ЗА АДАМ И ЕВА И ЛЮБОВТА НА БОГА

Когато се говори за Божията любов никога не трябва да се смесват двете изключителни по своето съдържание  духовни категории: любов и справедливост. Има и още една, която се нарича нравственост. Основният закон на Сътворението е нравственият закон. На него трябва да се подчинява всичко, защото той определя изначалната изходна позиция за всяка дейност. Всичко, което се създава във Вселената трябва да бъде подчинено на този закон. В този смисъл изискването към Адам и Ева е свързано с основния момент от Сътворението, който може да бъде определен като мотивация – мотивацията за създаването на живот. Това съвременно звучене на обяснението не би трябвало да притеснява никого, защото Ние в Духовната йерархия на Великото Бяло братство имаме съответната култура и нужното познание, за да можем адекватно да общуваме със съвременните хора. В крайна сметка, нали Ние даваме Направлението и Посоката за духовен живот на човечеството.
И така, мотивацията за създаването на живот се определя от потребността на Бог-Абсолют да твори, за да познае Себе Си чрез благородна съзидателна любов. В случая обаче, когато говорим за Адам и Ева, трябва да имаме предвид Бог Йехова (Яхве). Той е Този, който изпълнява на Земята Великата Идея на Сътворението – да създава живот чрез благородна любов. Неговите действия се свързват и с голямото желание на всички напреднали цивилизации* да видят как чрез биомаса може да съществува разумен живот. Това е и основната причина за действието на закона за свободната воля. Без закона за свободната воля не може да има нравствена отговорност. Всяко същество трябва само да избере своя път на действие и развитие. Целта е да се проведе експеримент, от който да стане видно как обективните обстоятелства, т.е. как средата влияе на  биологичноактивната умствена дейност. Точно това пък определя голямата потребност от Нравствения закон. Било е пределно ясно, че изпуснатото от разумното творение действие, може да бъде непредсказуемо. Затова Нравственият закон, наред със свободната воля, са били дадени като Основно Правило на Сътворението и съществено искане за всяка бъдеща дейност.
Дълъг е процеса на превръщане на енергията в плът. Трябвало е да изминат много години, за да се постигне желаното уплътнение за физическото тяло и съответното усъвършенстване на органите, които поддържат живота. Тук има един детайл, който изисква специално обяснение и той е свързан с намесата на високо ерудирани учени от извън земна цивилизация, но това е  въпрос за друг текст. По същественото за тази тема е да се обясни причината за „изгонването” на Адам и Ева от „Рая” и превръщането им в обикновени смъртни хора.
Във Великата Идея за Сътворението е било предвидено да бъдат създадени Същества, които имат биологичен организъм. Те е трябвало да носят в себе си ум вложен от Създателя им, за да могат във времето на своето  съществуване да развиват този ум и да създават съзнание, което има високоблагородно съдържание. Тъй като  създаването на съзнание изисква много време, било е необходимо новосъздадените Същества да бъдат последователно запознавани с нови знания.
„Раят” е среда подобна на тази, която съществува тук на Земята. Това е друга планета с чудесни възможности за спокоен и благоденстващ живот. (Рано е още за хората да знаят къде се намира тя.) На своята планета, ще я наричаме условно „Рай”,  те са развивали  способностите си и са достигнали определено умствено ниво, когато е дошла намесата на Луцифер**. Но нека да работим последователно.
