигнат по-леко и по-осъзнато до истинното знание. Това се случва, защото Ние от Всемирното Бяло Братство и конкретно от Школата на Христос разширихме значително кръга от наши сътрудници. Всеки от Нас има поне 3 до 5 връзки сред добре развитите и духовно организирани държави.

Спирам се на тази информация в днешната лекция, защото искам с този факт да подскажа, че само и единствено от личното отношение на всеки човек към Нашата Идея за духовно единение в името на Божия Промисъл за Живот чрез Любов – само от личното  ви отношение към тази Идея – зависи бъдещото духовно развитие на човечеството. И не само духовното, защото просперитетът и благополучието във всяка област на Живота зависят от духовно-нравствената основа на съвременното общество.

Разгледани в този аспект, съотношенията между градивните и деструктивните сили, които участват в реализацията на съвременното човешко общество, трябва да се променят. Съотношението трябва да бъде променено в полза на градивните сили, защото сега те са в застой. Постигнато е едно положение, което не носи развитие, а работи само за собственото си утвърждаване. Така няма ръст в отношенията, няма напредък, който да увлича повече хора и да разширява обхвата на хората с ново съзнание. Затова Аз съвсем конкретно ще посоча най-необходимото, което сега трябва да възприемат желаещите да бъдат сътрудници на Светлите Сили.

Самото желание на хората да възприемат Идеята за духовно единение в името на Божия Промисъл вече създава групи, които се оформят в духовни общности. Сега е много важно тези общности да се свързват помежду си, да създават духовна връзка, чрез която да укрепват като новоорганизирана сила за обновяване на човешкото съзнание. В този смисъл предлагам и Моите конкретни препоръки:

1. Необходимо е всеки човек, който вече е достигнал до този текст, да потърси първо в себе си отговор на въпроса: възможно ли е аз да бъда носител на Идеята за Живот чрез Любов?

Носителите на Идеята за Живот чрез Любов трябва да притежават освен желание за утвърждаване на Любовта като основа на човешките взаимоотношения и способност да създават нови връзки в обществото. Това означава да са контактни, доброжелателни, да имат ведър поглед и благ тон, да търсят сгоден случай и да използват всеки подходящ момент, за да приложат в своите отношения разбирането си за Идеята Живот чрез Любов.

2. Всеки човек, който споделя разбирането за Живот чрез Любов, е носител на промяната в обществото. Затова трябва да знае, че щом веднъж се е самоопределил като радетел за утвърждаване на благородното начало в Живота на обществото, той е отговорен за  пълноценната реализация на тази Идея.

Когато възприеме определена отговорност, всеки човек би вложил много повече усилия, творчество и волеизява за успеха на своето начинание. Защото, щом веднъж е приел решение за своята духовна принадлежност, той ще приеме и като своя лична отговорност всяко начинание, свързано с реализацията на Идеята, към която се е приобщил.

Така че Моята втора препоръка е: всеки, който вземе решение да подкрепи Идеята за Живот чрез Любов, да постигне напълно осъзната духовна работа и смело да поеме своя дял от отговорността за утвърждаването на тази Идея.

3. Имайте не само желание и не мислете, че с вашето самоопределение вие сте постигнали необходимата подкрепа за осъществяването на Идеята. Нужна ви е ВЯРА. Имайте вяра, работете с вяра в мощната подкрепа, която човечеството получава от всички Светли Същества от Йерархията на Светлината. Пълна подкрепа вие получавате и от вашия Създател, от всички Нас, Които приемаме Себе Си като ваши Учители.

Дошло е времето, когато Небето и Земята  събират силите си в името на най-великата Идея, която  съществува,   откакто е създаден светът – Идеята за пълното установяване на Божията Любов в съзнанието на човека. Когато  човекът допусне Божията Любов  в съзнанието си и я прояви чрез сърцето си, тогава той ще бъде Създател на Новия Свят – Света на Любовта.

НРАВСТВЕНАТА СИЛА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

Приятели мои, всички вие, които търсите справедливост, потърсете истината за вашите проблеми по-назад във времето. Вашите проблеми се проявяват с крещящата си сила в настоящето и ще усложнят състоянието на обществото още повече, ако не се постараете да  погледнете на проблема обективно. А за каква обективност ви говоря сега? За онази реалност, която в годините назад изостави духовната страна на живота  и се увлече по материалната. Хората искаха и продължават да искат да живеят добре, но не могат да свържат в съзнанието си духовната с материалната страна на живота. И там е бедата. Хората имат в представите си една изключителна по размерите и силата си илюзия – илюзията, че животът се проявява само и единствено чрез видимото. Невидимото се отхвърля, защото за него се изисква  внимание и добронамереност, за да може да бъде почувствано. Впрочем за какво става въпрос? За онази истинска и основополагаща връзка на човека с духовния свят, която множеството все още не приема като фактор за организирането и проявлението на Живота.

В какво се състои и как се проявява тази духовна връзка?

Духовната сила на Сътворението стои в основата на всичко проявено независимо дали вие чрез вашите сетива сте го възприели. Духовната сила е организирана в Правила, чрез които се проявява и чрез които може да съгражда. Когато тези Правила бъдат пренебрегнати, духовната сила няма въздействие върху човешкото съзнание. Казвам, че няма въздействие, но искам да уточня, че става въпрос за осъзнато от човека въздействие. Неосъзнатото влияние съществува, но то не може да даде резултат, защото вие сте създадени с разум. Вие сте това, което е вашият разум. Вашите сетива работят само и единствено под диктовката на вашия разум. А той е толкова активен и целесъобразеня колкото сте могли да си обясните условията, в които живеете. В отсъствието на духовно знание обаче, условията имат характера на формираща съзнанието сила.  Условията зависят един път от обективните закони и обстоятелства и втори път от вашия разум. Аз съм обяснявал в предходни лекции, но заради конкретната тема ще обясня и сега: обективните условия за живот, които се свързват с Природата и всички нейни прояви, са създадени от Бога, от Твореца-Създател. Субективните условия, които се свързват с организацията на обществото и личната материална и духовна осигуреност, се създават от вас самите.

И като е така, вие трябва да знаете, че Духовната Сила на Сътворението съдържа в себе си енергията на съзидателността. Съзидателната енергия може да се прояви и се проявява само и единствено чрез творческата активност, внедрена от Създателя както в Природата, така и в човека. В Природата творческата активност се проявява хармонично, уравновесено и последователно, защото там владее единствено Разумът на Създателя. При вас, обаче, съзидателната сила, за да получи проявление и да се изяви като находчива и животворяща съзидателност, трябва да получи направление от човешкия разум. Макар и Божие творение, знаете, че вие имате своя самостоятелен избор за всичко, до което се докосвате. Ето защо, за да може Животът да проявява съзидателната сила на Сътворението, т.е. за да има своята творческа активност, ще трябва вие да осъзнаете хомогенната същност на Сътворението. Животът като най-силната творческа сила на Сътворението е създаден върху пълнокръвната връзка между духовното и материалното. Впрочем обяснението на материалното има своя конкретна дефиниция и тя твърди, че материалното е овеществената духовна активност.

Това означава, че енергията в зависимост от степента на своята активност, разбирай – вибрацията на своите монади, постига аспекта на материалното съществуване. Духът е само наименованието на онази невидима сила на сътворението, която полага основите на всичко съществуващо. Вие сте същества, създадени, за да използвате енергията на Божията Мисъл, т.е. невидимата сила на Сътворението, в полза на проявлението на Неговия, на Създателя Промисъл. Промисълът на Създателя, вече многократно съм уточнявал това, е създаване на благороден живот на планетата, живот, чрез който вие като Божие творение да изявявате своята Божествена същност. Чрез свободата на избор изявата на вашата Божествена същност може да получи уникалност, многопрофилност на инициатива и активност, може да получи изключителна пъстрота на проявление и овеществяване според структурата и качеството на сътвореното.

Защо беше необходимо това по-продължително обяснение? Защото се надявам, че така ще ви стане ясно колко е важно вие да възприемате света и Живота в неговото проявление като духовно организирана същностна проява на  материалната форма на съществуване на енергията. Съществуващото – и като факт, и като явление – е резултат от активността на енергията на Божията Мисъл, Първопричината за всичко Сътворено. Енергията на Божията Мисъл се проявява в две различни форми, като едната е следствие от другата. Енергията на Божията Мисъл притежава уникалното качество съзидателност. Когато това качество се проявява, говорим за Съзидателна Сила на Сътворението. Тя има форма и  образ тогава, когато от дух чрез активна концентрация премине в материално овеществена сила. Така че духът и материята са едно и също нещо, различава ги степента на проява на първичната енергия, от която са създадени.

Приятели Мои, Аз изтъквам тази азбучна истина още веднъж, защото се надявам, че ако Ме разберете правилно, а това означава, ако имате вяра в Моето твърдение, вие ще си обясните и другото съществено важно нещо, което засяга вашите конкретни действия  – проявата на вашия разум. Защото без разум няма действия. Ако вашият разум се постарае да възприеме истината за вашата духовна същност, той ще почувства силата на духа, който ръководи човешкото съзнание. Вътрешният ориентир на всяко ваше действие ще бъде най-правилен, ако се ръководи единствено от потребностите на духа. Духът в своята същност е Любов, защото е частица от Божия Дух – Енергията на Божията Мисъл, която се проявява като Съзидателна Сила. Ако вие оставите вашите сетива спокойно да работят, ще доловите силата на този вътрешен ориентир и тогава отправната точка на всяко ваше действие ще бъде нравствената Сила на Съзиданието. Нравствената Сила на Съзиданието работи чрез светлата, бистра мисъл и чрез Любовта, вложена във вибрациите `и.

Енергията на Божията Мисъл твори, защото използва Светлината и Любовта като основни градивни Сили. Светлината съдейства за създаването на ясна, бистра мисъл, а Любовта съдейства за добронамерената `и активност. Искам добре да Ме разберете: Светлината и Любовта като основни Сили на сътворението работят еднакво целесъобразно както в Божията, така и в човешката Мисъл. Светлината, която във физическия свят можем да представим като Мъдрост,  създава яснотата, което ще рече концентрацията и целеустремеността на Мисълта, а Любовта създава нравствената основа на тази Мисъл. Ето защо, за да има нещо – каквото и да е то – траен живот и за да е полезно за обществото, трябва да бъде създадено с Мъдрост и Любов, а това, както стана вече ясно, означава човешкият ум да укроти силата на страстите, за да може да се прояви Първопричината на Сътворението – Духът на Божията Мъдрост и Любов.

Обяснявах толкова дълго този факт, макар и разглеждан неведнъж, защото сега в условията, в които се намира Светът и, в частност, България, е много важно да се разбере, че първата и основната причина за изключителната по размерите си криза е пренебрегването на Любовта като първоизточник за нравственото проявление на човешката духовна същност. Бездуховното човешко общество не може да осъзнае причината за своя морален упадък и да я свърже с икономическата, финансовата, пък дори и политическата криза, която вече се проявява в някои страни. В основата на всички беди стои отсъствието на нравственост, която може да ръководи хората по  пътя на справедливостта. Няма и не може да съществува справедливост без нравственост. Точно поради отсъствието на нравственост в човешкия живот се настани така трайно социалното неравенство. Животът сега функционира чрез две основни страни – чрез позицията на бедните и позицията на богатите. Много рядко може да се срещне разбиране от страна на заможните хора, които, печелейки за себе си, да печелят и за обществото, като работят в полза на социалната справедливост, в полза на обществено-политическия и културния живот. Но ако има нещо, което да ми дава надежда, че светът ще се пребори със социалното неравенство, то е точно наличието на такива хора. Щом ги има тях, ще го има и развитието по-нататък, т.е. ще се увеличават хората, които ще проумяват все по-ясно връзката между духовната и материалната страна на живота.

И за да не възприемете само като пожелателен тона на тази лекция, Аз искам да ви посъветвам всички вас, обременени и отрудени хора: елате при Мен и Аз ще отнема вашия товар. Как може да стане това? Като всички вие оставите в съзнанието си вратичка за добрата градивна мисъл. Ще я намерите в Моите съвети, защото в тях ви говоря за необходимостта да се възлюбите един друг. Аз зная, че ако тази Моя препоръка   се възприеме като правило от всички хора – независимо от социалното им положение и имотното им състояние, – ще настъпи съществената промяна в организацията на вашия живот. Тогава човешкото общество ще тръгне по  пътя на възвисяването на духа. Защото сега вие не виждате най-важното: отсъствието на       нравственост в икономиката, финансите, науката и най-вече политиката.  Защо най-вече в политиката? Защо властолюбието е завладяло до такава степен човешкия ум, че той не вижда нищо друго освен собствения си приоритет, освен собственото си Его.

Какво може да направи редовият член на обществото? Да смири гнева си и да даде път на  градивната мисъл в съзнанието си. Веднага бързам да кажа, че с това не ви препоръчвам да бъдете безлични същества и да приемате унижението и нищетата, на които ви подлагат властолюбивите хора. Като ви препоръчвам да работите с градивната мисъл, Аз ви препоръчвам един друг подход на вашия протест – ще го нарека интелигентния волеви подход в преобразяването на човешката мисъл. Използвайте знанието и способностите си, като създавате категорично отношение на нетърпимост към властолюбивите и алчни хора, но не като давате воля на гнева си по улиците, а като ги притискате с логиката на ваша справедлива и неоспорима правота – правотата на    справедливостта. Тя има живот в съвременното общество, защото е заложена като Идея за еволюционното развитие на човечеството още в Божия Промисъл. Затова ви казвам да се ослушате, да се огледате по-спокойно около себе си, за да можете да чуете гласа на духовно просветлените хора, за да можете да доловите и гласа на вашата душа, която търси свобода за духа, свобода за Божествената сила на своята духовна същност.

Бъдещето на човечество има нужда от вашия категоричен глас на неодобрение  на съвременния политически модел, който се стреми към вечно господство  в света. Той може да бъде отстранен само чрез активното противопоставяне на градивни идеи, проникнати от нравствената сила на справедливостта. Като се противопоставяте на съвременния абсолютно неправилен модел за управление на обществото, вие не бива да забравяте, че само  вашата воля на противопоставяне не е достатъчна. Успоредно с тази воля вие трябва да имате и категоричната решимост за  въвеждане на нравствения принцип във всички сфери на живота. Без нравственост в подхода на управлението, колкото и пъти да сменяте управляващите, нищо няма да се промени. Промяна може да настъпи само и единствено тогава, когато хората, които ще управляват обществото, бъдат нравствено осигурени, т.е. когато тези хора бъдат чисто проявление на Божията Мъдрост и Любов. От тях ще тръгне инициативата, а от множеството народ трябва да дойде подкрепата, което означава, че всеки   редови член на човешкото общество трябва да припознае Бога в себе си.

Мир вам!

МАЙКА БОГОРОДИЦА

МОЯТА ЗАРЪКА

Деца Мои! Вие, всички хора, сте деца, независимо от възрастта си. Вие сте деца като съзнание и разбиране за живота. Божията воля за вас е все още нещо абстрактно.

Вие – голямата част от населението на планетата, все още не разбирате как и по-какъв начин Бог съществува, не разбирате и не можете да си обясните как Той е извършил Сътворението, но най-тревожното е, че въпреки вашата неориентираност вие не искате да повярвате на информацията, която ви предават Възнесените Владици и висшите Учители от Бялото Братство.

Аз идвам сега при един съвършено нов за Мен информационен източник, за да може това, което предавам и твърдя в други свои контакти, да се разпространява все повече. Искам всеки от вас, който чете този текст, да знае, че Аз, Майка Богородица, Майка Мария, съм вашият силен и истинен закрилник. За съжаление вие все още имате такъв начин на живот, за който ви е необходим закрилник. Вие грешите почти на всяка крачка от своя живот. Така се получава, когато децата прохождат. Техните неуверени крачки са причина да залитат и падат, макар че началният път има съвсем кратко предначертание. В своите начални стъпки детето не може да си изгради пълна представа за посоката, в която се движи. Много често то тръгва съвсем неориентирано към нещо, само защото това нещо му се е видяло интересно. То, поради своята ранна възраст, а това означава и неопитност, не може да си представи, че в живота има трудности, то не познава волеизявата, последователността и голямата необходимост от всеотдаен труд, за да постигне своето желание. Ето така ви възприемам Аз – като малките деца, които не знаят всичко това и поради тази причина допускат грешки. Но колкото и да е голяма майчината ми любов към вас, Аз виждам, че вие вече сте достатъчно пораснали, за да можете да разбирате какво ви се говори. Да! Вие пораснахте, а ви се иска все още да бъдете деца. Вие все още искате да ви се прощават грешките и все още не осъзнавате какви са последствията от това неразбиране.

А защо вие не можете да разберете сериозността на положението, в което се намирате? Всъщност в какво се състои сериозността според мен. В създалото се недоразумение между вас и вашия Създател. А недоразумение наричам Аз вашето незачитане на Неговата Воля – да бъдете праведни и да живеете чрез любов. Аз се обявявам за ваш закрилник, защото чрез своите действия, чрез всичко, което е възможно и е по силите ми, искам да ви науча да зачитате бащината воля. Моята закрила се състои в големите ми усилия да ви науча да обичате. Само този, който искрено обича, може да бъде нравствен и силен човек. Да ви науча да обичате според мен означава да ви помогна да повярвате, че сте създадени с любов, и да потърсите тази любов във вашите души, във вашите сърца. И най-същественото: да можете да отвърнете на бащината любов с любов. Излишно е тепърва да ви убеждавам как навсякъде в природата, как навсякъде в Живота можете да срещнете тази любов.

С всичката сила на майчината си любов ви уверявам, че вие сте създадени, за да бъдете щастливо попълнение на Божия свят. С дарената ви способност да притежавате разум вие сте богоподобни. Тази истина трябва да бъде напълно осъзната от вас, за да можете да се развивате в посоката на духовно облагородяване. Животът, който имате сега, не е това, което трябва да бъде нито според Божия промисъл, нито според вашите възможности. Божият промисъл е вие да живеете чрез любов, а във вашите възможности е вие напълно да проявите тази любов.

С това обръщение към вас искам да ви вдъхна увереност и да ви подскажа колко съществено за вас е сегашното време. То е време на подем за цялата Вселена, а вие се отклонявате от тази вездесъща градивна Сила само поради вашето неверие. Аз няма да ви увещавам, нито пък тепърва ще обяснявам истината за вашия Божествен произход. Искам само да знаете, че сте обичани, че на вас се възлага голяма надежда за спасението на човечеството и че няма друга, по-голяма грешка във вашия живот от отрицанието на предложената ви помощ от Йерархията на Светлината. Всички Ние, които сме носители на светлата Божия Любов, ви прегръщаме с много нежност и ви приканваме да отговорите с любов на нашата любов. Няма друго спасение за живота, тъй като самата любов е живот; няма друго спасение за бъдещето на човечеството, защото бъдеще може да има само там, където има любов.

Оставям ви с пожеланието искрено да обичате и със заръката да създавате добро, да проявявате доброта и изявявате добродетелта, с която ви е дарил вашият Отец.

СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ

Аз имам за вас много думи на обич, много думи, изпълнени с нежност и благост. Това са думите, които могат да ви направят добротворци и светлоносци. За вас те могат да бъдат част от общуването ви, част от ежедневието ви, част от съзнателния ви и не дотам съзнателен живот.

Вие познавате тези думи, но ги подминавате. А би трябвало да ги възприемете като средството, чрез което да общувате.

Добре е винаги да си давате сметка, че думите носят както обич, така и омраза; както радост, така и тъга. Вие избирате коя от тях да употребите, но за съжаление изборът ви е доста ограничен. Вашият език е свикнал да използва най-вече шаблоните. Умът ви се чувства по-сигурен  и по-уверен там, където му е вече познато.

Моето желание е да ви насърча да търсите думите на обич, нежност и благост. Те да бъдат вашият пряк и конкретен изказ. Вие в много от случаите имате притеснение да проявите своята нежност или пък нямате потребност да бъдете благи, защото и в единия, и в другия случай общуването ви с другите хора става все набързо, между другото, като някаква механична дейност, която използвате, защото не можете да я замените с нещо друго. А всъщност какво е потребно? Да събудите у себе си добрите чувства! С тях ще дойдат и благите думи. Това може да стане с желание от ваша страна. Искреното ви желание да бъдете изпълнени с любов ще събуди любовта ви; искреното ви желание да бъдете благи ще събуди благостта ви. Всичко се постига с искрено желание!

Идват светлите Рождественски празници. Нека те бъдат повод за вашето пълно преориентиране към добрите чувства!  От сърце ви пожелавам да използвате най-вече думите: обич, любов, нежност, благост, уважение, милосърдие, красота, хармония, духовност, моля, прощавай, съзидателност, светлина и радост. Има и още! Но помнете: всяка дума трябва да носи добро чувство! Създайте го! Можете да го постигнете, ако изберете пътя на добротворството. Вашите добри дела ще изпълнят душите ви с чувството на благост и радост. Чрез своите добри дела вие ще привлечете към вас благодарността и признателността на хората. А те пък ще ви послужат като силния заряд, който може да извика за живот светлите ви чувства и мисли.

Не си мислете, че  ви трябват специални условия, за да направите нещо добро. Добротворство е умението да говориш с уважение и благ тон на хората, с които общуваш; добротворство е да гледаш ведро човека, с когото разговаряш; добротворство е да се усмихнеш мило на съседа си; добротворство е да полееш цвете или плодно дръвче; добротворство е да почистиш тротоара или пък стълбището пред дома си. Ето, тези малки добрини носят тихата радост в душата, но когато са придружени от чувството на Любов и са станали вашият почерк, вашето правило в общуването с хората и природата.

Деца мои, всеки ден може да бъде за вас възможност за добра проява на чувство, мисъл и действия. Думите са израз на вашето духовно богатство, а действията ви – показ на вашия душевен живот. Изпълнете ги със съдържанието на най-чистото и светло желание за добруване – добруване за вас, за ближните ви, за държавата, в която живеете, за цялото човечество.

Иисус Христос остави неизследимата сила на Своя жив пример за Любов към ближния. Възползвайте се от Неговите напътствия, възползвайте се от примера на Неговото добросърдечие и мъдрост, защото Той можа да намери у Себе Си сили да прости, дори и на Своите  мъчители. Аз зная, че толкова силна проява на благородство като Неговото вие все още не можете да постигнете, но никога не забравяйте, че трябва да имате Стремеж – Стремеж към добросърдечие, Стремеж към благородство. Точно Стремежът ще ви води по пътя на самоусъвършенстването и духовното възвисяване.

Настъпват дни на изключително силно проявление на Божията Любов към човечеството. В следващите дни – 20, 21, до края на декември 2012 г., вашата планета ще бъде обгърната от нова енергийна вълна, наситена с Божията Любов. Тя ще създаде допълнителни възможности за пряко влияние върху човешкото съзнание на високочестотната светлинна енергия на Неговата Мисъл, на Божията Мисъл.

През следващата година Христос ще  бъде по-близо до вас от всичките възможни досега връзки. Ще се разшири Неговото влияние и в резултат на това последователно и неотклонно ще се създават условия за изграждане на справедливи човешки взаимоотношения. Всичко това е отговор на вашата любов към Бога Отец и към Неговия Син. Много хора вече превърнаха своя земен живот в живот за ближния, което означава живот за Бога. Вашата вяра в Доброто, която вие проявихте, стремежът ви за духовно единение с вашия Създател донесоха на човечеството Светлината на  Новото Време. Това означава, че човечеството постигна възможност за пресътворяване в живата действителност на всички ония чувства и желания, които са свързани с духовното преобразяване на човешката личност.

Все още сте в началото, затова не забравяйте добрите думи. Нека те да украсяват вашия говор, нека бъдат импулс всеки ден за доброжелателство и добротворство! Разбирате ли колко красив може да бъде животът? По този Път ви водим с голямата надежда, че вече напълно осъзнато вие сте Наши съмишленици. Обичайте се и посрещнете големия Празник на Рождество Христово с вярата, че сте съвременници на Великото Преображение на Човешкото Съзнание. Нека вашият поздрав оттук нататък за добра среща и добро пожелание бъдат думите: СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ!

ВСИЧКИ ЗАЕДНО

Деца Мои! Аз използвам това обръщение, когато ви изпращам Моите послания, защото така ви чувствам – като деца, които искат да бъдат добри, но не им достигат воля и умения, за да постигнат желанието си.

Най-напред искам да направя уточнението, че когато имам някакви забележки във връзка с организацията и изпълнението на вашата духовна работа, ще трябва да знаете, че те са направени с искреното желание да ви бъда в помощ и в никакъв случай да ви поучавам.

Аз разграничавам тези две възможности. Според Мен когато някой иска да бъде в помощ на хората, той прави всичко, което зависи от него, за да прояви своята добронамереност. Дори и да бъде пренебрегнат или недооценен в някои случаи, той ще преглътне огорчението си и ще продължи да бъде добронамерен.

Когато става дума за поучение, тогава е много важно дали дидактичният тон не преобладава в казаното. Когато човек назидателно поучава, думите тежат и не отиват на мястото си. Аз зная, че никога ни бих използвала назидателния тон. Много ми се иска каквото кажа, да бъде възприето от вас като приятелски съвет, като пожелание за добронамерена съвместна работа.

Деца Мои, ние с вас  имаме много съвместна работа. През тази година ни предстои да създадем модела на индивидуалната подготовка, която би могъл да използва всеки стремящ се към лично духовно развитие. В този модел трябва да влизат напътствия и конкретни препоръки за духовна работа в рамките на обществения живот; специално ще свържем заинтересуваността в личния живот на всеки човек с интересите на обществото.

Като майка и жена Аз съм изпълнена с благост и много любов към всички вас. Моето старание ще бъде вие да забележите тези Мои добри чувства, а желанието Ми е да Ми отвърнете със същите чувства.

За да започнем конкретна работа, Моята молба към вас е да потърсите в себе си отговор на въпроса: „Аз имам ли желание да работя за своето духовно развитие?” Този, който си отговори утвърдително, е добре дошъл. А този, който не намира за своя потребност работата в това направление или  пък не одобрява, не вярва, има колебания и съмнения, нека не коментира нашата съвместна работа.

Ще ви обясня защо правя тези препоръки.

Всяко начинание има нужда от конкретна енергия, за да постигне развитие. Както знаете, енергията е в основата на Сътворението. Предхожда я само Мисълта на Създателя.

В случая ние с вас сме създатели на конкретен модел за изграждане на човешките взаимоотношения. Като създатели на конкретния модел ще „инвестираме” в него нашите мисли и чувства. Това означава, че първо трябва да обмислим какво и как ще правим. Като е така, нашите мисли ще бъдат излъчени в пространството заедно с енергията, която е техен носител. Енергия ще излъчат и нашите чувства, които ще се създадат в рамките на изработването, развитието и усъвършенстването на модела. Тогава, когато енергията от нашите мисли и чувства работи в доброжелателна среда, те ще могат да се изявят пълноценно и взаимно ще си сътрудничат в името на общата ни цел. Ако на същото пространство, на което работим ние с вас, се настанят отрицателните, неприемливи за нас и най-вече недоброжелателни чувства и мисли, тогава нашата работа ще започне да накуцва в някаква степен.  Непременно ще се появят проблеми, които в най-добрия случай ще осуетяват нашите намерения.

Първото нещо, което трябва да предприеме човек, когато има своя инициатива, е да уточни за себе си съществува ли у него желание да прави точно това, или го прави, защото другите така искат. Отнесено към идеята за модел на общуване, това означава всеки да знае дали личното желание или дали личната симпатия към определения човек го подтикват да търси запознанство, да създава по-преки взаимоотношения с него.

Да видим и другата страна. Ако на теб ти предложат нова връзка, нови взаимоотношения, ти също трябва да си наясно с желание ли приемаш;  или може би приемаш, защото се чувстваш неловко да откажеш;  защото мислиш, че е неучтиво да си пасивен;  защото просто искаш да опознаеш този човек или пък преследваш някакъв свой интерес. Всичко това е необходимо да бъде ясно осъзнато, защото така човек може да отдели специално внимание за изграждащата се нова връзка.

