ЧОВЕШКИЯТ УМ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Силите в Природата имат периоди на активност и на пасивност. По време на активността те съграждат. По време на пасивността се проявява взаимодействието на вътрешните форми на съществуване и така се създават условията  за новите следващи изменения в периода на активност. Пасивността е само привидна. Всичко това определя цикличността в проявите на различните форми на живот.

В резултат на повишената активност на силите предизвикващи енергийните взаимодействия в Космическото пространство, вече се извършват промени, които пряко се отразяват върху скоростта на движение на Земята. Тук обаче оказват огромно влияние съпротивителните сили на човешкия фактор. Но да видим защо се налага промяната в скоростта на движението на Земята, с какво е свързана тя?

Промяната в скоростта на движението на Земята се налага като резултат от промяната в скоростта на Времето. Вече имахме случай да обясним, ще го направим и за тази тема, защото е необходимо. Времето трябва да се приема като основен фактор за еволюцията, на човешкото развитие. То е процес. Ако няма време, няма и развитие, не може да има Съществуващо, не може да има Живот. Благодарение на  процеса време слънцето грее, водата тече, животът се развива. Процесът Време трябва да се разбира като последователност в развитието на Замисъла на Твореца. Ако Неговата Идея не предвижда развитие, няма да има време. В случая е необходима промяна в скоростта на Времето, за да може всичко, което се случва да има своето реално време на изпълнение. Това се отнася най-вече за Закона за причината и следствието (известен като закон на кармата). Целта е следствието да идва непосредствено след причината  – всеки да преживее предизвиканите от него промени в реално време, защото това влияе на промяната в съзнанието.

Вече се забелязва изменение в ускорението на времето и то стана  възможно след промяната в енергийното тяло на Земята. Но този факт изисква усъвършенстване и то ще се получи след като и планетата Земя като физическо тяло претърпи своята промяна. Тя се изразява в активно пречистване на енергийните слоеве, които насищат земните недра и се излъчват на повърхността на Земята. А те няма как да бъдат пречистени, ако хората не престанат да ги насищат със своите ниско вибрационни мисли и чувства. Става дума за  отпадъците от влошеното психично здраве на хората. Земята е “напоена” с негативна енергия. Тук има значение и често срещаната психическа лабилност и неустойчивостта на мисловните  процеси. На фино енергийно ниво, тези неспецифични за природата енергии блокират правилното движение на светлинната енергия. А тя има фундаментално значение за всички явления в Природата. Без нейното участие не може да се извършва и правилния обмен в енергийните пластове, които непосредствено опасват планетата. Това се отразява и върху скоростта на движение на енергийното тяло на Земята. Проблема обаче, изисква да бъде разгледан и в допълнителен аспект.

Всяка планета има свое излъчване, което се дължи на активността на нейния Космически Център. Космически център наричаме точката на пресичане между линиите свързващи четирите края на планетата: север – юг; изток – запад. Преминавайки една през друга те образуват координата, която има съществено значение за разпределението и предназначението на универсалната енергия  в Космическото пространство. Точно там –          в структурната основа на универсалната енергия трябва да се извърши съществена промяна, за да не бъде възпрепятствана новата скорост на движение, която ще получи, впрочем – вече получава Земята след промените в нейния енергиен двойник. На физическо ниво подготовката се извършва чрез наклона на Земната ос и този факт върви за сега успешно, без някакви сериозни катаклизми. Изменението в магнитното поле на Земята е в рамките на допустимото и то няма да бъде катастрофално променено, както твърдят някои автори. Впрочем човешката наука предрича твърде мрачно бъдеще за планетата и това е повече резултат от изследванията върху влиянието, което оказва човешкия фактор за здравето на планетата. Тук вече трябва да се изтъкне, че хората със своята “наука” , която стои в основата на “развитието” на човешката цивилизация, успяха сериозно да навредят на своя дом – планетата Земя. Планетата сега вече, след активното развитие на човешката цивилизация, е източник на замърсяване за универсалната енергия на Космическото пространство. Универсалната енергия, която “уплътнява” междупланетарното пространство в Слънчевата система, трябва да бъде запазена от вредното влияние на негативната психическа енергия, с която е наситена Земята, както и от фините енергийни влияния на химическите замърсители – резултат от засилената промишлена дейност на хората. Къде е проблема?

