НЕ ЧАКАЙТЕ КАТО ОБРЕЧЕНИ

От самото Сътворение, та и до ден днешен човечеството не е било изоставено без духовно напътствие. Винаги, през всичките години на съществуване човечеството е получавало и получава съвети за своето духовно развитие и въобще за начина на живот. През последните години се засили активността на духовните учители и кръгът от сътрудници се разшири дотолкова, че се разрасна в глобална мрежа. Хора от цял свят получават информации, които най-общо говорят за неправилния подход в развитието на човешкото общество. Обикновено се казва, че хората грешат защото живеят основно под влиянието на егоистични мисли и чувства и враждебни действия.

Какво искам да кажа като констатирам този факт?

Първото нещо е свързано с необходимостта хората да осъзнаят непрекъснатата и съществена връзка на човешката душа с Божествения свят. Вие живеете във физическия свят, но вашата душа има Божествена същност. Точно поради тази причина не бива да се пренебрегва възможността на душата да живее във физическия свят, а в същото време да чувства и долавя интуитивно връзката с Божествения свят. Необходимо е човешкият ум да освободи съзнанието от съмнения и недоверие. Това е причина за най-различни грешки допускани от хората по  пътя на тяхното духовно развитие. Впрочем за духовно развитие могат да говорят значително по-малко хора отколкото е желателно. Всъщност желанието на Божествения свят е всички хора от планетата да се приобщят към мисълта за Божествения произход на Живота и Света. Това ще промени отношението на хората към всичко съществуващо, начинът им на живот ще се промени към по-добро.

Има и още нещо свързано          с отношението на хората към Божествения свят. Това е предимството да бъдат овладени от човека творческите Божествени сили. Когато се приема Божественото присъствие  като принцип в съществуването на света, тогава се приема и неговото влияние върху човешкия живот. Така се развива и усъвършенства връзката между човека и Божествения свят.

Вторият много важен извод, който може да се направи е свързан с отношението на хората към получаваната информация. Да! От Висшите Божествени нива се изпраща информация, но какво означава тя за хората? Осъзнават ли те от къде идват тези напътствия и доколко ги приемат като съвети и действителни напътствия за промяна в начина на живот? Отговора на този въпрос подсказва няколко мнения. Едното е свързано с недоверието и оттам с пренебрегването на получените напътствия. Т.е. това, което се изпраща от Божествения свят, губи своята стойност във физическия поради неговото неразбиране. Недоверието към Източника на информацията и неразбирането на нейната същност са основни причини за неоползотворените напътствия.

Друго мнение, което се поражда от настоящата действителност е свързано с неразбирането на съществуващата връзка между физическия и Божествения свят. Такава връзка съществува и тя може да бъде много ползотворна ако хората я приемат като реално действаща. Но тази причина тук е следствие от предходната, т.е. хората живеят със силно недоверие по отношение на Божествения свят и тъй като  значителна част от човечеството живее с тази мисъл, остава неразбрана и същността на изпращаната от нас информация. Няма го доверието, отсъства вярата в Бога и така се стига до сегашните нерадостни резултати. А всъщност става дума за нещо съвсем доказуемо. Стига да се премахне    от съзнанието предубеждението, че е невъзможна  връзката между двата свята – Божествения и физическия. Всъщност големите, истинските учени от човечеството са стигнали до убеждението за съществуването на Бога, дори не се притесняват да признаят този факт, но за да стигнат и другите до това прозрение е необходимо или да усъвършенстват своите знания или да събудят  вярата у ебе си. Сега на практика се получава разминаване между Нашите напътствия и отношението на хората  към тях. Човечеството все още не иска да осъзнае съществуването на Божествените творчески сили. За болшинството те остават неизползвани и така се разпилява като напълно ненужна чистата градивна енергия на Божествената любов. Там където се е стигнало до възприемането на  Божествената творческа енергия са налице научи открития и подходи, които са донесли напредък на човешката научна дейност. И другото, което е много съществено: такива хора се отличават със своя морал, те носят друга, различна култура, отличават се по своите мисли, действия и постъпки. Това са хората осенени от вярата в Божествената любов. Колкото и малко да са, точно те Ни вдъхват увереност, че Нашите усилия не отиват напразно. Затова и през последните години, в резултат на разрасналата се Всемирна научно-образователна програма Ние от Великото Бяло Братство, направо изливаме  огромни количества информация с напътствия за промяна в отношението на хората към самите себе си, към  Света и към Живота. В резултат на нашите послания, и в резултат на огромната информационна вълна, която залива планетата от всички краища на Вселената, вече се говори за  тотална промяна в начина на живот на Земята. Да! Такава промяна е необходима и затова Нашите усилия да ви просветим нараснаха неимоверно много. Впрочем, измененията съществуват от както е създаден светът –  всичко се движи, всичко е в процес на постоянна промяна, но тя се извършваше плавно и бавно, за да можете вие – хората да се подготвите за новите условия. Сега вече времето напредва и не може да се очаква забавяне на развитието продължително много. Някои свързват тези промени с драстични изменения на планетата, говори се за край на света и т.н. Наистина, занапред няма да е така плавно и внимателно както до сега, но това се налага от условията, които в голяма степен създавате и вие самите. Обяснявано е в други теми, но се налага да го кажа и Аз. Промените произхождат от Замисъла за Сътворението. Вселената е сътворена с идеята постоянно да се променя, да еволюира  към усъвършенстване и развитие на живота. За сега хората изостават от необходимите изисквания за промяна в начина на своя живот. Хората са част и то основна, съществена част от Сътворението. Не е възможно всичко друго да се променя, а те да останат на същото ниво от своето развитие. За сега човечеството не е адекватно на огромните изменения, които се извършват във Вселената. Хората не познават своя организъм, не познават своята духовна  същност – не познават енергийните си тела, не знаят нищо за техните функции. Малцина са тези, които имат някаква грамотност по този въпрос. Напълно изостава връзката между храненето и промяната на човешкия организъм, също така липсва и осъзната връзка между нравственост и съзнание. Това са най-необходимите неща, които могат да помогнат на хората да станат адекватни на извършващите се промени. Време е за активни действия, иначе условията ще ви притиснат и то дотолкова, че да бъде вече късно за вашето устройване на Земята. Става дума за огромен, изначален ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЖИВОТА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА. ТОВА Е ТО ЗАМИСЪЛЪТ ЗА СЪТВОРЕНИЕТО. Той не може да не се развива, да не се променя, само защото на хората не им се иска това. Две са основните неотложни задачи, с които трябва да се справите: да промените храненето си, т.е. да преминете към растителна храна и да промените нравствената основа на вашето  съзнание. Това трябва да постигнете сега в периода на преход, вместо да стоите като обречени и да чакате да се случи нещо изключително.Вие, мили хора, все още имате шанс да се включите в огромните, широкомащабни изменения на планетата в частност и на Вселената като цяло. Осъзнайте голямата необходимост от вашата промяна и я използвайте в името на чистата Божествена любов, за да станете неразделна част от Живота на Цялото.