ЗА ПЕРСПЕКТИВАТА НА УЧЕНИЕТО НА БЯЛОТО БРАТСТВО

Има нещо много съществено, което съвременните ученици от Бялото братство трябва добре да осъзнаят: това е тяхната отговорност за усвояването на знанията от Учението и тяхното предаване на следващите поколения. В какво стои най-вече отговорността? Първото нещо, което е много необходимо за изясняване  позициите и конкретните задачи на съвременното общество Бяло братство, е свързано с моралната отговорност за възприемане и усвояване на знанията, включени в многобройните беседи. Сега се наблюдава едно подражателство, което е в известен смисъл стремеж към усвояване на знания и в същото време не върши добра работа. Какво имам предвид?  Сега беседите се четат по групи и вече в по-голямата част от групите се разсъждава. Това е добра практика, защото всеки има възможност да се изкаже и да свери собствената си преценка с другите. Някъде възникват и спорове, което също е положителен факт. Забелязва се желание у хората да бъдат по-внимателни и да изграждат добра култура на общуването. Четенето на беседите се подобрява с оглед на интереса към тяхното съдържание. Това също е положителен факт. И дотук свършват добрите страни, защото за добро поведение и добро отношение към другите хора може да се говори само във вашето обкръжение. Когато сте в познатата ви среда на малката духовна общност или събрани като Общество Бяло братство, вие имате едно поведение, а когато сте в средата на своите близки, на работното си място или на улицата, сред по-малко или повече познати, вие имате друго поведение. То се различава от поведението ви сред вашето духовно обкръжение и точно това е  същественото нещо, което трябва да се осъзнае. Не може да бъдеш ученик за два часа и после да я караш както си знаеш! Ако искате да сте последователи на Учителя Петър Дънов, трябва да се погрижите да създадете във вашето съзнание усещането за моралната отговорност, която носите. А тя е свързана с правилното усвояване и прилагане на знанията. Нищо не струва и най-съдържателното учение, ако то остане само на книга. Всяка мисъл има живот, ако се превърне в действие. Така е и с Учението. Аз съм оставил много конкретни формули и препоръки, които могат да послужат за укрепването на волята и за приобщаването на съзнанието ви към християнското учение. Те трябва да се използват всекидневно, докато се постигне затвърждаване на конкретна практика. Имам предвид да се създадат навици за използване на възприетите знания. Защото не е достатъчно само да се запознаеш с определен текст, да възприемеш с ума си информацията, която носи той, и дотам да спреш. Това означава, че си свършил работата наполовина. Едва когато наученото от книгите, т.е. това, което четете в беседите, се превърне в неотменна част от вашето поведение, тогава ще знаете, че сте постигнали търсеното знание. Сега има една неправилна постановка на нещата и според нея вие се явявате в положението на двулични хора: по един начин общувате помежду си, а по друг – с останалите хора. И нищо от наученото в беседите не се използва вън от обкръжението на Братството. Затова Аз не съм спокоен за начина, по който вие възприемате знанията. Така не може да се предаде на младото поколение нищо съществено. Книгите се четат и прибират в библиотеките, организират се срещи и концерти, което напомня за музиката и словото на Учителя, и толкова. Вярно е, че така могат да се привлекат симпатизанти, но това не е най-важното. Важното е, когато се стигне до конкретна необходимост от проявяване на търпение, благост, воля и любов към другите и Бога, да се покаже друго ниво на културата. Вашата морална отговорност стои точно в приложението  на наученото. Припомням това, което съм казвал многократно. Припомням го отново, защото сега само със Словото вие не помагате на Учението. Вижда се от тези, които ви заобикалят, че с нищо не сте по-различни от тях. Отговорете си сами с какво сте по-добри от останалите хора. Набележете пет точки поне, които да покажете като ваше предимство. Иска се много отговорност и задълбочено усвояване на знанията, за да може те да послужат като коректив на поведението.
Няма да се страхувате как ще ви приемат хората! Това е една от основните причини да имате двойствено поведение. Ще задълбочите вашето старание и умение в използването на знанията, така че да предизвикате уважението на другите. Всеки, които е решил, че ще принадлежи на Бялото братство, трябва да знае, че смисълът и стойността на неговото самоопределение стоят в умението му да показва наученото чрез своите действия. Така ще предаде на по-младите от себе си културата, която лежи в основата на Учението. Тази култура е призвана да подготви младите хора за новия живот и вие носите отговорността тя да  бъде представена по най-добрия начин.