Какво следва от това?

Когато се отнасяш с необходимото внимание към определения човек, ти най-малкото показваш своето уважение  към него. Така предразполагаш и него към себе си. Можеш да предизвикаш симпатията на другия човек, дори когато откажеш да приемеш неговото предложение – независимо за какво става въпрос. Важното е благо да говориш и доброта да излъчваш.

Всичко, което влиза в обхвата на добрите човешки взаимоотношения, зависи от доброжелателното чувство, което излъчва човек. Затова е много важно дори и тогава, когато не си възприел определено предложение, да не  бързаш да го отричаш, да не се настройваш срещу него или да го обричаш на провал.

Когато си доброжелателен към човека дори и тогава, когато той е груб или когато не одобряваш неговата идея, общуването преминава в рамките на благоразумния тон, а това определя взаимната симпатия; така човек не си създава неприятели.

Да вземем за пример друг случай. Всички вие, които сте създатели на интересни творчески инициативи и искате да работите в спокойна среда, бъдете уверени, че това може да се постигне най-вече с уравновесеността на вашите чувства, които придружават съответната идея. Разбира се, всеки замисъл, дори всяка мисъл предизвиква у човека определени чувства. Аз не ви казвам да подтискате тези чувства, като ви говоря за уравновесеност, но ви препоръчвам да ги изживявате в рамките на своето въображение.

Когато имате определена идея, дайте воля на въображението си. Оставете го да се развие, дори да се „налудува” в съзнанието ви и ще видите какви картини и обстоятелства ще се представят пред вас. Така вие ще можете да опознаете и непознатите ви  възможности за реализацията на своята идея. Когато сте отделили един или два часа за размисъл и сте били достатъчно освободени от предразсъдъци, за да оставите своето въображение да се развие, е възможно да предусетите вероятните нюанси, през които ще може да премине съответната идея или през които би преминало конкретното запознанство, и т.н. За вас остава да си отбележите моментите, които са събудили интереса ви,  и да им отделите специално внимание. Така ще създадете по-голяма възможност за успеха на вашето начинание или за доброто развитие на вашата връзка. Ще постигнете уравновесеност на вашите чувства, което ще ви даде предимството да ги изживеете, без да се подвеждате по неосъществими идеи. Най-малкото – ще си спестите разочарование и тревоги.

Тези Мои препоръки идват при вас в началото на 2013-а година. Би било много добре, ако те се окажат полезните съвети, които ще съпътстват добрите ви  начинания.

Сега ви пожелавам успех и ви препоръчвам да вярвате в своите способности, да вярвате, че имате сили да преодолеете своите слабости, да знаете, че във всяко ваше добронамерено начинание вие имате Моята подкрепа, подкрепата на всички Светли Същества от Йерархията на Светлината.

Всички заедно и всеки със своите способности и умения можем да работим за Напредъка на човечеството!

СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ!

РАЗГЪРНЕТЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА СВОЯ УМ

Синове и дъщери Мои, вие всички заедно сте Силата, която вече създава Новия Живот. Все още в цялост човечеството не е разбрало колко е съществено всичко, което се случи през последните години, но Аз вярвам, че който е имал желание, е научил каквото трябва. Важното сега е да се събуди желанието у повече хора. Повече хора да започнат да си обясняват нещата от живота и всичко, което се случва,  в светлината на Божията Воля за Сътворението. Когато повече хора започнат да си обясняват живота като проявление на Божията воля, тогава всичко, което ще бъде резултат от вашата дейност, ще придобие нови измерения, ще получи ново качествено съдържание.

Волята на Създателя не трябва да се приема като ултиматум, но в същото време е необходимо да се знае, че като неписан закон тя има вездесъща, изключителна сила. Главният неписан закон на Сътворението е Нравственият закон.  Знам, че за него са говорили Учителите от Школата на Христос чрез лекциите, които вече познавате, но въпреки това Аз също ще  му отделя специално внимание.

Желанието ми е всеки, който прочете този текст, да потърси връзка между себе си и препоръките, които искам да направя.

Моите препоръки имат характера на съвети, които в голяма степен ще улеснят вашата духовна работа. Ето какво имам предвид:

1. Никога не загърбвайте Истината за Сътворението.

Този съвет идва при вас, за да ви подсети, че всяко ваше действие, всяка ваша мисъл и чувство имат връзка със Създателя. Така всичко, което вие предприемате с пълната убеденост, че това, което вършите, е резултат от проявлението на Божията воля чрез вас, ще се отличава с високото качество на своето съдържание. Става  въпрос най-вече за културата, която сега създавате, за възможностите да съхраните стойностното, сътворено до днес, и за инициативата да вложите нов смисъл в това, което надграждате.

2. Разгърнете способностите на своя ум.

Човешкият ум има способности, които могат да издигнат човешката личност до нивото на високоблагородно същество, ако щете дори – и до нивото на ангелската йерархия. Но вие трябва да знаете, и то не само да знаете, но и твърдо да вярвате, че умът, който не се ръководи от нравствените принципи, не е и не може да бъде градивна сила. Истински потребното – това, което създава живот – може да бъде сътворено само върху основата на нравствените принципи.

Нравственият закон, макар и неписан, предявява своите изисквания най-вече към човешкия ум. Нравственият закон изисква от ума тогава, когато има своя идея, да я съпостави с правилата на праведния живот. Ако идеята на ума не допринася за утвърждаването на добродетелта, ако идеята отдалечава човека от благоразумието и  не подсказва потребност на човек от човека – такава идея не бива да бъде осъществявана.

Голямата грешка на човечеството сега е, че дава преднина най-вече на идеите, които са свързани с материалните интереси. И това не е толкова лошо, ако се вземат предвид потребностите на по-широк кръг от хора, т.е. на по-голямата част от обществото. Когато се осъществяват само онези идеи, които облагодетелстват малък кръг от хора, се стига до социалното напрежение, което сега е обгърнало планетата.

Умът има способност да работи избирателно, което означава според настройката, която ще получи.

Желанието е средството, което създава настройката. Желанието е резултат от съвкупността на чувствата, уловени, усетени и проявени чрез човешката психика. Желанието е първична сила, защото е най-близо до потребностите както на душата, така и на целия организъм. Дайте си сметка какви чувства предизвикват у вас гладът, жаждата, липсата на достатъчно светлина, недостигът на витамини или например студът и горещината. Те предизвикват у вас желания, които могат да бъдат проявени както съвсем благоразумно, така и с много усложнения в човешките взаимоотношения. Всичко зависи от това как умът е възприел съответното желание, също и в какви условия то се проявява. Но тук Аз говоря за открито проявените желания. Те са свързани най-вече с енергийните зависимости в организма.

Има, обаче, друг вид желания, които могат с години да съществуват в подсъзнанието на човека. Те са долавяни като влечение, като подтик, като неосъзнат стремеж и поради своята неизясненост създават напрежение в човешкото съзнание, затормозяват психичните процеси, чрез които нормално функционира животът. Тези желания получават непълното си проявление, защото не са били правилно възприети от ума. За да ги възприеме правилно, умът трябва да знае, че недостигът на светлина за организма подтиска желанието за духовен живот; недостигът на светлина може да бъде причина за мрачни чувства, които въздействат върху човека, без той да може да си обясни причината за тяхната поява. Недостигът на определени витамини, например витамин Е, създава усещането за несигурност; жаждата или гладът пораждат агресия. За да разберете всичко това, е необходимо да разгърнете ума си.

Да разгърнете способностите на ума си, означава да търсите знанието, което може да ви помогнете да изясните обстоятелствата, в които се намирате, и така да вземете най-правилното решение. Това изисква от вас да тренирате вашите способности за мисъл, размисъл, анализ, обобщение, сравнение – все потребности, чрез които умът работи, за да стигне до необходимия извод. И къде тук е ролята на Нравствения закон? В неговото влияние върху работата на ума. Чрез Нравствения закон умът ще работи само и единствено с вяра в Доброто, с вяра в съществуването и възможностите за благородна изява на Добродетелта. Търсете скритите влияния на заобикалящата ви среда, четете и разсъждавайте върху възникналите в ума ви мисли, за да стигнете до най-необходимото за вас обяснение. Затова ви препоръчвам да запомните следното правило:

Живейте и работете в светли помещения, осигурявайте редовна връзка на вашия организъм  с природата.

Недостигът на светлина винаги ще осуетява влиянието на жизнената енергия върху вашия организъм и така ще възпрепятства  неговите нормални физиологични процеси. Това поражда като следствие неспособността на мозъчните клетки да бъдат носител на светлинната енергия, чрез която работи духът. Оттук и състоянието на затормозеност, на неудовлетвореност, оттук и невъзможността желанието да получи своето ясно съдържание, а следствието от този факт е неправилната настройка, която в крайна сметка получава умът.

Поради каква причина се стига до неправилната настройка на ума?  Поради занижените вибрации на желанието. Точно защото са занижени, те осуетяват организацията на умствените способности.

Когато желанието на човека е с не напълно изяснено съдържание, тогава то не може да постигне необходимите вибрации за своето проявление. Умът ще получава смътно подсещане, но до него няма да може да достигне импулс за неговото активиране, защото този импулс просто не е създаден от желанието. Недостигът на светлинна енергия е попречил на духа да отрази образа на своята идея в микросвета на желанието. Всяко човешко желание, освен всичко друго, което казах по-горе, представлява свят от идеи, образи и чувства, които изпраща там духът. Духът, който е внедрен в човешката душа, за да ръководи нейния съзнателен живот, е носител на Програмата за личностно развитие, с която се ражда всеки човек, за да може да се развива в новите условия на физическия свят. Това го знаете от предходни лекции, но не знаете, че за да може едно желание да се породи и най-вече да се изяви, духът трябва да вложи съответната идея в енергийната същност на желанието, тоест той там трябва да осъществи записа на своята идея. А какво, по-точно – кое, е енергийна същност на желанието? Енергийната същност на желанието произлиза от деятелността на Съзидателната сила в условията на физическия свят. В конкретния случай става въпрос за човешкия организъм.  Съзидателната сила, чрез която Създателят твори, е източникът на енергия за всеки организъм, за всяко вещество, за всичко сътворено. Съзидателната сила е онази велика и незаменима частица от Божия Дух, която оживотворява всяко Божие създание. Чрез нея Бог присъства и се проявява във всичко, което е сътворил.

Съзидателната сила в човешкия организъм генерира проявлението на енергийната същност на желанието. Енергийната същност на желанието получава своето съдържание, когато в нея духът вложи, както казах по-горе, съответните идеи, образи и чувства. Едва тогава се получава светът на желанието. И сега вече трябва да стане ясно, че когато духът осъществи записа на конкретната идея в енергийната същност на желанието, тогава то се превръща в импулс, инициатива или стремеж за действие, тогава вече говорим за желание. Този запис духът може да направи само с помощта на светлинната енергия, която в човешкия организъм се трансформира в биофотони. Биофотоните са основният посредник, който осъществява връзката между духа и човешкия организъм.

Човешкият организъм е средището, в което живее и се проявява духът. За да има той пълноценен живот, трябва да осъществи връзка с ума. Така Духът, Душата и Умът, ако  имат хармонична връзка, създават личността, създават новия човек. Но те не могат да направят това без биологичния организъм, без неговото пряко съдействие. Ето защо е необходима изключителната грижа за човешкото здраве. И тук пак ще напомня за Нравствения закон. Ако Добродетелта, чрез която се проявява Нравственият закон, бъде осъзната потребност, всеки човек ще се отнася с особено уважение към своя организъм; всеки човек ще знае, че неговият дух е получил благословението да  живее чрез този организъм, за да се изпълни Промисълът на Създателя, който повелява човекът да се ражда, расте и развива в условията на физическия свят, за да получи познание, опитности и така да развива своето съзнание. Това е причината, поради която ви говорих в предходна лекция за присъствието на Светлина и Любов във вашия живот. Точно Светлината (в прекия и преносен смисъл) и Любовта ще ви дадат най-необходимото, за да възприемете себе си  и да живеете като Божие творение. Но затова вие ще трябва да разгърнете способностите на своя ум. Чрез него ще получите знанието, а чрез вярата в Добродетелната същност на Сътворението ще се приобщите към  Бога.

Светлина и Любов, синове и дъщери Мои!

ИДЕЯТА ЖИВОТ

Учителите от Всемирното Бяло Братство имат една основна заръка към всички вас. Тази заръка е известна на човечеството вече две хилядолетия и въпреки това няма отговор от ваша страна. Вече години наред основното послание към цялото човечество се съдържа в едно изречение: „Възлюби ближния си като себе си.” Оттук тръгва всичко, което се нарича обновление на духа. Вашето съзнание има своя представа за ближния, или може би по-правилно е да кажа – има съвсем неправилна представа за ближния. Хайде да поразсъждаваме кой човек е вашият ближен, на кого вие сте способни да кажете топла дума? Трябва ли човекът да е ваш кръвен родственик, за да го приемете като ближен? Но дори и тогава при вас има изключително силни раздори! Хората продължават да търсят своя ближен, разминавайки се всеки ден с него. Проблемът е в това, че вие нямате усещането за духовната връзка между вас. А може би със същата валидност можем да говорим за неумението да приемете човека до вас като ваш ближен. На какво се дължи това неумение? Най-вече на представата, че другият, който и да е той, е различен от вас и носи свои потребности и свои изисквания към живота!? Може би защото знаете, че другият човек иска да има точно толкова, колкото и вие, и това имане за него е цел. Цел дотолкова, че заради нея той е готов да пренебрегне дори и здравето си, само и само да достигне до желаното.

Деца Мои, всички вие имате еднакви потребности: въздух, вода, храна, топлина. Оттук нататък тръгват вашите желания, свързани с лукс, комфорт и богатство. Тревожното е, че когато се говори за богатство, вие изобщо не допускате в ума си мисълта за духовно богатство. А духовното богатство е най-стойностната инвестиция във вашия живот. Това е заветната цел на Учителите от Бялото Братство, Които искат да ви научат да събирате всеки ден частица по частица от Божието знание, за да създавате свое духовно богатство. Така както златото има първостепенна стойност във вашето съзнание като най-ценния метал, който си заслужава да притежавате, така и Любовта в духовния и в Божествения свят има своята най-голяма стойност – трижди по-голяма от тази на златото.  Бедата е в това, че вие свързвате себе си само и единствено с физическия свят, без да допуснете дори за час в ежедневието си влиянието и на другите два свята: духовния и Божествения. А вие паралелно присъствате и в трите свята, защото сте колкото физическо тяло, толкова и духовно и Божествено. Самите вие стигнахте до това убеждение по пътя на ваши научни изследвания. Защо тогава толкова малко от вас са склонни да възприемат тази истина? Като я пренебрегвате, вие пренебрегвате най-важното нещо: духовната сила на Сътворението, която създава и формира обектите и явленията във физическия свят.

Ако вие започнете да възприемате себе си като духовни същества, създадени и изградени като съзнателни разумни същности, ще допуснете истината за духовната връзка между вас като основополагаща истина за изграждането на взаимоотношенията в обществото ви. В основата на вашите тела, в основата на всичко сътворено, дълбоко вътре в същността на Идеята „Живот” стои Духът. Духът като зародиш, като импулс, като кълн на Живота.

Идеята „Живот” е еманация на Божията Мисъл и носи в себе си  енергията на творческата активност, а тя излъчва от себе си Силата на Съзиданието. Творческата активност има различни степени на проявление и това създава различието в проявлението на Духа. Различието създава разнообразието на видовете и формите. Ето защо дори и във вашия относително самостоятелен живот има различия, които обаче не са недостатък, а определят вашата уникалност. Точно това вие трябва да разберете и да приемете другия до вас като уникалното проявление на духовната творческа Сила. Другият до вас е вашият ближен: първо като проявена Божия частица и второ като явление, произтичащо от прякото взаимодействие на  великото творческо Начало с непрекъснато еволюиращата духовна същност на човешкото същество.

Аз се досещам, че вие не можете да приемете ближния си с Любов, защото все още – хилядолетия след като ви е предадено знанието за менталния произход на Сътворението, не сте потърсили в себе си тази истина. Няма как да разберете ближния си, няма как да опознаете света, няма как да възприемете Живота, ако не тръгнете от себе си. Защото вие сте Дух, съзидателна Сила, творческа изява и на двете и като резултат от тази изява –  уникално развиваща се Идея на Живота. По този начин вие се приобщавате към Божията Идея, като се превръщате в нейно смислено  съдържание. Всеки от вас е богато организирана духовна същност, съчетала в себе си всички качества на Разумните градивни Сили в Природата. Съзиданието е процес на нестихваща активност, създадена и направлявана от Божията Любов и Мъдрост. Вие, чрез вашия уникален живот, придавате смисъла и съдържанието на този процес. Без  пъстротата на вашите чувства и без съдържанието на вашите мисли той губи своята стойност.

За да има развитие, за да се постига мъдрост в Живота и надграждане на стойностите, които определят това развитие, е необходимо вие с разбиране да се приобщите към Идеята „Живот”. Това означава да приемете като свой начин на живот творческия подход във всяко ваше начинание и да търсите този подход не само у себе си, но и във вашия ближен. Като ви говоря за творчески подход, Аз ви подтиквам към стремеж от ваша страна за находчивост, оригиналност, трудолюбие, благоразумие и всичко това съпроводено с доброжелателност, а още по-добре с чиста, неподправена любов. Божията Любов в своя първичен вид присъства във всяка човешка душа и търси възможности, за да се прояви. Липсата на вяра в собствения ви Божествен произход ви пречи да осъзнаете този факт. Но нека не тръгвам сега в тази посока на разсъждения. Ще бъде много добре, ако всичко, което ви казах тук и сега, ви послужи за размисъл и още повече за промяна в отношението ви към себе си и към вашия ближен.
Светлина и Любов за всяка човешка душа!

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ

БЪДЕТЕ ТВОРЦИ!

Ето че вече премина първата половина на 2012 година. Тези, които очакваха чудеса, не видяха нещо особено.  Хората, които вярват, че краят на света ще настъпи през декември тази година, все повече се организират като същества с потенциала на безсмъртието. Вижда се, че никой – от едната и от другата страна – няма ясна представа за това, което става в настоящето, и за това, което ще става в бъдещето. И това е факт, който всички трябва да приемат като единствената и най-достоверна истина: никой нищо не знае и няма как да знае, тъй като Силите на Еволюцията идват и се проявяват в резултат на активната творческа дейност на Създателя. Той е всичкото: миналото, настоящето и бъдещето; Той е Програмата, Перспективата и Силата на развитието. И още нещо трябва да се знае: всеки човек, който има желание да бъде добър и благороден в своето отношение към другите, има и ще има пред себе си перспективата на бъдещето.

Времето е за тези, които имат в ума и сърцето си желание за активен творчески живот. И въпреки че много пъти сме „говорили” за активната творческа дейност, Аз ще се спра точно на този проблем, но сега вече съвсем конкретно. Наричам творческата активност „проблем”, защото на този етап от развитието на човечеството тя остава все още встрани от жизнените интереси и проблеми на човечеството.

Творческата активност на хората, които ще населяват планетата в бъдеще, трябва да бъде основно тяхно проявление. Ето как да се разбира това. Всеки човек, за да изяви себе си като жива действена структура на своето съвремие, ще е необходимо да проявява лична творческа активност. Без тази активност човешката личност не ще може да съществува. Защо? Защото Промисълът на Създателя предвижда човекът в своето развитие да постигне нивата на творческа изява, която да допълва Неговата всеобхватна творческа дейност. Всеки ден във всяка от своите рутинни дейности човекът ще трябва да проявява новаторство и то да бъде дотолкова находчиво и целесъобразно, че да послужи като основа за създаване на новата действителност.

Новата действителност, това е светът на промененото отношение на човека към самия себе си и към всичко сътворено. Най-напред човекът ще трябва да приеме себе си като уникално творение на Създателя и да започне да се отнася към своите потребности, към чисто професионалната си изява и към начина си на общуване с другите и Природата вече от позицията на творец. Това означава пълно преразглеждане на човешките възможности за общуване, ако щете, дори нова психология и нова етика.

Да вземем предвид най-напред сега съществуващото отношение на човека към себе си. Не е ли точно там в най-голяма степен изявена безотговорността!? За какво става  въпрос? Ами например за това, че към себе си човекът е най-небрежен, да речем, по отношение на храненето. Не говоря за хората, които живеят в оскъдица и недоимък, но дори и при тях небрежността силно се проявява. Защото този, който знае, че днес няма възможност да разнообрази менюто си, трябва да потърси другата възможност – по-пряката връзка със Слънцето и ако не с него, по-голям достъп до светлината. Това означава да се ограничи престоят в мрачни и тесни помещения,  да се проветряват помещенията, да се използва по-активно водата не само за пиене, но и като средство за тонизиране на организма чрез редовно обливане на тялото, да се използват възможностите за престой на открито, още по-добре сред природата. Вие изобщо не се и замисляте колко голям източник на енергия за човешкия организъм са Слънцето, водата и въздухът! Но да продължа мисълта за храненето. Как се храните вие? Много често като гледате телевизия или като четете вестник, или на крак, „защото няма време”. А как сдъвквате храната си? Въпросът за обработката на храната чрез зъбите и участието на слюнката е цяла наука! Да ви е занимавал този въпрос? Ето ви един наглед съвсем обикновен пример, където е необходимо човекът да прояви свой творчески подход. Когато възприемете храненето с по-голяма отговорност, вие ще положите повече, и то необходими грижи за вашето здраве.  Сигурен  съм, че все нещо сте прочели или сте чули за пряката връзка между храненето и здравето, но не го приемате като ваша лична отговорност, защото не му придавате необходимото значение.

Основната грешка, която допуска всеки човек в ежедневието си, е пренебрегването на грижата за личното здраве. Тук също, и то в голяма степен, се изисква ново отношение и творчески подход. Например, много е важно да се знае кога и как човек трябва да спи. Не само часовете за сън са важни, а също така и възможността да се използва енергията на съответния часови пояс в подкрепа на отмората и „зареждането” на  човешкия организъм с необходимата му сила. Това означава човекът да потърси информация за движението на енергиите в Природата. Аз ще ви кажа, че този, който спи два часа преди полунощ (от 22.00 до 24.00 часа), набавя значително повече жизнена сила за своя организъм, от този, който би прибавил тези два часа сутрин от 6.00 до 8.00 ч.

Има и още нещо, което не бива да се забравя, когато се говори за творчески подход. Това е конкретната инициатива на отделната личност за подобряване на различните форми на общуване. Как общувате вие помежду си? Като говорите, какъв тон използвате, а как гледате човека срещу вас и изобщо гледате ли го? Има и още твърде много възможности, които биха получили своя творческа окраска, стига да пожелаете да усъвършенствате общуването като форма за установяване на нова култура в човешкия живот.

А в професионално отношение търсите ли нови възможности за подобряване на личното си участие в производствената дейност? Защото където и да сте, и в областта на науката да работите, вие осъществявате вид производствена дейност. Всеки ден вие нещо произвеждате, т.е. нещо създавате. Как? Чувствате ли се творци на работното си място? Кой или кое ви пречи? Можете ли днес един детайл от вашето ежедневие вие да го промените, да го направите по-различен, като вложите в неговото изпълнение нещо от себе си? Това са все въпроси, свързани с творческата активност на отделния човек, въпроси, чието правилно изпълнение може да промени не само личния живот на човека, но може да промени живота изобщо. Защото, ако всеки човек там, където се намира, приеме себе си като творческа личност и осъзнае какво означава това за формиране културата на Живота, ще се постигне така желаното и търсено от Създателя сътрудничество между човешкото съзнание и Великото Съзнание. Не си мислете, че въпросите за вашето хранене, формите на общуването помежду ви или изпълнението на професионалните ви задължения нямат значение за изпълнението на Промисъла на Създателя за Живота на планетата. Та нали точно така се оформя нивото на културата, чрез която се създава новото общество, новият свят.

Можем ли да говорим за свят на нови идеи, за свят, в който Любовта и Благородството създават неговата духовна същност, ако вие не знаете как да обичате себе си, да обичате ближния си и също толкова важно – да обичате Живота? Как ще обичате Живота, ако не се чувствате част от него? Но има и още един изключително съществен и ценен момент от човешкото ежедневие. Това е осъзната потребност на човека да се приобщава към Космическото пространство.  Да знае, че днес,  когато ще излъчи от себе си лоша мисъл или чувство, той ще замърси по този начин енергийната среда, в която живее. Защото вашата планета е част от Космическото пространство и като не обичаш себе си, ти не можеш да обичаш  народа, към който принадлежиш, не можеш да обичаш Природата, Света, Космоса… Всичко остава някъде там встрани от вашето съзнание, от отношението ви към Сътвореното. Затова в ума ви винаги трябва да бъде мисълта, че човекът е създаден, за да прояви вложената в него Божествена Идея за Живот чрез Любов. Осъзнатото присъствие на Любовта  във вашия живот ще ви направи творци на Новия Живот, на Новия Свят и ще ви даде незаменимо и силно чувство за връзката на вашия дух с Мирозданието, с цялото Космическо Пространство. Бъдете творци и в Любовта към Сътворението!

ПО СПИРАЛАТА НА ЕВОЛЮЦИЯТА

Ние, Елохимите, Които имаме връзка със земния свят, искаме да се получи напълно осъзнато отношение на  хората към усилията, които полагаме за просвета и създаване на самочувствие у всеки земен човек, самочувствие на Божествена творческа личност.

Вие искате да знаете повече за себе си, за своя произход, за своето бъдеще. И имате право да търсите такава информация, стига да си давате сметка доколко този интерес е породен от любопитство и доколко от необходимостта да знаете нещо повече за Сътворението. И тук искам да ви задам въпрос: какво е онова чувство, което изпитва човек, когато търси връзка с висшите Учители? От какво е предизвикано то?

Хората, които живеят на планетата Земя, имат вложена информация в своя генетичен код, която може да им послужи за цялостното духовно развитие и усъвършенстване на личността, стига да го поискат. Генетичната информация, свързана с духовното развитие на човека, се проявява само при определени обстоятелства. Те имат връзка с желанието на човека да се учи и да се усъвършенства и с условията, в които той живее. Важно е всеки човек да знае, че условията, в които той живее, се предопределят от неговите възможности за духовно-нравствено проявление на личността.  Да се проявиш духовно и нравствено, означава да търсиш възможност    всеки ден във всяко свое действие да имаш  нова инициатива и интерес да създаваш, да твориш. Без този интерес човешкият живот е в абсолютен застой и независимо че човекът е живял 70, 80 или повече години, той не е мръднал и на сантиметър от точката на застопоряване, към която сам се придържа. За да се отдели човек от нивото, на което се е намирал в годината на своето раждане, е необходимо не само да се научи да чете и да пише, а да разбира и осъзнава онова, което чете и пише. Много хора си мислят, че след като имат средно или висше образование, те са постигнали развитие в своя живот. Да, погледнато от позицията на земния жител, те са постигнали устройване в някаква степен на своя живот. Но това устройване им е донесло само възможност за препитание, доколкото им е послужило да се изградят професионално. Това, което не се разбира като перспектива за развитие, е свързано с творческото обогатяване на личността в рамките на професията. Тази професия може да бъде най-обикновен занаят, но това не означава, че човекът със занаят обущарство  или бъчварство няма какво да покаже, няма какво да даде на света. Творческото обогатяване, обаче, може да се гради върху основата на високо осъзната нравственост.

Всеки, който търси перспектива, може да я намери вътре в себе си. У вас е вложено всичко необходимо, за да можете вие да достигнете чрез труд и последователност, чрез волеизява и съзидателност до нивата на ангелската йерархия. И сега вече е дошло времето, когато ще трябва човешкият ум да потърси възможности за тази перспектива.

