ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МЕТОД ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Времето, в което живеем не ни дава много възможности за самоподготовка И все пак този, който има в ума си мисълта за своето духовно израстване може да намери време и като живее по-организирано да създаде свой духовен живот. Желанието на всеки поотделно ще определи и неговите реални възможности за развитие. Както беше казано по-горе, пък и в издадените вече книги “Пътят на човека”, “Посланието на добродетелите”и “Новото светоусещане”, че дори и в “Езотерични записки”, всеки човек се ражда с определен интелектуален потенциал. Една част от този потенициал е вложена от Твореца, а другата сам той създава в различните периоди на своите животи. В този раздел на Програмата за духовно развитие ще срещнете различни предложения за самоподготовка свързани с живота на духа, душата , ума, свързани още с формиране на желанието и волята. Първото нещо, което искаме на всяка цена да се знае от всеки попаднал на тези страници е свързано с неговото лично отношение към самия себе си. Затова трябва задължително да си отговорите на следните въпроси:

1. Обичам ли себе си?

2. Какво искам за себе си от другите хора?

3. Какво търся в този живот?

Когато си отговорите на тези три въпроса, ще сте постигнали минималното изискване за вашето самоопределение. То е първото и задължително условие, за да можете да вървите, в която и да било посока.

Да обичаш себе си, да знаеш какво искаш от другите хора и какво търсиш в своя живот, означава, че си наясно със себе си. Това ще рече, че имаш необходимото уважение към себе си, че имаш изграден подход в общуването с другите хора и че си наясно със своята основна цел в живота си. Значи ти можеш да се самоопределиш като личност, което ще рече да направиш своя нравствен избор и да се приобщиш към определена морално-етическа категория. Обикновено това са Доброто и Злото, но никой не е само добър или само лош. А това е така, защото във всеки човек са вложени необходимите качества, за да може той да се развива като разумна човешка личност. И тъй като добродетелите са основна, изначална форма за живот и развитие на човешката душа, те трябва да бъдат потърсени и използвани, за да послужат като основа на добродетелния живот.

– КЪДЕ ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ?

– В СЪЗНАНИЕТО.

– КОЙ ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ?

– УМЪТ! Той е силата, която ръководи човешкия живот.

– КОГА УМЪТ ТЪРСИ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ?

– Когато се появи желанието.

– ЖЕЛАНИЕТО ЧУВСТВО ЛИ Е?

– Желанието е стимул за действие. То има две основни направления: връзка с ума и връзка с чувствата. Желанието може да се появи като израз на едното или на другото. Затова човек трябва да познава своята разумна същност. Когато се появи импулсивно желание, значи то е рожба на чувствата, а когато желанието се изявява като уравновесено, последователно отношение към целта – то има връзка с ума.

– ДОСТАТЪЧНО ЛИ Е ЖЕЛАНИЕТО,  ЗА ДА ОПОЗНАЕМ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ?

– Не? Трябва и воля. Желанието без воля се превръща с времето в намерение. Само силната воля може да определи стойността на желанието.

– КАКВО Е ВОЛЯ?

– Сила на творческото начало. Това е волята. Казано с други думи, волята е траен стремеж. Но тя се проявява точно като траен стремеж, защото е изява на творческото начало. Волята е изява на творческото начало у човека, а то е божествена искра на Сътворението. Всеки човек, във всеки момент може и заслужава да бъде творец.

– ВОЛЯТА ДОБРОДЕТЕЛ ЛИ Е?

– Да. Волята е добродетел, защото помага на човешкия дух да изяви устойчивите и добри качества от своя характер. Няма воля при злодеянията. Волята се проявява само при добротворческата човешка дейност. Тя е положително качество  и осъществява духовното развитие.

– ЗАЩО ДОБРОДЕТЕЛИТЕ СА В СЪЗНАНИЕТО, А НЕ В УМА?

– Защото човешкото съзнание е еманация на Великото съзнание. То е негова опорна точка в творческия и опознавателен процес на Сътворението. Казано накратко, съзнанието носи началото. Но то е и продължението, то е всичко онова, което може да се нарече знание и познание, защото съхранява изначалната информация и всичко стойностно открито в процеса на живеенето.

