ЕНЕРГИЙНО-ИНФОРМАЦИОННА СЪЩНОСТ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Енергийно-информационната същност на Сътворението е сложна тема и съвсем основателно може да се каже, че това е въпрос, с който трябва да се занимават в научните институти. И това е така, ако не вземем предвид нещо друго – много важно. Това е крайната необходимост от знанието за нашата чисто човешка зависимост от енергийно-информационната среда, в която живеем. Затова ние ще се докоснем само до онази страна от темата, която има пряко отношение към нашето духовно развитие и още по-конкретно към човешкото здраве.

Ние живеем в океан от енергия. Това е нашата жизнена среда, която е наситена с информация. Тя изисква от нас да имаме конкретна просветеност, за да бъдем адекватни на средата, в която живеем.

Идва времето на неотложните промени, времето, което е резултат от много обстоятелства свързани с еволюцията на Космоса. Планетата вече е под влиянието на звездната епоха на Водолей. Знакът на Водолей са две успоредни вълнисти линии. Значението на този знак е “разтваряне на формите”, но той не представлява водата. Водолей е “въздушен знак” Според Маргарет Старбърд, формите, които могат да се разтворят под негово влияние, са нашите патриархални институции на държавата, на църквата и дори семейството. А вълните, които ги разтварят, са фигуративните води на Светия дух, Духът на истината. Тази истина е във въздуха, вълните на масовата комуникация и свободната преса които са превърнали глобуса в едно село. Какво се изисква от всеки жител на планетата Земя?

Първото нещо е свързано с разбирането за произхода на живота на тази планета. Казано е още преди 6 000 години чрез Хермес Тримегист: “Вселената е ментална”. Това ще рече, че всичко  съществуващо е продукт на разумна творческа дейност – Сътворение на Великото Съзнание.

Разбирането за менталния произход на Сътворението, дава ясната информация, че всичко е свързано с енергията на мисълта. Качеството на мисълта определя нейната роля в участието на живота. Животът трябва да се възприема като процес, чрез който се изпълнява Замисъла на Сътворението. В този процес основната и водеща роля има Идеята на Великото Съзнание за живот във Вселената.

Теоретичната физика* вече е стигнала до признаването на Бога, успяла е да обясни феномена на човешкото съзнание и феномените на парапсихологията ( телепатия, левитация, телепортация и др.), потвърдила е съществуването на тънкия свят, фините човешки тела, психичната енергия и сега търси възможности да осъществи контакти с информационното поле на Вселената или със Съзнанието на Вселената. Този резултат е постигнат въз основа на новите научни концепции за физическия вакуум и торсионните полета. Така се получава възможност религиозните знания, а защо да не кажем и езотеричните знания, да бъдат осмислени от позицията на съвременната наука.

Светът съществува като универсално съзнание и то се проявява по различен начин. Този извод вече е научна реалност. Основа на Света е съзнанието . Негов носител са спин-торсионните полета.

Ще си позволя да направя паралел между някои известни от езотериката твърдения и съответните изводи, направени от съвременната наука.

Според проф. Волченко:” Тънкият свят може да е многослоен, при което горните слоеве имат по фина “енергийна” ( а по наше разбиране – информационна) структура.” В същото време Тънкият свят съдържа набор от своеобразни образцови информационни матрици, по които се реализира материалният свят.  Това твърдение има връзка с принципа на съответствието, който гласи: Каквото е горе, това е и долу; каквото е долу, това е и горе.” Вижда се, че още преди 6 000 години е изказано схващане, което представлява ключ към скритите тайни на Природата и Духовната вселена. Но тук откривам и друга връзка. Висшите Учители, които работят за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма,  твърдят в книгата “Езотерични записки”, първата от поредицата “Записки”, която записвам, че Вселената има информационно-енергийна основа. Те твърдят, че “енергията е уплътнена от Мисълта на Великото съзнание”, твърдят още, че информацията владее енергията, което означава, че всяко действие на Съществуващото е разумно организирано.Така че би трябвало да приемем информацията като фундаментална същност на природата.