Ти, който четеш този текст,  несъмнено търсиш връзка с висшите Учители, иначе не би отворил този или друг с подобно на този  сайт съдържание. Имаш ли отговор на въпроса за чувството, което изпитваш, когато търсиш връзка с висшите Учители? Знаеш ли от какво е предизвикано то? Питам те, защото, ако нямаш отговор на тези въпроси, ти няма да имаш и необходимата воля за съзидателност и последователност по отношение на перспективата за достигане нивата на ангелската йерархия от хората. А всъщност това е Целта на глобалното обновление, което вече е познато като Преобразяване на Пространството. За да се реализира тази Цел, Ние от Всемирното Бяло Братство ви говорим непрекъснато през последните години за необходимостта от преобразяване на човешкото съзнание. Това е свързано, и то съвсем пряко, с изясняване на вашето лично желание да участвате в процесите на глобалното обновление, да вървите напред към перспективата ангелска йерархия или да си останете на нивото, на което сами сте се застопорили.

Ангелската йерархия за вас е новото измерение, до което трябва да ви изведе вибрационният Преход. Вибрационен, защото пречистените чрез Божията Любов, Мъдрост и Истина мисли и чувства могат да завишат вибрациите на човешката духовна същност, за да достигне тя нивата на високо еволюирало съзнание. Ето защо е необходимо, както казах в началото, да знаете любопитството ли ви е подтикнало да търсите Висшите Учители,  или потребността от градивно,  ползотворно знание.  В първия случай не можем изобщо да говорим за някакво развитие. Чувството за потребност от знание, обаче, стои в основата на връзката, която земният човек изгражда с висшите Учители.  Това чувство би трябвало да бъде усетено от човешкото съзнание като непреодолимо желание за изучаване на човешката духовна същност и нейната пряка връзка с Божията Духовна Същност. Т.е. по пътя към перспективата да те ръководи осъзнатата необходимост да си отговориш сам доколко си способен да следваш Божията воля за развитие и усъвършенстване на човешкото съзнание, за да достигне то нивата на ангелската йерархия.

Божията воля за развитие и усъвършенстване на човешкото съзнание вече не може да бъде пренебрегвана от хората. Еволюцията на Живота изисква жива, осъзната съпричастност от страна на човешкия ум във връзка с извършващите се във Времето и Пространството промени. И като ви говоря за достигане нивата на ангелската йерархия от вас, хората, имам предвид вие да си дадете съвсем пряк отговор на въпроса какво означава това, какво означава ангелска йерархия и достигането на нейните нива от вас.

Ангелската йерархия е светът на високо еволюиралите човешки души. Да си част от тази йерархия, означава да си осъзнал себе си като Божие творение и да живееш чрез пълноценно проявената Любов. Тогава духът, чрез който ти проявяваш своята съзнателна същност, ще достигне нивата на ангелската йерархия, защото ще бъде пречистен от най-силния огън – огъня на Божията Любов. Убеден съм, че вие дълбоко се съмнявате в тази възможност, че не можете да си представите силата на такава Любов да владее сърцето на когото и да било земен човек.  Вашата неспособност да приемете този факт е първата причина, която ви отдалечава от перспективата за вашето навлизане в нивата на ангелската йерархия. Втората причина е неумението ви да навлизате с разбиране в знанието за Божията Любов. Разбиране ви е необходимо, за да можете да добиете увереност, че вие сте способни на такава Любов. Тя няма да дойде изведнъж при вас и да ви каже: „Ето ме, аз съм Божията Любов.”  Ще трябва вие да я потърсите, да поискате да я разпознаете. Уверявам ви, че тя е вложена в генетичния код на вашата духовна същност. Но както казах и в началото, генетичната информация  се проявява  при определени обстоятелства, както впрочем и всичко останало.

Обстоятелствата, които ви е необходимо да разпознаете в рамките на своя земен живот, са свързани с  усещането ви за Живот. Да имаш усещане за Живот, означава да имаш готовност по всяко време от денонощието да се отдадеш на порива за съзидателност. За да се отдадеш на порива за съзидателност, е достатъчно да поискаш много силно да бъдеш добродетелен човек. Божията Любов, която е внедрена у теб като жизнената сила, чрез която живееш, ще засили  своята активност и ще се прояви, когато създадеш добродетелната основа на своето съзнание.

За да си добродетелен човек, от теб се изисква да се проявяваш непрекъснато чрез всяка своя мисъл, чувство и действие като доброжелател. Когато си убеден, че живееш и се проявяваш на всички нива, на които общуваш, като доброжелателен човек, ще разбереш, че у теб се е пробудила Божията Любов. Имате ли у себе си желанието за доброжелателност, съумеете ли да го проявите като свой личен начин на живот, означава, че вие сте създали условия за проявление на Божията Любов. Необходимо е да си повярвате! Да повярвате, че сте създадени като доброжелателни човешки същества, надарени с разум, за да дадете възможност на Любовта да се проявява чрез мислите, чувствата и действията ви. Ако вашият ум непрекъснато поддържа стремежа ви към доброжелателност, ще се създадат и условията за вашето духовно пречистване и усъвършенстване.

За да вървите по спиралата на еволюцията така, че да достигнете нивата на ангелската йерархия, е необходимо да отработите тези три основни позиции във вашия живот. Първата е силно желание да бъдеш добродетелен човек; втората позиция е да  имаш доброжелателност във всяка мисъл, чувство и действие; третата позиция е увереност, че чрез твоята добродетелност и доброжелателност се проявява Божията Любов. А това е така, защото Бог живее в човешкото сърце, но може да се прояви само чрез човешкото  съзнание. Достигне ли човешкото съзнание възможностите за проявление на Божията Любов, ще достигне и нивата на ангелската йерархия. Защото какво друго са ангелите, ако не просветлени от Божията Любов души?

ЕВОЛЮЦИЯ НА УМА

Все по-често напоследък се говори за състоянието на пробуждане и просветление, което е необходимо, за да може човечеството да постигне своето спасение.

За какво спасение става въпрос? За духовно спасение, за духовното оцеляване на човека, защото като физическо проявление човекът е просто едно същество с определена физиология, и толкова. Не че не е важно неговият организъм да се развива, променяйки своите потребности и възможности! Но човешкият организъм не може да претърпи никаква промяна, ако духовният напредък отсъства от човешкия живот.

С тази лекция Аз искам да посоча едно недоразумение, което е наслагвано в човешкото съзнание с години, дори е по-правилно да кажа, с хилядолетия. Става дума за възможната работа на и със човешкия ум, за да бъдат достигнати по-високи нива на съзнание, които могат да гарантират духовен напредък. Обикновено се говори за ограничаване на намесата на ума, за създаване на опитности за неговото изключване, при все че той остава активен, призовава се и за постигане на състояние, при което умът изчезва. Макар че за тези знания и медитативни практики хората се позовават на такива имена като Буда и Христос, това е неправилно твърдение, по-точно не е истинно. Хората могат да постигнат духовен напредък, само ако техният ум активно работи. Защото какво друго е съзнанието, ако не отработеното от ума ниво на развитие. Умът е единствената причина човекът да бъде приеман като най-великото чудо, като „венец” на творческата деятелност на Създателя. За съжаление човекът все още не е постигнал необходимата практика за правилна работа с ума. И това е така, защото човешкият ум е твърде младо, твърде ново явление в рамките на Сътворението.

Умът е това, което прави човека „човек”, затова той трябва да бъде използван целесъобразно.

Целесъобразното използване на ума изисква две задължителни условия: желание от страна на човека за развитие на ума и последователност, неотклонна последователност в ежедневния живот за неговото развитие.

Желанието за целесъобразно използване на ума идва тогава, когато човек се запознае с най-важната информация за правилен живот. Какво включва тя?

1. Знание за произхода на Живота.

Животът възниква и се развива като  еманация на Великото Съзнание. Той е проявление на деятелността на Висшия Разум, която става реалност в резултат на активността на Съзидателната Сила.

Човек трябва да възприеме този факт като Великата Истина за Сътворението и да се стреми да опознава нейната същност. В стремежа си да се запознае със Законите на Сътворението и тяхното значение за неговия личен живот човешкият ум укрепва и се развива.

2. Човекът също има своя Божествен произход.

Човешкият дух е носител на благородни качества, които могат и трябва  да му служат през целия му живот. Точно с помощта на тези качества може да бъде изградена ценностната система на човека. С тях и чрез тях човешкият ум еволюира, създавайки нивата в организацията на човешкото съзнание.

Когато човек е запознат с конкретните правила, които могат да организират неговите умствени способности, той, ако не е ленив, ще започне да използва  тези правила. Тяхното последователно, ежедневно участие в живота на човека, придружено от волята и активността му, ще допринесат за промяна в умствените му способности, умът ще постигне развитие.

Под умствено развитие трябва да се разбира онова  състояние на човешкото познание, което внася яснота във възприемането на всичко, което създава човешкото ежедневие. За яснотата ще допринесат такива умствени способности, които със своята анализаторска и конструктивна работа подреждат по най-правилния начин личностната ценностна система. Това не става изведнъж. Постига се чрез твърдо изградения навик да се оценява в края на деня срещнатото и преживяното. Човек трябва да търси мисълта, която ще му донесе яснота не само за детайлите от неговото ежедневие, но и яснота за цялостната оценка на деня като отрязък от Пътя на неговия Живот. Ще я постигне, когато знае какво иска от своя живот. Когато знае какво иска и има реалистично изграден критерий, върху основата на сравнението между желаното и постигнатото човек може да добие яснота накъде върви и докъде е стигнал.

В рамките на един човешки живот умът еволюира. Чрез своето развитие той създава личността, но в същото време участва и в изграждането на колективния ум на обществото. В зависимост от своята ориентация по отношение на нравствените категории Добро и Зло умът се приобщава към конструктивното и деконструктивното, т.е. умът твори и разгражда.

Най-същественото, което искам да кажа в тази лекция, е следното:

В зависимост от степените на своето развитие умът създава съзнанието. Човешкото съзнание е резултат от най-силно изявената способност на ума да разсъждава и анализира. То е толкова активно, колкото повече умът е успял да открие и въведе в живата действителност вложените в човешкия дух благородни качества. Точно поради тази причина умът трябва бъде активно работещ през целия човешки живот.

В какво се изразява  работата на ума?

1. В живо участие в мисловния процес, като се стреми да създава свои мисли и да открива мислите, които идват при него под външно влияние.

2. Да откликва на потребностите на душата да изяви Божественото в себе си. Това означава умът да поощрява поривите, които подтикват човека към доброжелателност и добротворство.

3. Чрез познавателните способности, които притежава, умът да търси, да натрупва и утвърждава  нови знания. Чрез анализаторската си способност умът може да използва тези знания като новите опитности в човешкия живот.

4. Работата на ума може и е необходимо да осигурява ежедневна връзка на съзнанието с добродетелите. По този начин той ще съдейства за изграждането на благородно съзнание във времето на земния човешки живот. Така ще бъде осъществен Замисълът на Създателя за смисъла и предназначението на човешкия живот.

5. Умът е лъчът светлина, който осъществява връзката между човешкото и Великото Съзнание. Това никога не трябва да се забравя! Има обаче едно условие: когато самият той създава и търси Светлата Мисъл.

Ето защо, когато използвате медитация за вашето духовно развитие, винаги се стремете да създавате чрез своя ум Светли Мисли. Ако вие осъзнато възприемате себе си като Божие творение, тази задача няма да представлява трудност за вас. Нещо повече!  Така, чрез излъчените в пространството светли мисли, ще утвърждавате в живата реалност Идеята на Създателя за Живот чрез Любов. Стремежът ви да постигнете градивна връзка с Божията Любов ще бъде основният фактор за еволюцията на вашия ум.

ПЪТЯТ НА ПОЗНАНИЕТО

Моето желание е през 2013-а година всички добронамерени хора да потърсят възможност за изява на своите умения и способности. Защото сега много хора имат знания, имат способности, но не търсят възможност да ги проявят, освен ако това е свързано с професията им. А всъщност много е важно, когато човек притежава определени способности, да  ги прояви. Защо трябва да ги прояви? За да допринесе със своя потенциал за обогатяването и развитието на Живота. Всеки човек е средство, чрез което Животът бива утвърждаван и разгръщан или пък точно обратното – ограничаван и потъпкван.

Аз започнах Своята нова лекция  с  тези разсъждения, защото смятам, че хората трябва да бъдат поощрявани, за да изявяват своя потенциал. Желателно е всеки човек  да има силата и самочувствието да каже на света: „Ето ме! Аз съм тук!” С тези две изключително кратки изречения човекът доказва осъзнатото си присъствие в реалния живот. Тези две изречения са израз на конкретно решение, чрез което човекът е установил своята духовна принадлежност и вече знае как да живее, вече има свое виждане и желание за пряко участие в Живота.

Какво означава да имаш пряко участие в Живота?

Отговорът на този въпрос е свързан с личното разбиране за Живота. Да имаш разбиране за Живота, означава, че знаеш кои са неговите основни опорни точки, означава, че имаш представа каква е структурата му.

Опорните точки, върху които Животът гради своята философия, са нравствените категории Добро и Зло и Петте добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Те създават правилата, определят същността им и придават смисъла на Живота.

Животът е изграден от множество правила и закони, които определят неговата структура. Тяхното взаимодействие създава основата му. Направлението, в което се развива Животът, зависи от преобладаващото влияние на добродетелите и също толкова от присъствието или отсъствието им.

Връзката между основата и направлението на Живота създава възможностите за неговото развитие. Ако направлението  съществува самò за себе си, без връзка с основата на живота, то има самоцелно, твърде ограничено развитие. Такова направление не може да постигне обхват на своята идея, то се развива в ограничените рамки на едностранчивото разбиране за Живота.

Правилното взаимодействие между правилата и законите създава живата, реална основа на Живота. Правилно взаимодействие между правилата и законите има тогава, когато хората, които ги използват, познават добре техния смисъл и съдържание. Повърхностното запознаване с правилата и законите е причина за създаване на неустойчива, в много случаи дори илюзорна  представа за основата на Живота. Всъщност истинската основа отсъства – тя не е създадена, защото хората не са познавали механизмите, които трябва да я създадат. Поради тази причина всяко направление в Живота ще бъде обречено на провал, защото нищо, построено без здрава основа, не е просъществувало успешно.

За да бъде изградена здрава основа на Живота за работа с правилата и законите, които го създават, трябва да бъде използван много висок нравствен критерий. Тогава ще се получи ефективното взаимодействие между тях, което може да съгражда и да създава основа за развитие на различните направления в Живота. Само в този случай може да се говори за връзка между основа и направление. Защото основата, която всеки човек създава на своя живот, трябва да бъде жива, активно работеща форма на взаимодействие между собствения му морално-нравствен кодекс и правилата и законите, които съграждат Живота на обществото.  Така структурата на Живота ще бъде стабилно устроена система на Справедливостта. Справедливостта е върховният критерий, които определя стойността на всяко правило или на който и да било закон.

Оттук, от това кратко обяснение можем да изведем отговор на въпроса: „Какво означава да имаш пряко участие в Живота?”

Да имаш пряко участие в живота, означава да опознаеш неговите основни правила и закони. Когато ги познаваш, ще получиш най-необходимите ти знания и всичко, което правиш, ще е съобразено с тях. Това означава да плуваш по течението на реката. От само себе си се разбира, че и самият Живот ще ти помага, защото ти със своите познания  и нравственост сам се вписваш в неговите правила.

Прякото участие в живота се изразява в твоето старание с разбиране да приемаш и с любов да изучаваш всичко, до което се докосваш, всичко, с което се срещаш. Това означава да живееш активно, да имаш инициативи и вдъхновено да работиш за тяхното осъществяване. Всеки ден от твоя живот представлява възможност за развитие, защото всеки ден от твоя земен живот те среща с правилата и законите на Битието. Те се проявяват в ежедневното ти общуване с хората, проявяват се на работното ти място,  където трябва да докажеш своите способности, проявяват се, когато излезеш сред природата, и със своите изисквания те подтикват да се учиш. Ето къде твоето пряко участие в живота има най-голямо значение и къде е най-подходящо да кажеш: „Ето ме! Аз съм тук!”

Ежедневният стремеж към усъвършенстване на човешката личност е пътят на познанието – пътят, по който ако вървиш с желанието да си полезен на себе си и на обществото, в което живееш, ще можеш да опознаеш правилата и законите на Живота. Твоите умения и способности, интелектуалният потенциал, на който си носител, могат да се разгърнат най-добре, когато вървиш по този път – пътя на познанието.

С тази лекция Аз искам да ви поощря във вашата духовна работа, да ви подскажа колко е важно да бъде уверена вашата крачка и затова ви пожелавам: учете се, навлизайте в Живота с вяра, с много любов и с искрено желание за възход на човешкия дух.

ЗАЛОГЪТ

Когато се говори за Съзнание, или по-точно за Поле на Съзнанието, трябва да се разбира изключително всеобхватната, вездесъщата Сила на Сътворението. В този смисъл някои автори говорят за Космическо съзнание, за Висш Разум. Като Сила тя съдържа в себе си два основни компонента: енергия и информация. Впрочем тя затова е Сила, защото обединява тези две мощни проявления на Съзиданието: енергия и информация.

Искам да знаете, че когато става въпрос за вашето човешко съзнание, трябва да разбирате проявление на Космическото съзнание в неговите най-ниски вибрации. Неговото формиране започва от най-ниското ниво на съграждане, за да стигне до нивото на Космическа градивна Сила.

Независимо от това, че сте индивиди със свой собствен живот, вие имате връзка с Космическото съзнание. Нивата на осъществяване на тази връзка са различни и качеството на нейната същинска проява зависи най-вече от човешкия ум, от неговата просветеност и волеизява. Ако тази връзка не е осъзната, тя не е пълноценно изживяна и напълно губи своята стойност. Целта на вашия земен живот, а тя определя неговия смисъл и съдържание, е да развивате вашето съзнание, за да може то да постигне нови опитности и знание, които са незаменими за усъвършенстването и еволюцията на Сътворението. Така чрез развитието на своето съзнание вие допълвате творческата активност на Великото Съзнание,  на Създателя, и ставате съучастници в изпълнението на Неговия Промисъл за развитието и усъвършенстването на Живота. Вие не можете да бъдете всичко това, ако напълно осъзнато не изграждате и поддържате връзка със своя Създател.

В предходни лекции Ние сме говорили по тези въпроси, но сега се налага това да ви бъде припомнено. Целта е да събудим у вас интереса към градивната връзка на човешкото съзнание с Великото Съзнание.

Градивна връзка на човешкото съзнание с Великото Съзнание е необходима, за да може човечеството да възприеме Истината за Сътворението и произтичащите от това възможности за развитие и еволюция на Живота. Тази връзка определя бъдещето на човечеството.

Няма по-градивна връзка на човешкото съзнание с Великото Съзнание от искрената, безпрекословна вяра в Божествения произход на Сътворението. И веднага искам да обясня, че тук не става въпрос за сляпата вяра, която превръща човека в безпомощно и невежо същество. Аз говоря за тази вяра, която произлиза от потребността на човешката душа да прояви Божественото у себе си.  В тази посока са следващите напътствени слова.

Тогава, когато човек се старае да опознае себе си и света и използва за тази цел добродетелта като отправна точка на всички свои търсения, той несъмнено ще постигне положителен резултат, защото ще достигне до познанието, което идва от Божието Слово.

А какво казва Божието Слово? „Помни Създателя си!”, „Това е живот вечен, да познаем Тебе, единаго, истиннаго Бога, и Христос, Когото си изпратил”, „Обичай ближния си като себе си”. И какво разбираме от казаното дотук? Най-напред се препоръчва на човека да не забравя своята духовна същност (помни Създателя си), след това му се обяснява в какво се състои  смисълът на неговия живот: във вечния стремеж  към съвършенство (да познаем Тебе единаго), и след това идва заръката човек да обича ближния си като себе си, което изисква пълна всеотдайност, т.е. тук е необходимо да се прояви Любовта.

Според заръката на Христос проявата на Любов би трябвало да е вложена в създаването на нова култура в човешките взаимоотношения. Но след като човек приема ближния си като себе си – с Любов, е необходимо да осъзнае, че той възприема Божественото в човешката духовна същност; това още означава, че той помни и възприема Създателя си – Великото Съзнание. Това трябва да се разбира от Заръката на Христос, защото истинската Божествена Любов винаги носи просветление за душата.

За какво говоря в случая? За будната човешка мисъл, за ума, който търси, разсъждава и анализира, за да открие скритите послания в Божието Слово и да ги приеме като знанието, което ще направлява неговия стремеж към съвършенство. „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш”, съветва Христос и тези думи би трябвало да послужат като изходна позиция за организиране и създаване на градивна връзка между човешкото и Великото Съзнание. Какво остава за човека, след като знае това?

Да осъзнае, че чрез Божието Слово е получил най-необходимото напътствие, за да може да развива своята духовна същност.

Да си даде сметка, че неговата духовна същност може да получи своето Божествено проявление най-вече чрез последователната и неотклонна просветителска работа на ума.

Да разбере, че човешкият ум ще може да работи пълноценно за своето просветление, ако стъпи върху здравата нравствена основа, която Бог е въвел в Света чрез Правилата на Сътворението.

Да приеме с всичкия си ум, сърце и душа, че първият и последен закон на Сътворението е Законът за проявената Божия Любов.

Като следствие от казаното дотук трябва да допълня, че когато се говори и пише за вяра в Бога, е добре да знаете, че истинската вяра доказва най-добре своята сила чрез проявените дела в името на Любовта към Бога. Проявлението на вярата, изживяването на нейната сила не е в участието ви в най-различни ритуали, молитвени сеанси и  всякакви обичаи, свързани уж с вярата ви в Бога. Вярата не е някакво абстрактно чувство или усещане за духовна принадлежност. Вярата е истинното реално приложение на дела, изпълнени с Любов към Бога. Когато съзнанието на човека е изпълнено с истинна вяра, то и делата му ще бъдат осмислени с живата проява на Любов към Бога. Истинната вяра е неотделима от Любовта. Аз я наричам жива вяра, защото съществува най-вече в проявените добродетелни дела на благородното човешко съзнание.

Сега вече всеки ще си отговори как човек може да създаде градивна връзка на своето съзнание  с Великото Съзнание. А това е залогът за нравственото преобразяване на човечеството.

ЦВЕТЕ САРОНОВО

Еволюционните процеси, които определят нивото на съществуване на Сътворението, имат своя последователност и изключителна взаимност във формирането на етапите на своето проявление. Необходимо е човечеството да познава тези особености, за да може сполучливо да се интегрира в настоящето на своето развитие.  В случая става  въпрос за еволюционни процеси в Мирозданието, но те засягат и еволюционните процеси на човешката личност. Не може да се разглежда развитието на света като перспектива и изобщо като процес на активност, без да отчитаме и съществените промени, които съпътстват  личността. Надявам се, че добре разбирате – развитието на личността е развитие на духовната същност, която създава личността.

Духовната същност на човека е реалност, сътворена от Създателя. Необходимо е всеки човек да е наясно с този факт, да знае, че Създателят е положил основата, която създава човешката духовна същност, а човешкият ум е призван да надгражда, да твори и така да придава смисъл и съдържание на вложената  чрез неговото сътворение Идея. Когато разбира правилно този факт, човешкият ум ще работи за създаването на фонд на благосъстоянието. Говорим за фонд на благосъстоянието и влагаме в това понятие разбирането за целомъдрено оползотворяване на духовните блага, които Създателят е определил като най-необходими условия, за да може човешкият ум да ги използва за развитието и духовното израстване на личността. Целесъобразно използване на наличните духовни блага ще се получи тогава, когато човешкият ум успее да оползотвори толкова продуктивно наличното, че то да създава, да сътворява нови духовни блага. Като нови духовни блага могат да бъдат определени доразвитите и новосформирани градивни Идеи. Но това ще обясним малко по-надолу в лекцията, за да свържем това знание със знанието за Еволюцията на Сътворението.

Еволюционните процеси трябва да бъдат разглеждани като етапи от развитието на Сътворението, които взаимно се проникват, защото всеки от етапите служи първо като основа за надграждане и второ като елемент от нововъзникналия процес. Всичко, свързано с еволюцията, е елемент на Движението.

Движението в Природата никога не е самоцелно и хаотично. Всяко действие възниква в резултат на идейната насоченост на самото явление, проявяващо се като движение. Защото явленията в природата са многообразни, разновидни и изпълняват точно в своето многообразие различни функции. Функционалността на Движението определя и резултата от  него. Резултат има от всяко  Движение. Не можем да говорим за движение и в същото време да не отчитаме измененията, които настъпват вследствие от самото Движение. Ето защо като говорим за еволюционни процеси, трябва да сме наясно какви движения се извършват във Всемира.

Движенията, както казах, имат преди всичко своя идейна насоченост и като следствие от идейната насоченост тръгва Движението. Идейната насоченост е първичното, това, което поражда активността. Тя е резултат от съдържанието на вложената Идея. Идеята е информация, а присъствието на съзидателна сила в тази информация я прави градивна сила. Винаги трябва да се отчита необходимостта от пълното взаимодействие между информация и съзидателна сила, за да може да се обясни Движението. В случая Движението е употребено като широко понятие за обяснение на Еволюцията като факт. Сама по себе си Еволюцията е развитие, в смисъл на усъвършенстване на вече съществуващото. Тя, обаче, не би могла да бъде това, което е, ако не съществуваше Движението. Движение и еволюция взаимно се допълват, така както информация и съзидателна сила се допълват. Ако нямаше взаимодействие между информацията и съзидателната сила,  нямаше да е възможно възникването на Движение. Ако нямаше взаимодействие между Движението и вложената в информацията Идея, нямаше да се прояви Еволюцията. Еволюцията е резултат от разумната връзка между всичките тези елементи на Сътворението. Крайният резултат е проявената от тях активност.

Активността винаги и навсякъде се проявява на различни нива или по-правилно е да се използва понятието степени, степени на активност. Степените на активност зависят от качеството на взаимовръзката на отделните елементи. Така че когато говорим за Еволюция и еволюционни процеси, трябва да разбираме, че те се проявяват само и единствено в резултат от качествената, т.е. чистата, стабилна връзка между Силите на Сътворението. Сили на Сътворението са всички тези елементи, които току-що отбелязахме. Те са действащи сили на Проявения Божий Дух, Духа на Съзиданието, а това е основната творческа сила, наречена Божия Любов. Това взаимно проникване на Силите на Сътворението създава необходимите условия за съществуването на Процеса като период на активност, чрез който се извършват Промените. Процесът на активност е онова широко понятие за Движение, което употребихме условно, за да сме убедителни в твърдението си, че Еволюцията в своята  същност е непрекъснато изменение на съществуващата реалност.

Измененията предопределят насоката на Промяната, те са етапи от Промяната – трасетата, които създават предпоставките за Промяната. Едва когато е налице завършен цикъл от последователно извършвани изменения, можем да говорим за Промяна, а щом  Промяната е факт, то значи е очертан един етап от Еволюцията. Тогава вече можем да направим оценка на измененията и да определим процесите, които характеризират Еволюцията.

Как се свързват тези процеси с  духовната същност на личността? Напълно естествено и съвсем последователно, ако не се пречи на Съзидателните Сили в Природата да работят според вложеното в тях направление. Това означава, че човешкият ум  като проводник и носител на Идеята и Информацията, вложени в Пространството и Времето, може да работи градивно, само ако не му бъде вменявана неувереност, което означава съмнение в способностите и възможностите на човешкия духовен потенциал.

За да постигне в своя живот духовно усъвършенстване, човек трябва да се развива хармонично с процесите в Мирозданието. На човекът като Божие творение са му присъщи измененията точно толкова, колкото и в Природата. Иначе той би бил изключение от Еволюцията на Цялото, което е невъзможно. Върху човешкото съзнание въздействат същите елементи на Сътворението, както и в Природата. Идейната насоченост идва при човека заедно с информацията за конкретна инициатива. В резултат на своята способност да осъзнава случващото се с него и край него човек възприема определена Идея, която съществува във Време-Пространството, и тя, „посята” в неговото съзнание, поражда инициативата. Инициативата се превръща в действие (в Движение), когато съзидателната сила на Сътворението и внесената в съзнанието информация постигнат пълно взаимодействие.

