ЧОВЕКОЛЮБИЕТО

Аз,който знае какво е Христовата любов, искам да приканя всички хора към човеколюбие. Човеколюбието е добродетел, която е вложена в човешката душа още при нейното сътворение. Сега от хората се изисква да опознаят това чувство, да опознаят човеколюбието като основен градивен елемент на своето поведение. Колко по-различни биха били човешките взаимоотношения, ако те се ръководеха основно от човеколюбието! Но какво трябва да разбира човешкия ум когато се говори за човеколюбие? Той трябва да знае, че не става  въпрос само да обикнеш човека когото познаваш, а принципно да имаш добро отношение към всички хора. Преди всичко, обаче, трябва да се знае, че когато уважаваш един човек, ти имаш отношение към едно Божествено творение. Когато хората проумеят истината за своя Божествен произход, тогава те ще променят и своето отношение към себеподобните. Да обичаш човека, означава да се отнасяш с респект и любов към Божественото у него.

Животът на планетата, така както е устроен, създава твърде сложни човешки взаимоотношения. През годините се наложиха грубостта и арогантността като водещи в поведението на хората. И това е резултат от много фактори, но основният е стремежа на някои хора да заграбят богатствата на тази планета. Многото средства се съсредоточиха в ръцете на малко хора и това предизвика криза в човешките отношения. Винаги е било така и за  съжаление, независимо от големите промени изобщо в живота, точно този факт остава непроменен. Сегашните господари искат не по-малко за себе си и мнозинството хора остават с ниски доходи. Това се вижда достатъчно добре от йерархията на Великото Бяло Братство, вижда се и от всички останали, които имат отношение към живота на тази планета. Жалкото е, че тук все още се отчита експлоатация на човешкия труд. Хората не умеят ползотворно да употребяват земните блага.

