ЗА СИЛАТА НА ДУХА

Какво придава смисъл и съдържание на човешкия  живот, ако не духовният живот? Това е колкото въпрос, толкова и констатация – един риторичен въпрос от който е видно, че духовният живот е истинската страна на битието. Много хора, обаче не разбират тази истина. В човешкото съзнание се е настанила мисълта, за придобитото материално богатство. То се свърза с парите, с вещите, с една дума свързва се с имането. И така човекът се чувства сигурен. Но Аз питам: защо? Защо човекът се чувства сигурен когато знае, че джобът му е пълен. Отговорът е само един: защото човекът живее само и единствено в материалния свят. Той не може, а и не иска да си представи, че може да се чувства щастлив в духовния свят. И това е така защото на този етап от своето развитие човекът не познава духовния свят. Време е обаче, да го опознае, за да може да живее според неговите закони. Човешкият живот е средството чрез, което Духът твори във физическия свят, но този творчески процес търпи еволюция. И според нейните правила, вече е време човешкото  съзнание да познае силата на духовния живот в условията на физическия свят. Тук в условията на материалното, трябва да израсне и да се развие духовното, за да получи своето ново съдържание. Когато навлезе в духовният свят човекът има друга форма на съществуване. Там той навлиза с етерното си тяло, а в последствие във високите нива на духовния свят остава само съзнанието. Сега задачата пред човечеството е да подготви своето съзнание за живот в духовния свят така, че да може още със своето навлизане в неговите предели, човешкото съзнание да бъде способно да се приобщава към света на  високо еволюиралите светли същества. Вие ги наричате ангели.

Космическата програма за еволюция на духовния свят, вече изисква ново по-високо ниво за живот и развитие на човешкото съзнание. Неговите способности трябва да се разширят и то да стане пригодно за новите форми на съществуване, които налагат чисто обективните причини. Те се диктуват от Замисъла на Сътворението за приобщаването на човешкото съзнание към формите на нематериалния свят. То е необходимо за Тънкия свят поради новото съдържание, което има. Неговото ново съдържание са знанията придобити от живота във физическия свят. Сега вече физическият свят не е това, което беше. Условията за живот в него в голяма степен се промениха. Те вече не съответстват на първоначалния замисъл и първоначалните форми за придобиване на знания вече се промениха. Това разбира се става съвсем планомерно и така както човешкият живот сега е коренно различен от този преди 1 000 години, така предстои да се промени животът на Земята и в следващите години. Духовният свят “ще слезе” в голяма степен като програма, която трябва да се възприеме от човешкия ум и да се изпълнява, за да има напредък. Духовният живот на хората в условията на физическият свят е следващата стъпка, която трябва да се осъществи, за да се реализира планомерно Замисъла на Сътворението. Затова е необходимо хората, които сега живеят на планетата да потърсят възможности за своето ограмотяване за живот в Духовния свят. Децата, които сега се раждат носят нови знания и имат своя програма за духовен живот в условията на физическия свят. Необходимо е това да  бъде осъзнато от хората, които ще съпътстват Прехода. Тяхното  съзнание трябва да бъде подготвено за новите условия, за да се използват техните знания – техният потенциал да послужи на новото човечество като основа върху която то да се развива.

Как да организира човекът своя духовен живот?

Първо като промени отношението си към храненето. Трябва да се използва основно растителната храна. Все още е възможно да се консумира мляко, млечни продукти и яйца, но това в следващите 50 – 60 години също ще трябва да отпадне. Използването на месото като основна храна вече създава проблеми не само на клетъчно, но и на енергийно ниво. Този начин на хранене се отразява на качеството и структурата на съзнанието, което трябва да придобие нова фино-енергийна структура.

Второто нещо, което изисква задължителна промяна е свързано с отношението на човека към самия себе си. Вие трябва да приемете истината, че тук сте изпратени, за да усъвършенствувате съзнанието си и така да изградите нова форма на живот.

Какво означава това?

Сега предстои Преходът – усъвършенстването на сегашната енергийно-информационна структура на съзнанието. Такава фино-енергийна структура може да изгради само този човек, който осъзнае голямата отговорност за своето лично участие в изпълнението на  Замисъла за еволюция на живите организми във Вселената. Съществуват различни степени на Прехода, затова сега на човешките същества им предстои да минат най-напред през йерархията на ангелите, т.е. през нивото на усъвършенствания модел на енергийно-информационната структура. Ангелите са безплътни същества, но вие знаете, че ангелите са изключително добронамерени и изпълнени с любов. Ето това трябва да постигнете и вие. Човекът трябва да промени отношението към себе си като мисли за своето тяло, за своят организъм с любов. Трябва да заобичате себе си не егоистично, с намерението да нахраните колкото е възможно по-добре плътта, а да потърсите възможност да осигурите светлина и любов за тази плът, за да й дадете възможност да живее и да диша по-леко. Това означава да промените преди всичко мисленето си. Да възприемете вярата в своя Божествен произход, като отправната точка, от която нататък ще трябва да се развивате. Ако вие осъзнаете, че сте творение на Висша разумна сила, и че сте част от Великия Замисъл за живот във Вселената ще можете да работите върху себе си спокойно и разумно. Ще можете със своите действия да бъдете съработници за изпълнението на този Замисъл и така съвсем планомерно и последователно човешкият род ще се изкачва по стълбата на еволюцията – еволюцията на духа. Затова ви е необходим духовен живот, защото чрез него ще облагородите своя ум, ще промените мисленето си и така ще започне вашето бавно, но сигурно духовно израстване.