Казахме по-горе, че информацията съдържа в себе си Идеята. Идейната насоченост се възприема от човешкото съзнание като импулс за действие, но този импулс ще се превърне в същинско действие, когато съзидателната сила задвижи информацията. Като енергия на Сътворението Съзидателната сила работи в конкретно определена посока благодарение на Идеята, вложена в информационната същност на Сътворението.

Казвам всичко това тук и сега, за да ви препоръчам да се доверявате в по-голяма степен на вашата интуитивна активност. Вашата интуиция ще бъде активна, ако вие свободно, без предразсъдъци и неувереност възприемате подтика, т.е. импулса на вашата душа. Не може да не сте забелязали, че когато прекъснете нещо започнато, после трудно го довършвате, или пък когато пропуснете определен момент, в който сте почувствали прилив на сили или подтик да извършите нещо, после губите своята инициативност и активност. Просто не се получава! Оставеното за по-късно, пропуснатият момент вече не могат да бъдат възстановени и създаденото няма този успех, който би имало в случая на активност. Така човек не може да оползотвори правилно съществуващите във Време-Прстранството градивни елементи.

Идеята, информацията, съзидателната Сила са все елементи на Сътворението, които се подчиняват на определена система за действие. Те, както видяхме по-горе, се проявяват при пълно взаимодействие и градивен резултат може да се получи, само когато човек съумее да се възползва от благоприятното стечение на обстоятелствата. Благоприятно за човека е това стечение на обстоятелствата, което му е създало условия  той със своята сетивност да се интегрира в системата за действие, чрез която се проявяват елементите на Сътворението.

Ако ти се довериш на усещането, което имаш в конкретния момент, и започнеш своята работа точно в този момент, бъди убеден, че всички градивни сили на Сътворението ще ти съдействат. Тогава ще можеш да създаваш и да надграждаш, което означава, че Божият Дух ще въдвори в твоето  съзнание необходимите знание и сили, за да успееш.

И сега да се върнем към информацията за фонда на благосъстоянието. Ще разполагаш с такъв фонд, когато си съумял да се включиш в  посоката и движението на градивните сили на Сътворението. Тогава ти самият ще бъдеш Създател – Творец на нови Идеи и градивна реалност, ще създаваш благосъстоянието на твоя дух. И всичко това ще се получи, защото си повярвал на своето усещане, а ти трябва да знаеш, че си получил това усещане, защото до теб се е докоснал Духът на творческото начало, на творческата инициативност. Успял си, защото си го приел,  и  бъди сигурен, че ако подминеш усещането от това докосване, всичко ще се проточи и най-вероятно ще е неуспешно.

Да имаш свой фонд на благосъстоянието, означава да имаш знание за    въздействието и влиянието на градивните сили в Природата, да си съхранил това знание и умело да го използваш, като непрекъснато го обновяваш. Означава още да знаеш, че ти се вписваш в рамките на Сътворението не само като елемент, като частица на Сътворението, а преди всичко като разумна съзидателна сила. Ти си проявена Божия разумност, ти си цвете Сароново –  чисто и красиво Божие творение. И това е твоето  богатство!

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

ЗА ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА

С цялата любов, на която съм способен, желая на всички вас, мили хора, да бъдете здрави и доброжелателни. Нека всяко ваше желание, мисъл и чувство да бъдат изпълнени с любовта на вашите сърца. Вие чувствате ли тази любов? Това е любовта към ближния, любовта към всичко, сътворено от Бога, и към самия Бог. Тази любов е съхранена дълбоко във вашата същност, за да бъде възпроизведена в земния живот като чистото добро начало, което винаги ще ви бъде стимул за добри дела. Имайте в съзнанието си тази идея – идеята за животворящата сила на любовта,  и винаги, когато тя е с вас, ще можете да  бъдете истински творци на добрите малки дела, с които е изпъстрен животът ви. Точно така:  добрите малки дела. Вие винаги носите в ума си мисълта за нещо изключително, нещо голямо, различно от делника. Но за да постигнете нещо голямо, вие, мили хора, ще трябва да сте разбрали преди това малкото: да сте го осъзнали като идея – един път, и като възможност за реализация – втори път.

Кое нещо е малкото и кое – голямото?

Това е неправилно зададен въпрос. Няма малки и големи неща, малки и големи дела. Всяко малко нещо се съдържа в голямото и без него голямото не би било голямо. Така че когато имаш в ума си мисълта, че днес ще извършиш една малка работа, трябва да знаеш, че с тази малка работа ти полагаш основите на друга, по-голяма работа. Не е важно дали точно ти ще я продължиш, важното е да се създаде начало, да се положат основите и тогава вече ще знаеш, че денят и трудът ти не са отишли напразно.  Затова всяко малко нещо, което ще рече всяка инициатива, всяко начинание, трябва да бъдат добронамерени и когато те бъдат реализирани в някаква степен, да послужат като проекция, като основа или като добра перспектива за бъдещо развитие. В този смисъл когато се приемат инициативите и действията, ще може всеки от вас да участва пълноценно в живота на обществото. Това е желанието Ми – в тази лекция да поговорим за вашия дял в развитието на обществото, което съграждате. И сега веднага трябва да ви попитам: вие имате ли разбирането, живеете ли с мисълта, че принадлежите на съвременното общество? Изобщо занимава ли ви въпросът за живота на обществото? Вие чувствате ли неговите потребности, усещате ли го по някакъв начин това общество?

Аз ще ви отговоря какво означава да имаш усещането и чувството, че принадлежиш на обществото. Това означава, когато предприемаш каквото и да било, свързано с професията ти, с изграждането на отношенията в семейството, в колектива или в общуването с приятелите, да имаш предвид ползата или вредата от твоите действия за останалите – за хората и за Природата.  Това означава да се съобразяваш с резултатите от собствените си начинания, да знаеш, че твоите действия са добронамерени и не носят никаква вреда за когото и да било. И не само това, но твоите начинания да бъдат изява на най-добрите ти мисли, желания и действия. Когато постигнеш състоянието на неотменно и присъщо за ума и  душата ти състояние на добронамереност, ти ще се приобщиш към онези хора, които разбират и оценяват ролята на обществото за пълноценната еволюция на Живота. Като говоря за еволюция на Живота, Аз влагам в смисъла на тези думи онова понятие, което се нарича еволюция на съзнанието. Еволюцията на съзнанието определя еволюцията на Живота. И още нещо: когато се говори за еволюция на Живота, трябва да се разбира еволюцията на  Сътворението. Защото в основата на Сътворението стои Движението на всичко съществуващо, а Движението създава промените и така формира живота.

Нищо в Света не съществува самò за себе си! Всичко е взаимно свързано, така че когато мислите и вършите нещо със съзнанието, че това е малката работа, която сте способни да осъществите, вие ще трябва знаете, че чрез тази малка работа вече сте се свързали с нечия голяма идея. Така е и с вашите мисли. Те са част от необятното информационно поле на Вселената и принадлежат както на вас, така и на Време-Пространството. Така например, вие носите в съзнанието си мисълта да създадете чудесно приятелство с ваш колега. Искате той да ви заобича или поне да има искрени добри чувства към вас, защото и вие сте успели да създадете такива чувства към него. Двамата заедно с този колега действително ставате приятели и това се е получило, защото вашите мисли имат една посока, вие заедно работите за една идея: да речем, идеята да се подобри качеството на извършваната конкретна работа във вашия колектив. Вашата идея става достояние на колегите ви. В колектива се създава към вас  отношение. Ще бъде ли то еднозначно? Разбира се, че не. Възможно е една част от хората да одобряват вашата инициатива, друга част да искат да ви попречат, като си имат свои мотиви за това. Но така или иначе вие вече сте раздвижили пространството, в което ежедневно изявявате себе си като професионалисти.

Да вземем предвид друг случай. Към определен ваш колега от известно време вие изпитвате чувството на неприязън. Започвате да търсите причини,  чрез които да му създавате проблеми. Между вас възниква конфликт и той се отразява както на качеството на извършваната от вас работа, така и на желанието и настроението, с което отивате на работа. Искате този човек да бъде отстранен от работното му място и започвате да търсите съмишленици сред останалите колеги. Така проблемът става достояние на целия колектив. Към вас двамата ще се създаде отношение. И пак питам: ще бъде ли то еднозначно? Разбира се, че не. Някои ще решат, че имате право, други ще осъдят действията ви, но така или иначе пространството около вас отново ще се раздвижи. И какво излиза от тези два примера? Че независимо дали вашите намерения са добри или лоши вие създавате отношения в колектива, в който работите; същото е и в семейството. Тези отношения представляват ЕНЕРГИЯ, която може да създава, може и да руши. А както колективът, така и семейството са част от обществото. Те са негови градивни клетки.

Е, не трябва ли в този случай да осъзнаете колко значимо е вашето присъствие и заслужава ли си да изключите себе си от обществото, само защото вие си мислите, че сте малка работа, че сте малкото камъче, което не може да обърне колата. Колкото повече принизявате стойността на  вашето лично присъствие там, където сте (в семейството или в колектива), като го приемате за вашия частен случай, толкова повече се превръщате в ПРИЧИНА ЗА НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ. Колкото повече оценявате (не надценявате) собствения си труд и изобщо приемате себе си като личността, която може да твори добри дела, толкова повече се превръщате в СЪЗИДАТЕЛНА СИЛА. Съотнесено към Замисъла на Създателя за Еволюция на Живота, всичко това създава вашата лична позиция и така вие можете да бъдете както причина за задържане на еволюционните процеси, така и  тяхна градивна частица.  Еволюцията на Живота върви с темповете на  еволюция на вашето съзнание. Чрез Съзнанието се изявява Духът. Духът  е носител на Божията Идея за Живот и когато човешкият ум успее да постигне нивото на съзнание, Духът се среща със своя единствен и най-истинен партньор в своя земен живот.
И да се върнем сега на мисълта за малките и големите дела. Духът знае, че той идва на планетата, за да може частица по частица да съхрани знанията, които е способен да обработи вашият ум.  Частица по частица – това означава всеки ден някаква ваша ангажираност с онези дела, които изграждат живота, които създават неговата пъстрота, сложност и простота.  Всеки момент, а това ще рече всяка частица от вашия днешен живот, може да ви послужи за създаване на познанието, което ще ви е необходимо за утрешния ден. В този смисъл Аз искам да ви посъветвам, мили хора, да бъдете изключително внимателни, когато общувате в семейството си и в колектива, да бъдете изключително отговорни в професионалната си изява, колкото и „обикновена” да е вашата професия, защото няма малки и големи работи. Всичко е Едно и то, изграждайки своята Цялост, създава перспективи за Еволюцията на Сътворението. Вие не може и не трябва да бъдете прът в нейните колела.  За вас е важно да осъзнаете, че всичко, което се случва в ежедневието ви, колкото  и да ви изглежда незначително, е съществена част от големия урок на Живота. И колкото по-прилежно го изучавате, толкова повече ще се доближавате до нивата на онази мъдрост, която може идейно да ви приобщи към Промисъла на Създателя за настоящето и бъдещето на човечеството.

ВЕЛИКАТА ЗАДАЧА

Приятели и съмишленици на добрата воля, обръщам се към всички вас с благодарност за положените усилия и за желанието ви да се въдвори Любов и Справедливост в човешкия живот. Вашите добри чувства, искреното ви желание да помогнете на човечеството донесоха очаквания и толкова желан от Нас резултат: баланс на Силите на Светлината и Мрака.

Сега, на това ниво от съществуването на противоборството между едните и другите, никой не може да вземе преднина.

Заръката на вашия Отец за доброжелателност и пълно проявление на любовта във вашите мисли, чувства и действия и голямата подкрепа на Господа Иисуса Христа остават с вас. Те са неизменният ви спътник по пътя на вашата духовна еволюция. Искам да ви поздравя с постигнатото и да ви кажа, че всички ние от Йерархията на Светлината, Цялото Всемирно Бяло Братство сме с вас и се радваме на промените, които настъпват във вашето съзнание.

Приятели и съмишленици, бъдете уверени, че това равновесие на Силите е твърде крехко. Необходимо е още да знаете, че това не е крайният резултат, който вие трябва да търсите във вашата духовна работа. Това равновесие на Силите може да се окаже съвсем краткотраен резултат, ако вие не се постараете да запазите постигнатото и най-вече ако не се стремите да приобщавате нови хора към великата Идея за установяването на Любовта като водеща и основополагаща Сила на Бъдещето. Без усилия в тази посока много лесно можете да загубите добрата позиция, която имате сега в подкрепа на Силите на Светлината.

Човечеството трябва да се стреми към  утвърждаване и увеличаване на Добродетелните Сили, защото само чрез тях може да се постигне пълно установяване на справедлив обществен строй на планетата. Историческите събития на съвремието показват колко несъвършен е сега действащият обществен строй и това налага пълно преразглеждане на вашето разбиране и конкретните ви действия за организацията на Живота.

В каква посока е добре да върви това преразглеждане? Най-вече в посока на възприемане, на пълно и безрезервно възприемане на моралните принципи, които изграждат нравствената основа на християнската етика. И като казвам „християнската етика”, Аз съм наясно, че така се създава неразбиране, което поражда  отношение към една определена религия. Аз посочвам християнската етика, защото в нейното стройно изградено повествувание се съдържат общочовешките принципи за добродетелен живот. Това са онези принципи, чрез които Бог учи човека да живее праведно и да изповядва любовта като свое най-съкровено чувство. Много или малко, в някаква степен тези принципи присъстват и в другите религии. Затова Аз моля, нека всеки, който прочете този текст, да потърси в своята религия или учение истината за Божията Заръка към човечеството. Божията Заръка е една за всички хора, без значение кой към каква религия принадлежи или към какво учение се е ориентирал. Божията Заръка към всички хора е: „Обичайте се и не забравяйте своя Създател!” Какво следва от тази Заръка? Да осъзнаете, че Призивът на Бога да се обичате носи смисъла и съдържанието на истината за същността на вашия живот. Същността на вашия живот е да творите с любов. Като проявявате любовта си към вашите близки, към всички хора, с които общувате, към всичко сътворено от Бога, вие проявявате Божественото у вас, вие давате живот на Идеята на Бога, вложена в Неговото творение. Вие сте Неговото най-велико творение! Осъзнайте този факт и всички се приобщете към един стремеж: утвърждаване на постигнатия положителен баланс между Силите на Светлината и Силите на Мрака  и разработване на пълноценни възможности за разширяване влиянието и съзидателната сила на Светлината. Светлината – това е проявената Божия Любов чрез градивната творческа енергия на Съзиданието.

Обръщам се още веднъж към всички приятели и съмишленици и потвърждавам голямата благодарност, която Ние ви изпращаме. Но в същото време искам да ви препоръчам и вие с благодарност да търсите връзка със своя Създател. Благодарността, която вие осъзнато бихте проявили и проявявате, е мощна подкрепа за Силите на Светлината, защото така вие изказвате своето безрезервно възприемане на Божията Любов.

Всички вие, приятели и съмишленици на добрата Божия воля, не бива в никакъв случай да се успокоявате от постигнатите положителни резултати. Напротив! Трябва да сте напълно убедени, че тепърва ви предстои още по-голяма мобилизация на силите, още по-голям труд за запазване на постигнатото и разширяване на неговото влияние. Силите на Светлината имат нужда от вашата последователна, ежедневна и всеотдайна работа. Принципите, които произтичат от Божията Заръка, трябва да бъдат усвоени от вашето съзнание като основополагащи правила за вашия начин на живот. Само ако успеете да установите сегашното ваше разбиране за праведен живот като вашия начин на живот, само тогава ще можем да се надяваме, че човечеството ще успее да създаде общество на Висшата Справедливост – най-голямото изпитание, към което ви призовава вашият Отец. Пътят към Бога, вашата най-съществен връзка с Него може да бъде създадена само чрез пълното възприемане на справедливостта като начин на отношение и пряка изява на вашето съзнание към всичко, което създава и определя живота. Но помнете, че за да достигнете нивата на справедливостта, вие трябва да сте отгледали и съхранили любовта във вашите сърца, в душите си, в ума си; вашето съзнание трябва да е пропито от желанието да живеете чрез любовта. Оттук, от това ниво, следва напълно закономерното проявление на справедливостта. Без  проявените чрез човешкото  съзнание Божия Любов и Мъдрост няма как да бъде създадено общество на Висшата Справедливост. „Обичайте се и помнете своя Създател” не е само заръка, но и повик за проявление на Божията Любов и Мъдрост. Ако следвате този повик, вие ще вървите по-най прекия и сигурен път към новия живот – живота на Висшата Справедливост.

Ето колко голяма, колко велика и отговорна задача стои сега пред човечеството. Не забравяйте, че вие тепърва ще се сблъскате с най-големите проблеми, с най-големите противници на Идеята за Бъдещето на Новия Живот. Впрочем вие вече сте в пределите на Новия Живот. Вие го създавате с новоизграденото си светоусещане и възможностите на вашето променено, облагородено в голяма степен съзнание. Ние се радваме на тази ваша промяна и ви желаем да бъдете неотклонни и уверени в своите действия и занапред. Винаги, когато ви е трудно, търсете Нашата помощ. Ние сме с вас!

С ПРИЗИВ КЪМ ВАС

Обични, мили хора! Искам с много любов и загриженост за вас да ви пожелая светли дни, изпълнени с вашата мъдрост, с вашите мисли и старание за по-добър живот. По-добрият живот – това е проявената от вас доброжелателност и творческа активност в името на Божията Любов.

Мили хора, радетели за мирен и светъл живот, вашата житейска биография би била изключително бедна, ако в нея не се вписва неуморният ви и ежедневен труд за установяване на дружески взаимоотношения между вас.

Сега вече, след като знаете със сигурност, че имате Божията подкрепа и помощта и подкрепата на всички Светли Същества за запазване и развитие на Живота на планетата, вие би трябвало с оправдано самочувствие да гледате на себе си като на хора, успели достойно да се справят с поредната трудност от своя живот. Разбира се, думите Ми се отнасят за ония хора, които всеотдайно и  с много любов работиха за утвърждаването на Светлината и Любовта  във вашия живот.

Всички вие трябва да сте наясно, че Светлината за вас е всичкото онова съчетание от знания и добронамерени мисли и чувства, които Ние от Йерархията на Светлината ви изпращаме. Светлината е Просветлението, Виделината, както казва вашият Учител Беинса Дуно, Виделината, която носи със Своето присъствие в човешкото съзнание Учителят на човечеството Иисус Христос. Няма Светлина в съзнанието на хората, ако няма вяра, знание и най-вече любов. Така че Новата 2013-а година идва при вас с всичките предимства точно на тези постижения: едно по-високо ниво на вибрация,  с която трепти цялото Вселенско Пространство. Това по-високо ниво на вибрация обгръща и планетата Земя. Тази завишена вибрационна честота се дължи на установената в Пространството нова по своето съдържание енергийно-информационна вълна, която според Божията воля всички Ние от Йерархията на Светлината изпращаме към вас. Вашата лична заслуга, която постигнахте, се дължи на голямата организация, която успяхте да създадете и която се изразява в нова и много добре осъзната духовна връзка помежду ви. Ето това е най-голямото постижение засега на човечеството: изградената и добре организирана духовна връзка между хората. Тя трябва да укрепва и да разширява своя обхват по-нататък във времето и Аз, мили хора, вярвам, че всички вие, които с много загриженост работите за установяване на Любовта във вашия живот като Първопричина и Основа за духовния напредък на човечеството, ще работите още по-всеотдайно и през настоящата година.

През изминалата година със силата на вашата мисъл и въздействието на искрените чувства на Любов към майката Земя беше постигнато най-неотложното – подкрепата, която вие напълно осъзнато дадохте за укрепване на астралното тяло на вашата планета. Сега това, което в научните среди наричат ноосфера, има съответната плътност и излъчване, а това беше крайно необходимо, за да получи Земята нужната ѝ енергийна защита.

Астрално тяло има всяка планета и то се създава с помощта на вибрациите на жизненото тяло на съответната планета, защото и планетите са живи организми, колкото и трудно да възприемате това твърдение. Жизненото тяло на всяка планета се създава от енергийните вибрации на всяка от частиците, които участват в строежа на нейното физическо тяло. Тогава, когато нищо не смущава тяхната функция на „производители” на витална енергия, която осигурява активността – разбирай правилното движение и необходимата функционалност на съответната планета, – тази витална енергия допринася за създаването  на следващата енергийна обвивка – астралната. Това се получава по следния начин: живеещите на планетата живи организми излъчват от себе си енергия, която наричаме психическа енергия. Психическа енергия, но с различни нива на активност, притежава всеки жив организъм, дори ако това е и един микроб. Всичко сътворено от Създателя има своя душевност и чрез нея се включва във всяка от функциите на проявяващия  се Живот на Сътворението. Нищо от случващото се във Времето и Пространството не е лишено от способността да чувства. Способността на всяка частица да има своя сетивност се доказва чрез вида на излъчената от нея енергия. Така, когато в пространството навлезе силата на нечия мисъл, в зависимост от вложеното в тази мисъл чувство като отговор в пространството се получава излъчената от частиците психическа енергия. Дали тя е положителна или отрицателна (най-общо казано), зависи от съдържанието на проникналата в Пространството мисъл. Ако тя е градивна мисъл, ще се интегрира безпроблемно в средите на жизнената енергийна обвивка на съответната планета и ще стимулира нейната жизнена функция.

Всяка частица на Сътворението излъчва от себе си само и единствено кристално чиста живототворяща енергия, защото в нея е внедрена Божията воля за Живот на Сътворението, а ние знаем, че Бог твори само чрез Любов. Жизнената енергия на Сътворението може да бъде замърсена както от вредни емисии – резултат от вредна за екологията дейност, така и от мисълта на хората. Мисълта на хората е способна да  създаде изключително препятствие за правилната организация на астралното тяло на всяка планета. Разбира се, нас в случая ни интересува планетата Земя, затова ще кажа, че човешката мисъл в голяма степен беше допринесла за увреждането на астралното тяло на вашата планета. В аурата ѝ бяха наслоени пластове „ментален баласт”, който беше причина за намаляването на нейната жизненост. Говоря за въздействие на човешките мисли и чувства върху астралното тяло на планетата от векове насам. Извършените жестокости по време на войни, с нищо неоправданата алчност на хората, тяхната завист, породената от всичко това злоба и омраза допринесоха за увреждането на астралното тяло на планетата. Човечеството се оказа неспособно да поддържа неговата нормална жизнена функция. Това наложи Нашата намеса във вашия живот.

Не че и преди не сме ви били в помощ, но още по-активно, бих казал по-всеобхватно, Ние работим с човечеството от средата на миналия век – дотолкова, че в крайна сметка много хора възприеха Нашите послания за мир и доброжелателство.  Сега вече имаме резултат, който ще трябва да бъде защитен и многократно увеличен. Ние ще продължим да ви помагаме и ще бъдем в непрекъсната връзка с вас. Това, което сега е най-необходимо да знаете, е, че от вас се очаква, по-скоро самият живот го изисква, да продължите активно, последователно и целеустремено да работите за нравственото обновяване на човечеството. Нравствеността е основа на бъдещия живот. Високонравствените личности са строителите на новия живот. А всички вие би трябвало да бъдете високонравствени личности. Вашата последователна духовна работа тепърва трябва да получи нов импулс.

През настоящата година вие сте призвани да създадете основите за изграждането на високонравствено колективно съзнание. В някаква степен очертанията вече са налице. Вие имате ориентир за вашата духовна работа и сега ще трябва да доизградите образа на своята цел и детайлите, чрез които да работите за нейното осъществяване. Образът на вашата цел – колективното съзнание на човечеството – не е някаква химера. Това е добре обмислена и вече настойчиво препоръчвана от Нас Идея.

Искам да знаете, че колективно съзнание на съвременното облагородено човешко общество не означава обезличаване. Но то изисква ненатрапено, благо присъствие на човешката личност в  житейските дела на обществото. Колективното съзнание на едно общество се изгражда от благата добронамерена воля на това общество да твори чрез Любов. Това е Идеята, която е способна да обедини съзнанието на хората, да го превърне в колективно действащ орган на съвременния живот на човечеството. Пътищата за творческата реализация на тази Идея предлагат изобилие от инициативност, новаторство и оптимално участие на човешкия ум в съзидателния живот на  съвременното общество.

Всъщност не става въпрос за нещо нечувано досега. Напротив! Говоря ви за стародавната Идея на Създателя за установяването на Любовта като основен Принцип във вашия живот. Сега вече Ние виждаме възможност това да се постигне чрез  организираното колективно съзнание на обществото.  Създавайте с Любов! Няма друг Принцип, няма друго Правило и друга Истина освен тази! В призива „Създавайте с Любов!” се съдържа всичката Мъдрост на Живота, защото той произхожда от Първопричината за Сътворението. Вашето духовно единение в името на този призив ще създаде бъдещия Нов Свят. Следващата раса – това е расата на хората, осъзнали себе си като проява на Божията Любов. Вие сте призвани да създадете условията за осъществяването на тази Велика Идея. Желая ви успех!

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ НА БЛАГОРОДНИЯ ЖИВОТ

Човечеството има вече определено очертан приоритет на своето духовно развитие. Аз го виждам в стремежа на все повече хора да допринасят за добруването в Света. Все повече хора разбират голямото значение на позитивната мисъл и още повече –  на позитивната нагласа за доброжелателство и добротворчество. Но сами разбирате, че само това не стига, за да може да се постигне окончателен превес на Светлината над Мрака. Впрочем това е процес, който в хилядолетията дотук винаги е имал относително балансиране.

Винаги, когато трябва да се говори за баланс на енергиите, вие, хората, ще знаете, че вече е настъпил моментът за вашата неотложна подкрепа в името на Светлината като проявление на най-висшите Разумни Същества във Вселената. В какво се състои вашата конкретна работа? В изключителната ви способност да възприемате чрез вашия ум и да преосмисляте информацията, която изпълва Пространството. Да не забравяме, че съвсем до скоро много активно се говореше за необходимостта от преобразяване на Пространството, за необходимостта от изменение на сегашния начин на живот, който води човечеството. Не мислете, че тези необходимости са отпаднали, не мислете, че ако не се е случило нещо изключително разтърсващо, всичките ни предупреждения са били излишни. Ние много добре знаем, че всеки човек когато прецени, че опасността, от която се е предпазвал, е преминала, вече има съвсем различно отношение към проблема, който го е тревожил. И точно затова Аз решавам сега да ви подскажа в какво се състои вашата основна задача оттук нататък.

До скоро вие знаехте, че има голяма опасност от унищожаване на живота на вашата планета. Някои приеха присърце работата за създаване на нови положителни енергии в подкрепа на благородната кауза за спасяване на Живота. Други, които нехаеха тогава,  са съвсем безразлични към проблема и сега. И точно за тези хора е Нашата тревога. Те са пасивната част от обществото, която задържа процеса на духовното развитие и трябва да бъдат приобщени към голямото семейство на добронамерените хора. Добронамерените хора са Спасителите на Живота. Добронамерените хора усвоиха способността да създават и изпращат в Пространството доброжелателни мисли; добронамерените хора вече имат напълно различно поведение – поведение, което показва, че доброжелателните мисли вече определят поведението им, защото все по-често се проявяват като начин на живот. В тях е Нашата надежда, защото Ние искаме човекът сам да разбере смисъла на всичко, което се случва с него и в Пространството, сам да проумее своята лична роля за  укрепване и утвърждаване в бъдещето на благородния начин на Живот.

Кои са отличителните черти на благородния начин на Живот?

На първо място, това е безкористното отношение на хората един към друг.  Безкористното отношение изисква човекът да е проумял голямата мъдрост на Христовите думи, с които Той ви съветва да не правите на другите това, което не искате за себе си. Едно такова поведение предполага изключително доброжелателство, което може да обедини хората в името на благородната кауза за благороден Живот.

