ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ

Всичко, което се случва напоследък, показва, че има сили, които въздействат върху света в неговите различни форми на съществуване. Така например, във физическия свят се случват или по-правилно е да се каже стават такива неща, които имат характера на видоизменящи, и то структурно видоизменящи  промени. Тези структурно видоизменящи промени засягат преди всичко растителния свят, но те са елементи и на атмосферните слоеве. Атмосферната обвивка на планетата Земя претърпя много бързо сериозни промени в своя състав, и то в резултат на силната намеса на човешката дейност. Всички светлинни пластове, които изграждат основата на физическият вакуум, вече започват да търпят промени, които могат да създадат деформации във Вселената. За щастие тази промяна не засяга целия атмосферен фронт на Вселената, а само тази част, която заема Слънчевата система, в която вие сте градивна част. Жалкото е, че предназначението ви да живеете и се развивате като градивен елемент вече отстъпи пред арогантното експлоататорско отношение към всичко,  което е създадено за живот в условията на физическия свят. Много Ми е неприятно, че трябваше да използвам това грубо определение, но действително отношението, което вие имате както към Природата, така и към ближните си, показва, че човечеството се развива много неправилно. Сега вече се виждат и преките резултати от безхаберното използване на много, и то конкретни, съществени знания в различни фундаментални клонове на науката. Изключително важно е да се разбере, че не защото сте посегнали към знанията, т.е. не защото сте искали да сте знаещи, а защото станахте знаещи, без да сте създали нравствена основа за своите знания, сега се стига до тези резултати, които могат да сринат цялата ви “наука”  така, че да бъде унищожен животът на Земята.
Ето ги и конкретните доказателсва:
1. Пренасищане на атмосферната обвивка на Земята с изключително вредния за слънчевата светлина въглероден двуокис, който е промишлено създаден.
Въглеродният двуокис в Природата се различава от промишлено създадения въглероден двуокис по своите свойства да се внедрява в структурата на светлинните пластове. Това не може да се случи с промишлено създадения въглероден двуокис, защото той има по-тежко атомно ядро, което не му позволява да бъде елемент от съществуващия в пространството въглероден двуокис. Промишлено създаденият въглероден двуокис изтласква в по-горните височини онези жизнено необходими за Вселената вещества, които могат да обезпечат безпрепятственото движение на въздушните потоци. Въздушните потоци осигуряват правилното обветряне на планетата и възможността за нейното пречистване в рамките на нормалния човешки живот.
Сега вече се създават условия за плътен атмосферен пласт, който като пръстен обхваща Земята. Този пръстен става все по- плътен и започва да пречи на нормалното функциониране  на светлинната енергия. В резултат се наблюдават аномалиите в природата на които вече сте свидетели. Бурните ветрове, които се превръщат в унищожителни урагани, и поройните дъждове имат тази сила, защото се развиват с голяма мощ в ограничено пространство. Извършват се  неестествени движения на светлинните лъчи, защото ъгълът на пречупване, който имат сега, е различен. Създава се неестествен наклон, който разсейва светлинните кристали  и лъчите губят своята монолитност. Те се разпиляват и не могат да изпълняват функциите си на енергийни източници. Така към Земята идва повече електричество и много по-малко магнетизъм. Засиленото количество електричество в атмосферата  оказва вредното си влияние върху функциите на човешкия организъм. Преди всичко то създава условията за необяснимо напрежение, което се проявява във все по чести и неадекватни сблъсъци между хората. Сприхавост и грубост, неспособност за спокойно и последователно подреждане на мислите са най-честите прояви, които влошават нормалните условия за живот.
Всичко това е едната страна на въпроса. Това е фонът, върху който се разиграва драмата. А тя е все по жестока, защото човешкото общество стои на  ръба на бездна. То няма основата, върху която човешките отношения могат да  създават перспектива за развитие. Сега човешките отношения са повече средство за взаимно затормозяване и издевателство над духовната същност. Така стигаме до необходимостта да запишем  следващата точка.
2. Изключване на добродетелите от човешкото съзнание.
Този факт има изключително вредни последствия   за развитието на човешкото общество. Дехуманизираната наука е резултатът, който застрашава живота на планетата.
Не би се стигнало дотук, ако човешките действия бяха обвързани със знанията, които носят добродетелите.
Какво загуби без тях човечеството?  Първо, добронамереното отношение към всичко съществуващо. Загуби отговорността да създава мисли, отговорността да създава живот, отговорността да живее, без да унищожава Природата. Всичко това донесе разрушения за енергийния фон на планетата и неговото изключително вече замърсяване с отрицателна психоенергия.
При един  дори и не толкова задълбочен анализ се вижда колко пряка е връзката между замърсяването на атмосферата и току-що изнесените факти. Защото необходимата екологична култура може да бъде постигната само със знанието и просветеността, които носят добродетелите.
Какво следва от тези две основни нарушения на Природните закони? Всъщност нарушен е основният закон – законът за причината и следствието. Първопричината – неусвоените знания на добродетелите, поражда следствието, което носи морална разруха и опасност от реално съществуваща екологична катастрофа.
Оттук нататък животът може да продължи в две посоки: едната е свързана с преосмисляне и оползотворяване на знанието, което носят добродетелите, а другата – с все по-сериозното затлачване на живота в материален и духовен план и самоунищожение на човечеството.
Ето ги и фактите, които доказват правилността на това заключение: влошените климатични условия и изключително напрегнатите международни отношения. Най-близките събития, които предстоят да се развият в негативен план, са следните:
– увреждане на физическия вакуум – материалната среда, която осъществява взаимодействието и ражда елементарни частици, а това ще доведе до срив в световната информационна система .
Условията, при които сега се развива световната икономика, са пряко зависими от информационните системи и технологии, а те могат да имат правилна употреба само при здрава енергийна среда.
Ефирът вече изнемогва от претовареност, а допълнителното замърсяване носи и големите рискове от неговото  увреждане.