УНИВЕРСАЛНАТА СИЛА НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

Веднага възниква въпроса „Защо универсална? В какво се състои нейната универсалност?” За да отговорим на този въпрос, трябва да проследим връзката „Емоционално-умствено състояние – здраве.” Така ще се доближим до една твърде модерна тенденция в съвременната медицина, която изучава взаимозависимостта съзнание – тяло. Ще можем и да докоснем информацията от квантовата физика свързана с изследванията на Единното информационно поле и човешкото съзнание. Акцента на нашето внимание, обаче трябва да бъде насочен към интегралния подход в усвояването на знанията, които носят добродетелите. Модерната тенденция, за която споменахме ще ни послужи  като доказателството на съвременната наука за наличието на взаимозависимости в енергийноинформационната среда, в която живеем. Съвременната физика говори за единно поле от енергия и интелигентност, която е основата на природата. Твърди се, че интелигентността и енергията, които текат през телата ни, са същите, които управляват Вселената.
В книгата „Естествен чигун”, първа част, д-р Ван Циенцюн обяснява, че цялата Вселена представлява огромно енергийно поле, в което чи, жизнената сила, е коренът и условието за образуването на която и да е форма на материята. Това е високоорганизирана материя с много фина структура.
Д-р Дийпак Чопра твърди: „Като човешки същества, ние сме локализирани концентрации на енергия и интелигентност в универсалното поле.”
Защо ни беше нужна тази информация, след като ще говорим за добродетелите? Защото знанията, които ни дават добродетелите  стоят в основата на интелигентността, която управлява Вселената. Любов, Мъдрост, Търпение, Смирение – всичко това можем да открием  освен в съзнанието си и в Природата. Но, за да можем пълноценно да възприемем знанието, което ни дават добродетелите, ние трябва да сме наясно как да работим с тях, как да ги откриваме и опознаваме. Не е достатъчно само да се чете, например учебника по Християнска етика. Най-напред трябва да знаем, че никоя от думите обозначаваща добродетел, не може да се възприема еднозначно. В многопластовата информация включена в семантичната стойност на всяка дума-добродетел, можем да открием богатство от значения.  Затова добродетелите трябва да бъдат възприемани като понятия и като принципи.
Какво означава да възприемем добродетелите като понятия? Това означава всеки според своите умствени способности да потърси онези свойства и способности на добродетелите, които ги превръщат в универсално действащо средство за повишаване нивото на съзнание и културата на общуване.  Така ще знаем, че всяка дума-добродетел включва в състава си поне още три значения, които можем да наречем опорни точки – опорните точки, които изграждат съответното понятие.  Така например когато говорим за кротост, трябва да сме наясно, че имаме предвид  разумност. От тук трябва да си направим заключението, че кротостта определя интелигентното поведение на човека, който умее да владее своите чувства. Кротостта е резултат от състоянието на душата изпълнена с човеколюбови чувства. Така разбираме, че основните опорни точки на понятието  разумност, са: воля, просветеност и човеколюбие. Сега вече трябва да знаем, че когато говорим за кротост, трябва да имаме предвид тези  прояви като действащи принципи, за да може да се прояви кротостта. Същото се отнася и за смирението. Само просветеният човек, който познава природните закони и техните действия, може да бъде смирен. Там, където съществуват знания за човека и природата, ще има и смирение. Смиреният, което ще рече просветеният, знае, че законите, които управляват Природата, изискват познания, за същността на Творението, за естеството на процесите, които съграждат и рушат, и тъй като е грамотен, може да се съобрази с тяхната сила. Той ги приема и с познанието за тяхното енергийно взаимодействие, затова търси възможност да се хармонизира със заобикалящата го среда. Така в зависимост от условията, в които се намира, той може спокойно да отстъпи или уравновесено да подбере приоритетното в конкретния случай. Смиреният човек, както и кроткият човек, винаги може да си обясни спокойно и разумно причините за състоянието, в което се намира. Той винаги е в хармония със средата в която работи и се движи. Затова не се налага той да бъде припрян или нетърпелив. Кроткият човек, затова е кротък, защото умее да ръководи своите мисли и чувства. Той може да запази хладнокръвие, дори и когато обстоятелствата го предизвикват. И за кротостта и за смиреността можем да кажем, че са резултат от интелигентността и възвишеността на духа. Те са част от Любовта и Мъдростта и хармонизират човешкото с Божественото съзнание. Правилото, което съвсем естествено произлиза от тяхното използване е благонравие, благонравието като принцип, като начин на живот. Д-р Ван в „Основи на биософията” казва, нещо много ценно за всеки, който иска да промени своя начин на живот: „Духовният стремеж и желанието са нещо много хубаво, но те не са достатъчни. С разбирането на нещата изпълняваме само наполовина работата. Разбирането -колкото и правилно и голямо да е по обхват, не е равнозначно на издигане. То е само осъзнаването на нещата, което кара човек да стъпи на съзнателния Път към усъвършенстване и издигане. Трябва да се извършат и практически действия за усъвършенстването на цялата човешка същност на всички материи в човека.”