Всички вие, които искате да устроите себе си като успяващи хора, трябва да знаете, че големият залог за вашия успех е Силата на вашата Доброжелателност. Вашата Доброжелателност изисква все повече активност, която да обединява все повече и повече хора в името на великата Идея за установяването на справедлив обществен строй, а това означава Божията Любов, Мъдрост, Истина и Добродетел да определят вашия начин на Живот. На тези, които оформят пасивната част в обществото, искам да кажа: имайте предвид, че знанието, което трябва всеки човек да усвои, за да може да живее като добродетелен човек, е съхранено в Христовото Слово. Христовото Слово не изпълва томове книги, то не е предадено във вид на беседи, то не е изложено като лекции в различни публикации – Христовото Слово е предадено лаконично и изключително мъдро в Неговите притчи. Потърсете Новия Завет и започнете да четете и разсъждавате върху тяхното съдържание. Там ще намерите всичко необходимо, което може да подтикне вашия ум към активна духовна работа. Когато опознаете истинската Сила на това Слово, ще разберете колко много работа ви предстои, за да бъдете полезни не само на себе си, но и на човечеството. Това е втората отличителна черта на благородния начин на Живот, защото определя главната посока, в която ще трябва да направлявате своите мисли, чувства и действия – добруването на човечеството.  Вие ще живеете с мисълта за добруването на човечеството, когато осъзнаете истинното значение на Идеята за човеколюбието. Тази Идея е предадена на Света от Христос не само чрез Словото, но и чрез живия пример на Неговия Живот. Така вече идваме до третата отличителна черта на благородния начин на Живот – стремежа към съвършенство. Стремежът към съвършенство ще даде конкретни резултати, ако е предизвикан от искреното желание на човешкия ум, от пълното предразположение на човешката душа да опознае и въплъти в конкретни действия Христовата Любов. Ето как се получи градация на правилата, които могат да приобщят всеки желаещ към благородния начин на Живот:

– безкористно отношение на хората в рамките на тяхното общуване;

– мисълта за добруването на човечеството;

-стремежът към съвършенство, обоснован върху потребността от проявената Христова Любов.

И едва след като всичко това бъде постигнато, може да се говори за новата енергийно-информационна среда, която ще преобрази Пространството, ще определи и новата характеристика на Времето, но вече реализирано като  проявената Божия воля.

Енергийно-информационната среда, в която вие живеете сега, съдържа в себе си изключителната сила на остарялото разбиране на хората за Живота. Все още значителна част от хората, населяващи планетата, не възприемат Живота като Творчески Процес на Еволюцията. Всъщност Животът е разгърната всеобхватна Програма на Сътворението, което е резултат от Творческата активност на Висшия Разум. Богът Творец създава Програмата и в процеса на нейната реализация, в рамките на широкомащабното измерение на Неговия Ум се разгръща Животът. Неговата Програма определя характеристиката на Времето и съдържанието на Пространството. Вложената Идея в тази Програма получава своята реализация чрез степените на изявата както на самия Творец, така и на Неговите Създания. На вашата планета Идеята на Твореца получава своето живо проявление чрез мислите, чувствата и действията на човешката личност, защото от всички Божии творения само човекът е носител на разум, подобен на Божия. Това е най-съществената информация, която всеки човек трябва да знае, най-съществената информация, която може да промени човешкия начин на живот, но само ако бъде приета с вяра и с пълното разбиране за съществената роля на нейното значение. Когато този факт бъде напълно осъзнат, ще започне качественото изменение на енергийно-информационната среда на планетата. Вече има частични постижения в тази насока, но те са изключително недостатъчни.

А целта е чрез мисълта на преобразеното човешко съзнание енергийно-информационната среда на планетата да получи  своето ново съдържание. Новото  съдържание ще бъде създадено само чрез новото отношение на хората към Живота. Енергията от чувствата и мислите на хората, енергията от техните преки действия ще изпълни Пространството с така необходимата нова информация. Ако хората използват благородния начин на Живот, ще станат създатели на новия вид психическа енергия, която се отличава  с високата честота на своите вибрации, а това са вибрациите, които се хармонират  с вибрациите на Божията Творческа Мисъл. Вие можете да постигнете това ниво.  Ние сме се погрижили да ви предадем достатъчно знания в областта на менталната трансмутация. Чрез нея ще  постигнете изкуството за преобразуване на психичните състояния, форми и условия. Това означава промяна във вашето съзнание и ориентацията му към конкретна посока. Ние ви призоваваме да следвате посоката, която е определена от Божията Любов. Така ще достигнете нивото на следващото, четвърто измерение от Еволюцията на Сътворението и ще имате Ново Небе и Нова Земя.

Аз много се надявам от думите Ми дотук да е станало напълно ясно, че ако искате да имате нова реалност за вашия живот, ще трябва сами да си я създадете. Ние можем само да ви съветваме и така да подпомагаме вашето духовно развитие. Толкова! Другото си е ваша работа.   Ако търсите Любов – ще намерите Любов, ако търсите Мъдрост – и Нея ще получите, ако ви е нужна Истина – готови сме да ви посочим пътя към нея. Важното е да знаете какво искате! Тази е причината да ви препоръчваме благородния начин на Живот. Ние ви предлагаме да вървим заедно по Пътя към този Живот.

ЗА ТВОЕТО ДУХОВНО БОГАТСТВО

Когато някой от Нас – Йерархията на Светлината – поиска да осъществи връзка с човешко същество, той  търси най-напред   информация за духовната същност, може би е по-правилно от наша гледна точка да кажа – информация за духовното съдържание на този човек.

В какво се състои разликата между духовна същност и духовно съдържание?

Когато говорим за духовна същност, трябва да разбираме наличието на всички онези качества в човешката душа, които формират интелектуалния потенциал на човека. Знаете от предходни беседи, че интелектуалният потенциал на един човек има своя изначална духовна същност и придобита духовна същност. Изначалната духовна същност е изградена от качествата, които Бог е вложил в човешката душа, т.е. това, което вие казвате, че човек си го има по рождение. И точно тук грешите, защото човек във всяко от своите прераждания, т.е. по рождение, носи със себе си, освен дареното от Бога, и придобитото, отработеното и съхранено от  поредния си живот знание, което създава нови и дооформя вече съществуващи качества в човешката душа.

С духовната същност ние сме наясно, защото знаем, че никой не е подминат, на всеки жив човек Бог е дарил частица от Себе Си, частица от Своя съзидателен творчески Дух. Всеки човек, благодарение на Божията Мъдрост, притежава и всички качества, които създават добродетелната основа на неговата душа. Въпрос на желание и умение е всеки да прояви, ако не всичко, то поне част от дареното му духовно богатство.

За Нас е по-важно духовното съдържание, защото, както вече казах, то е резултат от надграденото, от създаденото в личен план творческо проявление на личността за всеки от поредните му животи.

Създаденото в личен план има изключителна стойност най-вече поради проявената творческа активност, а това означава, че съответният човек не само се е трудил, но той е разсъждавал, анализирал, изследвал и в крайна сметка е обобщил всичко, което е научил, за да го направи свое трайно знание. Това знание е придобито в процеса на духовното опознаване на обективната реалност, но още повече и в процеса на опознаването на субективната реалност, т.е. тук става въпрос както за самопознание, така и за опознаване на средата, в която човек живее. Без тези два фактора няма и не може да има напредък в духовното развитие на отделната личност и на обществото като проявление на колективно съзнание. Защото колективно съзнание  съществува независимо от това дали вие имате разбиране по този въпрос, или не. Колективното съзнание се формира от излъчените в пространството ваши мисли, но само тези мисли, които имат стойността на самостоятелна енергийна единица. Сега ще обясня какво означава този факт.

Мисълта има стойност на самостоятелна енергийна единица тогава, когато съдържа в себе си яснота, целенасоченост и обективно познание. Щом в една мисъл се съдържат тези три компонента, тя има активна енергия, т.е. тя е силна мисъл, защото нищо не задържа нейните вибрации – всичко е пределно ясно и точно. И още нещо: когато една мисъл е ясна, целенасочена и носи познание, тя е подплатена и с убедително чувство на увереност, а това `и придава допълнителен енергиен заряд. Чувството винаги придружава  мисълта, защото естеството на самата мисъл е такова, че за да съществува, тя има нужда от отправна точка. Може би ще кажете, че умът е отправната точка на мисълта, но Аз бързам да ви предпазя от грешка. Чувството е отправната точка на мисълта. Тя – мисълта – възниква от потребностите на душата. Ако душата има потребност да създава, да твори, ще се появи чувството на желание за творческа дейност и тогава  мисълта ще обслужи това чувство, като му даде съответно направление и форма. Но душата ще изяви тази творческа потребност, ако е в състояние на уравновесеност и хармонична връзка с ума. Така ще се породи усещане за бодрост и жизнерадост. Това усещане създава чувството, което търси градивните сили най-напред в организма и след това в Природата, за да може да твори. Като търси градивните сили в организма, чувството се отправя най-напред към сърцето, защото то притежава изначалната творческа енергия на духа – създател на съзнателния Живот. Този дух не трябва да се бърка с духа, който работи в клетките на живия организъм, защото клетките дължат своя живот на програмирана енергийна система, като получават своята активност чрез кръвта. Два са основните източници на енергия в организма: кръвта и сърцето. Но това е въпрос за друга беседа.

Когато чувството отиде от душата в сърцето, то постига своето обективизиране – превръща се в реално съществуващо чувство. В първичния си вид, изхождайки от душата, то се проявява като импулс, т.е.в качеството на мимолетно, краткотрайно проявено чувство.  Импулсите на душата съдържат в себе си енергията на желанието, а когато импулсът се внедри в сърцето, придобива и енергията на съзиданието – енергията на духа, създател на Живота. За да има положителен резултат, което означава  да се обективизира чувството, да го приеме човешкото съзнание като реално съществуващо,  трябва енергията на желанието да се хармонизира с енергията на съзиданието. Тогава говорим за хармонична връзка между душата и сърцето, проявява се кохерентната връзка на Съзиданието и се създава потребността от творческа активност. От постигането на този резултат съдим за силата на отправната точка на мисълта. Ако тази сила носи в себе си необходимия енергиен заряд, то нейните вибрации ще постигнат пълна интеграция с вибрациите на ума и ще породят съответната на желанието мисъл.

Новосъздадената мисъл ще притежава чувството на увереност. Защо?  Защото нищо дотук не е попречило на добрите творчески сили да се проявят: налице са яснотата, целеустремеността и познанието на така организираната мисъл. Тя ще бъде творящата, съграждаща мисъл, чрез която личността ще проявява своите умения и способности.  Но това може да бъде постигнато, само ако между душата, сърцето и ума съществува градивна хармонична връзка. Изходната позиция за постигането на тази  връзка е състоянието на уравновесеност на душата. Това означава, че всеки човек трябва добре да преценява своите желания.

Казах по-горе, че мисълта ще обслужи чувството.   Разбирайте, че става въпрос за възможностите на ума да контролира желанията, т.е. да контролира породилите се чувства в резултат на определено желание. Така личността ще има разумно изградена програма за действие, защото приоритетно ще бъде решаван всеки въпрос, свързан с човешките желания. Ще има последователност и взаимна обвързаност между      желания, чувства и действия.

С казаното дотук не ви препоръчвам да се превърнете в статистици на своите чувства и желания, да ги водите под отчет и да действате като програмирани роботи.

Изживявайте свободно своите чувства, радвайте им се и ги помнете като свои светли преживявания, но точно за да бъдат светли преживявания, ще трябва да сте наясно с произхода и подтика на желанията, към които се стремите. Така вашето духовно  съдържание ще се отличава с пъстротата и богатството, които могат да бъдат постигнати само в общение с Божията Мъдрост и Любов. Като работите чрез Божията Любов и Мъдрост, ще имате необходимите ви яснота, целеустременост и познание. По този начин вие ще създадете благоприятните условия за надграждане на стойностите, които определят вашето духовно съдържание. В пространството ще бъдат излъчвани силни мисли – тези, за които казахме, че имат стойността на самостоятелна енергийна единица. А това са мислите, които формират колективното съзнание.
За съжаление не всяка силна мисъл носи положителен енергиен заряд. Животът, който сега води човечеството, е затлачен от хаотичните мисли на хората и се налага потребност от неговото пълно преосмисляне – човешкото общество се нуждае преди всичко от социално и нравствено обновяване. Нивото на колективното съзнание ще определи посоката на обновяването и дълбочината на преосмислянето. За целта е необходима разумна и светла силна мисъл. Този факт изисква повече от всякога духовното прераждане на всяка човешка личност.

ЙОАН БОГОСЛОВ

РАЗМИСЛИ СЛЕД ПРАЗНИКА

Първите християни не са имали празника на Възкресението. Той е включен в живота на хората доста, след като Христос е бил на Земята. Това идва да покаже, че  всичко сторено от хората добива своята стойност, след като Времето го оцени. Всичко, което хората оставят след себе си като духовно наследство, получава своята стойност, след като издържи проверката на Времето. Сега, след като са изминали повече от 2000 години от стореното чудо на Възкресението, хората празнуват, тоест отбелязват този ден всеки по своему. Няма една конкретно определена дата, която да се приеме като  дата на историческото събитие. А всъщност Възкресението е и трябва да се приема като следствие от историческо събитие.

Първо да тръгнем от причината за разпятието на Христос. Хората приемат Христа като свой Спасител и като голямата надежда на своя живот. Това се отнася за бедните маси народ. Фарисеите, тогавашните властимащи, обаче, Го приемат като свой враг, защото Той не одобрява тяхното поведение и проповядва различно отношение към хората и Бога. Неговото отношение към тях е било свързано с тяхното поведение към бедния народ. Или ако трябва да уточним с едно изречение, отношението на Христа към властимащите е било изразявано като пълно несъгласие от Негова страна с техния начин на живот и организация на  обществото. В Негово лице те са виждали враг и затова са предизвикали и всичко, което вече е добре известно с Неговото залавяне и разпятие. Всъщност по този начин властимащите са се постарали да отстранят от живота на обществото един Човек, Който според тях може да предизвика смут във властта.

Запазването на твърда позиция във властта е задача номер едно на всеки, дошъл по някакъв начин на власт. Защо казвам “дошъл по някакъв начин”? Защото по време на избори, независимо за коя държава става въпрос, се разиграват грозни и комични сцени на боричкане, че даже и на силна вражда между различните кандидати. И за съжаление винаги на заден план остава интересът на народа. Кой съставлява мнозинството, кой е част от народа и се чувства онеправдан? Всеки, който се стреми да живее скромно, всеки, който не може, дори и да иска, да си набави необходимите доходи за разкошен живот, всеки, който е на прага на бедността поради своите ограничени умствени и физически способности. Поради особеностите на своя социален произход и на социалното си положение всеки човек не е по-малко човек. По какво се определя стойността на човешкото достойнство? По присъствието или отсъствието на добродетелност. Това от своя страна означава, че човешкото достойнство се определя от възможността на всеки човек да прояви Божественото у себе си. А кой определя възможността? Всеки сам я определя. Вярно е, че възможностите зависят в голяма степен от условията, в които живее, в които се намира отделният човек. Но кой създава условията? Пак човекът е в основата на всичко, което се случва в обществото и с него самия. Колкото и да са значими чисто обективните причини, в същността на случващото се стои човекът, отделният човек със своите умения и способности. И тук трябва да се преценява най-вече личното желание за присъствие  било то в духовния живот или в обществения живот. Пасивното отношение към стремежите на определени хора към власт и богатство се стоварва като проблем върху главите ви, когато този човек действително се домогне до властта, когато само и единствено ТЯ е била негова ЦЕЛ.

За вас, хората от мнозинството, е необходимо да имате много жив и пъргав ум, особено в днешно време, когато основният стремеж на СИЛИТЕ НА СВЕТЛИНАТА е да ви помогнат в създаването и конструктивното изграждане на съвременно благородно като социален дух общество. Ние искаме да разберете колко важна е позицията на всеки от вас по отношение на обществения живот. Не си затваряйте очите пред нередностите, не си казвайте, че това не е ваша работа. Трябва да се създаде обществена нетърпимост към лъжите и нечистите стремежи на недостойните хора към власт. Вие виждате, конкретно тук в България, как някои хора израстват на гърба на определена партия, ползват нейния потенциал и човешки ресурс и в един момент се отказват от “съмишлениците” си и се явяват като “независими” кандидати за властта. Кой може в днешно време да бъде независим и от какво да не зависи? Дали да е независим от съпартийците си, или да не зависи от програмата на съответната партия? Та нали като е влязъл в тази конкретна общност, той – кандидатът да става управленец – е знаел при кого и защо отива? Значи този кандидат е имал в ума си намерението да използва тези хора, да използва партията и като стъпи върху раменете на съпартийците си, да забрави, че ги вижда и върху какво е стъпил.

Липсата на морал в политиката определя окаяното положение на човешкото общество. Наричам го окаяно, защото много са онеправданите, а малко богатите; наричам го окаяно, защото то  съществува на основата на личните стремежи и вражди – само с боричкането си хората доказват своите стремежи и постигат определено състояние. И това е така, защото хората от мнозинството нехаят за своето положение. Точно така. Вие от нехайство  към собственото си състояние и към живота на обществото не сте изградили и до ден днешен колективния образ на справедливия човек. Вие не сте се запознали със справедливостта, не я познавате и най-лошото е, че не вярвате в нея. Вие, хората от мнозинството, не вярвате, че може да се изгради справедлив живот на планетата, и това е основната причина за голямото разделение на бедни и богати, за процъфтяването на измамите, лъжите и безнаказаните убийства.

Справедливостта е основният критерий, според който Бог постига Сътворението. Тя е вложена в основата на всяко Негово градивно действие. Вие виждате, че всичко съществуващо има както положителна, така и отрицателна същност. Аз знам, остава и вие да сте убедени, че едното служи на другото, стига да се използва с благоразумие. В Природата благоразумието се проявява чрез основните Вселенски закони, които определят степента и качеството на съответното проявление. В Природата нищо излишно не е създадено, всичко е на мястото си, и то точно толкова, колкото е необходимо. Така е и при вас, хората. Ако вие се ръководите в по-голяма степен от силата на вашето вътрешно усещане за духовното присъствие на Великото Съзнание във вашето човешко съзнание, щяхте да постигнете много повече, отколкото да се оставяте да ви ръководи умът на земния човек. Умът на земния човек ви е потребен, за да ви научи да  събирате опитности и знания, но когато трябва да вземете определено решение, вие трябва да се вслушвате в тишината на своята душа. Точно в тази тишина с особена сила кънти Божият глас – стига да искате да го чуете. Божият глас ви говори, че вие трябва да живеете според законите на добродетелта и правдата; Божият глас ви говори, че е необходимо да се обичате и да обичате ближния си, и като е така, да съумеете да опознаете справедливостта и да я използвате за развитието и усъвършенстването не само на вашето общество, а на Живота като Цяло.

Ще се  върна на Христа. Какво ви каза Той по време на краткия Си живот? А имате ли в личния си живот Неговия личен пример, според който да изградите свое отношение към обществото?  Осъзнавате ли, че обществото – това сте вие самите, това е всеки от вас поотделно и всички заедно. Христос беше разпънат на кръст от силните на деня, но Неговото  Слово се оказа непобедимата Сила на Справедливостта. Неговото Слово може да даде и дава благодат на всеки, който го опознае. В какъв смисъл дава благодат? В смисъла на проявената Любов, Мъдрост, Истина и Правда. При Него като при никой друг тия качества се проявяват, за да дадат живот на Неговото Учение. Тези, които се страхуваха за своята власт, с коварството и наглостта си отстраниха от своя  път физическото присъствие на един Човек, но те изобщо не са си дали сметка за Силата на неговото духовно присъствие. Така е с всеки, който има изградена лична позиция върху основата на Любовта, Мъдростта, Истината и Правдата. Правдата, т.е. Справедливостта, се проявява тогава, когато е победила Любовта, когато са победели Мъдростта и Истината. Вие сте чували много пъти да се говори за тези качества и в голяма степен ги приемате като нещо твърде познато. А всъщност вие не ги познавате. Изобщо не ги познавате! Ако ги познавахте, вие щяхте да работите за своя живот със загриженост. Със загриженост щяхте да гледате и на живота на обществото.

Защо Христос отиде на кръста? Защото имаше силно изявена лична позиция. Той знаеше какво иска и какво търси и беше наясно каква цена трябва да плати за това. И  въпреки това не се поколеба, защото вярваше в Божията Мъдрост. Той не попита дали е справедливо това, което се случва с Него. Той знаеше, че хората няма да оценят Неговия труд и проявената Му Любов, и въпреки това отиде на Голгота. И защо? Защото имаше лична позиция, защото имаше лично отношение към Човека и човешкия живот. С този пример Аз ви казвам колко важно е човек да има изградено лично отношение и да умее да го защити. В Неговия случай е изключително важно, защото с постъпката Си Той освети  Пътя на човечеството към Любовта и показа на хората как, до каква степен човек трябва да отстоява своята Истина.
Аз ви говоря всичко това сега и се старая с тези слова да събудя у вас съзнанието за личната отговорност. Живеете в изключително бурно време, време на преустройство не само на Вселената, но и на Живота в неговата целокупност. Непростимо е хората от мнозинството да бъдат пасивни съучастници на случващото се. Голяма е опасността  да бъде опорочена великата Идея на Христос за живот чрез Любов, за живот, в който човешкото общество да бъде изградено върху основата на Любовта  към ближния. Аз дори се страхувам, че съществуват сили, които искат  да унищожат напълно тази Идея и тя да бъде забравена от човечеството. Колкото и да се страхувам, не мога да допусна, че това ще се случи. Волята на Светлите Същества, Които служат на Бога, е да  бъдат в пълна помощ и подкрепа на хората от мнозинството. Запомнете, скъпи мои: ВИЕ СТЕ МНОЗИНСТВОТО, СИЛАТА Е ВЪВ ВАС! Нека всеки от вас да осъзнае истината, че като работи за своето лично просветление, за своето духовно израстване, той ПРОМЕНЯ обществото в неговата същност. Да! С проявата на вашите лични чувства и мисли вие градите обществото. Повярвайте в собствените си възможности и ще успеете да създадете Новия Живот с цялото му богатство и красота на Живот, постигнат и изграден с Любов!

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК

С риск да се повторя или в някаква степен да повторя казаното от Висшите Учители  от Школата на Христос Аз реших да говоря в тази лекция за НЕВЕРИЕТО, което е обзело мнозинството от хората. Хората не вярват, че могат да станат по-добри. Хората не вярват в ползата от личното им участие в живота на обществото, хората не вярват в доброто бъдеще на човечеството. И в някаква степен те имат право. Защото тези, които трябва да покажат морал и нравственост, правят точно обратното.

Да вземем  изявите в обществото на видни бизнесмени. Мнозина от тях укриват данъци или пък ощетяват в заплащането на труда наетите работници. Да вземем за пример политиците. Това са хора, които показват пълна безпринципност по отношение на своята политическа ориентация. Някои от тях, специално тук в България, вече са членували в почти всички по-големи сега съществуващи партии. Болно ми е да го кажа, но пример за безпринципност и безнравственост има и в църковните среди. За  съжаление църковните служители, с малки изключения, не могат да се похвалят с пристойно и благонравно поведение. Е, как тогава обикновеният човек, както вие наричате хората със среден доход, хората, които нямат участие в политиката и властта, как обикновеният човек да повярва, че нещо може да се промени и животът да стане по-добър.

Ние, Учителите от Школата на Христос, имаме  един съвет към вас, обикновените хора: обичайте се и си помагайте, когато това е необходимо, и не мислете за тези по върховете. Нека тези хора да не бъдат пример за вас. Не си мислете, че ако църковните служители са безнравствени, такъв е и Бог. Не приемайте света като  подъл и лицемерен, само защото част от хората проявяват безнравственост. Имайте у себе си критерий по тоя въпрос! Това означава, че вашият критерий може и трябва да бъде вашето лично отношение към живота. Постарайте се да си дадете сметка вие самите как мислите и как приемате мисълта за човешката безпринципност и липса на морал. Първо се попитайте вие самите: ти самият можеш ли да бъдеш подлец, можеш ли да лъжеш и да крадеш, можеш ли заради властта и парите да нарушаваш законите в държавата? Отговорете си сами на тези  въпроси и ако стигнете до положителен отговор, тогава знайте, че няма спасение за света. Този тест, който ви предлагам, може да ви накара да се замислите за своето бъдеще и да приемете мисълта, че не само другите са причина за опошления живот на планетата, но и вие, и ти самият имаш вина за това. Твоята вина е в твоята безучастност. Ще кажеш, че си пас, защото няма смисъл да се намесваш, защото другите не се интересуват от твоето мнение, защото ти си никой за тях. Да! Можеш да останеш никой и да не оставиш след себе си нищо добро, но това може да стане, ако ти избереш, ако ти решиш да е така. Защото ти можеш да направиш друг избор и вярвай, че той е правилният – твоят избор да бъде ясното и точно отношение, което ти, първо като човек, и после като гражданин на държавата, в която живееш, можеш да вземеш. В този смисъл ти не си обикновен човек. Щом се чувстваш гражданин на своята държава, ти не си обикновен човек, защото носиш отговорност за мира и живота на обществото в тази  държава.

Има хора, които през целия си живот не са си и помисляли колко е важно тяхното участие в обществения живот на страната, в която живеят. Ние, Висшите Учители, ви казваме да не забравяте никога, че животът ви на тази планета има смисъл, само ако вие в този живот бъдете фактор, т.е. ако ти се чувстваш значим и живееш, и се изявяваш като значим човек. С това Аз не ви казвам да излезете на улицата и да започнете да трошите витрини и коли, за да покажете отношение. С идеята за личната значимост на всеки човек Аз искам да ви подскажа, че не е нужно дори да се правят митинги и събори. Идеята за личната значимост, ако бъде приета и напълно осъзната от всеки човек, сама по себе си ще активира съзнанието и ще подтикне човека първо към размисъл и после  към действие. Попитай се ти, който наричаш себе си „обикновен човек”, значим ли си и какво означава да си значим за себе си, за обществото. Попитай се с какво и как можеш да бъдеш значим, попитай се преди всичко искаш ли да бъдеш значим. Защото много хора предпочитат да останат незабелязани, така им е по-леко, така дори се чувстват уютно сами със себе си. Е, разбира се, има и такива, които се чувстват угнетени, но това са хора, които чувстват, че животът върви в неправилна посока, но нямат никаква лична инициатива да направят каквото и да било.

Обикновени човече, Аз, Йоан Богослов, идвам, за да ти кажа, че с твоето отношение на безучастност към себе си и към света ти не си полезен никому, дори и на себе си. Защо си мислиш, че ти не вземаш отношение по проблемите на обществото, защото си скромен човек? Защо си мислиш, че с твоята скромност ти показваш морал и достойнство? И в крайна сметка означава ли това, че като си скромен, не трябва да имаш своя лична позиция? А не се ли заблуждаваш твърде много, като си мислиш, че със своята скромност ти си добродетелен човек? Я по добре се огледай и виж дали чрез твоето поведение ти не се нареждаш вместо при добродетелните при безпринципните. Защото този, който си мълчи от скромност, няма нищо общо  със скромните. Да премълчаваш истината не е позиция, всъщност то е позиция, но на безнравствения човек. Премълчаната истина трябва да се приема като грях.

Неверието, че нищо не може и не би могло да се промени,  има своите корени точно тук – в начина,  по който приемаш себе си. Ти, обикновени човече, знаеш ли, че и ти като всички останали си Божие творение? Знаеш ли, че твоята значимост в този живот идва преди всичко от това, че си се родил човек? Защо си мислиш, че като не си политик, не си във властта или не си бизнесмен, ти си никой, т.е. обикновен човек. В това понятие „обикновен човек” за съжаление вие влагате доста неправилно разбиране. Вие смятате, че обикновеният човек е беден, невзрачен, че е безгласна буква и че има само една възможност за него: да си изживее живота колкото е възможно по-обикновено.

