ПРОРОЧЕСТВО ИЛИ РЕАЛНОСТ

Преди около два месеца излезе от печат книгата “Пророчество или реалност” . Тя  съдържа текстове продиктувани от Учителите от Школата на Христос и записани от Радея. Част от тези текстове са включени в този сайт.

Макар и да сме обяснявали в други теми, сега отново ще се спрем на информацията за Учителите от Школата на Христос. Първо за Школата. Тя е  форма за обучение и по-скоро за нравствено възпитание създадена от Великото Бяло братство и ориентирана към хората от планетата Земя.

Учителите от Школата на Христос са елохими – Висши Същества от Великото Бяло Братство, които работят за духовното развитие на човечеството. Те са най-близките съратници на Христос, който е ръководител на Школата,  и първите Му помощници за утвърждаване на Неговото високо нравствено учение. Те работят с много земни хора пряко, като използват телепатична връзка, за да предадат своята информация.

В книгата “Пророчество или реалност”, Учителите говорят предимно за необходимостта от трансформиране на съзнанието,  за превръщане на разбирането за нравственост в начин на живот. А това е необходимо, защото, както се обяснява в книгата, в ход са сериозни и необратими промени както във Вселената, така и конкретно тук на Земята.

В какво се  състоят промените? Те са наложени преди всичко от изискването свързано със Замисъла на Великото Съзнание за живот във Вселената. Изискването предопределя нов етап в развитието както на биологичните организми, така и на всичко създадено. Сега човечеството се намира в период на плавен преход. Върви се към промяна на формата и структурата на Съществуващото на всички нива. Това означава, че промяна търпи и човешкият организъм, така както се променят и растенията, минералите и всички други твърди вещества. Тяхната промяна ще наложи навлизането на нови, непознати до сега възможности за съществуване и жизненост на организмите. Макар и в книгата да не са направени подробни обяснения по този въпрос, достатъчно ясно е казано, че от законите, които определят съществуването и развитието на Вселената зависят настоящите и бъдещите й промени. Искат ли хората или не, познават ли Божествените закони за порядъка и равновесието във Вселената или не – това няма никакво значение за хода на измененията. Те са заложени още със  Сътворението на Живота и нищо не може да отложи или промени тяхното въздействие. Какво остава за хората в този случай? Нищо друго освен да се  съобразяват с тези изначални изисквания. Няма хаотичност във Вселената. Всичко е подчинено на определени принципи и правила, които изискват тяхното познаване, а това определя и съответната грамотност на хората за живот във Вселената и конкретно тук за живот на планетата. Този, който познава законите ще знае и правилата според, които ще може да живее и се развива без да е в противоречие с извършващите се в Пространството промени. Това означава и още нещо: грамотността на съответния човек няма да го поставя срещу течението, а напротив  – ще му даде възможност да използва  попътен вятър за своето развитие и живот.

Първото нещо, което е отбелязано в книгата е връзката на живота и неговите изменения с настъпващите промени около 2012 година. Знае се, че за тогава се говори като за край на света, а някои предполагат ново начало. И двете неща са възможни, а какво ще се случи зависи от съзнанието на хората. Степента на тяхната промяна ще наклони везните към едната или към другата страна. Затова в книгата се говори най-вече за голямата необходимост от нравствена промяна, т.е. съзнанието на хората да бъде приведено в синхрон с вибрациите, които изпълват Пространството. Цялата атмосфера на планетата е изпълнена с вибрациите на основната Мисъл на Великото Съзнание за любов между хората и любов към Природата. Това е Мисъл със силно енергийно въздействие върху всички живи същества. И те вече се променят – макар и трудно, промените вече вървят. Но тези темпове  са твърде бавни.  Те не съответстват на изискванията залегнали в основните космически закони за развитието на света. Замисълът за Сътворението предвижда за тези времена, друга, значително по-голяма активност, а тя се налага в голяма степен и от усложненията създадени от неразумното използване на свободната воля от хората. Затова сега призива на Висшите Учители и всички Велики Светли Същества е хората да направят всичко възможно, за да постигнат необходимото просветление за своето  съзнание. В какво се изразява това просветление? В желанието за приобщаване на светлата човешка мисъл към Великата Мисъл за Живот чрез Любов, а това ще рече Живот проникнат във всяко от своите действия от безкористна любов. Това е първото и най-необходимо условие, което ако бъде изпълнено ще пречисти атмосферата от застоялия и прогнил въздух на ненавистта и пошлостта. Тези двете създават условията за безпорядък в организацията на Живота, и човешкото общество страда от неспособността да отдава и приема любов. Ето, това последното трябва да се постигне, за да може Животът на хората да премине на необходимото ниво от своето  съществуване.

Човешкото общество трябва да преодолее своите задръжки и пропуски в развитието си и да се приучи да отдава и да приема любов. Как? Като опознае основните космически закони, които определят правилното развитие на човешкото съзнание. Те са няколко, но три от тях трябва да се познават много добре.

1.Законът за причината и следствието. Известен е още като закон за кармата. Според него каквото посееш, това и ще пожънеш.

2. Законът за аналогията. Той обяснява, че в макрокосмоса и в микрокосмоса действат едни и същи закони – каквото горе, такова и долу.

3. Законът за резонанса. Всеки може да осъзнае само тези области от реалността, с които трепти в резонанс. Този закон е известен още като Принцип за привличане на подобното.

Напоследък има твърде много литература, от която може да се научи нещо повече по тези въпроси. Тази кратка информация може, ако не друго, то в някаква степен да заинтригува. Опознаването на тези закони повишава отговорността на хората, носи повече стремеж към добродетелност и благородство. Това са двете опорни точки върху, които се крепи възможността човек да се приучи да отдава и приема с любов. Така човечеството може да осъществи крайно наложителната промяна в своето съзнание – по този път, чрез този подход. И когато се говори за 2012 година, когато се припомнят възможните апокалиптични промени за планетата, трябва да не се забравя това, което казахме  в началото на тази тема – възможно е да се случи както доброто, така и лошото, но кое ще  надделее зависи от съзнанието на хората. Затова идват информации от най-различни нива: владици, висши учители, високо развити цивилизации – всякакви послания се изпращат към хората, за да знаят те, за да бъдат предупредени за предстоящите промени. А това означава, че на човечеството е дадена  възможност да участва в измененията съпътстващи Великия Преход. В книгата “Пророчество или реалност” е включена темата “Преходът” и там отново се подсказва вярната посока за  бъдещото развитие на Живота – ще го има, ще  бъде Живот, ако човешката воля се приобщи към Божията воля. А Божията воля е: реализация на неосъществения все още Замисъл за Живот чрез Любов.