ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УЧЕНИЕТО ЗА НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ

ВСЕМИРНА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И  НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УЧЕНИЕТО ЗА НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ
Бурният икономически и политически живот на планетата през втората половина на ХХ в. наложи глобализацията като обективен и закономерен исторически процес. Нейното спиране или задържане вече е невъзможно. Глобализацията определено има своите положителни страни, но съществува и нещо твърде тревожно и то е свързано с интересите на западните политико-финансови олигархически групировки. Това е техният стремеж за построяване на т.нар. „нов световен ред”. Налице са условията необходими за тази цел, но има една съществена подробност, която ако бъде пренебрегната човечеството ще загуби цялото  си духовно, интелектуално и материално многообразие. И не само това! Съществува и още един изключителен по своята важност въпрос. Това е въпросът за подготовката на колективното съзнание.  Човечеството като цяло не е готово да приеме новият световен ред. От тук и категоричните мерки, които предприемат неговите защитници. Груба грешка е да се създава свят без граници, свят управляван от едно световно правителство, свят с една религия и в същото време да не се вземе под внимание изостаналото в своето развитие човешко съзнание. Тези хора, които искат да създадат една държава на територията на планетата, не знаят или изобщо не се интересуват, колко голяма е отговорността на всеки човек, който идва за живот тук, ако той подкрепи изкористения и незавършен модел на новия живот,  към който те се стремят.  Това, което те предлагат обслужва само малка част от населението на Земята и затова съществуването на останалите, тези, които „идват в повече” е под въпрос. Умишлено се създават междуетнически вражди, засилва се влиянието на изкуствено създадения тероризъм, предвижда се да се използва изкуствено предизвикан срив на банките, непочтено се работи с науката, като са създадени т.нар. „етнически оръжия”, които отключват генетични проблеми и така улесняват премахването само на определени части от населението.  Затова всички онези, които имат желание да защитят правото на живот на Земята без да се използва вече известният модел за нов световен ред, трябва да се организират в общества, които да бъдат полезни на населението на цялата планета. Те трябва да работят активно за просветителска работа сред масите, за да стане ясно, че никой който и да е той, не може и не трябва да променя Божият промисъл за живот във Вселената. Необходима е активна просветителска работа, за да стигне до всеки човек Учението за новото светоусещане. То се гради върху основата на нереализираната до сега Идея на Великото съзнание за живот чрез любов. Идеята за живот чрез любов носи благородния замисъл за усвояване на знанията въплътени в добродетелите. Така чрез тях човечеството поне ще се постарае да направи процеса на глобализацията управляем, да постигне „глобализация с човешко лице”. Ще припомним, че добродетелите са група качества чрез, които Божествения свят работи за създаване и утвърждаване на устойчиво работещо, благородно съзнание. Идеята за живот чрез любов дава възможност на душата да изяви божественото в себе си. Така човекът ще престане да воюва със себеподобните си и с Природата. Силата на това неразумно противопоставяне вече застрашава човечеството със самоунищожение.
С голямата надежда, че ще бъдем правилно разбрани, насочваме вниманието на хората върху изключително съществения момент в Учението за новото светоусещане. В кратката формула „Живот чрез любов”, е  включена  цялата Божия мъдрост. Забележете, не живот с любов, а ЧРЕЗ любов. Тази съществена подробност идва да ни подскаже, че е отминало времето на добрите пожелания. Вече е крайно необходимо активно да се работи с онези качества в човешката душа, които ще създадат възможност за оползотворяване на знанията, които те носят. Учителят Беинса Дуно непрекъснато напомня за приложение на знанията. Там е разковничето, но приложение на знанията ще има само ако, съответното знание е възприето с разбиране, с отношение към информацията, която то носи. Не е възможно да бъдеш благороден човек, ако не си осъзнал присъствието на божественото у себе си,  ако не си възприел истината за сътворението на живота и неговото предназначение. Добродетелите ни казват, че като възприемем благоразумието, ние приемаме нравствеността като основното качество, което ще ни даде възможност да изградим в живота си принципа на справедливостта; ако възприемем добродушието, това означава да използваме във всяко свое начинание добронамерения подход, чрез който уважението към другия човек ще бъде принципно правило във взаимоотношенията, които създаваме. А колко силно е значението на думата „Богоугоден”! Богоугоден е просветеният човек, защото той познава космичните закони, той може да работи с онези истини, които определят правилата за хармония в Природата. Ето такъв подход е необходим на човечеството, за да бъде усвоено Учението за новото светоусещане. Живот чрез любов може да постигне всеки, който е способен да изгради своята лична позиция към нещата от живота и към самия себе си чрез активна просвета в посока нравственост. Ограмотяване и просветеност е повикът отправен към човечеството от Висшите учители от Бялото Братство. Възприемането на знанията, които носят добродетелите е средството чрез, което човекът ще се осъзнае като градивна частица от Великото съзнание, като съавтор на Идеята за живот ЧРЕЗ любов.
Обективната действителност, обаче изисква да се каже и още нещо, също толкова важно, колкото и казаното до тук. Идеята на привържениците на новия световен ред набира скорост и не е трудно да се види, че подготовката на условията, необходими за неговото въвеждане върви твърде последователно. И това не е случайно. То е другата, мрачната алтернатива за спасяване на живота на планетата. Нейното използване ще се наложи, ако човечеството не се потруди да промени сегашният си, крайно несъвместим с природните закони, начин на живот. Промяната е изключително необходима и поради изчерпването на енергийните ресурси на планетата. Извличането от недрата на Земята  на значителни количества каменни въглища, петрол и газ, създава условия за сериозно разместване на земните пластове, деформира структурата и обема на формата й. Този факт трябва да напомни на човечеството,  че така Земята губи своята жизненост.  Хората вече се превръщат в паразити, като не си дават сметка, че не е възможно постоянно да вземат от едно място, колкото и огромно да е по размерите си то, и това да няма никакво значение. В същото време и поради натрупаното вече голямо количество отрицателна психическа енергия Земята е застрашена от изолация във Вселената. Това по-скоро е самоизолация  в чисто физически план на базата на  създалите се вече слоеве от вредни емисии в атмосферата. Земята се превръща в нежелан източник на замърсяване за Вселената. Ето защо, ако човечеството не промени своя начин на живот  като осъзната необходимост, ще бъде принудено с насилие да го направи. Така ще загинат много хора, за да може тези, които останат да приемат новите условия за живот.
Човечеството все още може да се спаси! Вече съществуват много добри разработки на почти съвършени екологични проекти, които могат да спасят планетата от унищожително замърсяване. Висшите учители от Бялото Братство предлагат ограмотяване и просвета чрез разумна и последователна работа с добродетелите. Но, за да се постигне това,  хората не трябва да бъдат пасивни наблюдатели на всичко, което се случва около и с тях. Необходима е задълбочена работа в посока на самосъзнание, себепознание и самоопределяне, т.е.  работа с добродетелите за изграждане на толкова необходимото ново светоусещане. То ще помогне на всеки човек пожелал да постигне пълноценен живот да изяви божествената сила на своята душа.