Аз, Йоан Богослов, искам да кажа на всички обикновени хора да потърсят в съзнанието си връзката, която Бог е вложил във всеки от вас със Самия Него. Връзката с Бога се осъзнава, само ако ти приемеш себе си като Божие творение. С тази мисъл ти приемаш и новия човек в себе си, и новия свят, който те заобикаля.

Защо чрез връзката с Бога ти ще се възприемеш като нов човек? Защото мисълта за тази връзка ще ти даде самочувствието, от което имаш най-голяма нужда. Самочувствието за твоята съществена роля в живота на обществото и необходимостта ти да участваш в този живот: с труда си, с отношението си към него, с културата, която имаш, и с всичко останало, което си ти, колкото и малко да е то.  Имай вяра в собствените си възможности, защото Бог, когато е създавал човека, е създал и възможност за неговата най-висша изява: да прояви Божественото у себе си. Ти замислил ли си се някога кое е, какво е Божественото, на което ти си носител? Аз ще ти кажа: Божественото у теб е твоята душа и тя има нужда да бъде по-близо до Бога. Как? Като ѝ дадеш възможност да изяви Божественото, което я прави значима и силна. Човешката душа може и трябва да участва в живота на обществото със своите малки добрини, които е способна да прави: да обича, да твори и да се радва на живота, защото радостта от живота идва от самочувствието, с което живееш. Осъзнай своята значимост в този свят, за да придобиеш самочувствието на Божие творение.

Бъди благословен, човече, и не забравяй, че носиш душа!

ЧОВЕКЪТ НА НОВАТА КУЛТУРА

Отминаха Рождественските празници, отминаха и вълненията около Новата година и края на света – сега накъде?

Въпросът „Сега накъде?” има изключителна стойност за всеки човек. Той би трябвало да бъде въпрос за разкриване на истината за всеки, който тепърва ще направи своята ориентация.

До каква истина трябва да стигне всеки човек, за да има стойност неговият живот? Най-напред до истината за своята собствена ценностна система. Стряскащо е, но има хора, които изобщо не си дават сметка за своята духовна принадлежност. А те не биха могли да направят своето самоопределение, ако не са наясно с ценностите в живота. И още повече, доколко  и какво имат те в своето съзнание от ценностите, които определят морала и нравствеността  на човешката личност, и също толкова важно – морала и нравствеността на обществото.

Изминалите няколко години, а би могло дори и съвсем определено да се каже –  последното десетилетие на миналия век и първите дванадесет години от ХХІ-ви век, човечеството живееше в очакване, че нещо изключително ще се случи. И това изключително се свързваше с края на света, с опустошаващи катаклизми и унищожаващи живота събития.

Какво промениха в човешкия живот тези страхове, тези очаквания?

Най-радостното, което човечеството постигна, е духовното единение в името на Любовта. Божията Любов беше издигната като хоругва, в която бяха съсредоточени погледите на хората и тяхното внимание. Сега, след като вече се знае какъв е резултатът от широкия обхват на духовната работа, извършена в името на спасението на човечеството, може да се каже, че постигнатото е само частичен резултат и  въпросът „Сега накъде?” стои с цялата си сила пред населението на планетата. Тепърва ще трябва да се утвърждава добрият резултат и тепърва ще трябва да се създава организация за повсеместна, широкообхватна духовна работа.

Кой или какво може да бъде най-вече в полза на търсещите Истината, защото Любовта без Истината не може да спаси живота? Тя няма как да се прояви. Затова реалистичната, трезва оценка на всеки човек за неговата собствена интелектуална стойност и сила е крайно необходима за установяване на Истината. И още нещо: интеграцията на отделния човек – носител на висока нравственост и активен жизнен потенциал в живота на обществото.

Истината за живота ще даде най-правилния ориентир на хората. Истината е просветление и свобода за човешкия дух. Истината създава живота. Истината утвърждава Любовта като основен закон за съществуването на живота. Изобщо няма как да говорим за Живота, ако не го свържем с Истината, а това от само себе си налага потребността да осъзнаем заедно с нея и присъствието на Любовта и Мъдростта като водещи направления в човешкия живот.

Мили хора, Аз,  Йоан Богослов,  ви говоря за изконната Истина, за тази изначална Сила, която създава живота и организира неговото развитие. Тази Истина казва, че Божията Любов и Мъдрост стоят в основата на Сътворението. Въпреки многократните информации, които обясняват този факт, то той все още не е осъзнатата Истина от мнозинството от населението на планетата. Няма как хората да постигнат желаната промяна в начина на живот, който сега имат, ако мнозинството не възприеме вярата в Бога и Истината за Неговото живо участие в човешкия живот. Сътворението, като най-голямото истинно доказателство за съществуването на Бога, сега се приема като даденост, като нещото, което от край време така си съществува. Не се забелязва желание у мнозинството да  търси връзка със своя Създател. И ако Аз идвам сега с тази лекция при вас, то е, за да ви предложа Моята конкретна помощ, за да ви дам Моите напътствия и да ви подскажа „Сега накъде?”.

Сега накъде трябва да върви човечеството?  Към Бога.

Как?  Като промени своето отношение към Него.

Какво може да помогне, за да промени човечеството своето отношение към Бога? Всеотдайната духовна работа на хората, които сега спасиха човечеството, тяхната изключителна вяра в Бога и в собствените им сили. На тях им предстои да преосмислят постигнатото и да потърсят нови възможности за работа с тези хора, които са жертва на  неверието, жертва на собственото си малодушие и инертност.

Вие, всеотдайни работници на Божията нива,  сте Силата и Опората на всички Светли Същества от Йерархията на Светлината. Богът Творец, вашият Създател, и цялото Велико Бяло Братство гледат с надежда и упование на вас като на спасители на човечеството.

Сега, обаче, и вие, и всички останали хора – всички заедно,  ще трябва да направите съвсем честна и справедлива равносметка за нивото, на което се намира Животът на планетата.

Хората си отдъхнаха от страха, че ще настъпи краят на света, но къде е тяхната голяма грешка? Голямата грешка е, че опасността за края на света човечеството виждаше вън от себе си. Хората се страхуваха от неизвестността,  виждаха своето бъдеще зависимо само и единствено от Божията воля и забравиха, че те също имат воля, че те също допринасят със и чрез своето съществуване за бъдещето на човечеството. Точно това искам сега да  припомня на хората, които забравиха тази истина. Да си спомнят, че човекът има свободна воля и чрез своя начин на живот застрашава бъдещето на планетата. Никой освен вас – хората – не носи отговорност отсега нататък за бъдещето на планетата. Никой! Разберете тази Истина и я приемете като Правилото, което ще ви помогне да се промените.

Знае се от хората, които ползват езотерична информация, че Белите Братя, Съществата от Йерархията на Светлината, през последните години положиха изключително много усилия, за да редуцират Силата на негативната психическа енергия, идваща от планетата Земя, и да я трансформират от отрицателна в положителна.

Ние помогнахме на човечеството, като допринесохме за тази положителна промяна, но какво от това се подобри? Болшинството хора така и не разбра, да не говорим пък за осъзнаване, че човечеството е получило помощ. И продължиха да живеят, както си знаят, а това означава, без да пестят ни най-малко своята негативна енергия. Ето това е страшното, което може да провали постигнатия успех – наслояващата се отрицателна енергия в пространството. Вие, в своето огромно мнозинство, все още не можете да осъзнаете силата на психическата енергия. Мили хора, разберете, че тя е голяма Сила – толкова голяма, че може да ви погуби, но може и да ви изведе до нивата на ангелската йерархия. Вашата свободна воля ще определи кой  път да поемете.

Аз ви уверявам, че Ние ще направим каквото зависи от Нас, за да ви подкрепим в пътя на вашето духовно развитие, но искам да знаете и още нещо: Ние не бива да ви помагаме, след като вие повтаряте грешките си. Затова сега полагаме усилия да разберете, че вън от вас проблеми за оцеляването на човечеството не съществуват. Проблемите са вътре във вас: във вашето съзнание, в организацията, която има вашето общество, в начина на живот, който имате сега.

Две са основните причини, които в най-голяма степен създават опасност за планетата: човешката алчност и човешкото лекомислие. Двете заедно са резултат от неверието в Бога. Неверието създава всички условия за бездуховния живот на мнозинството и води след себе си всички последствия, които сега се отчитат като тотална криза, в която е изпаднало човечеството. Погледнете кое ви е наред! Къде не отчитате застой, в коя област на живота не говорите за криза – дали икономиката, дали финансите, дали екологията  или пък културата имат някакъв напредък? Застоят, в който се намирате, започва да задушава икономическата система. Политическата система отдавна е с девалвирали стойности поради липсата на морал в политиката. Какво може да се очаква при това положение? Нищо друго освен рецесия, спад в икономическото развитие, усложнения и задълбочаване на проблемите в социалната сфера. Всичко това ще създава напрежение, ненавист между хората и куп още усложнения, които ще станат причина за огромни количества негативна психическа енергия, които ще затлачват Пространството.

Нашият повик към вас е да промените своето отношение към Живота, който водите сега, да промените самия Живот, като потърсите опора в Бога. Какво означава това?

Да потърсите опора в Бога, означава да приемете и опознаете Неговите Правила и Законите, чрез които Той е сътворил Света.

Всичко, което Той е създал, е хармонично и обективно организирано в една Система и тази Система се нарича Живот. Живота, който Той е предвидил за вас, вие отдавна изкористихте. Това, на което се радваме сега, е  лъчът надежда, дошъл от духовно обединилите се хора в името на Божията Любов.

Хората, които припознаха Любовта като спасение за човечеството, създадоха възможността за разумния преход в нивата на новата вибрационна среда. Вие сте в нови условия и от това произлиза допълнителен проблем, който може да усложни Живота на човешкото общество. Този проблем може да се прояви като затормозеност  най-вече в психиката на тези хора, които не могат да възприемат Новото Учение. А Новото Учение идва, за да ви припомни старите, откакто свят светува, Правила и Закони на Сътворението. Ако не друго, то поне четете и разсъждавайте върху Десетте Божии заповеди, които представляват нравствен кодекс за човечеството.

Ние ще положим грижи, за да ви предаваме редовно необходимата ви информация, но и сега вие имате достатъчно много книги и научно потвърдени факти, които могат да бъдат важният информационен източник, чрез който да се развивате.

Има едно основно Правило, валидно за всички, и то гласи: Живей чрез Любов! Това е спасението за човечеството, това е Правилото, което създава Бъдещето, това е Силата, която въздига духа!

Пожелавам на всички добронамерени хора, които създадоха духовното общество на възродилото се човешко съзнание, да работят още по-всеотдайно за добруването на човечеството. Аз вярвам, че техният пример няма да остане незабелязан и че все повече хора ще припознават  в себе си човека на Новата култура.

До нови срещи!

УМИРОТВОРЯВАНЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

Вие всички, които имате в сърцата си усещането за промяна в настоящите човешки взаимоотношения, какво отчитате? Дали умът ви подсказва, че се е случило нещо добро, или, напротив – задълбочават се конфликтите между хората?

Аз задавам този въпрос съвсем целенасочено, защото имам предвид конкретно предложение. Неговото изпълнение е обвързано с резултата от вашия отговор.

Ако вие отчитате положителна промяна и виждате перспектива в подобряването на отношенията не само в междуличностните връзки, но и между социалните групи, то тогава ще трябва да следвате една програма; ако пък виждате застой или влошаване в отношенията, ще трябва да следвате друга програма. И какво излиза сега?  Че Аз допускам съществуването не на една конкретна истина, а на две възможни истини, свързани с един и същ въпрос. Всеки от вас би приел този факт като неправилен подход. Ще кажете: истината не може да има две лица. А излиза, че може не само двете лица, но и съответни нюанси на истината да бъдат определящи за поведението на хората.

Всички вие, които имате в сърцата си усещането за промяна, възприемате промяната в съответствие с вашето конкретно разбиране за нещата от живота. Всеки от вас има своя лична изходна позиция, от която тръгва, за да възприеме нещо или за да определи своето отношение към конкретния въпрос. И точно тук е важно да отчитате различието. То е свързано със социалната група, от която произхожда съответната личност, свързано е и с нивото на разбиране, с което всеки възприема света и още по-конкретно живота.

Едни хора разбират живота като потребност за творческа самоизява, други като средство за себедоказване, трети като опасност, която непрекъснато насажда някакво, макар и неопределено, тревожно чувство. Имате ли в себе си силата и трезвото отношение да приемете една единствена истина като критерий за вашите изисквания към живота? Бързам да ви отговоря, че това е по силите само на най-волевите, на най-целеустремените, то е по силите на онези от вас, които знаят какво искат за себе си и за другите. Тези хора, които имат твърдата убеденост в своята правота, точно те определят съдържанието на истината. Хората, които работят за разкриването на определени обстоятелства, свързани с изпълнението на техните желания, имат своя роля за моделирането и утвърждаването на истината в живота.

Истината се определя от обективните обстоятелства, но се усвоява чрез субективния подход. Точно тук е пресечната точка, която създава различията. Тогава, когато истината се създава и определя своята същност в  рамките на обективния свят, тя е повече или по-малко конкретна истина, свързана с неутралността на  Твореца. Ето за какво става въпрос. Творецът е носител на Идеята за създаването на нещо определено, но след като веднъж е освободил в Пространството една Идея, Той я оставя тя да намери своето място в Света на действащия Разум. Действащият Разум се проявява в Живота като сбор от умствените сили на активно мислещите хора. Това са тези от вас, които имат силна мисъл и могат да я оформят като Идея, чрез която да разгърнат своите творчески способности. Тогава, когато  постигнат за себе си яснота, те „отпечатват” оформената Идея в енергийно-информационното поле на Вселената. Вашата мисъл излъчва с определена честота на вибрациите си образа в Пространството. Никога един образ, вече създаден в човешкото съзнание, не може да остане затворен само там, „в кутията на съзнанието”. Вашата мисъл и чувствата, които я придружават, имат лъчение –  излъчват от себе си образа на предмета, който е оформен в съзнанието. Така в Пространството живеят не хиляди, а милиарди образи, които търсят своето себеподобие. Излязла вече като идеен образ във всемирното пространство, активната творческа мисъл започва да търси свое подобие и така приобщавайки се към себеподобните, тя формира група, която става носител на новосъздадената Идея. Тази Идея ще бъде толкова по-плътна и толкова по-действена, колкото повече мисли със съответното съдържание се срещнат в Пространството. Така както капка по капка става вир, така и мислите, като се приобщават поради естеството на своето съдържание, създават или, по-правилно е да се каже, утвърждават Идеята за определена истина.

Истината на всяка новосформирана общност ще има свой образ, защото ще отговаря на представите и разбирането на тази общност за Живота. Ето защо хората от различните социални групи имат различно разбиране по един и същи въпрос – за тези хора Истината, свързана с един единствен въпрос, ще има различно изражение. Всяка група ще възприема проблема според своето разбиране и ще създава своя образ на Истината, която произлиза от този проблем. Вие виждате сега колко много и различни са протестите на хората и ви моля да забележите как тези протести идват като искания на определени социални групи. Всяка група има свое искане и всяка група протестира, като търси разрешението на своя проблем вън от себе си. Не вътре в групата, а вън от себе си.

Какво трябва да знаят хората в този случай, и не само да знаят, но и да се възползват от възможностите на енергийно-информационната структура на Вселената? Хората, които участват в активния политически живот, и тези, които са пасивни по отношение на обществено-политическия живот, трябва да знаят, че те могат, като обединят своите мисли, да създадат образа на желаното от тях разрешение. Хората чрез своите мисли могат да постигнат мир и благоденствие за Живота на планетата.

Множество са интересите на хората, но също така многообразни могат да бъдат и решенията.  Многообразието от решения ще дойде от различията в подходите, които ще се използват за конкретния проблем, и тези различия не бива никак да ви смущават. Ако Аз започнах тази лекция, то е, за да мога да ви кажа, че различията в подходите могат да имат един и същи Идеен образ като крайна цел за развитието и утвърждаването на Идеята. Това изисква хората да постигат вътре в кръга, в който се заражда недоволството, яснота за крайната цел на своето искане. Яснотата ще помогне  да се създаде единение на духовните сили на хората и така обединявайки се около една централна Идея, чиято крайна цел е умиротворяване и благоденствие, хората ще могат да изглаждат отношенията си. Вие трябва да сте наясно, че какъвто и да е вашият проблем, както и да формулирате вашата Истина, разрешението на произтичащите от тях проблеми има две основни страни: умиротворяване и благоденствие. Те са причинно-следствено обусловени. Първо трябва да настъпи умиротворяването, за да може след това да дойде благоденствието. Умиротворяване в конкретния случай означава постигане на споразумение по възникналия проблем.

Как да се разбира това? Когато една социална група реши да протестира, преди да излезе на протест, хората трябва да се съберат, за да оформят не само своето конкретно искане, но те трябва да имат представа за крайната цел на своето искане, тази цел трябва да има свой конкретен и напълно разбираем за множеството образ. Аз зная, че не е възможно да се съберат преди протеста всички недоволни, но  също така съм наясно, че всеки протест има организатори. Точно от способността на тези хора да създадат ясна и конкретно разработена Идея зависи успехът на начинанието. Защото тук най-добре може да помогне енергийно-информационната структура на Вселената. Чрез механизмите на квантовото поле за проявление на менталната сила на човешкия ум в пространството може да бъде  създадена водещата Идея, която да обедини хората и да ги направи съмишленици. Водещата Идея може да бъде изключително активна, ако водещото ядро, т.е. организаторите, работят грамотно със своята мисъл. Затова не само Аз, но всички Ние от Йерархията на Светлината ви призоваваме да се запознаете с правилата, които определят действието на мисълта в Пространството.

Ето защо в началото ви казах, че тези, които виждат положително развитие, ще имат една програма, а другите, с песимистичните възгледи – друга. Общото, което трябва да знаят и едните, и другите, е, че цялото Сътворение има ментален произход и поради тази причина всичко съществува в обсега на животворящото активно поле на мирозданието. Нищо в Пространството не съществува само за себе си и всяка мисъл или чувство поради своята енергийна структура се вписват в енергийно-информационното поле на Вселената като елементи на менталната сила на Сътворението. Оттук и основното правило за работа с мисълта: винаги, когато създавате определена мисъл, свързана с перспективата на вашето начинание, създавайте ясен образ за нейната реализация. Това означава четливо и ясно да изпишете на фона на Вселенското квантово поле конкретното си решение. Само конкретно оформената мисъл може да ви бъде полезна. Всяко многословие се свързва с бърборене и празнодумство.

Тези, които имат в съзнанието си оптимистична перспектива, имат по-леката задача да поддържат вдъхновена творческа мисъл през цялото време на изпълнението на започнатото начинание.

Другите, които имат съмнения и неувереност, ще трябва първо да изчистят точно тези чувства, за да дадат възможност на ума си да работи спокойно с мисълта. Умът ще трябва да търси връзка с онази ведра и силна среда за общуване, която може да подкрепи мислите в желаната посока.

Всичко останало е въпрос на самообразование и последователна духовна работа. Има достатъчно литература, която може да ви помогне, но Аз искам да ви предупредя за най-същественото от вашата подготовка за работа с мисълта: нравствената основа на вашето начинание. Вашата изходна позиция да бъде добронамереното ви отношение към света и доброжелателност за перспективното развитие на Живота. Затова ви моля: създавайте вашите мисли с Любов към себе си и към хората, с Любов към Бога, с Любов към цялото Сътворение. Така ще постигнете умиротворяване и благоденствие за всеки възникнал проблем.

Не забравяйте: вие носите в сърцата си Божията Любов, в ума си – Божията Мъдрост, и в съзнанието си – Божията Истина. Дайте им възможност да се проявят, защото само чрез тях  ще постигнете Силата на Творческата съзидателност, която ще ви направи богоравни.

ЗА ЖЕЛАНИЕТО И ВЯРАТА

Вярата произлиза от искреното желание да постигнеш това, към което се стремиш. Когато има искрено желание, тогава има убеденост, има и вяра. Защо казвам това? Защото в искреното желание се съдържат всички фактори, които предопределят крайния резултат.  Искаш ли да постигнеш нещо, трябва да си заложил за него своето искрено желание. Няма сила, която да устои на искрения  вътрешен порив на човека да постигне нещо определено. Когато човек от душа и сърце желае нещо, дори и да не осъзнава, мобилизира всички сили на своя организъм. Искреното желание създава волята и убедеността на човека в това, което върши – той работи с вяра за изпълнението на своята идея.

Желанието мобилизира всички сили на организма и ги прави действени фактори за конкретна реализация. Казвам това, защото много често човек предприема  важни за живота инициативи, без да си е дал сметка за силата на своето желание. В такива случаи често се стига до половинчата работа. Желанието бързо угасва, а всяка работа, която се върши без желание, не е качествена и не носи удовлетворение. За да не навлизате в улица без изход, трябва да имате повече знания в посока себепознание.

Още от най-ранна възраст е необходимо човек да бъде приучван  да възприема себе си като разум и като емоция.  Вие знаете, че разумът е проява  на ума, а емоцията на сърцето. Но също толкова важно е да знаете, че душата е силата, която събира усилията на тези две страни от човешката същност. Защо душата? Защото в нея се зараждат желанията. Душата е първичната жизнена енергия, която Творецът е употребил за сътворението на човешкото същество. Тя съдържа в себе си Силата на Съзиданието, която в човешката душа се проявява чрез духа. Духът е носител, това сме го съобщавали много пъти, на Личностната Програма за развитие на човека.

Първичната жизнена енергия захранва с необходимите сили сърцето, ума и всяка клетка в човешкия организъм. Напусне ли душата този организъм, той остава безжизнен. Душата е Божествената енергия, която в условията на земния живот активно търси възможности, чрез които да прояви своята Божествена същност. Така че ви е необходимо да знаете, че искреното желание, което ви кара да се вълнувате и да работите всеотдайно за неговото осъществяване, е силата, чрез която се проявява вашата душа. Точно поради тази причина на искреното желание трудно може да устои който и да било външен фактор.

Необходимо е да си давате сметка и за още нещо. Вие сте създадени като същества с разум и точно това може да бъде както предимство, така и недостатък за вас. Предимството идва тогава, когато умът успее да разпознае искреното желание, т.е. желанието на душата, от желанието на плътта. Недостатъкът се проявява, когато умът подминава без внимание духовните потребности на душата.

Плътта, това е вашият организъм, идеално организиран от Твореца като саморегулиращ се механизъм, способен да работи с помощта както на жизнената енергия, така и с помощта на електричеството и магнетизма в природата. В този смисъл организмът има свое ниво на разум и свои потребности, които вие възприемате като желание. Потребностите на организма са свързани с храната, въздуха и водата, но за вас е важно да знаете, че точно тези потребности създават определени чувства и пораждат  емоционални състояния. Недостигът на която и да било от тези три потребности или пренасищането с някоя от тях може да предизвика неудовлетвореност, меланхолия, агресивност дори. Като говоря за храната, водата и въздуха, вие трябва да разбирате, че става въпрос също за светлината и нейното влияние върху организма, както и за различните минерали и витамини, които се съдържат в храната. Всяко отсъствие или пренасищане с някоя от тези съставки поражда определени чувства и влияе върху желанието за живот, въздейства върху жизнеността на организма, а оттам и върху неговата активност, която трябва да се разбира и като работоспособност.

Така например, когато човек има желание да постигне добра професионална реализация, но в същото време използва храна, бедна на витамини и минерали,  неговото желание ще  бъде съпроводено с чувството на неувереност. Защо неувереност? Защото недостигът на енергия, която могат да набавят витамините и минералите, се отразява на правилната функция на човешката психика. Въпросът заслужава много по-широко внимание, защото трябва да се говори за цял комплекс от взаимодействия, но те няма как да бъдат обяснени тук. В случая за вас е важно да знаете, че съществува взаимозависимост между храната, която използвате, и чувствата, които възникват у вас, както и между  светлината, като недостиг и пренасищане, и вашия организъм. Водата, въздухът – всичко се отразява на вашето емоционално състояние точно толкова, колкото и върху правилното функциониране на организма ви. Може да се случи така, че когато почувствате определено желание, то да е резултат от състоянието, в което се намира вашият организъм, и да не е свързано с духовните потребности на душата.

Този факт е съществено важен за правилната реализация на вашия живот. Вие трябва да имате необходимото умение и познание да различавате тези две състояния. Аз ще  ви подскажа, че всяко желание, свързано с определено  състояние на организма, има бързопреходен характер или се проявява най-вече като нетърпение. Когато трябва да изпълни такова желание, човек е нетърпелив да го постигне и не е склонен да разсъждава. Тогава, когато става въпрос за духовните потребности  на душата, желанието е съпроводено от устойчиво проявено чувство за волеизява, за удовлетворение от извършената работа. Всичко, което се върши в резултат от такова желание, се изживява като радост и одухотвореност на проявеното чувство. Вярата в добрия резултат в такива случаи идва като че ли от само себе си. Човек просто знае, че ще успее.

Ето защо искам да ви подскажа, че вашите успехи в живота зависят от чистата, конструктивна връзка между човешката психика, човешкия организъм като цялостно, пълнокръвно Божие творение и Природата. Навярно ще ви прозвучи по-точно, ако кажа между Човека и Природата. Записвам с главни букви „Човека” и „Природата”, защото по този начин искам да подчертая голямата значимост на двата фактора – човек и природа. Връзката между тях е взаимно обусловена от единния произход на едното и другото. Това е Божественият произход на всичко сътворено – Бог е Създател както на Човека, така и на всичко в Природата. Вие трябва да отдавате първостепенно значение на този факт и да изучавате всички последствия, които произхождат от него.

Връзката между човешката психика, човешкия организъм и средата, в която живее човек, съществува независимо дали вие я осъзнавате, или не я осъзнавате. Тя е пълнокръвна и служи на душата в два случая: когато човек има познания и ги използва правилно и когато се ръководи от своята интуиция. Интуитивността е резултат от проявените опитности, събрани от предходни животи. Когато човек живее с разбирането за своя Божествен произход, дава възможност на знанията от опитностите да се възпроизвеждат по-леко и точно и да му служат правилно. Така желанията, които определихме като искрени, имат свой изключително силен заряд, защото са свързани с ясно проявените духовни потребности на душата. Те са ясно проявени поради всичките фактори, които последователно прегледахме тук: светлина, въздух, вода, тоест поради взаимовръзката между Природата и човешкия организъм, нейното правилно възприемане и точно толкова правилно осъществяване.

За да научите повече по този въпрос, ще трябва да четете от учебника на Природата. С това ви казвам: събудете сетивата си и  ги оставете да работят според внедрените им от Създателя способности. Всяко ваше съмнение в собствените ви умения и способности пречи на техните естествени сили за проявление. Затова ви е трудно да разпознаете желанието на плътта от желанието на душата. Това е причината духовните потребности на душата да остават неудовлетворени твърде често. Събудете сетивата си и очаквайте искреното желание да ви споходи. Тогава му се отдайте и бъдете убедени, че по този начин вие ще проявите Твореца у себе си най-пълноценно.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО

ИСТИНАТА ЗА ЖИВОТА

Въпросът за истината е философски въпрос и винаги е имало поне три различни мнения за едно и също нещо. Аз сега няма да превръщам в дискусия тази тема, искам само да обърна вашето внимание върху фактите от живота, които ви свързват с истината.