Казахме по-горе, че Земята трябва да промени своята скорост на движение. Тя се движи в междупланетарното пространство, т.е. в необозримия по своите размери енергиен басейн на Космическото пространство, но разбира се по своя строго определена траектория. Енергийния басейн, както казахме по-горе в тази тема, е “уплътнен” от универсалната енергия. Тя вече не е чистата среда, която осигурява безпрепятствено движение на планетата. Така замърсена универсалната енергия от космическото пространство се превръща в “трудно проходима” среда поради многото неестествени примеси, които я насищат и в случая става въпрос за  активно проявяващи се съпротивителни сили на движението на планетата. Поради несвойствения състав на енергийната среда, през  която тя преминава, на фино енергийно ниво  се получава  явно изявен процес на триене, който се изразява в повишаване на температурата, най-вече в онези пластове на атмосферата  където има по-засилено насищане с въглеводородни съединения. Това от своя страна оказва влияние на климата на планетата, а съпротивителните сили (замърсителите) са причина и за невъзможността да се постигне желаната скорост на движение за енергийното тяло на планетата. Така възниква дисбаланс между скоростта на времето и скоростта на движение на планетата, а този дисбаланс пък, има значение за правилното изпълнение на Закона за причината и следствието. Така се забавят процесите на осъзнаване на съществени пропуски, които са в основата на формиране на ново съзнание, т.е. няма го реалното време за нагледна връзка между причината и следствието. За човешкия ум в рамките на един живот на Земята, остава неизяснена кармичната обвързаност.

Има и още нещо, което със своето влияние значително се отразява на тези толкова фини и в същото време толкова сложни процеси. Тук трябва да се вземе предвид мисълта като електро-магнитен поток  и способността й за проявление. Енергийната среда, в която се движи планетата Земя е естествената среда, в която се движат мислите и чувствата. Те преминават през нея безпрепятствено, когато тя не е замърсена с несвойствени за нея психически, химически и физически отпадъци. Тук имат влияние и веществата получени от  вредните за атмосферата газове, които изхвърлят  двигателите на различните летателни средства. Замърсяването на високите атмосферни пластове с въглеводородни съединения вече дава отражение на съществената организация на мисъл-формите, които идват като идея от Великото Съзнание. Нарушава се безпрепятствената хармонична връзка между идеята и мисълта за създаване на конкретно действаща енергийна форма на мисълта. Тя не може да се организира правилно и напоследък се наблюдава хаотичност в движението на идеите и мислите. Тук трябва да припомним, че идеите са резултат от Замисъла на Твореца – Абсолют, а мислите са резултат от активността на всички творчески сили в Космическото пространство. Това не означава, че Абсолюта няма своя мисъл, но е важно да се знае, че по отношение на организацията на живота на Земята тя е строго резервирана, за да може да     се изпълнява свободната воля на човешкия ум.  Конкретно за Слънчевата система мислите са резултат  предимно от творческата активност на Създателя – Изпълнител на волята на Абсолюта. Бога, който вие наричате Бог-Отец, Създателят на живота във вашата Слънчева система се ръководи в своята дейност от волята на Абсолюта. Това означава, че идеите идват от Великото Съзнание – Абсолюта, но се изпълняват чрез творческата активност на Висшите Същества от йерархията на Светлината. Така на най-високо ниво се реализира принципа на свободната воля. Идеята получава своя завършен вид, т.е. добива формата и силата на конкретно действие, едва когато мисълта я възприеме и обработи. Мисълта придава смисъл и съдържание на идеята и едва тогава тя се превръща  в конкретен факт, в конкретно действие.  Ето, тези фино-енергийни взаимодействия в Космическото пространство, след допуснатото замърсяване на енергийния басейн, вече срещат затруднения. Човечество има своя голям “принос” за този резултат. Необходимо е да се облагородят човешките чувства и мисли, за да настъпи промяна в енергийната среда за живот. Промяната ще дойде след като облагородената човешка мисъл промени своето отношение към средствата за производство, т.е.  след като настъпи промяна в чисто технически план, и след като ведрите чувства и мисли прояснят пространството, т.е. след като на ментално ниво бъде обновено енергийно-информацонното поле на планетата.

Тази информация може да изглежда твърде отвлечена за някои хора, но по своето съдържание тя е изключително конкретна и целенасочена, изключително концентрирана като полезно знание за човешкия ум, който вече няма време да отлага своята работа за издигане нивото на човешкото съзнание. Облагородяването на човешките чувства и мисли има пряка връзка с енергийните взаимодействия в Космическото пространство. Тяхното влияние вече е ясно изразено за климата на планетата, а те имат и свое влияние за всичко случващо се в Слънчевата система. Човешкият ум трябва да приеме истината, че като работи за облагородяването и възвисяването на човешкото съзнание, той работи за живота и еволюцията в Космическото пространство.