ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Всяка пролет християнският свят празнува деня на Възкресението. Истината за този ден е свързана с много и различни мнения, които по същество си противоречат.

В какво се състои противоречието?

За да си отговори на този въпрос, човешкият ум би трябвало да си обясни същността на явлението “Възкресение”. Този действителен факт крие в себе си изключителна по своите размери истина. Казваме изключителна по своите размери, защото това е истината, която надхвърля възможните представи на човешкият ум за всичко, което се е случвало тогава. Това Велико Тайнство не би могло да бъде обяснено напълно, дори и сега, когато науката твърде сериозно напредна. Липсващата връзка тук е нравствеността на човешкото общество и неспособността все още да се работи “на чисто”, т.е. да не се комерсализира знанието.

И все пак в рамките на възможното ще се постарая да обясня на хората за какво става въпрос.Необходимо е да бъдат изяснени два основни момента от записаните в Новия Завет текстове: предателството на Юда и акта на Възкресението.

Първо за предателството.

За да бъде обяснена тази истина ще трябва в малко по-широк план да се разгледа въпроса за предопределеността. В този смисъл искам да знаете, че нищо на този свят не се случва без “план”. Това означава, че всичко, което в някаква степен има решаващо значение за живота на човечеството и нормалното  съществуване на света се развива според предвиденият замисъл в Основната Програма за Всемирно Съществуване на Сътворението. Тази програма има свой основен модел, който през период от 13 000 години се актуализира. Основният модел засяга преди всичко планетарната енергийна система и геофизичната структура на планетата. Това, което засяга организацията на човешкото общество търпи по-чести корекции, защото ролята, която има свободната воля допринася в голяма степен за измененията на основния замисъл на Сътворението. В основния замисъл по отношение на човешкото общество е предвидена програма за етични взаимоотношения и стремеж към добротворчество. Никъде ни най-малко не се споменава за насилия и експлоатация на човешкия труд. Искам добре да се знае от хората, че този път, по който премина човечество в историческото си развитие, е чисто човешка дейност създадена само и единствено от човешкият ум, без участието на чисто божествения принцип за добруване на хората по време на земния период от тяхното съществуване. В този смисъл е добре да се знае, че там където хората пряко се намесват в изпълнението на Основната Програма на Сътворението нещата имат напълно различна форма на съществуване. Жив пример в конкретния случай е предателството на Юда. Той беше определен да извърши нещо съвсем различно и то трябваше да изглежда като представяне на моята личност пред римските власти. Историята с 30-те сребърника е легенда. Юда беше начетен за времето си и заможен човек. Това представяне имаше за цел да запознае властимащите с идеята за справедлив живот. Римската империя беше обхванала огромна територия от континента. Римските властници можеха да покажат, ако бяха възприели моите предложения, една съвсем различна организация на човешкото общество. Идеята беше да се тръгне от народните маси, защото те не са покварени от властта, и да се стигне до управляващите, които трябваше да бъдат внимателно запознати с идеята за живот чрез любов. Ние знаехме, че това не може да се случи отведнъж, нито пък, че ще може за една, две години светът да се промени, но имахме за цел да покажем чрез една империя, възможността да се организира човешкият живот по-справедливо. Знаехме, че това ще стане, само ако хората го пожелаят и се надявахме, че в лицето на тези управляващи ще можем да срещнем приемливо отношение към нашето предложение. А то беше съставено от три точки: да се спре заробването на нови народи, да се прекрати експлоатацията на човешкия труд и да се даде власт на избрани от народа хора да управляват. Това са въпроси, които могат да се изпълнят в дългосрочен план и Ние го знаехме, затова Аз трябваше да покажа на хората, че ако живеят с любов ще могат да постигнат всичко това. Моята задача беше, като покажа на човечеството, че трябва да се създаде нова организация на обществото, да покажа и как трябва в чисто човешки план да се общува, как трябва да се създаде добродетелна основа на човешкото общуване. Беше ми необходимо още поне година – две. Моето влизане в Йерусалим имаше за цел да привлече вниманието на хората към Личността Иисус, за да могат болшинството от тях да се запознаят с Идеята на която бях носител. Имаше хора, които разбираха това и знаеха, че трябва да бъдат мои сътрудници, за да разпространяват най-вече Учението за етични отношения между хората. Тогава не се говореше за етика, а използвахме думи като братство, добруване и други такива, които бяха близо до съзнанието на хората. Аз показвах как хората могат да се лекуват и как трябва да се хранят. Показвах им също как трябва да общуват. Имаше случаи, които изглеждаха за обикновените хора като чудеса, а всъщност Аз използвах Божията сила, на която  съм носител, но тя –  независимо, че Аз работех с нея, можеше да помогне само на онзи, който има силна вяра. Силната вяра променя коренно вибрациите на жизнената енергия в човешкия организъм и това позволява де се получи правилно и дори мигновено лечение.

Всичко, обаче се обърна с главата надолу, след като фарисеите решиха, че Аз искам да им отнема властта. Те видяха в мое лице опасен враг и решиха, че трябва да ме унищожат. Юда обаче, убеден в Моята сила, решил, че след като съм Син Божи, Аз ще мога да ги отстраня от пътя си. Той си е въобразявал, че моята сила може да ги порази, но и през ум не му е минало, че ако Аз със сила ги унищожа ще покажа насилие вместо любов – каквато е целта ми.  Той ги е предизвикал, като се е надявал, че ако посегнат на Мен, те ще бъдат унищожени. Вярвал е, че Моят Отец, за да защити мен, ще погуби тях. Това е невъзможно да се случи, защото щеше да бъде показана злоба вместо любов.

В конкретния случай Аз трябваше да изтърпя едно наказание, което не беше предвидено, но се превърна във факт, защото трябваше да бъде защитена Великата идея за Любовта към човека. Аз бях разпънат на кръст поради човешкия ум, но  възкръснах поради голямата си любов. Възкресението показва точно това: силата на голямата любов – моята към хората и на Моят Отец към своето Творение. С възкресението Той спаси не само Мен, но и човечеството, защото чрез Нашата любов (моята и неговата), Ние бяхме Силата, която в голяма степен трансформира негативната човешка енергия в положителна и така беше пощадена от по-нататъшно разрушение енергийната система на планетата. Тя както знаете има две страни: положителна и отрицателна. Между тях задължително трябва да има баланс, за да може да се развива нормално живота. Превесът на едната над другата води до изкривяване на правилната линия на живота. За съжаление сега  пътят на човечеството отново клони към сериозно изкривяване. Положителната промяна, която се получи чрез моето възкресение даде частичен резултат. Ако беше реализиран нашият замисъл щеше де се постигне трайна промяна, защото това щеше да  бъде промяна в човешкото съзнание. А поради така наложилите се обстоятелства, привнесената от нас промяна не беше оценена, не беше разбрана от хората и те продължиха да си живеят постарому. През последните години  негативната енергия отново е в превес. Като не искате  да промените своето съзнание, сега кого ще разпънете?!