Думите на проф.Волченко имат връзка и с друго твърдение на Учителите. В една тема включена в сайта “Добродетели” се казва: “Човекът като биологично същество притежава енергийно-информационна основа, както всичко останало. Той има своя енергийно-информационна матрица и в нея са вложени качества, които отговарят на основните принципи валидни за сътворението на Вселената.”

Съвременната наука прави още една значима връзка между езотеричното познание и научното знание, като обяснява свойствата на торсионните полета. Това са полета породени от въртенето – въртенето на планетите около слънцето, въртенето на ядрото на атома около оста си, на електроните около ядрото на атома и т.н.  Те представляват пространствени микровихри. Веществото се състои от атоми и молекули. Те имат собствен спин въртящ момент, значи  веществото винаги има торсионно поле. Знае се, че при електромагнетизма едноименните заряди се отблъскват, а разноименните се привличат. Установено е обаче, че при торсионните полета, торсионните заряди от един знак ( еднаква посока на въртене) се привличат. Тук откриваме пряката връзка с познатото ни от езотериката твърдение “Подобното привлича подобно” Впрочем този принцип стои в основата на закона за резонанса.

Цялото заобикалящо ни пространство образува информационно поле. Според руския акад. Марков: Информационното поле на Вселената е многослойно и по структура напомня матрьошка, при това всеки слой е свързан йерархически с по-високите слоеве, чак до Абсолюта и освен банка за информация, то представлява регулатор за съдбата на хората и човечеството”.

Висшите учители, които работят за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма твърдят: ” Цялата Вселена се изгражда от светлинна енергия, като в зависимост от нейните пластове се определя и съответния начин на живот. Светлинните пластове имат своя обем, в зависимост от енергията, която ги насища.” Тук според мен няма никакво противоречие. Обяснението на акад. Марков за многослойното информационно поле на Вселената, чиято структура напомня матрьошка, в текста от записките е предадено като многопластова различна по обем структура на вселенското пространство.

Човекът е получил още при Сътворението си енергийно-информационна структура, като първооснова на своето съществуване. Дълго време той е бил безплътна форма, която е получила уплътняване в резултат на въздействието на закона за вибрацията, за ритъма, за полярността, за причината и следствието,  и нещо от изключително значение – в резултат на същественото влияние върху неговият организъм на чувствата. Чувствата уплътняват материята. Те действат като торсиони. Това е истина, която трябва да се осъзнае от хората и те да знаят, че със своята чувствителност участват във всички процеси в Природата. Чувствителността се проявява като процес,  който оказва влияние както на самия организъм, т.е. вътре в организма, така и вън от него, но това е друга, много голяма тема. Тук е важно да се възприеме истината за сътворението и конкретното влияние на чувствата върху човешкият организъм и върху природата. Всеки е отговорен за мисълта и чувствата, с които живее. Към енергийно-информационната структура се причисляват духът и душата, а тялото като биологична структура има твърде сложна физиология. Духът като фино енергийна субстанция съдържа програмата за развитие на човешката личност  във физическия свят. Нейното информационно съдържание се състои един път от съществените знания свързани с елементарното опознаване на света, и втори път от “база данни” необходими за създаване на духовен живот. За съжаление до сега човекът работи предимно със знанията, които имат елементарно, чисто прагматично предназначение. Това се изразява най-вече в инстинктивните прояви за самосъхранение и притежание. Много малко се работи с “база данни”. Това е условното наименование на информацията свързана с духовното развитие. Тя е пълен набор от знания свързани с добродетелното съществуване. Ако умът на съответната личност пожелае и потърси тези знания ще открие вложените в неговата душа добродетели, които могат да извисят  съзнанието му на ново по-високо ниво. Ако умът потърси тези знания, опознае ги и започне да работи с тях, той ще реализира програмата на Създателя за добродетелен живот.  Така той ще стигне до съществена промяна в светогледа си, светоусещането му ще стане друго, по-различно, защото изходната позиция е свързана с добродетелите. Човек, който тръгва да опознава света със и чрез добродетелите, който изявява своето мислене и своята чувствителност чрез придобитото от тях знание, има своя, значима роля в развитието на процеса живот. Той става съзнателен съучастник в създаването на живот чрез любов. А това е дълговечната все още непостигната Идея – човекът да припознае ближния си като брат и да осъществи чистата духовна връзка със своя  Създател.

