ПРОГРАМА ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Чрез настоящата публикация, читателят ще се запознае с най-необходимата му информация, за да може да формира у себе си ново отношение към света, живота и природата. Тази минимална, но силно концентрирана като знание информация ще му помогне да се подготви да възприеме следващите знания, които ще публикуваме малко по-късно. По същество те ще бъдат най-необходими, кратки форми за самоподготовка по пътя на духовното развитие. Затова тук, Ние ще сложим заглавието

ПРОГРАМА ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Настоящата програма няма задължителен характер. Тя може, и е препоръчително да се използва от всеки човек независимо от неговия етнос, пол и религиозна принадлежност. Нейното общочовешко значение може да се открие във всяка от включените точки и препоръки, защото тя има за цел да оздрави както тялото, така и духа. Нейното цялостно значение за човешката личност я прави пригодна за използване от най-ранна младенческа възраст до дълбока старост. Тя трябва да се възприема като духовна храна за биологичния организъм. Силата на нейната духовност е внедрена в дълбоко закодираната мъдрост, която изгражда основата на тази Програма. Тя идва от Учителите и отива при хората, за да могат всички заедно да опознаят света на Божествената мъдрост.

Този, който реши да работи с Програмата, трябва да знае, че от него се изисква преди всичко искреност  към самия себе си, откровеност, която да му позволи да се види такъв какъвто е, а не такъв какъвто иска да бъде. Когато човек има духовната сила да види своя истински образ без преднамереност и без илюзия по отношение умения, способности и възможности, тогава той може да си бъде истински полезен. Стига обаче да знае какво иска от себе си и за себе си. Колкото е важно едното, толкова е важно и другото. Само този, който е наясно със своите желания и цели, може да си построи път за тяхното достигане. Но и тук има условие и то е: волеизява. Волята е доказателството за всеки човек, че е способен да живее. Реално погледнато всеки човек живее, но това е според общоприетото разбиране, че щом един човек диша, говори и се движи, значи той живее. Живеенето е изкуство и то изисква умения да оползотвориш правилно енергията, която е вложена в твоето сътворение. Ти си сътворен по образ и подобие Божие, а това означава, че си създаден, за да твориш. Творческото начало е вложено във всеки човек, но не всеки е способен да го открие, да се докосне до него и да работи чрез него. Това означава, че животът на такъв човек е минал повърхностно и той не е могъл да се докосне до божествената сила в себе си. Така той  преминава през този свят като гост, който само е използвал условията за живот на тази планета и си е заминал без да остави нещо от себе си за другите, нито дори е съумял да вземе и нещо за себе си.

Затова Ние Учителите от Школата на Христос, които работим за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма предлагаме на всеки човек, който има желанието да работи за своето духовно развитие да приеме Програмата, с която ще се запознае на следващите страници, като моралната подкрепа за неговото формиране като духовно извисена личност.

КОЙ СЪМ АЗ?

Отговорът на този въпрос има съществено значение за смисъла и съдържанието на човешкия живот. Затова знай!

Ти си човек, както всички останали хора. Вие трябва да са възприемате преди всичко като човеци и да знаете, че етническите различия само показват разнообразието в творческите възможности на Създателя, а религиозните са създадени, за да може всеки според нивото на своето съзнание да възприеме истината за Бога. Всички религии и духовни учения идват от един духовен център и водят последователите си по пътя към Бога, но е важно едно да знаете: както има учебници по математика за първи, пети или десети клас, така има и религии и духовни учения, които отговарят на духовните потребности и възможности на различни групи хора. Противопоставянето не е заложено в религиите. То е резултат от човешкия ум. Там където всеки иска да вземе  първенство се поражда насилие и злоба. Желанието да вземеш връх над другите идва от заложената във всеки човек сила на творческия импулс. Като знаете, че ви е дадена възможност да създавате и творите, вие ще трябва да внимавате какво създавате и накъде се стремите. Защото творческия импулс е сила, която се използва от хората според нивото на тяхното съзнание. Както го разбира, така го прави! Творческата енергия е вид енергия, както и жизнената енергия. Всяка енергия се управлява от ума. В случая говорим за  съзнание, защото то е по висшето ниво от човешката еволюция. Ума служи на съзнанието и когато то е изградено от благородно знание, тогава на него може да се разчита,че ще води човека към духовно извисяване.