Адам и Ева са символи на човешкото у човека. Какво означава това? Човекът като форма  и като биоструктура е бил създаден от Йехова, Бога-Творец. С участието на Неговите Съветници, първите хора могли да получат повече знания от необходимото. Това им осигурило изпреварваща информация, която създава условия да грешат, а това означавало, непознавайки обективните закони на действителността да ги нарушават. Недалновидността, а може да се каже и желанието на някои от Висшите същества-помощници на Йехова ( Луцифер и неговото обкръжение) да ускорят процеса на развитие на започнатия експеримент, довел до „фаталната грешка”. Хората получили знание без да са отработили здравата нравствена основа, която щяла да им даде възможност да използват придобитите знания безпрепятствено. Получила се конфузна ситуация, в която след като са „консумирали” плод от дървото на познанието, т.е. тук трябва да се разбира, след като са получили конкретни знания, те не са съумели да  ги използват правилно и не са успели да оползотворят правилно придобитата от знанията енергия. Ако е трябвало да останат на „планетата Рай”, т.е. там където са били, те са щели да нарушат законите на обективно  съществуващата действителност и да увредят средата, в която живеят. Затова първите хора е трябвало да напуснат своята планета и да заживеят в подобна на тяхната, но значително по-сурова среда. Ето тук,  любовта към творението отстъпва пред справедливостта.
Защо казахме, че Адам и Ева са символи на човешкото у човека? Защото на нивото на своето умствено развитие, тогава, когато са получили новото знание, те са показали първата проява на човешкото невежество – алчността. Те са поискали да имат повече отколкото  е било възможно. Тази негативна черта се проявява малко по-късно в техните наследници. Каин убива Авел от чисто невежество и алчност. И какво излиза? Сравнена със сегашното време, тогавашната ситуация не изглежда толкова  необяснима, защото в духовното си развитие от тогава до сега човекът не е пораснал. Дори и сега – толкова години след началото, той не е създал необходимата нравствена основа на своя живот, за да не бъде този начин на живот заплаха не само за всичко останало, но вече и за самия него. Той продължава да иска, независимо,  че с показаното поведение не го заслужава. А е било предвидено да получи много!
Когато е замислена биологичната форма на живот, е било предвидено, хората да се развиват като просветени, благородни хора със значително по-продължителен живот от сегашния. Вие обаче знаете, че за всяко нещо е нужно време. За да се премине от един етап на развитие в друг, трябва първия да бъде добре отработен, за да послужи като основа на следващия. Другото означава изкривени форми и несъвършенство. Нещо на което сме свидетели в сегашно време. Хората все още не искат да разберат, че сами създават трудностите и проблемите си.
Във Великата Идея на Сътворението е предвидена съвсем различна от досегашната Програма за развитие на живота. Човечеството трябваше да се засели на тази планета, когато добие знания за правилното използване на нейните природни дадености. Човекът трябваше да се научи как да работи с енергиите в природата, и преди всичко как да работи с енергията на собствения си организъм и едва тогава да бъде заселен в грубия физически свят. Разбира се той щеше да получи тези знания, когато докаже, че може да ги използва без да злоупотребява с тях.
Записахме всичко това, защото преди около месец, един сърдит „лектор” говореше пред хората, че Бог няма разум и, че е заблуда да се говори, че Бог е любов. Доказателството му беше, че Бог е изгонил Адам и Ева от рая.  И хората го слушаха! А колко е вредна невярната информация?! Невярната информация подвежда човешкия ум, невярната информация изкористява фактите и ги превръща  във враг на съществуващото. Разбира се тук се иска голямо желание да бъдеш благоразумен и благороден човек, за да не допуснеш, да те подвеждат другите с повърхностна информация. Затова ви казвам: питайте и ще ви се отговори; почукайте и ще ви се отвори; поискайте и ще ви се даде. Но за последното  бъдете сигурни, че така както вие не бихте дали запалена клечка кибрит в ръцете на едно три годишно дете, така и ние няма да дадем повече нови знания, след като не можете благоразумно да ги  използвате. В резултат на досега получените знания, човечеството активно се развива, но забележете в каква посока! Може ли още дълго да има живот на тази планета, след като всичко, което тя притежава се разграбва! Помислете!
__________________________

* Животът на Земята е създаден значително по-късно. Той е резултат както от реализирането на Замисъла на Великото Съзнание, така и от намесата на напредналата  в онзи период наука на извънземни цивилизации. Чрез тяхната дейност косвено се проявява Идеята на Замисъла.
* * За ролята на Луцифер за организацията и развитието на живота на Земята предстои да запишем специална тема.