ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Всеки, който иска да работи за своето духовно усъвършенстване, трябва да знае, че първото нещо, което е необходимо да направи е да си даде сметка какво знае той за себе си. Едва когато си обясни, кой е той и какво търси в този свят, тогава ще може да се определи като последовател било на  Учението на Бялото братство, било на друго някакво учение. В случая като говорим за Учението на Бялото братство, трябва да знаем, че то е усъвършенствана форма на Христовото учение. Защо усъвършенствана форма, защото Христос приживе, по времето на земния Си живот не успя да каже всичко и още повече да направи всичко. Но неговите възможности по-късно, а и сега не са по-малки. Затова нека чрез изпратените текстове бъде прието онова, което е и ще бъде съществена част от работата на привържениците на Бялото братство.

Какво е необходимо да се знае?

Първо трябва да се отчете обществено-политическата обстановка, в която живеете. Всеки трябва да си даде сметка, че не може вече да се живее само за себе си. Просто един такъв живот проваля бъдещето на човечеството. Всеки, който е стигнал до такова ниво на съзнанието си, че да се самоопредели към дадено духовно учение, трябва да има готовността да работи за  Цялото. Цялото в случая означава хармонична връзка между духовната личност и Висшата Космическа йерархия – синхронно движение в посока усъвършенстване на духовния живот на хората. Отмина времето, когато се считаше, че някои са посветени, а други не. Сега всички могат да бъдат посветени, стига да пожелаят това. Сега грамотността на хората е много по-голяма. Едно време имаше хора, които дори не знаеха да четат и пишат. Как да бъдат посветени? Сега всички четат и пишат, всички могат да мислят, всички могат да избират и точно тук е разковничето. Кой какво избира и защо. Това, което сега трябва да се направи е да се разбере, че всеки трябва да има отношение към живота в семейството си, към живота в колектива, към който принадлежи и още повече към живота на етноса или още по-вярно е да се каже към живота на човечеството. Всичко е взаимно свързано. Няма самостоятелно живеещ организъм. Всичко е потопено в океана на универсалната жизнена енергия, а тя е пронизана от Мисълта на Създателя. По-правилно е да се каже, че универсалната жизнена енергия е уплътнена от Мисълта на Създателя. Духът на Неговото Слово изпълва пространството и въпрос на желание е за всеки човек да го приеме. Желанието, обаче е свързано с повече труд, с повече  усилия за изпълнението на волята на Абсолюта – живот на Добрата воля за жива творческа дейност. Живата творческа дейност е дело на Ума и Съзнанието на човешката личност. Това ще рече, че всеки, който иска да участва в развитието на духовния живот на човечеството трябва да знае, че това развитие тръгва от него самия. Това е стара истина и тя е казвана и от други духовни учители, но въпреки това все още не е осъзната. И това е причина за изоставането на човечеството в неговото духовно развитие. За да има напредък, трябва да има отношение по този основен проблем на Сътворението. Това е изискване заложено дори и в най-ниските нива на живота. То идва от принципите на Сътворението, а те казват, че нищо не може да се случи ако няма привличане, т.е. ако няма движение. Според сегашния случай трябва да кажем, че нищо не може да се случи ако няма лично отношение (движение на мисли и чувства). То се гради върху грамотността и живата жизнена позиция на отделната личност. Грамотността изисква запознаване с принципите на Сътворението, а живата жизнена позиция изисква разбиране на тези принципи. Така, че стигнахме до второто нещо, което трябва да се знае – познаването на  принципите на Сътворението. Те са дадени много отдавна на човечеството като кратки формулирани правила. Тук само ще ги припомним, защото съвременната наука в голяма степен вече ги е доказала.

Първият принцип, който трябва да  бъде познаван и добре съблюдаван е необходимостта от баланс между мъжкото и женското начало. Пълната хармония между мъжкото и женското начало, сега трябва да се проявява като разумно разбирателство между двата пола, и пълното зачитане на човешките права без да се смята кой е мъж и кой жена. Всеки има свое място и своя отговорност за живота на Цялото.

Вторият принцип, който трябва да се познава много добре е принципа, известен като закон за причината и следствието. Няма следствие без причина и няма причина без следствие. Всеки сам залага едното и другото със своите мисли и действия. И ако в личния живот това е въпрос на лична грамотност и отговорност, то за човечеството вече трябва да се мисли, че е отговорно колективното съзнание. Но как да се промени то, като отделната личност все още нехае?

Третият принцип на Сътворението е свързан с вибрацията. Нищо не е в покой. Всичко се движи. И колкото да изглежда това познато, трябва да се признае, че на фино енергийно ниво този факт не е добре проучен. Човечеството едва в последно време започна да го изследва по-внимателно. В този смисъл трябва да стане ясно, че мислите и чувствата също имат свои вибрации и те са в зависимост от вложената в тях информация. Това подсказва, че всеки трябва да се чувства отговорен за мислите и чувствата, с които живее, защото те се излъчват в пространството и стават достояние на Цялото.

Има и още нещо много съществено, което трябва да бъде водещо в мислите и действията на всеки човек. Това е пълната увереност в действието на закона за резонанса, известен още като Принцип за привличане на подобното. Ще припомним, че според него подобното привлича подобно и тук пак стигаме до отговорността за мислите и чувствата, с които живее всеки човек.

Това  не  е всичко свързано с Принципите на Сътворението, но е основното. То обяснява необходимостта от познаването на друг основополагащ принцип, който включва всички тези изисквания, за да може да влезе в действие. Това е Принципа за Взаимоотдаването. За да бъде спазен той, трябва да се постигне пълна хармония между мъжкото и женското начало, а това означава синхрон между всички останали принципи, което от своя страна изисква те да бъдат познати и добре използвани. Осъзнатото приемане на Принципа на Взаимоотдаване ще донесе на човечеството мир и разбирателство, защото това е принципа на Добрата Воля. Тя е заложена като безотказно действащ фактор в Природата, остава да се приеме и от човешкото съзнание.

Всичко, което записахме тук има за цел да събуди интереса на читателя към Принципите на Сътворението, за да може те да се познават и така да се изгради необходимото за нашето съвремие светоусещане. Тяхното познаване ще убеди всеки, дори и преднамерено разположения, че живеенето е процес на интегриране на човешкия ум с Идеята на Великото Съзнание за живот чрез Любов, живот на Добрата Воля и извисяване на човешкия дух. Всичко е предвидено в Замисъла за Сътворението, и тъй като то принадлежи на Мисълта на Великото Съзнание, остава да се приеме факта, че и човешкият ум е продукт на Сътворението. Свободната воля, която му е дадена трябва да се възприема като отговорност за изпълнението на живототворящата Програма на Божия промисъл. От това как ще бъде възприета тази отговорност зависи бъдещето на човечеството, бъдещето на планетата.