Фактите от живота, които ви свързват с истината, са няколко. На първо място, това е осъзнатото присъствие на човека там, където се намира. Забележете, ако все още не сте го забелязали, колко често вие присъствате формално някъде. Това някъде може да  бъде месторабота, семейство, среща с приятели, училище и така нататък. В много от случаите вие не следите разговора внимателно, приемате казаното, без да разсъждавате, отговаряте повърхностно и в крайна смета се получава така, че вие уж сте били там някъде, а всъщност трудно можете да възпроизведете или да си спомните разговора. В този случай, когато се наложи да потвърдите нещо, което се е случило по време на тази среща или разговор, ако сте искрен пред себе си, вие ще си признаете, че нямате пълен спомен от случката. Уж сте присъствали, а пък не сте сигурен в истинността на фактите, които трябва да потвърдите. В такъв случай вие сте далече от истината, защото вашето съзнание не е участвало във въпросната среща или разговор. Редно би било да не вземате отношение, като си признаете, че не си спомняте случилото се. Ще го направите ли? Някои хора дори не осъзнават своето формално присъствие и са готови да пресътворят някаква своя истина, при това напълно убедено твърдят, че друга истина освен тяхната няма.

Другата страна от въпроса за фактите, които ви свързват с истината, е способността на човека да вижда, когато гледа. Какво искам да кажа с тези думи? Хората уж гледат, а всъщност правят това съвсем формално и от погледа им убягват важни подробности от действителността. Това се случва, когато отново имаме несъзнателно отношение към действителността. Но може и да се случи, когато отделната личност няма потребност или няма способност (и двете са еднакво важни) да вниква в детайлите на действителността. Много хора наричат тези детайли „подробности” и дори съветват другите „да не се задълбочават толкова”. Всъщност точно детайлите  създават истинската същност на случващото се, защото те го правят уникално и му придават определен смисъл и съдържание.

Да имаш потребност да вникваш в детайлите на действителността, означава, че ти се интересуваш от живота и си активен участник в него.

Да имаш способността да вникваш в детайлите на действителността, означава, че ти имаш будно съзнание, че можеш да разсъждаваш и да анализираш фактите, а това потвърждава присъствието на пъргав и аналитичен ум.

Хората, които имат потребността и способността да вникват в детайлите на действителността, винаги свързват своя живот с истината и правят необходимото за нейното утвърждаване.

Има и трета страна на въпроса за истинността на фактите и тя се свързва с нагласата, с която човек приема живота. Ако ти си настроен да приемаш живота повърхностно, никога няма да разбереш неговия смисъл и ще си останеш само като един придатък на действителността, като нещо, което уж го има, защото реално присъства във физическия свят, а всъщност това присъствие няма абсолютно никаква стойност. То е без значение както за самия присъстващ, така и за другите хора. Правилно е, обаче, да отбележим, че то има значение в негативен аспект, защото такъв човек не допринася никаква полза с присъствието си. За него действителността е относително понятие и той с нищо не допринася за нейното настояще или бъдеще. В такъв случай истината от настоящето за такъв човек ще бъде нещо съвсем отвлечено и дори непотребно. За него е все едно как ще наречете тази истина и доколко тя ще има някакво значение за неговия личен живот.

Сега, след този кратък преглед за истинността на фактите от вашия личен живот, Аз искам да ви попитам  какво значение има за вас истината? Вие живеете ли с нея? Живеете ли за истината? Кога и доколко се докосвате до нея? Правилният отговор, който ще си дадете на тези въпроси, ще ви помогне да разберете какво е качеството на вашия личен живот и доколко вие имате връзка с живота на обществото.

Защо е необходимо това? Защото всички хора заедно, всеки със своите способности и умения, всеки с лично вложения труд и ярко присъствие в живота на обществото, ще може да създава градивното настояще и перспективното бъдеще за новия свят.

Вие знаете, че сега се говори изключително много за настъпващите промени във Времето и Пространството.  Казвам във Времето и Пространството, защото така най-общо и все пак точно може да бъде обозначено широкомащабното, повсеместно изменение на действителността, на всичко, което се нарича Сътворение. Всъщност става въпрос за дълбоки промени, които засягат не само енергийната същност на материалния свят, но и неговата вече изградена физическа структура. Промените са закономерно следствие от Еволюцията на Сътворението и всички хора трябва да ги възприемат като съпътстващи условия за развитието на Живота. В рамките на това развитие вие също търпите съществена промяна, но въпросът към вас сега е доколко осъзнавате този факт? Какво виждате, като гледате, с каква нагласа възприемате личния си живот, живота на обществото, изобщо съществува ли за вас обществото като фактор, чрез който вие да живеете и се развивате? Впрочем доколко се докосвате до Истината за Живота?

ЕНЕРГИЯТА НА РАЗВИТИЕТО

Когато човек търси духовното знание, трябва да търси и източниците, от които идва то. Така по-правилно ще може да си обясни за какво става реч. В случая Аз имам предвид текста от Откровението на Йоан Богослов, където е използвана много силно символиката.

Седемте звезди, седемте очи, седемте духове, седемте светилника, седемте църкви – всичко това, свързано с числото 7, означава, че носи Идеята за  проявлението на Божията воля в Живота. 7 е олицетворение на проявената Божия воля. Много е важно, когато човек приеме определена идея, свързана с неговото развитие, тя да бъде изявена чрез присъствието на Божията воля у човека. Да присъства Божията воля у човека, означава да възприеме човешкият ум съответната идея като потребност за своето духовно развитие.

7 носи още идеята за пълното проникване на духа в материята, защото това число съчетава в общия си сбор 3 и 4, което съответно означава дух и материя. 7 носи идеята за Божествената сила на проявлението точно заради пълното проникване на духа в материята, което означава, че всичко създадено става върху основата на  субстанциалната реалност. Замисълът (духът) и основата, чрез която Той твори (материята), имат своето общо проявление като енергийно-информационната среда на Вселената.  Тази среда представлява енергията, която насища пространството и му придава живот. Тя е проникната от силата на Духа на Съзиданието, а това е Светият Дух. Той е Този, Който твори, но прави това чрез 7-те звезди, 7-те църкви и 7-те светилника, защото първо трябва да натрупа и усвои познанието (звездите), да му създаде условия и ръководство за проявлението (7-те църкви) и да активизира проявата на познанието, т.е. да запали светилника.

Всички хора, които осъзнават тази последователност, постигат много добри резултати в своята духовна работа. Те знаят, че без познание няма развитие на живота, защото информацията, т.е. знанието, е съграждащата сила на промените. Има и още едно обяснение. То се свързва с възможностите на човешкия ум да възприема и анализира, но тук трябва много силна лична инициатива. Личната инициатива идва, когато има желание. Когато има желание, човек започва да търси знанието и понеже умът му има способността да разсъждава и анализира, този човек постига знания, които му помагат да „прораства седемте рога”, което означава да утвърждава и увеличава в съзнанието си познанието и влиянието, което му оказват Любовта, Мъдростта, Истината, Добродетелта, Правдата, благоразумието и благородството. Какво още означава понятието за седемте рога? Това, че добродетелите, които имат способността да проникват чрез острието на знанието, внедрено у тях, като рогове прорастват, когато имат съответните условия. Като рогове прорастват, защото добродетелите също като роговете трябва да пробият в човешкото съзнание, но пък знанието, което носят, им помага да се развиват (да прорастват).

Аз искам да знаете, че тази символика не е дадена случайно на хората. Когато е писана Библията, Свещеното Писание, всеки от авторите на книгите е бил наставляван чрез Светия Дух. Така в цялата книга се забелязва Идеята за необходимостта от постоянно осъзнаване и усъвършенстване на човешкия ум. За да може умът да достигне нивата на разум и на съзнание, той трябва да има много активна работа, а тази работа ще бъде ползотворна, ако се ръководи от идеята за духовно-нравственото развитие на личността. Това развитие бележи ръст напоследък, но въпреки това направеното е недостатъчно. Затова е необходимо хората да мобилизират своите усилия, за да постигнат нови нива в своите познания. Новите нива в познанието за живота се свързват и с промените, които вече много осезателно се забелязват в цялата Вселена.

Вие сте носители на Идеята за установяването на Любовта като първооснова на човешкия живот на планетата. Все още, обаче, не сте показали, че разбирате тази своя голяма отговорност. Необходимо е да осъзнаете, че сте създадени за живот с определена цел. Вие не сте дошли на този свят, защото просто така ви е хрумнало или защото някой от скука е решил да ви създаде. Вие сте създадени, защото чрез вашата биологична форма на съществуване, осъзнавате или не, произвеждате ЕНЕРГИЯ, която е необходима на планетата. Качеството и стойността на тази енергия се определят от качеството и стойността на вашите мисли и чувства. Ето защо е толкова значима битката между Светлите и Тъмните сили – защото вашата енергия е необходима както за едните, така и за другите. Точно поради тази причина основното предназначение за смисъла и съдържанието на човешкия живот е създаването на работещо благородно съзнание. Вашият път към създаването на това съзнание е установяването на Любовта като първооснова на човешкия живот. Не бъдете лековерни и не се поддавайте на предложенията и идеите за лек и приятен живот, защото чрез тях вие по-малко ще разсъждавате и по-малко ще се трудите, а това какво означава? Означава занижаване на възможностите за развитие или, по-точно, означава застой в развитието на човека. Трудностите активизират умствените способности и дават възможност на личността да изяви своята воля. Вие го знаете много добре, чували сте много пъти за необходимостта от духовно-нравствено развитие на личността, остава да осъзнаете напълно, че всеки от вас е личност и всеки от вас носи отговорност за своето действие и бездействие.

С информацията, която ви давам  чрез тази лекция, искам да разберете колко е значимо вашето участие за живота и еволюцията на Сътворението. Вие сте преки участници в жизнените процеси на Сътворението точно чрез вашата лична енергия. Чрез тази енергия вие поддържате баланса на енергийната система на планетата, това е енергия на развитието, енергия, която пряко участва в еволюционните процеси на Сътворението. Така както всяка скала, всяко дърво, всяка птица и животно имат своето конкретно предназначение със същата цел – енергия за Развитието, така е и при вас. Разликата е в това, че те създават енергия, която има повече значение като физическа сила, отколкото нещо повече. Вие създавате психическа енергия, която има високото качество на менталната сила. Т.е. като ментална сила психическата енергия носи заряда на активното проявление на Първичния жизнен импулс, внедрен у човешката душа в периода на Сътворението. Първичният жизнен импулс е искрата на живота. Това е онази първична сила, която носи живеца на Съществуващото. И тук се налага да обясня, че живецът на съществуващото е микроскопична енергийна частица, която има способността да развива високи вибрации на своята активност и така да променя себе си, като създава сили на активността – това са сили, които се подчиняват на общата програма за формиране и развитие на конкретния организъм. Първичният жизнен импулс е силата, която задвижва сърцето и прониква в човешкото съзнание като творческа сила. Така вие най-напред получавате, а след това трябва да давате.

Чрез Първичния жизнен импулс вие получавате силата на съзиданието, а чрез вашата психическа енергия планетата получава Силата на Развитието. Защо на Развитието? Защото тази Сила е създадена, за да допълва, за да формира съобразно потребностите на Сътворението. Тя отива в Пространството и Съзнанието на субстанциалната реалност я усвоява за своите цели.

Не забравяйте, че субстанциалната реалност съдържа в себе си и двете сили: на Светлината и на Мрака. Духовната ви култура и нивото на развитие, което е постигнало  съзнанието ви, ще ориентират създадената от вас психическа енергия в едната или в другата посока.

Благословена да е вашата духовна работа!

ПРОНИКНОВЕНОТО РАЗБИРАНЕ НА ЖИВОТА

Умът и душата винаги са имали и имат своите противоречиви схващания за Живота. Това е така, защото те са две различни същности. Душата има своето начало още от Сътворението, а човешкият ум се развива предимно чрез опита на душата в периодите на нейния земен живот.

Душата е енергийна субстанция, източник на Първолюбовта, чрез която Творецът създава живот. Тя е Сила на проявената Божия Мъдрост и носи Неговата, на Бога, истина за Сътворението.

Духът, който ръководи Душата в Пътя на нейното обучение, е приложен в Живота, за да има той Еволюция.

Духът и Душата имат едно и също енергийно естество, но те имат различно предназначение. Душата се свързва със сърцето и се проявява чрез чувствата. Духът се свързва с ума и се проявява чрез мислите.

Умът също има Божествен произход, както и всичко останало, само че той е  вложен в човешката духовна същност като елемент на познанието. В качеството си на елемент на познанието умът има способността да сравнява, да анализира и да разсъждава.  Това му е дадено от Бога. Другото, което го прави действащ фактор в земния живот на човека, е способността му да усвоява знания, придобити от човешките опитности и другите съществуващи  източници на знание. Тази способност се развива в периода на земния живот на човека и нейното качествено участие в човешкия живот зависи от желанието на човека да се учи и от неговото трудолюбие.

Сега, като знаете това, ще трябва да си направите заключението вие как възприемате своите душа, дух и ум. Знаете ли, че те са част от съществуващата реалност. Как трябва да разбирате съществуващата реалност? Като всичко онова, което е  способно да докосне и възприеме вашата мисъл. Значи, това, до което се докосва мисълта ви, е вашата реалност. Тя е субективно съществуваща. Има, обаче, и друга реалност – тя е обективно съществуващата реалност. Тя е еманация на Божията Мисъл. Така както вие с вашата мисъл създавате вашата реалност, така и Бог със Своята Мисъл създава обективната реалност. Тя е обективна по отношение на вас и субективна по отношение на Неговата Мисъл. Вашите Дух, Душа и Ум са част от Неговата субективна реалност, защото са резултат от творческата дейност на Мисълта Му. Вие живеете в Неговата реалност и всичко, което приемате като обективно съществуващо, е създадено като необходимото условие за вашия живот. Така че  вие и Той – Творецът, имате един и същи подход във вашето проявление: и вие, и Той създавате своя определена реалност, само че качеството на творческия процес при вас и при Него има съществено различие. Толкова голямо, колкото не можете да си представите.

Неговата Мисъл може мигновено да материализира всяко нещо, което е плод на определена Идея, докато вашата мисъл все още няма такава способност. И това е така, защото вашият ум тепърва създава Съзнание. Различните нива на проявление на човешкия ум се определят като  умствено начало,  разум и съзнание. Умственото начало е необходимо, за да може човек да опознава съществуващата действителност и да събира по този начин знания; разумът е необходим, за да може човешкият ум да използва и усъвършенства способността си да анализира и обобщава фактите от действителността; съзнанието е необходимо, за да може човешкият ум да създава и твори. Значи имаме три нива на проявление на човешкия ум, които създават условията и възможностите на човешката личност да съществува и да усъвършенства себе си, като опознава обективната реалност, тоест Сътвореното от Бога. От своя страна съзнанието има също три нива на проявление: подсъзнание, съзнание и свръхсъзнание. Вие частично използвате първите две нива.  Тяхното използване ви дава възможност да опознавате по-добре себе си и да градите отношение към останалия свят.  И точно тук е най-същественият момент от възможностите за опознаване на живота и света. Вие винаги трябва да имате в ума си желанието за проникновено разбиране и опознаване на живота.

Какво означава проникновено да разбираш живота? Това означава да имаш желанието да преценяваш всяко последствие от твоето участие в живота. Проникновеното разбиране предполага ясно и точно да осъзнаваш какво създаваш в конкретния случай със своето действие или бездействие. Така всеки участник в живота ще постига в максимална степен отговорност за случващото се с него и около него.

Хората, които искат да постигнат свръхсъзнание, имат изключителни амбиции в това отношение, но те трябва да знаят, че използването на различни методи за повишаване нивото на съзнание може да даде резултат, само ако всичко в живота на съответния желаещ бъде поставено на изключително висока нравствена основа. И най-вече, ако всеки желаещ успее да постигне Мисъл, извисена до нивото на абсолютна чистота. Абсолютната чистота на мисълта определя духовната принадлежност на нейния носител. Човекът с напълно чиста мисъл може да бъде най-прекият създател на Новия живот. Човекът с чиста Мисъл се превръща в най-близкия помощник на Твореца  за изпълнението на Божия Промисъл за еволюция на Сътворението. Необходимо е Мисълта с абсолютна чистота да стане непосредствена проява на човешкото съзнание, негова изява, която идва от подсъзнанието, минава през съзнанието и достига нивата на свръхсъзнание. Точно тогава можем да говорим за свръхсъзнание – когато на всички нива на проявление на човешкото  съзнание има само една единствена и неотклонна в своето проявление мисъл – чистата мисъл.

Коя мисъл е чиста? Тази, която се проявява с искрена Любов. Това е мисълта на Твореца, на Създателя. Тя във всеки миг от своето проявление изявява и Своята Любов. На този етап от съществуването на човечеството този факт се осъзнава от все повече хора. И това може да бъде определено като добро начало, защото слага основата на бъдещо разширение на нивата на градивните,  съзидателни процеси, чрез които се проявява еволюцията. И тъй като става въпрос за съзидателност, искам да напомня, че Мисълта на Твореца има мигновено проявление, тя може да материализира своето желание мигновено точно поради изключителното проявление на Любовта като нейна същност. Любовта е същност, тя е градивен процес, тя създава живот тогава, когато изпълва Мисълта като нейно основно съдържание. Ето я Силата, която може да повдигне нивото на човешкото съзнание до свръхсъзнание, да даде възможност на човека да бъде Творец толкова истинно, колкото и неговият Създател. Това е другата част, можем да я наречем следствието от проникновеното разбиране на живота и света.

В ИМЕТО НА ЖИВОТА

В сърцето на всеки човек има място за една Любов. Това е истинската, съграждаща енергия на Живота. Това е Любовта, която изпълва човешкото сърце и го дарява с благодатта на Божията Мъдрост. С тези две-три изречения ви давам повод за размисъл.

Защо и в каква посока ви подканвам да размишлявате? Посоката е  Божията Мъдрост. Всеки, който е приел себе си като човек с отношение към живота, би трябвало да има отношение и към Божията Мъдрост, защото Тя определя стойността на Живота. Източник на Мъдростта на Бога е Неговата Мисъл.

И сега да попитам: знаете ли как може да бъде разпозната Божията Мъдрост? Има само един начин и той е свързан с вашата интуитивна способност да приемате вибрациите на Божията Мисъл.

Божията Мисъл не е средство за създаване на настроение и определени медитативни състояния. Тя не бива да бъде възприемана никога само като енергийно-информационен източник. Тя Е такъв източник, но тя още Е и сила на Божията Мъдрост. Защо? Защото чрез Своята Мисъл Бог твори. Значи Той използва Мисълта като съграждаща творческа сила. Как се получава това? Като извиква в Съзнанието Си образа на нещото, което иска да създаде. Образът  възниква в Неговото Съзнание, защото То е  жива работеща Сила, която има способността да създава чрез менталната енергия на Ума нови реалности, дори нови светове.

В някаква степен казаното е валидно и за човешкото съзнание. Всъщност човешкото съзнание е най-високо проявената степен от трите възможни степени за проявление на ума: изначален ум,  разум, съзнание, като не бива да се забравя, че съзнанието също има нива на проявление, но по този въпрос имаме уточнение в предходна лекция. Това са все проявления на ума, които в зависимост от степента на неговите вибрации постигат съответното ниво на активност. Разбира се, тук се намесват опитностите и постигнатите знание и познание.

Вие така сте устроени, че  чрез вашето съзнание можете да контактуване с невидимия свят. И тук няма нищо тайно и мистично. Това, което ви пречи да осъществявате контакт с невидимия свят и конкретно с Божията Мисъл, е  вашето неразбиране на собствената ви духовна същност. Вие възприемате себе си предимно като физически тела и съвсем не искате да се запознаете по-отблизо с енергийната структура на своя организъм. Има достатъчно много литература, която обяснява съществуването на енергийните ви тела и възможностите на човешкото съзнание, затова Аз няма да се спирам сега на тези въпроси.

Вибрациите на Божията Мисъл са изключително фино проявено въздействие върху човешкото съзнание. Те могат да бъдат доловени от съзнанието като внушение, като информация и като импулс.

Когато съзнанието приема Божията Мисъл като внушение, то има способност да регистрира наличието на връзката, което означава, че в някаква степен усеща присъствието на Мисълта, но не е в състояние да я разпознае и да я оползотвори. Причината е в неусвоената от съзнанието логика на Божията Мисъл и нейната неоползотворена енергия се проявява  в човешкото съзнание като неосъзнато напрежение.  Внушението остава на ниво подсъзнание, без да може да активира действената същност на човешкото съзнание. При определени условия, обаче, внушението може да избликне като дълго стаявана сила и да подтикне личността към конкретни необосновани действия. Необосновани, защото действа сляпата сила на неосъзната Мисъл. Затова човек трябва да бъде изключително внимателен към стаените мисли, които  могат да бъдат и най-обикновена провокация, ако не са разпознати като съдържание и източник на излъчване.

Когато Божията Мисъл е възприета  от съзнанието като информация, тя въздейства върху него, като става причина за умуване и „мъдруване” – в смисъл това дали е така, или на мен ми се струва, че е така. Информацията може да раздвижи съзнанието в посока на обмисляне, но не може да послужи като отправна точка за пряко действие.

Божията Мисъл остава на ниво информация тогава, когато човешката личност не е изградила у себе си пряко отношение към живота. Това ще рече, че съответният човек е постигнал способност да възприема  Божията Мисъл, но не е изградил устойчивост на своето внимание към новоприетата информация. Тя преминава като вълна през съзнанието му, но не остава при него. Т.е. човекът разбира, че има нещо, това нещо в някаква степен го ангажира, но не може да му  послужи като стимул, защото е възприето повърхностно. То не се е превърнало в осъзната истина, чрез която личността да изяви своя интелектуален потенциал.

Най-пълноценната, най-стойностната духовна работа с Божията Мисъл може да се постигне, само когато информацията, която носи тя, се възприеме като напълно осъзната истина, което ще рече, че тук участва и вярата в Бога.

Друг е въпросът, когато говорим за импулс. Като импулс Божията Мисъл се възприема само от будното съзнание. Будно е това съзнание, което може адекватно да възприеме и организира вибрациите на Божията Мисъл. Това означава, че то е подготвено за задълбочена духовна работа.

Нагласата да се живее с желанието за духовна работа чрез творческа активност поддържа съзнанието будно и то може във всеки момент да възприеме и максимално бързо и точно да оползотвори всяка градивна идея, пристигнала при него.

Идеята, внедрена в Божията Мисъл, винаги носи по-голям енергиен и творчески заряд, сравнена с човешката мисъл, и когато бъде възприета адекватно, тя придава смисъл и съдържание на човешкия живот.

Всеки човек, който е способен да възприема осъзнато Божията Мисъл, може да усвои Мъдростта, вложена в нея. Тогава той постига в най-голяма степен своите желания, реализира пълноценно целите си и се приобщава към градивните благородни идеи, чрез които се проявяват еволюционните процеси на Сътворението.

Импулсът е сполучлива връзка между човешкото съзнание и Божията Мисъл. Импулсивното състояние се е получило, защото  Божията Мисъл е срещнала подготвено съзнание и така в най-голяма степен се е създала възможност за съответната личност да се възползва от  Божията Мъдрост.  За да се постигне това, обаче, се изисква да усетиш мига и с максимална решителност да го използваш. В противен случай Божията Мисъл отминава, защото тя е енергия, а енергията винаги е в активно движение. Тук ще отворя скоба, за да поясня, че трябва да имате умението да различавате Импулса, породен от докосването на Божията Мисъл, от импулса, възникнал от ваше моментно настроение. То е резултат от много и най-различни обстоятелства, както и от конкретното здравословно състояние на организма. Моментното настроение поражда емоционална импулсивност, а тя не създава устойчиви резултати.

Божията Мисъл има свои предпочитания и те се изразяват в Нейната способност да се приобщава към онова човешко съзнание, което съдържа в себе си желание за духовно развитие. Желанието на съответния човек за задълбочена духовна работа активира вибрациите на неговото съзнание, като им придава по-висока честота, защото желанието притежава Силата на изначалната творческа активност на човешката душа. Това е Силата на Съзиданието и тя няма равна на себе си, когато се свърже с Мъдростта на Божията Мисъл.

Моето желание е, както казах и в началото на тази лекция, да ви подтикна към размишление по отношение на Божията Мъдрост. Искам да знаете, че тези от вас, които в някаква степен имат желание за духовна работа, ще постигнат и възможност за по-дълбоко осъзнаване на информацията, която ви изпращаме. Моля ви да запомните и най-вече да се постараете да разберете, че желанието стои в основата на всичко, което се случва с вас, и в това е вложена Божия Мъдрост.

Когато се докоснете до Божията Мъдрост, ще получите яснота в съзнанието и увереност в собствените сили. По това ще разпознавате Божията Мъдрост. Тя винаги носи съзидателност и окриля с много любов всяко добронамерено желание.

Да размишлявате по отношение на Божията Мъдрост, според Мен, ще рече да се постараете да си обясните вие като разумни същества какво отношение имате към живота. Вашето самоопределение, и друг път сме говорили по този въпрос,  ще допринесе за изясняване на съотношението на Силите между Светлината и Мрака. Това е и основната причина за тази лекция. Чрез нея още веднъж се поставя въпросът за необходимостта от задълбочена духовна работа и още веднъж ви подканваме да направите своето самоопределение.  Съотношението на Силите на Светлината и Мрака ще реши бъдещето на човечеството, защото надмощието на която и да е от Силите означава Нов Път. Само че в единия случай ще имате Еволюция, защото ще се приобщите към Силите на Светлината, а в другия случай ще имате Инволюция, защото ще приемете себе си като сътрудници на Мрака.

Божията Мъдрост има Своя Промисъл и Той ви призовава да събудите вашето истинско желание за благородна творческа работа в името на  Живота.

РАЗДЕЛЕТЕ СЕ СЪС СТАРОТО МИСЛЕНЕ

Човечеството сега, условно казано, е разделено на две: хора, които се интересуват и в някаква степен вярват на информацията за края на света, и другите, които напълно отхвърлят и изобщо не приемат истината за тази информация.

Всъщност самата истина е някъде по средата. Тя обяснява, че светът вече не е същият, че се извършват съществени промени, които преустройват същността на Сътворението. Истината казва още, че хората много или малко усещат в някаква степен тревога от настъпващите промени. Има и съвсем неоснователна тревога, която е свързана предимно с представите за мрачния, напълно унищожителен край на света.

Като установявам тези факти, Аз не искам да ви кажа: бъдете напълно спокойни. Напротив! Аз искам вие да сте разтревожени, но тази тревога да е напълно основателна, което означава да е свързана със стремежа ви за духовна работа. Кога и как може да се получи това? То може да се получи тогава, когато разберете какво се изисква от вас и какво  сте постигнали.  Когато установите колко сериозно е разминаването между това, което се изисква, и това, което е постигнато, ще разберете, че наистина има място за тревога. А как да се разтревожите е въпрос, който може да получи отговор само и единствено от вас самите. Защо? Защото как ще се разтревожа например Аз от нещо, щом не съм разбрал какво ми казва това нещо. Така е и с всеки от вас. Вашето лично разбиране за нещата от живота ще определи и отношението ви към тези неща.

Сега на преден план стои една структуроопределяща по своето значение задача. Тя е структуроопределяща по отношение на градивния процес, който създава Бъдещето. Нейното изпълнение или неизпълнение ще определи съществуването и развитието на Живота. Става въпрос за вашата лична подготовка за среща с Новите Промени. Ще кажете, че вече е късно – само след месец е критичната дата. Не е късно! Тази дата няма да сложи край на света. Тази дата ще отбележи върховния момент, от който нататък човечеството трябва да се активизира като съзнателно организирано общество за хармонично взаимодействие между всички разумни сили в Природата. Само пълната интеграция на разумните сили в Природата, а това включва и човешкия разум,  може да изведе човечеството от мрака и закостенелостта на старото мислене. Когато преодолеете бариерата на ограниченото, на невежественото разбиране на Новите Промени, тогава ще се наредите в редиците на онези, които заслужават да получат Живот в Новия Свят. Всъщност нито светлият Живот, нито Новият Свят могат да настъпят без вашето лично участие. Те не могат да бъдат реалност, ако няма кой да ги създаде. Вие сте тези, които ще превърнете сегашния живот в нова и светла реалност. Затова ви призоваваме да се разделите с досегашното си мислене, да се разделите с безличното съществуване, с вашата неангажираност, да се разделите с бездушието си и да осъзнаете голямата роля на вашето лично участие в създаването на Новия Свят. А как ще изглежда той? Какво е различното, което го прави по-значим за бъдещето?