Но в интерес на темата е да се върнем отново към въпроса за участието на светлината в Сътворението.

Светлината е основното градивно вещество във Вселената, което изгражда както материалния, така и нематериалния свят. Тя участва във всяко творение.

От изключително значение за човешкия организъм е връзката му със светлината. В книгата “Езотерични записки” Висшите Учители обясняват, че биофотон е онази частица светлина, която е внедрена в клетката чрез способността й да абсорбира светлинната енергия. Биофотонът е микроскопична светлинна единица, която приема цвета и формата на течната клетъчна среда. Тя  може да се съхранява с натрупване в организма чрез молекулата на рибозомата. Ако в една клетка няма необходимото количество биофотони, тя започва да линее. Голямата потребност от светлина за човешкия организъм доказва този факт.

Носителят на Нобелова награда проф.д-р Фритц Алберт Поп е открил, че всички живи клетки в човешкия организъм излъчват светлина под формата на биофотони, които са отговорни за протичането на всички биохимични реакции в организма. Всички изследвания доказват, че източникът на биофотони са клетъчните ядра на живите  организми. Най-новите изследвания потвърждават теорията, че човешкото тяло е “втъкано” в енергийно поле, в основата на което са биофотоните, излъчвани от клетката на тялото

Според информацията записана в книгата “Езотерични записки”,човешкото съзнание работи чрез биофотоните. Утвърдителните сигнали, които мозъкът изпраща до всяка биологично активна точка в човешкия организъм, не биха достигнали конкретния си адрес, ако не им помагаха биофотоните. Заслужава внимание и един друг факт – биофотонният глад.

Той е неизучената част от съществуващия биологичен глад.  Когато има наличие на биофотонен глад, органичният материал в Природата не може да развива своята способност за репродуциране. Получава се вегетиране, т.е. съжителство на елементите в организма без възможност за активност. Няма го взаимодействието. Няма развитие. Организмът  съществува на определено ниво за определено време. Затова е необходимо да се познава ролята на светлината за състоянието и укрепването на човешкото здраве.

Тук на помощ идва умението да се работи със светлината. Особено полезни за човешкия организъм са фотоните, които излъчва ранното слънце. Можем да ги “уловим” до един час след изгрева, но също толкова полезни са слънчевите лъчи и по време на залеза.

Какво е добре да правим в полза на своето здраве?

Да посрещаме слънцето, но не просто като свидетели. Ако сме пасивни, връзката ни със Слънцето няма да бъде така ползотворна.  Необходимо е да знаем какво искаме за своето здраве от слънчевата енергия, за да можем да я насочим към съответния орган. Важно е да сме спокойни, да не бързаме за никъде, да сме облечени и обути удобно. По-добре е вместо да сме седнали да сме стъпили на земята. Предимство е да сме боси.

Погледът трябва да е отправен към изгряващото слънце.  Трябва да си представяме, че поглъщаме с очите си ранните слънчеви лъчи. Представяме си, че те преминават през нашия организъм и насищат всяка клетка със светлина.

В началото не бива да гледате повече от 15 секунди и така трябва да продължите поне две седмици. С времето това упражнение може да се удължи до 15 – 20 минути, но само след внимателна подготовка.Трябва една седмица да сте били     на 5 минути, след това на 10 и т.н. Резултатът е съществен. Получава се общо укрепване на организма. Постига се и лечение на конкретни заболявания. Особено полезен е този метод за лечение на късогледство.

Много полезна е слънчевата вода. Можем да си я приготвим като налеем изворна вода в стъклена бутилка или буркан. Съдът трябва да е затворен. Поставя се на слънчева светлина рано сутрин до към 11 часа на обяд. Може да се използва до другата сутрин. Водата ободрява много добре. Човек се чувства жизнен при употребата й, изобщо слънчевата вода тонизира организма и има пречистват ефект.

Използването на слънчевата енергия е твърде стар метод за укрепване на човешкото здраве. В миналото слънчевата вода се е препоръчвала за къпане, защото чрез нея укрепва нервната система.

Радея

–––––––––––

* Физика на вярата, Тихоплав Т.С., Тихоплав В.Ю