Ние, Учителите от Школата на Христос, виждаме като съществена причина за тази аномалия неправилния подход на човек  към човека. Това се дължи на изопаченото разбиране за приоритета и правата на едни за сметка на други. Някои се считат едва ли не за богоизбрани. Няма такова нещо. Пред Бога всички са равни и всички са еднакво негови   чеда. Аз зная, че с една или повече публикации по въпроса не може да се получи съществена промяна в човешките взаимоотношения, но в същото време искам да кажа, че съм дълбоко убеден в необходимостта да се говори и то твърде често да се говори за неравностойното положение на мнозинството хора, които  са  създатели на благата. Никой не е създаден, за да бъде унижаван трудът му и никой не е създаден, за да бъде пренебрегван като човешка душа. Всички хора заслужават уважение, внимание и любов. И те трябва взаимно да си я даряват. Любовта в човешките взаимоотношения е основния фактор на Промяната. Но как да се стигне до там? Как да се получи така, че човеколюбието да бъде първопричина за създаването на Новия Живот ? Вие, драги мои, не сте убедени в това, което четете, защото знаете, че нямате нужната любов в сърцата си. И Ние го знаем. Много се промени човекът от времето на своето първоначално битуване на Земята! Много се промени неговата душевност, но за сметка на това се разви ума. Сега ще трябва той да помогне, за да може човешкото съзнание да се  събуди за живота, за който е предназначено. Човешкият ум вече може да разсъждава! Човешкият мозък вече работи с по-голям капацитет, той изявява все повече от вложените му способности. Ето това ми дава кураж да мисля, че е възможно нещо да се промени. Някои хора осъзнават в голяма степен вече изключителната потребност от Промяна в човешките отношения. Такива хора имат добросърдечие. Те може и да не горят от любов, но имат добро сърце. Какво искам да кажа с това? Хората с добро сърце никога не правят умишлено нещо лошо. Жалкото е, че повечето от тях са пасивни. Липсва им собствена инициатива за добри дела. Те по-скоро не знаят какво и как да го направят, но когато се опитаме да ги водим, те вървят. Те са в състояние да възприемат добрата инициатива когато има се подскаже. И това е възможно, защото сърцата им са свободни от лоши мисли. Там където има в повече егоизъм, ламтеж за богатство, амбиция на всяка цена да се притежава това или онова, там – точно там избуяват завистта и коварството. Тези чувства убиват доброто начало вложено в човешката душа. Затова сега Ние призоваваме разума. Човешкият разум може да разбере и възприеме новата роля, която му е отредена. Ние ще се опитаме през 2010 година да дадем тласък на развитието на човешкия ум в посока човеколюбие. Звучи неправдоподобно, защото любовта не може да бъде пресмятана и натъкмявана според нечии интереси, но не за това става въпрос. Като говорим, че разумът може да помогне, Ние имаме предвид, че разумът може да си обясни необходимостта  от човеколюбие и може да създаде условията за неговото проявление. Човешкият разум може да анализира взаимоотношенията между хората. Той може да опознае любовта като принцип, може да разработи елементите на този принцип като средство, чрез което да се проявява доброжелателството. Ето това се изисква на първо време: ДОБРОЖЕЛАТЕЛСТВО. Човешкият разум може да събере всички доводи, които след като бъдат анализирани ще могат да изяснят възможностите да се живее с доброжелателни мисли и действия. Това на първо време може да свърши добра работа. Ако човек съумее с възможностите на разумните доводи да подреди приоритетите в своя живот, ще постигне промяна. Тя няма да е необходимата промяна, но ще бъде стъпка  към нея. Когато хората се научат чрез доброжелателството да се уважават и да си помагат, те ще създадат възможност и на любовта да се прояви. Доброжелателството е основа на промяната според Нашия Замисъл. Ние искаме хората да престанат да си вредят, макар и да не горят от любов един към друг. А те ще престанат да си вредят, ако са доброжелателни. Кога, обаче, доброжелателството може да стане фактор в поведението на хората? Когато желанието да се живее разумно надделее. Да се живее разумно означава хората да разберат, че за да се чувстват добре, да се чувстват комфортно е необходимо повече духовното богатство отколкото материалното.  Христос поръчва, да не се събират съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда и дето крадци подкопават и крадат. Той учи, че където е богатството на човека, там е и сърцето му. Човешкият разум ще трябва убедително да си докаже тази истина и да знае, че многото пари, че голямото богатство превръщат човека в слуга на имането си. Но дори и това не е най-важното. Най-важното е, че в стремежа си да управлява богатството си, човек губи своята духовност. Изобщо материалните интереси унищожават духовните. Когато човек се убеди в тази истина, ще се стреми да си набави толкова, колкото му е необходимо да преживява прилично, без да се стреми към лукса и разкоша. Тогава ще има за всички и ще се прояви изначалната духовност. Ще може Бог да напътства хората за правилен живот. Сега това не е възможно. Човешкият ум е зает от конкретната, изключително силна мисъл за материално благоденствие и не чува нищо от това, което му се препоръчва. Много и най-различни са съветите за правилен, за разумен живот, но нищо от тях не се възприема.

И тъй, бъдете доброжелателни! Аз и всички Ние от Школата на Христос знаем, че нищо не може да се случи, ако у вас не се  събуди желанието. Затова ви напомням и едни други думи на Христос, където Той казва:”Поискайте и ще ви се даде.” Сега Ние не можем нищо да ви дадем, защото вие не го искате. Как да дадеш някому нещо, щом той не го иска!? Няма как! Свободната воля е закон, който Бог не нарушава. За разлика от Него, обаче вие нарушавате Неговите закони и най-вече първият и най-важният: Нравственият закон. Така вървите срещу себе си. Вредите си и вече е време да осъзнаете тази ваша голяма грешка. Нравствения закон е потъпкан и забравен, но той  съществува. Върху него е изградена Програмата за Живот, Програмата за еволюция на човешкия род. Точно защото е основополагащ, затова възникват толкова силни противоречия във вашия живот. Войни между държавите,  вражди между хората и всичките последствия от тях доказват колко е неправилна посоката, в която се движите. Затова събудете у себе си желанието за нов, високонравствен живот и вие ще се превърнете в доброжелателни хора. Тогава ще дойде и човеколюбието. Бъдете мъдри и любовта ще ви озари!