Различното се налага от самата действителност. Сега тя е повече от неясна. Човечеството е стигнало до определено ниво от своето развитие и тъпче на едно място вече 4 години – от 2008-ма насам. И всички са се вторачили в икономическото развитие, търсят уж нови възможности, а не искат да разберат, че няма как да се намерят нови възможности, след като няма ново мислене. Няма го новото разбиране за начина на живот, няма нито ново виждане, нито нови инициативи. А за да има полза от тях, те трябва да са създадени с разбирането и пълното желание за установяване на духовно извисено, благородно общество. Оттам трябва да се тръгне – от създаването на духовен живот. Сега човечеството като цяло няма духовен живот. Няма, защото хората търсят спасението си в парите. Погледнете сега, като се организират протести, какво е искането на хората. Те искат по-високи заплати. И това е правилно. Заплащането на труда трябва да бъде справедливо, но защо никой не говори за нова култура във взаимоотношенията между самите работещи и между работещите и техните работодатели?! Нали точно новата култура ще промени и заплащането! Ако един работодател живее с разбирането, че тези хора имат толкова права за живот, колкото и самият той, би ли ощетявал труда на своите работници? Така че ще трябва  първо да се оправи мисленето на хората.

Всеки човек би трябвало да потърси справедливо обяснение за кризата, в която се намира сега човечеството. Аз ще кажа, че справедливото обяснение може да бъде дадено само в едно изречение и то е: много години вече знанието е отделено от вярата и това доведе бездуховността, която убива Живота. Убива го бавно, но последователно и неотклонно. Сега вече имате високи технологии и низши прояви на човешката същност. Напред е умът с всичките негови предимства, но и с големия му недостатък да не признава нищо друго освен себе си. Това е то, старото мислене, което трябва бъде преодоляно. Човешкият ум ще трябва да приеме истината за правата на сърцето, духа и душата. Тези тримата ще трябва да бъдат водещи в следващите години, за да може Животът да укрепне.

Старото мислене е мисленето на индивида, ограничил себе си в рамките на своите лични потребности. Всички говорят за щастие и щастлив живот, но може ли някой да ми каже какво е щастие. Щастливият живот се разбира като охолен живот. Охолството и самодоволството са критерий за щастлив живот. А къде е вярата? Къде е мисълта за Бога? Ако човек живее с вяра в Бога, ще има и разбирането за равноправие и справедливост. Защото Христос учи да обичате ближния си като себе си и още защото Христос учи да търсите истината и справедливостта с вяра в Бога: „Почукайте и ще ви се отвори, поискайте и ще ви се даде.” Колко от вас вярват, че ако живеят с любов към ближния, животът им ще се промени? Нищо друго не се изисква, освен любовта да определя отношенията ви: отношения към себе си, отношения към другите и към Природата. Новата култура ще бъде създадена, ще бъде нова култура, само ако се гради върху основата на любовта.

Вие сега очаквате да ви говоря за нови енергии, за нови вибрации, за изключителни, почти апокалиптични промени и е твърде вероятно това, което ви казвам в тази лекция, да ви изглежда ненужно или най-малкото неподходящо за времето. А аз ви казвам, че това е най-подходящото Слово, това е най-наложителното разбиране, това е крайно съществената Истина, защото без всичко това, без нов подход във взаимоотношенията ви няма как да се промените, няма как да дойде новият живот. Как бихте постигнали завишени вибрации на вашето тяло, на вашия организъм и най-вече на съзнанието ви с досегашното си закостеняло разбиране на живота?! Може ли с нисши чувства и мрачно мислене да постигнеш нивата на ангелската йерархия, към която ви призоваваме? Няма как да бъдете нови хора, след като не искате да се разделите със старото си разбиране за живота.

Ще ви посъветвам да се ориентирате към три основни направления във вашия живот, за които ви беше говорил преди време и Йоан Богослов. Ще ви ги припомня и ще добавя и нещо от Себе Си, като се надявам да се вслушате в Нашите думи.

Трите основни направления са:

– промяна в храненето;

– освобождаване от кармичните зависимости;

– освобождаване от страха.

Какво имам предвид за храненето? Преди всичко да знаете, че месото не е храна за съвременния човек. Животинската клетка съхранява в себе си генетичната информация на животното. В животинската клетка се съдържа всичко за болестите и характера на съответното животно. Знаете, че всеки животински вид има свои специфични заболявания и специфични характерови особености. С усвояването на месото човешкият организъм усвоява и информацията, на която то е носител. Така вие оставате в ниските нива на развитие, защото енергията, получена от този вид храна, особено ако тя е основна, ще бъде с много ниски вибрации. Тя е коренно различна от слънчевата храна, от плодовете и зеленчуците, които съхраняват в себе си слънчевата енергия. Ето това трябва да се осъзнае, за да се прекъсне едната основна нишка със старото мислене.

Другото, което искам да ви кажа, е за кармичните зависимости. Ще ги има дотогава, докогато вие не осъзнаете грешките си. Какво е кармата? Тя е неблагоприятното, тежкото, трудното положение, болезнено преживяно вследствие на допуснати грешки, вследствие на създадена причина. А кога вие създавате неблагоприятната причина? Когато живеете с неразбиране на основните правила на живота.

Основните правила са ръководното начало, което може да ви даде отправната точка за правилен живот. Те са:

–          Живей с вяра;

–          Създавай с Любов;

–          Търси Божията Мъдрост и Истина.

Няма друго! Това е всичкото. Затова на вас трябва да ви е напълно ясно, че когато се говори за изплащане на кармата, вие трябва да знаете, че става въпрос за напълно осъзната задълбочена духовна работа. Да работите с желанието да откриете грешката си и да започнете да създавате своето ново отношение към нея, своето разбиране за нейната причина. Така ще преустановите неблагоприятните следствия или, както казвате вие, ще платите кармата си. Плащането ще бъде цената на вашия духовен труд за постигане на необходимата ви интелектуална извисеност.

Няколко думи и за страха. От какво се страхувате вие сега? От неизвестното, от другите, че и от себе си дори.  Страхувате се, защото нямате вяра. Нямате вяра в себе си, нямате вяра и в Бога. Неверието е вашият голям враг, който ви  държи на нивото на посредствения човек, на нивото на неудачника. Ако ти, който и да си, имаш вярата в Бога, ще знаеш, че чрез това свое силно чувство ти принадлежиш към йерархията на онези същества, които създават и творят чрез Божията Любов, с Божия подкрепа. От какво ще се страхуваш тогава? Щом Бог е с теб, ти можеш всичко!

Не можете да вървите напред със страх в душите и сърцата си. Страхът винаги ще ви спъва и винаги ще ви държи в мрак и зловоние. Защото страхливецът най-лесно става подлец, защото страхливецът е неспособен да възприеме ново мислене. Страхливецът не може да се раздели със старото си мислене точно поради страха, който го сковава и ограничава  неговите възможности.

Заради всичко това ви казвам: не мислете за чудеса, не се надявайте на някакви свръхвъзможности или магични влияния. Всичко е във вашите ръце. Дадено ви е пряко и безвъзвратно; дадено ви е, за да можете да работите над себе си и да се развивате духовно. Духът е силата и същността на вашия земен живот. Духът е вашето минало, настояще и бъдеще. В него е съхранена Програмата за вашето личностно развитие. Дайте му възможност да я разработи! С вас и чрез вас, т.е. чрез хармонично изградените отношения между ума, душата и сърцето, духът може да се разгърне. Разгърне ли се, той ще ви отведе на нивото на ангелската йерархия, ще ви направи съпричастни към Божия Промисъл за Еволюция на Сътворението.

ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ БЕЗДУХОВНОСТТА

И тъй, животът продължава! Всичко, което с толкова шум и врява беше изписано и казано за края на света, остана някъде там – в рамките на 2012-а.

Кое на Мен лично Ми направи най-силно впечатление от поведението на хората. Една огромна част от населението на планетата не се интересуваше, както и сега не се интересува, на какъв хал е Животът. Мнозинството изобщо не допусна до съзнанието си вероятността от възможен Апокалипсис.

Друга значителна част от населението се разтревожи. И тревогата не беше свързана толкова с бъдещето на Света, колкото с мисълта за тяхното лично оцеляване.

Имаше, обаче, хора, които потърсиха възможност да бъдат полезни както на себе си, така и на човечеството. Това са хората, които осъзнават силата на човешкия ум, силата на човешката мисъл и възможността те чрез своите умствени способности да работят за общото благо. Това са хората, които помогнаха на човечеството да премине на следващо ниво от своето развитие. А  следващото ниво, това е вече установената възможност всеки добронамерен човек да осъществи връзка със свой Учител от Йерархията на Светлината. Отговорете си сега какво би се получило, ако мнозинството беше работило така, както всеотдайно работиха хората, осъзнали силната връзка на човешкото съзнание с Великото Съзнание. Човечеството би достигнало нивата на ангелската йерархия в обозримо бъдеще, а настоящето би приело ролята на велико Училище за всяка човешка душа. Защото настоящето е изпълнено с огромната всеотдайност на хиляди Светли Същества, които според волята Божия помагат на човечеството за неговото духовно повдигане.

Има ли нещо по-важно в настоящето от необходимостта за съзнателна духовна работа?  Не! И това е не само Моят категоричен отговор. Това е отговорът, който идва от  създалите се обстоятелства.

За какви обстоятелства говоря? За невъзможността хората повече да отлагат проблемите на социалната несправедливост. Това е най-големият бич на настоящето, това вече е язва в обществото, която поражда тежките последици от неравенството.

Обстоятелствата, които възникват в резултат на социалната несправедливост, са вече добре познатите проблеми с безработицата и неравностойното заплащане на вложения труд. Всички хора, които са потърпевши от тази несправедливост, възприемат себе си като нещастни и се превръщат в нещо повече от атеисти, склонни да отричат Бога до крайност. Твърде често може да се чуе въпрос като: „Ако Бог  съществува, защо допуска толкова нещастия?”

Отговор човечеството може да получи от Божието Слово. Но с него не се работи достатъчно, да не кажа изобщо за някои хора, и тук откривам причината мнозинството да остане от другата страна на Света – от страната на Мрака. Сега вече в някаква степен съотношението на Силите е балансирано. Ще бъде престъпление, ще бъде непростимо престъпление, ако човечеството допусне да се унищожи този успех! Затова Нашият поглед е обърнат към мнозинството, към хората, които възприемат себе си като нещастни, защото в някаква степен са потърпевши от социалната несправедливост.

Вие страдате от безработица, от безпаричие или от влошено здраве, защото в човешкото съзнание не е настъпила онази промяна, която трябваше да се получи още от преди 2 000 години – промяната, заради която Христос дойде и с великата Си саможертва показа какви трябва да бъдат отношенията между хората. Човеколюбието, за което Той говореше, и днес не е начин на живот. Няма да напомням за други добродетели, ще ви кажа само: разсъждавайте основно и единствено върху човеколюбието. Ако тази добродетел беше основа на вашите взаимоотношения, щеше ли да бъде така подценен и онеправдан човешкият труд? С този пример искам да ви кажа, че социалната несправедливост е резултат от човешката бездуховност. Ако всеки работодател, което означава, ако всеки, който има в ръцете си пари и власт, има в съзнанието си човеколюбие, мислите ли, че би се стигнало до това положение, в което се намирате сега? Какво по-голямо доказателство за човешката бездуховност от огромното различие между бедни и богати?

Всичко това се знае, лошото е, че хората си го обясняват неправилно, ако изобщо търсят някакво обяснение.

Ние от Всемирното Бяло Братство имаме едно основно желание и то е: възприемайте себе си като основен фактор за всичко случващо се във вашия Живот. Вие, а не Бог, градите вашите взаимоотношения; вие, а не Бог, създавате обществото на социалната несправедливост. Поради тази причина не забравяйте, че всеки човек е създаден, за да може в рамките на своя земен живот да прояви Божествената същност на своята душа, дори по-добре е да кажа – на Божествената си природа.

Нашата голяма надежда е, че тези, които чувстват себе си онеправдани, ще се обърнат  към Бога, и тези, които държат в ръцете си пари и власт, също ще трябва да се обърнат към Бога.

На властимащите и богатите Бог ще даде благоразумие и Любов, за да възприемат справедливостта като обективен закон за разпределението на  благата. Защото всеки трябва да получи според труда си. Справедливото заплащане на човешкия труд и честното партньорство в политиката и бизнеса ще дойдат само тогава, когато хората работят с Любов и благоразумие.

На онеправданите Бог ще помогне да осъзнаят своето положение като резултат от бездуховността на своите работодатели и ще им даде вяра и Любов, за да потърсят  правата си, като използват силата на своя ум и  като постигнат висшата благост на човеколюбието.

За да бъдат преодолени последствията от бездуховността, може да помогне чистата и светла връзка на човешкото съзнание с Великото Съзнание, с Бога.

Любовта  и Мъдростта, вложени в Божието Слово, могат да бъдат най-добрият помощник на всеки човек, пожелал духовно да  развива себе си. Последователната и целеустремена работа с Божието Слово ще създаде необходимото просветление за човешкия ум.

За какво просветление говоря? За ясното осъзнаване на голямата необходимост от нова духовна култура, която ще създаде облагородените човешки взаимоотношения. Културата на общуване между хората ще бъде израз на осъзнатата сила на любовта към ближния.  Стремежът да бъде осъзната тази любов ще помогне на човечеството да създаде общество на Справедливостта.  Ето го нереализирания до ден днешен Промисъл на Създателя. Затова в последните години, повече от всякога, Всемирното Бяло Братство търси връзка с човечеството. Ние ви изпращаме Своето благословение и ви призоваваме с много Любов да работите за проявлението на Божия Дух във вашия живот.

В ТОВА ТРЕВОЖНО ВРЕМЕ

Имам желание в кратко обръщение да ви кажа най-важното според Мен, свързано с живота в България в това тревожно време.

Сега прави най-силно впечатление невъзможността хората да се изслушват. Всеки има някаква идея, всеки нещо говори и в крайна сметка няма кой да го чуе. Или вие не искате нещо в тази държава да се промени, или просто не разбирате колко недалновидна е политиката, прокламирана от наличните политически партии.

Вашата – на всички хора в България – отговорност е да потърсите в себе си сили и да се постараете да се дистанцирате от пряко участие в политиката. Възможно е сегашните протестиращи да бъдат изкушени да създадат нова партия. Това ще бъде грешка, защото не партийната принадлежност в поска „дясно” или „ляво” е определящият фактор за бъдещето на  държавата. Определящият фактор е истинското, чисто желание на хората за по-спокоен живот. По-спокойният живот ще дойде от правилното разбиране на идеята за справедливост и култура във взаимоотношенията, които имат хората. За  съжаление съвременното общество в България не е узряло още за такива отношения и ето защо това, което Ние ви предлагаме, е да се вслушате в гласа на собственото си съзнание. То е онази чиста духовна сила, която може да ви подскаже, че само проявата на вашата духовна същност може да ви упъти към развитие и стабилност. Жалко е, че вие се намирате в изключително критичен период, защото не само между политиците, но и между духовниците в България съществуват неприязън, нетърпимост и омраза. Няма го разумния диалог на нито едно равнище от живота в тази страна.
Поради тази причина Ние от Йерархията на Светлината ви призоваваме да бъдете изключително внимателни в проявата на вашите емоции през настоящите дни. Знаете, говорили сме ви колко голяма е силата и в каква степен енергията на вашите мисли и чувства може както да създава, така и да руши. Ето защо Ние ви призоваваме вас, „обикновените” хора, както много често се използва това понятие, да въдворите ред и спокойствие в главите си. Вашите мисли трябва да бъдат най-вече доброжелателни. Това означава, като изказвате вашето несъгласие, да имате в ума си идеята за алтернатива на това, което не одобрявате. Не бъдете крайни в исканията си, а създавайте в съзнанието си образа на просперираща и благоденстваща държава. Вие сте или ще бъдете крайни, ако рушите, без да знаете какво ще сложите на мястото на разрушеното. Вече сте допускали такива грешки и виждате какъв е резултатът. Сега сте интегрирани в голямото, както вие казвате, европейско семейство. Постарайте се да видите какви са ви правата в този случай, доколко държавата е зависима от конюнктурата, в която се намира, и доколко би могла самостоятелно да има свои решения. За вас, обикновените хора, е важно да имате редовни заплати и по-малко данъци. Но може ли това да се постигне с нестабилна икономика?

Бъдете убедени, че без духовна чистота и сила няма как да настъпят промени във вашия живот. Затова Идеята, която трябва да съпровожда вашето недоволство, е да се постигне единение на човешкия ум в посока на приобщаването на всеки член на обществото към градивна и конструктивна инициатива за преосмисляне на досегашния начин на живот, за ролята, която има сега действащата политическа система.  Има чудесна възможност в управлението на страната да навлязат духовно просветлени хора, които могат да вземат конструктивни, не наивни и абстрактни решения. Огледайте се, потърсете ги или по-точно ослушайте се, за да можете да чуете и техния глас.

Предстоят трудни дни на изпитание за целия български народ. И Аз се моля този народ да прояви благоразумие, да прояви мъдрост и старание за създаване на духовно силно общество, общество, което ще се ръководи основно от принципа на правдата и справедливостта. Още в Свещеното Писание се говори достатъчно ясно за необходимостта от братство и равенство между хората. Ако в периода до предстоящите ви избори потърсите мъдрото Слово на   Христа и чрез Неговите съвети започнете да създавате вашите взаимоотношения, то ако не друго, поне ще си спестите сериозните усложнения, които възникват от разразилата се омраза.

Ще кажете, че е твърде наивно, та дори и ненужно това, което говоря, защото кой ли пък ще Ме чуе. Но Аз зная, че не съм сам в старанието Си да ви помогна. С Мен са още много радетели на Светлината и ако ви призовавам за благоразумие, то е с надеждата, че като умирите страстите си, ще можете да възприемете Нашите послания към вас за мир и сговорчивост. Сговорчивост не означава премълчаване и прикриване на допуснатите грешки и злоупотреби. Сговорчивостта изисква добронамереност и от двете страни, добронамереност и достатъчно смелост, която да се проявява в готовност  за установяване на справедливостта в името на добруването на народа.

Сега искам да ви оставя един съвет с пожеланието да се вслушате в него.

Всяка сутрин, обед и вечер изказвайте пожелания за мир и сговорчивост между хората. Силата на вашите мисли и чувства може да потуши големите неблагополучия, в които се намирате сега. Оставям ви с препоръката да използвате следните думи: „Мир в душите ни! Любов в сърцата ни!  Благоразумие и справедливост за обществото ни!”

Нека тези пожелания  бъдат духовна сила за целия български народ!

ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ

Съществуват две възможности в човешкия живот по отношение на проявата му и неговото развитите. Тези възможности са свързани един път с Макропрограмата на Твореца и втори път с микропрограмата на отделната личност. Да уточним сега за какво става въпрос.

И друг път сме говорили за макро- и микропрограма. Но в този случай ще разгледаме въпроса по-конкретно, откъм практическата му страна.

Макропрограмата на Твореца има отношение към Еволюцията на Сътворението. Тя набелязва основни етапи и похвати, които са взаимно зависими, за да може хармонично и последователно да се развива Сътворението. Говоря за цялостния, взаимно обвързан процес на всички изменения и промени, които съпътстват и предопределят етапите на развитие във Вселената.

Цялостният, взаимно обвързан процес е възможен само върху основата на енергийно-информационния строеж на Сътворението. Енергийно-информационният строеж е общото, което обединява макро- и микропрограмата. Нито едното, нито другото биха могли да съществуват вън от тази Система.  Система, защото енергията и информацията взаимно се допълват и върху основата на систематично изградена последователност постигат цялостната творческа активност, чрез която се създава Програмата и всичко, което я съпътства, а това, което я съпътства, са измененията и промените, които хората възприемат като еволюционни процеси.

Енергийно-информационният строеж на Вселената е създаден като Система от Принципи и Закони, които предопределят  Еволюцията. Защо предопределят? Защото всяко нещо, което съществува, е подвластно на Закона за Причината и следствието. Всяко видимо и невидимо Съществуващо съдържа в себе си причина и следствие. Така че когато говорим за Макропрограма, трябва да знаем, че тя не може да се прояви без конкретното развитие на микропрограмата. И забележете сега: зад Макропрограмата стои Творецът, Създателят на Сътворението, т.е. Първопричината, а зад микропрограмата стои човекът, чрез когото се проявява следствието. Създателят инициира  Идеята, човекът я възприема и работи за нейната реализация. Значи, причината е Създателят, следствието е човекът, но това можем да го кажем, ако най-общо погледнем въпроса. Човекът също толкова сам по себе си е причина и следствие, колкото и Създателят. И в единия, и в другия случай, за да се стигне до някакъв резултат, независимо какъв, трябва да има творческа активност. Без творческа активност няма и не може да има изменения и промени, не може да се стигне до еволюционни процеси.

Трябва, обаче, да сме наясно, че творческата активност се проявява на различни нива в макро- и в микропрограмата. Защото в единия случай имаме творческата активност на Създателя, а в другия случай – творческата активност на човека. Едното без другото няма как да съществува или поне можем да кажем, че няма смисъл от неговото съществуване. И сега ще ви обясня защо е така. Защото Създателят е вложил в Своята Мисъл, която е Неговото основно проявление, Мъдрост, Любов и Истина. По този начин Той е създал основните Принципи, които определят Сътворението. Всичко, което Създателят създава,  е структурирано като вечно, съвършено и  целеустремено. Вечното се свързва с Любовта на Твореца, съвършеното – с Неговата Мъдрост, целеустремеността – с Истината.

Всяка Идея, произлязла от Твореца, търси своята реализация и за да я постигне, тя трябва да има среда, в която да се разгърне. Най-подходящата среда за реализацията на Божията Идея е човешкото Съзнание.  И ето как се създава взаимообвързаността  между Творец и творение, в случая между Създателя и човека като Негово творение. Чрез взаимообвързаността се проявява цялостният процес на Сътворението, тя е залог за Еволюция. Няма и не може да има еволюционен процес, ако няма взаимообвързаност между Създател и творение. Чрез взаимообвързаността намират своето истинско проявление причината и следствието. Искам да подчертая и един съществено важен факт: причината и следствието пораждат измененията и промените. Причината и следствието са свързани най-пряко с Мъдростта, те произлизат от нея, но в процеса на своето проявление  се свързват с Любовта и Истината.  Защо е така? Защото Истината е  целеустременост, съвършеното е Мъдрост, а вечното – Любов. Опитайте се да си представите Истината без целеустременост – тя не би съществувала. Може ли да съществува Истина там, където няма цел и стремеж? Само реално поставената цел и стремежът като път към нея създават Истината. Истината – като Принцип. Оттам нататък ще знаем, че Истината е онзи факт, който откриваме винаги, когато имаме цел и стремеж. Целта и стремежът в човешкия живот определят разбирането за него, а разбирането, с което живее човекът, създава неговата представа за Истината. Истината е многолика само в човешкия живот, защото се свързва с постепенното съзряване и развитие на човешкото съзнание. В различните нива на своето развитие човешкото съзнание открива и възприема един и същи факт  по различен начин – според нивото на своето съзряване,  което всъщност означава нивото на разбиране.

За Създателя, Бога – Творец, Истината е една, защото Неговата Цел и Неговият стремеж имат една посока – въдворяването на Любовта във всички форми на Неговото творение. Ето защо Любовта е вечното. Защото чрез нея Създателят гради и усъвършенства Своето Творение – сътворението на всичко видимо и невидимо. Но за да е вечно, то трябва и да е съвършено. Съвършеното, казахме, че се свързва с Мъдростта. И как иначе? Би ли могла да се прояви Мъдростта в несъвършеното?  Има и още една особеност в случая. Тя е резултат от взаимната обвързаност на Любовта, Мъдростта и Истината. Там, където отсъства една от трите, не може да има нито целеустременост, нито  съвършенство, нито вечност. Бързам да ви кажа, че в човешкия живот и едното, и другото, и третото имат по-различни проявления. Нали казахме по-горе, че нивото на съзнание определя и разбирането за тези Принципи? Та в човешкия живот целеустремеността трябва да се разбира като желание за достигане до определена цел, съвършенството – като стремеж към опознаване на Сътворението, вечното – като неизменното, непреклонно желание на човешката душа да прояви своята Божествена сила.

И да свържем казаното дотук с Mакропрограмата, която е дело на Създателя, и микропрограмата, чрез която се реализира човешкият живот.

В Макропрограмата Любовта, Мъдростта и Истината придават смисъла и съдържанието на Божията Мисъл – Мисълта на Създателя. За да получи Тя конкретно проявление,  създава причина, т.е. внедрява в енергийно-информационната структура на Сътворението определена Идея. Следствието от съществуването на тази Идея е разгърнатата творческа активност за нейната реализация. Всяка Идея на Създателя е създадена с определена цел, което означава, че тя е пряко насочена към конкретен адрес.

Човекът, като Божие творение, създадено да развива и усъвършенства своя ум до нивото на високоблагородно съзнание, е призван да разработва и развива Идеите, които съдържа Макропрограмата на Твореца. Нещо повече: всяка Идея на Твореца може да бъде реализирана само чрез прякото съдействие на човешкия ум. Затова в микропрограмата на човешката личност задължително присъства връзка между Идеята на Твореца и нейната пряка реализация като основна задача, чрез която се развива човешкият ум. Или, за да стане по ясно, ще ви подскажа чрез следния пример: ако аз като родител съм предвидил в своя живот да създам  от моя син или дъщеря високоблагородна личност, означава, че имам в съзнанието си Идея за неговото или нейното развитие. Тази Идея ще включва запознаването на моя син или дъщеря с високонравствени принципи за добродетелен живот. Това от своя страна представлява цяла програма от конкретни правила и задачи. Това е моята макропрограма. Като родител вярвам, че детето, което съм създал, притежава необходимите качества, за да осъществи тази идея. Още в ранната му възраст аз съм вложил своята Идея в неговото съзнание, което означава, че то, когато поотрасне и започне да се осъзнава като личност, ще използва тази Идея, за да създаде своя програма и чрез нея да изгради у себе си високонравствените принципи на благородния живот. Това ще бъде неговата микропрограма, защото в един човешки живот не могат да бъдат постигнати всички качества, които определят съвършената личност.

Съвършенството за човека е вечният стремеж към познание. Но да уточним къде тук е връзката между Идеята и нейната пряка реализация – връзката е в общото желание (на Създателя и на човека) личността да постигне високонравствен, благороден живот и това желание определя съдържанието на двете Програми. От този пример се вижда как Макропрограмата на Твореца създава предпоставка и условие за реализацията на микропрограмата на човешкия ум. Но има едно задължително условие, което не трябва да се забравя, за да може да се прояви тази взаимна обвързаност между двете програми. Условието изисква човешкият ум да е с отворени сетива за Божието присъствие в неговия живот. Ако ти, които и да си, отхвърляш Божието присъствие в своя живот, няма как да се включиш в съвместната творческа активност на Създател и Творение. Ти не можеш да бъдеш съработник  на Твореца за реализацията на Неговата Идея. Твоята отговорност става дваж по-голяма, когато провалиш Идеята на Твореца, защото ти  със своето участие съдействаш за изпълнението на Макропрограмата, а с безучастното си поведение я проваляш. Тя е построена така, че човешкият ум, включвайки се в изпълнението на творческата Идея на Създателя, да развива и усъвършенства себе си и по този начин да обогатява и развива творческата Сила  на Създателя.

Правилното разбиране на взаимната обвързаност между  човешкото съзнание и Великото Съзнание отваря вратите към действената, съзидателна Еволюция на Сътворението. Поради тази причина Ние, висшите Учители, отново призоваваме човечеството към задълбочена духовна работа.