– УМЪТ КАК МОЖЕ ДА ОТКРИЕ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ В ЕДНА ТОЛКОВА ОГРОМНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА?

– Чрез желанието с помощта на волята. Когато желанието е истинско, а волята устойчива, умът получава целеустременост. Когато той знае какво търси, при това условие задължително ще го намери. Важното е да използва ясна и конкретна мисъл.

– КАКВО Е МИСЪЛ?

– Концентрирана енергия на разумната Божествена същност. Чрез мисълта Великото съзнание работи с човешкия ум. Мисълта, която носи силен творчески заряд съществува в Пространството във вид на информационно-силови полета. От там, чрез енергийно-информационните канали тя стига до човешкия ум. Това вече се изучава от квантовата физика и се превръща в доказателство за Божествената същност на Сътворението.

– ЧОВЕКЪТ ИМА ЛИ САМОСТОЯТЕЛНА МИСЛОВНА ДЕЙНОСТ?

– Да. Но тя обслужва предимно неговия бит и форма на общуване. Човешкият ум е създаден като посредник между Света и човешкото съзнание. Той може да отиде навсякъде във Вселената и да докосне всяка нейна съставна частица, стига да притежава необходимата проницателност.

– КОЙ УМ Е ПРОНИЦАТЕЛЕН?

– Този, който винаги има подкрепата на волята и се опира на вярата в Бога. Вярата като качество от човешкия характер носи изключителната сила на Божествената мъдрост. Тя се проявява в две степени: вяра в себе си и вяра в Бога. И двете проявления имат еднаква стойност, защото  вярата в себе си означава вяра в Божественото творческо начало на човешката личност.

– ВЯРАТА ДОБРОДЕТЕЛ ЛИ Е?

– Да. Вярата е добродетел, защото винаги дава сила на добронамерените мисли и действия. Чрез вярата всеки човек може да успее в начинанието, което е започнал и да постигне благороден живот.

– МОГАТ ЛИ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ДА ПРОМЕНЯТ СВЕТА?

– Да. Ако всеки човек повярва в силата на Божественото творческо начало и го открие в себе си, той ще постигне добродетелен живот, защото ще живее с благородно съзнание. А благородното съзнание на всеки отделен човек ще изгради колективното благородно съзнание. Когато колективното съзнание добие такава сила, че да може да въдвори мир и благоденствие по цялата Земя, тогава човешкият ум ще е изпълнил своята основна задача – опознаване и възвисяване силата на добродетелите. Знанието, което носят те е разковничето за разумния живот на планетата.

– КАК ДА ОПОЗНАЕМ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ?

– Без страх от трудностите. Опознаването на добродетелите изисква от човешката личност известни усилия и вяра в собствените сили. За да  бъдат проявени те, човек ще трябва да прояви воля, а това вече изисква готовност за лишение от някои “удоволствия”. Думата е в кавички, защото това са привидни удоволствия: излежаването, преяждането, употребата на алкохол,  клюкарстването, т.е. желанието да одумаш колега или приятел. Това са все фалшиви удоволствия, които не носят никаква полза за човешкото развитие. Опознаването на добродетелите изисква приложение на наученото. Без приложение, нищо от техните знания не може да бъде в полза. Теоретичното знание за добродетелите може само да подобри красноречието и нищо повече. Усвояването на добродетелите задължително изисква приложение. Може ли човек да бъде добродетелен, ако само говори за благоразумие, искреност, любов, човеколюбие или достойнство? Просто не се получава, ако не се прилага. Така се опознават добродетелите – чрез приложение. За целта могат да се правят някои практически упражнения, които да помогнат на отделната личност да потърси в себе си добродетелите и да ги използва. Тук ще предложим някои от тях.