За да могат да се свържат духът и материята и заедно да се усъвършенстват е необходимо знанията да влязат в основата на нашето мислене и от там на действията ни. Знанието притежава организираща сила, казва д-р Дийпак Чопра. Чрез връзката съзнание – тяло, знанието влияе на тялото и твори здраве. Затова тук, в конкретния случай придобива особено значение информацията от изследвания на Националния здравен институт в Америка. В резултат на конкретни изследвания, те са установили, че винаги когато възникне мисъл или емоция, мозъкът отделя цял спектър химични вещества, наречени невропептиди. И забележете: видът на невропептидите зависи от характера на мисълта или емоцията. Разпространението на невропептидите не се ограничава само до мозъка или нервната система. Рецептори за невропептиди има в храносмилателната система, в сърцето, в белите дробове, в бъбреците и в имунната система. Това показва, че невропептидите оказват мощно влияние върху всички физиологични процеси. Като знаем всичко това, колко голямо значение трябва да отдадем на знанията, които ни дават добродетелите! Тук на преден план изпъква знанието за емоционално-умственото равновесие и здравето. Всеки човек ще бъде емоционално и умствено уравновесен, ако използва добродетелите.
Добродетелите са група качества, с които си служи Божественият свят. Чрез тях висшите същества от йерархията на Светлината работят за еволюцията на човешкото  съзнание. Когато си изясняваме смисъла на думите-добродетели, ние постигаме вътрешно разбиране на нещата от живота и това е гаранция за тяхното правилно използване. Ако човек се постарае да постигне пълноценно съжителство в душата си  на тези качества, които ще го направят добродетелен, той ще приложи в своя живот правилата от Правилника на Природата. Добродетелите са елемент на най-висшите и чисти енергии на финия свят. Затова те работят на квантово ниво. На физическо ниво те са представени като качества на характера, за да могат да бъдат използвани целесъобразно за духовното усъвършенстване на човешката личност.
Всички недостатъци в човешкия характер, недостатъците, които усложняват и опорочават обществено-политическите отношения, организацията на човешкото общество – всичко това, може да бъде отстранено, ако влязат в съзнателна употреба добродетелите наречени вяра, любов, мъдрост и истина. Това са основните направления, които формират човешкия живот като организация и като изпълнение. Когато те са използвани в името на духовното усъвършенстване, може да се постигне напълно осъзнато изживяване на удовлетворение от начина на живот. Това означава, че    е постигнато емоционално и умствено равновесие. Човекът запознат със знанията, които му дават добродетелите притежава висока интелигентност, умение да се хармонизира със средата в която живее, той притежава необходимата култура на общуване, висока екологична и здравна култура и всичко това го прави обществено-полезна личност. Изградил себе си като високо еволюирало съзнание, той се превръща в пълноценна градивна част от колективното съзнание. Д-р Ван казва в „Основи на биософията”, „Не голямото ще се съгласува с малкото, а обратното – човекът трябва да се хармонизира и съгласува движенията и поведението си със Земята и Космоса.”
Точно тук знанията от добродетелите могат да бъдат нашия изключителен съветник, учител и приятел. Тяхната универсална сила се проявява пряко върху човешкото здраве. Проведени са конкретни изследвания, които доказват, че състоянието на мислите и емоциите на даден човек е по-важно от всеки друг фактор за подобряването или влошаването на холестеролните нива. След този пример можем да сме сигурни, че правилното използване на знанията от добродетелите, може да ни помогне да постигнем спокойно осмисляне на собствените ни знания, да постигнем трайна емоционално-умствена уравновесеност, с което буквално можем да преобразуваме химията в своя организъм. Универсалната сила  на добродетелите въздейства върху психиката,( има пряко влияние върху всички психични процеси ), създава богатството на нашия духовен живот.
Специално внимание трябва да отделим, макар и много кратко, на връзката между използването на добродетелите и тяхното въздействие върху човешкия мозък и сърцето.
Човешкото тяло е и генератор на електромагнтна енергия. Най-голямо количество от тази енергия се произвежда от мозъка и в синусовия предсърден възел на сърцето. Електромагнитната сила на сърцето е далеч по-силна от тази на мозъка – от 40 до 60 пъти по-силна.* Но силата на енергията е далеч по-маловажна от явлението наричано кохерентност. То означава да се постигне съгласуваност в движението на  потоците  енергия от двата органа, те да се синхронизират, а това помага за общото здравословно състояние на целият организъм. Когато човек използва добродетелите във взаимоотношенията си с другите хора, пък и със самия себе си, съзнанието му е спокойно, а това помага за стабилизиране на електромагнитното поле на сърцето. Емоционални състояния като радост, любов, възхищение имат подобен ефект. Когато даваме простор на тези чувства и черпим от тяхната сила ние даряваме здраве на своето сърце.
Високото ниво на кохерентност на мозъчните вълни има връзка със способността за научаване на нови неща, паметта, обема на вниманието, съзидателността и изцелението.
На фино енергийно ниво, като градивна сила на съзнанието добродетелите поддържат равнището на жизненост и в голяма степен осъществяват връзката между нас и единното енергийно поле, което ни заобикаля. Тази връзка контролира вливането на енергия и интелигентност в телесните системи и във всеки момент регулира качеството на физичните процеси.
Какво от изнесената до тук информация е най-важно за нас да знаем? Зад всичко се крие един източник на енергия и той е същият източник, който дава началото на всички явления  във Вселената. Това е Великото Божествено Съзнание, частица от което е и човешкото съзнание. Като живеем и се развиваме със знанията от добродетелите, ние осъществяваме неговата изконна заръка – да живеем и творим с любов.
* Данните са взети от книгата на  д-р Дийпак Чопра „Изцелението”