Ето това трябва да се знае, за да може да се разбере какво казваме когато говорим за

ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ

Когато говорим по принцип за същността на човешката индивидуалност трябва да знаем, че отговорът е един: в човешкото сътворение е вложена божествена  същност. И сега трябва да обясним за какво става въпрос.

Божествена същност за човешката личност, означава способността на човешкият организъм самостоятелно и разумно да ръководи всички процеси, чрез които се изявява животът. Това е свързано с физиологията на биологичния организъм и се отнася до неговата електро-магнитна основа. Тук още трябва да се вземе предвид великата химия и изключителната математическа точност на всичко създадено, за да функционира един организъм разумно и спокойно в продължение на много години. Значи става въпрос за изключително съвършено създадена програма, която може да работи безпрепятствено, ако не й се пречи. Тук вече идва човешкият фактор. Човекът преди всичко със своите желания. Желанието стои в основата на всяко действие: то е стимул, то е емоция, то създава целта и може да бъде една градивна сила само, ако умът не го превърне в амбиция или страст. Човешката същност може да бъде разпозната правилно само когато се разглежда и нейната духовна сила. Духовната сила идва от връзката на човека с Бога вътре в обсега на неговото лично съзнание. Затова умът трябва да търси връзката между желанието и духовната сила, за да изгради благородно съзнание. Още със своето раждане човекът носи определен потенциал на своето съзнание, но то се развива и укрепва в периода на живеене. Казахме по-горе, че живеенето е изкуство. Затова е важно човек да е наясно какво носи в себе си като потенциал, за да може правилно да го използва, да го оползотворява в процеса на живеенето. Всеки човек носи в себе си като потенциал освен своята енергия и голяма доза информация. Думата ни сега е за информацията. Тя се определя най-общо като опитности, но това  се отнася преди всичко за нивото знания съхранени от минали животи. Информацията, която изгражда духовната сила на човека е вложена в неговия дух като творческа програма. Там са съхранени  знанията за добродетелите. Другия вид информация вложена в човешката енергийна същност са знанията за Божествения произход на сътворението. Това са дълбоко съхранени знания, които излизат наяве само в определи, изключително трудни или изключително емоционално извисени моменти. Най-достоверния пример за тези знания са интуитивните форми за самосъхранение или неволното споменаване на името на Бога в определени случаи.

В крайна сметка, за да си обясним човешката същност кратко и ясно, можем да кажем, че тя се определя от енергийно-информационната основа за всеки индивид. Универсалната жизнена енергия е субстанцията присъща за всеки организъм, а информацията диференцира индивида независимо от определените общи положения в нейното съдържание. Общото в информацията е свързано с уменията и способностите на клетъчния разум и в изграждането на духовната основа на индивида. По отношения на клетъчния разум трябва да обясним, че става въпрос, както казахме малко по-горе,  за чисто физиологичните способности на организма, а за духовната основа трябва да имаме предвид вложените добродетели, които се изявяват като качества от човешкия характер. В каква степен те ще се изявят зависи от способностите на ума и точно тук започват и се развиват различията. В зависимост, от това, кой до колко ще се докосне до вложената в неговата духовна основа информация, ще се постигнат и съответните нива на духовно развитие.

Като се знае всичко това, човек трябва да е наясно, че енергийно-информационната основа е субстанцията, която изгражда човешката същност и върху нейната основа Умът създава личността.

АЗ – ЧАСТИЦА ОТ ПРИРОДАТА

Нищо в природата не съществува произволно, без да е необходимо на Цялото. Впрочем всичко в Природата е част от Цялото, а неговата същност се определя от Силите на Сътворението. Ето за какво става въпрос.