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА С ПЕТТЕ НАЙ-НЕОБХОДИМИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Силата на добродетелите се крие в тяхната нравственост. Те учат на нравственост и създават най-стабилната морална опора за живота. В това отношение всеки човек, който иска да постигне благоразумен живот трябва да познава истинското слово, с което работят добродетелите. А то е благото слово, което носи много жизнерадост и любов за хората. Истинското слово, с което работят добродетелите е източник на мъдрост и воля. Ето какво ни казват петте добродетели, чието опознаване гарантира стабилни и добронамерени човешки отношения в посока нравственост и добруване. Петте добродетли призовават за благоразумие, благородство, добродушие, достойноство и човеколюбие. Тяхното слово е обединено от една обща идея  – добруване. Разгледана в детайли тази идея подсказва истиската роля на добродетелите, тяхната способност да облагородяват знанието и живота въобще. Добруването като идея носи в себе си смисъла и съдържанието на разумните човешки отношения , при които хората имат себеуважение, и уважение към другия човек -зачитане на неговите права и създаване на възможност за изява на неговите способности. За да бъде постигнато това е необходимо да се живее на принципа на благоразумието.

КАКВО Е БЛАГОРАЗУМИЕ?

Способност за хармонично отношение между чувства и мисли.

Как да откриете това качество в себе си?

1.Винаги, когато трябва да вземете решение по някакъв въпрос се постарайте да усетите има те ли в себе си  спокойствие. Спокойствието ще ви помогне да разсъждавате правилно.

2. Какво е чувството, което имате след като сте взели решение? Ако то е удовлетворение, значи сте в правилната посока. Ако имате чувството за тревожност или напрежение, задължително потърсете причината, защото със сигурност това е вашата грешка.

3. За доброто отношение между вашите мисли и чувства, ще помогне способността да се дистанцирате за миг макар от проблема, който ви вълнува. Ако постигнете умението да се дистанцирате от проблема и да го погледнете с очите на уравновесен човек, значи вие притежавате благоразумието като качество, което ще ви гарантира успех.

КАКВО Е БЛАГОРОДСТВО?

Качество, което дава възможност на душата да изяви божествената сила, която притежава.

Как да откриете това качество в себе си?

Винаги когато вършите или сте извършили нещо, потърсете чувството,  което ви съпровожда. Ако то е усещане за изпълнен дълг или благоразположение, значи благородството ви води.

КАКВО Е ДОБРОДУШИЕ?

Качеството, което ви помага добронамерено да се отнасяте към всеки човек.

Как да откриете това качество в себе си?

Тогава когато трябва да услужите или да направите нещо за някого измъчвате ли се, съжалявате ли, гневите ли се? Ако е така вие не сте добродушен човек. Добродушието оставя радостно усещане от стореното.

КАКВО Е ДОСТОЙНСТВО?

Умението да покажете и да запазите своята човешка гордост.

Как да се убедите, че притежавате това качество?

Ако се отнасяте  със самоуважение към това, което сте, ако и другите ви уважават  значи имате достойнство.

КАКВО Е ЧОВЕКОЛЮБИЕ?

Благоразположението към всеки човек.

Как да откриете това качество в себе си?

Като се попитате какво сте в състояние да направите за човека до вас. Желанието да сторите добро ще ви покаже, че обичате хората.

КАК ДА ЗАТВЪРДИМ ТЕЗИ КАЧЕСТВА?

Като ги поставяме на изпитание всеки ден. Всеки ден животът ни предлага най-различни ситуации. Във всяка от тях се изисква нещо от нас. Ако ние сме достатъчно будни, за да оценим стойността на конкретния момент, ще можем да го използваме като урок за съответния случай.

Ако живеем с мисълта, че целият ни живот е едно училище, ще оставяме много по-малко време за междучасие.

Добродетелите са много, но тези пет стоят в основата на човешките взаимоотношения и определят културата на живота. Затова трябва да ги познаваме добре.

За да можем да ги усвоим правилно, е добре да имаме конкретна работа с тях за продължителен период. За целта предлагаме

седмична програма за работа с петте добродетели.

понеделник

Работа с добродетелта “ Благоразумие”.

Формула:” Аз съм спокоен и уравновесен човек” Повтаря се на ум през целия ден във всеки удобен момент.

