СИЛАТА НА СВЕТЛАТА МИСЪЛ

Времето на най-съществените изменения в човешкия характер настъпва тогава когато се появят най-сложните проблеми. С други думи казано измененията настъпват според силата на обстоятелствата. Този факт е валиден за много хора, дори може да се каже за по-голямата част от населението на Земята. По-малка част са тези хора, които съзнателно работят за изменение и усъвършенстване на своя характер. Тази истина  идва да покаже, че и сега когато е толкова необходимо да се постигне промяна в съзнанието на хората, отново ще се задейства първият вариант, т.е. нещата ще променят своя ход според силата на обстоятелствата. Какво трябва да се знае в този случай?

Най-необходимото действие сега е свързано с изучаване на обстоятелствата, в които живеят хората. Увлечени от своето ежедневие хората не си дават сметка какво и защо се случва. Твърде много те са погълнати от собствения си начин на живот. А собствения начин на живот носи почерка на невежеството. Тази констатация не трябва да обижда никого. Действително невежеството е сложило отпечатък върху организацията на човешкия живот. Какво имам предвид? Изостават такива съществени неща като екология, наука за хранене и етика. В същото време напредват такива дейности, които са свързани предимно с огромни печалби. Но Ние – Висшите Учители – не очакваме  да се случи нещо друго, защото човешкият род не позна своя произход, а трябваше от тази изходна позиция да си обясни всичко, което се случва.

Аз сега няма да повтарям казаното вече много пъти в други теми по този въпрос, но не мога да не напомня, че става  дума за Космическа Програма за еволюция на живота във Вселената. Тази Програма неумолимо следва своя ход и затова човечеството трябва да се съобрази със ставащите изменения на планетата. Тези изменения – на този етап от развитието си –  засягат енергийната структура на Земята и вече дават отражение върху нея самата като обект, който се намира под силно енергийно въздействие. Няма да навлизам в подробности, но хората трябва да знаят и да са убедени, че става въпрос за широко мащабни изменения, които настъпват защото това го изисква Космическата Програма за изменение и развитие на Вселената. Хората трябва да осъзнаят дълбокият замисъл на всичко, което се случва и да знаят, че те като част от всичко Сътворено също подлежат на промяна. При хората, обаче има съзнание и то оказва влияние върху ставащото, оказва влияние върху всички процеси, които са в ход за изпълнение на Програмата. Затова човешкият род трябва да приеме истината за Сътворението и да знае, че в случая неговата свободна воля ще бъде ограничена. Измина периода, в който човекът трябваше чрез своята свободна воля да осъществи промените. Той трябваше да приеме Божествения произход на Живота и Вселената като цяло, и да знае, че неговата собствена воля е част от Замисъла на Великото Съзнание за създаване и развитие на Живота. Много малко хора приеха тази истина и тъй като сегашният начин на живот, който води човечеството, излиза от рамките на възможното, той ще трябва да се промени и то така, че да влезе в синхрон с общите действия за изпълнението на    Програмата.

Основната промяна, която се налага като необходимост сега, е свързана със структурата и съдържанието на човешката мисъл. Човешката мисъл притежава много голяма електромагнитна сила. Тя е вид енергия, която може да руши и да създава. Вие все още не можете да осъзнаете силата на своята мисъл. Една незначителна  част от хората работят съзнателно с нея и за съжаление по голямата група я използва за чисто комерсиални цели. Малка част създава добродетелни отношения и добре, че ги има, защото на тях се крепи крехкото равновесие на планетата. Останалата част от хората несъзнателно използват своята мисъл, като е по-правилно да се каже дори, че те я оставят свободно да блуждае в пространството излъчвайки всякакви отрицателни чувства. Мисълта ръководи чувствата и тогава когато човек изпитва чувство на омраза, злоба, завист или неща друго от този род, в резултат на влиянието на мисълта тези чувства се превръщат във вид ментално оръжие, наричат го психотронно оръжие. То е активно и силно там  където се използва  съзнателно и целенасочено и е по слабо когато е резултат от незнанието и неумението да се управлява мисълта. Хората трябва да организират своята мисловна дейност. Ние добре разбираме, че това няма да направят всички, но е необходимо да се създаде движение от доброволци, които да работят за възраждането на добрата, чиста мисъл. Тези хора ще крепят баланса на силите на Доброто и Злото и ще спомогнат за правилното изпълнение на Космическата Програма за еволюция на Живота.