Човекът е градивна клетка от цялостния жизнен организъм на Съществуващото. Елементите на неговата характеристика трябва да открием в Природата. Всичко, което съществува в човешкия организъм можем да открием в Природата и съответно, всичко, което е градивен елемент в Природата изгражда и човешкият организъм. Когато говорим за  енергийно-информационната основа на човешката  същност, трябва да знаем, че същото обяснение е валидно и за Природата. Тя също има енергийно-информационна основа, но човекът не може все още да проумее силата на Ума, който я ръководи. Затова пък трябва да е напълно убеден за ролята, която неговият ум изпълнява за съществуването и развитието на Природата. Човекът трябва напълно да осъзнае голямата категоричност на истината: ако има живот за Природата ще има живот и за човека. Затова човекът трябва да преосмисли поведението си спрямо Природата. На този етап то е самоунищожително –  правиш всичко възможно за унищожаването на корените на едно дърво,  а искаш живот за неговите листа.

АЗ И СВЕТЪТ

Точно толкова, колкото е частица от Природата, човекът е и частица – градивен елемент от Света. Светът не е само видимата част от съществуването на човечеството. Светът е изграден от множество видими и невидими връзки, които го превръщат в конгломерат на съществуването.

Къде е общото и къде различното?

Всичките видими и невидими връзки могат да бъдат разпределени в две основни групи: енергийно-информационни и екзистенциални. Веднага ще обясним, че енергийно-информационните връзки изграждат квантовата основа на света, а екзистенциалните връзки са част от материалния свят. Енергиийно-информационната основа на света съдържа в себе си освен универсалната жизнена енергия и основните информационни направления идващи от Идеите на Великото съзнание. Екзистенциалните връзки са елементи на основните Природни закони и произтичат от закона за резонанса и закона за причината  и следствието. Като градивна частица на Света, човекът е подвластен на тези закони и ако поради невежеството си не ги познава той ще се превърне в жертва на своето невежество. За да има правилен живот, човек трябва да се ограмотява непрекъснато. Първото нещо, което трябва да знае за своята връзка  със Света е нейната непреривност. Тя е непрекъсната и цялостна поради заложената програма за цикличност в развитието на духа. Тя се изявява чрез периодите на раждане и прераждане и носи в себе си потенциала на непреривността, т.е. събраната от всички животи информация. Така че развитието на Света зависи от развитието на Духа. Затова всеки е отговорен за своето собствено просвещение и духовно развитие.

ЖИВОТЪТ

Как да го разбираме? Едни твърдят, че той има предопределеност, а други, че е груб, жесток и безсмислен. Малко са тези, които му се радват истински.

За да отговорим правилно на въпроса, трябва да знаем какво сме ние за живота. Значи не трябва  само да мислим какво е той за нас, как можем да се възползваме от него, но и какво сме ние за него.

Животът има нужда от нас. Той се проявява чрез нас. Какво е животът? Той е силата, чрез която Бог твори. Затова е толкова многообразен, толкова богат и наситен със радости и тревоги. Животът е организиран като средството, чрез което човешката душа опознава себе си и дава възможност на духа да се развие. В този смисъл животът е процес. Винаги трябва да го възприемаме като процеса на себепознанието и духовното развитие.  Животът е основата на този процес, а живеенето е формата, чрез която той се изявява. Трябва да сме убедени, че няма човек, който да познава така добре това изкуство – живеенето, че да не греши. Това е така, защото човешката душа е още твърде млада и тепърва  се запознава с уроците на живота. Какво е живеене? Това е съвкупността от изявата на всички човешки емоционални и мисловни дейности. Те се изявяват според нивото на съзнание на отделната личност. Съзнанието се гради цял живот и остава нетленната, вечно жива частица от човешката личност – продължител на живота за всеки период от нейното прераждане. Със съзнанието си човекът е частица от живота, частица от света и участва заедно с Великото Съзнание в процеса на тяхното изграждане. Чрез съзнанието си човекът живее, т.е. твори, радва се и скърби, разрушава и гради, чрез съзнанието си човекът е съавтор на Твореца в изграждането и развитието на Света, Живота и Природата.