Сутринта, на обед и вечерта отделете по три минути, в които да си казвате:”Аз обичам живота, обичам, себе си, обичам хората и нищо не може да ме разгневи”. Тези думи трябва да са придружени с чувството на благост и радост от живота.

През деня носете светлосиня дреха, шал или кърпа. Използвайте минутите за почивка и визуализирайте в съзнанието си синия цвят като ефирна нежна мъгла, която ви обгръща. Трябва да  усетите спокойствие в целият си организъм. Това е усещането, което носи благоразумието –  спокойствие и уравновесеност. Свържете този цвят и преживяното с добродетелта “Благоразумие”.

вторник

Работа с добродетелта “Благородство”.

Формула:” Силата на Божията любов е сила на моята душа” Повтаря се на ум през целия ден във всеки удобен момент.

Сутрин, обед и вечер отделете по три минути, в които да си казвате:”Божията мъдрост изпълва моето съзнание”.

През деня носете светло жълта дреха, шал или кърпа. В минутите за почивка визуализирайте светло жълти лъчи, които ви обливат като душ. Вие се къпете в тази светлина и чувствате радост от живота. Владее ви желанието да творите добро. Свържете този цвят и преживяното с добродетелта “Благородство”.

сряда

Работа с добродетелта “Добродушие”.

Формула:” Добрата душа носи радост за света” Повтаря се на ум през деня във всеки удобен момент.

Сутрин, обед и вечер отделете по три минути, в които да си казвате:” С доброта и разумност градя живота си”

През деня носете дреха, шал или кърпа в светло зелен цвят. В минутите за почивка визуализирайте светлозелени лъчи, които се вливат в очите ви и вие се изпълвате от чувството за жизнерадост. В ума ви са пожелания за добруване на всички хора. Свържете този цвят и преживяното с добродетелта “Добродушие”.

четвъртък

Работа с добродетелта “Достойнство”.

Формула:”С вяра в собствените сили” Повтаря се на ум през целия ден във всеки удобен момент.

Сутрин, обед и вечер отделете по три минути, в които да си казвате:”Вярата в собствените ми сили, е вяра в Божественото у мен”.

През деня носете дреха, шал или кърпа във виолетов цвят. В минутите за почивка визуализирайте поток от виолетова светлина , от който гребете с пълни шепи и обливате лицето си. Усещате как увереност обзема съзнанието ви. Владее ви мисълта за чиста, човешка гордост от това, което сте. Свържете този цвят и преживяното с добродетелта “Достойнство”.

петък

Работа с добродетелта “Човеколюбие”.

Формула:”Всички хора са мои братя и сестри”  Повтаря се на ум през целия ден във всеки удобен момент.

Сутрин, обед и вечер отделете по три минути, в които да си казвате “С благост и обич е богато сърцето ми”.

През деня носете, дреха, шал или кърпа в розов цвят. В минутите за почивка визуализирайте розова светлина. Нека тя да изпълва пространството около вас, а въздуха, който дишате да има розов цвят. Усещате, че благост се разлива по цялото ви тяло. Изпитвате нежно чувство на обич към всичко живо.Свържете този цвят и преживяното с добродетелта “Човеколюбие”.

събота

Ден за размишление. Необходимо е да се разсъждава за връзката между добродетелите и чувствата, които те предизвикват.  Петте добродетели се свързват предимно с чувството на благост, жизнерадост, увереност, спокойствие. Постарайте се в удобно за вас време да визуализирате някои от тях. Представете си дъгата, и с благо, радостно чувство мислете за нея, защото в нея като в букет се съдържат цветовете на петте добродетели. Добре е, ако до края на деня сте имали възможност да помислите за всеки от тях и  сте преживели чувството, което носят те.

неделя

Ден за самонаблюдение. Желателно е да не мислите специално за упражненията, които сте имали през седмицата, но на всяка цена трябва да наблюдавате себе си. Потърсете през деня възможност да проявите в подходящия момент всяка от петте добродетели. Това е ден за приложение на усвоеното през седмицата. Той слага началото на добродетелното отношение към хората и природата, което ще ви съпътства през целия ви живот.