Какво трябва да знаят тези доброволци? Необходимо е те да изградят у себе си дисциплина на мисълта. Това означава,  че те трябва да  бъдат в състояние да елиминират всяка  мисъл, свързана с отрицателни чувства, като завист, злоба, омраза и други такива. Това означава  съзнателен подбор на мислите и пълен контрол  върху тяхното влияние. Хората трябва да знаят, че всяко чувство придобива стойност, т.е. става активно когато го придружава мисъл. Мисълта придава на чувството онова значение, което може да го превърне в разрушител или в градивен фактор. Затова по-горе казахме , че промяната, която е крайно наложителна е свързана с изменението на структурата и съдържанието на мисълта. Всяка мисъл има своя структура и тя се определя от съдържанието на мисълта. Колкото по-грапава и груба е структурата на една мисъл, толкова повече тя се превръща във енергиен баласт, който затлачва чистото атмосферно пространство и създава условия за образуване на зловредни енергийни сметища. Така най-елементарно може да се обясни влиянието на мисълта върху живия атмосферен слой на планетата. Казвам живия атмосферен слой, защото това е много активен действащ  светлинен пояс, който обгръща планетата и дава  възможност на всички мисли да се движат свободно в пространството. На неговата активност се дължи дейността на всички електронни информационни средства. Изобщо цялата информационна база на световната комуникация се дължи на този жив атмосферен слой. Той трябва да бъде запазен чист, за да може да се развива живота. Без този светлинен пояс не би могло да се мисли изобщо за движение и живот на мисълта.  Ако се допусне неговото замърсяване, а вече има такава опасност,  ще рухне цялата умело изградена световна информационно-комуникационна система.

С това обяснение Аз казвам още веднъж на хората, колко е важно те да променят своето мислене. Вече изтъкнах  неговото значение и за изпълнението на Космическата Програма за Еволюция на Живота. Впрочем затлачването на живия атмосферен слой е съществена причина за осуетяването на нейното изпълнение. Затова като знаем, Ние от Великото Бяло Братство, че всички хора няма да погледнат с необходимата отговорност на този призив за промяна в мисленето, предлагаме на тези от вас, които разбират същността на проблема, да ориентират своята духовна принадлежност към светлоносната човешка мисъл. Необходимо е да се  създаде здраво ядро от хора, които  ще сложат основата на новата човешка сила – силата на светлата мисъл. Светлата мисъл е изпълнена с любов и благоразумие и може да помогне на човечеството да премине с по-малко сътресения и катаклизми по пътя към Новата Епоха – епоха на ново качество на Живота. Предстои човечеството да овладее светлата мисъл и да навлезе в Новата Епоха на благоразумен творчески осмислен Живот. Не е нужно да се афишираш като изключителна личност. Не е нужно да  търсиш и някакви специални указания. Единственото, което ти е нужно е да живееш с чисти чувства и мисли, а това означава да прогониш от себе си злобата, омразата, завистта и алчността. Нищо друго! Така духовно ще се приобщиш към хората с благородни души. Това е достатъчно, и въпреки всичко се оказва трудно за обикновения човек. Но ти не си обикновен човек ако успееш да постигнеш тази чистота. Ти вече ще бъдеш светлоносец. Приобщи се ти в своето съзнание към групата на светлоносците и така ще изпълниш волята на своя Създател за благоразумен и мъдър живот на планетата – живот изпълнен с красотата на творческия порив. Бъди уверен, че не си сам, че много други хора мислят и живеят добронамерено като тебе.Така в духовното пространство ще се създаде организирано движение на светлоносната човешка мисъл. Тя има голяма сила и е в състояние да промени света.