НОВИЯТ ЖИВОТ

Всяка мисъл създадена от човешкия ум има стойността на  идея. Тя е идея, защото носи най-общите черти на това, което трябва да се пресъздаде. Трябва човешкият ум да намери съответните аргументи, за да може да преосмисли тази идея и да я превърне в действие. В случая като казвам аргументи Аз имам предвид конкретна мотивация. За да извърши нещо – каквото и да било – човек трябва да има мотивация, т.е. да сложи в ума си мисълта за необходимостта от това, което ще извършва. Само ако човек добре разбира защо му е необходимо нещото към което се стреми, може да използва всичките си умения и сила, за неговото осъществяване.

Сега говорим за тази необходимост защото е важно да се знае, че времето,  в което живеете е повече от актуално за извършване на конкретни действия. Всяка ваша мисъл, всяко ваше действие трябва да имат конкретно обяснение, а то ще дойде ако живеете с разбиране. Да живееш с разбиране означава да си наясно със своите чувства и мисли. Ако знаеш защо те измъчва или защо те радва определена мисъл или определено чувство, ти ще имаш правилни, съзидателни действия. В случая е важно да се знае, че става  въпрос за синхронизиране на човешките мисли и действия с основния Замисъл на Създателя. Съобразно Неговата Програма за еволюция на планетата и във Вселената хората трябва да живеят целеустремено – целта  към която трябва да се стремят е създаване на общество изпълнено със силата на благородното колективно съзнание. Това е много трудно да се постигне в скоро време, а е крайно необходимо. Необходимо е всеки човек или поне преобладаващата част от мислещите хора да заживеят с мисълта за Новия Живот. Само тогава ще може да се изгради благородното колективно съзнание. Идеята за неговото  създаване е Идея на Създателя  и сега нейното осъществяване е поставено на изпитание. Тук става въпрос за  необходимостта от осъзната  творческа дейност на хората. Благородното колективно съзнание изисква благородна мисъл от всеки човешки ум. Но това може да се постигне, ако всеки човек пожелае да бъде създател на Новия Живот.

Какво означава да бъдеш  създател на Новия Живот? Това означава да имаш желание да се самоусъвършенстваш. Усъвършенстването на човешкото съзнание изисква неговата съществена промяна. Когато това стане цел на обществото, тогава ще започне създаването на Новия Живот. Първата посока, в която трябва да вървят човешките мисли и действия е целта за пълното осмисляне на добродетелта човеколюбие. Да знаеш какво е човеколюбие, това означава да живееш според закона на Любовта. Той изисква от тебе да бъдеш внимателен с другите хора, грижовен към тях, способен да им прощаваш, изобщо отношението ти към тях да е изпълнено с благородни мисли и чувства. Благородните мисли ще те мотивират за благородни действия. Чрез тях Новият Живот може да бъде реалност.  Но колко много още е необходимо, за да се навлезе в тази реалност!  Сега хората все още не могат да осъзнаят силата на своята мисъл. Всеки трябва да знае, че човешката мисъл е носител на енергия, която съгражда или разгражда в зависимост от характера на мисълта. Затова е необходимо с отговорност да се създават мислите. Разберете, че вие със своето желание да бъдете добри или лоши определяте нивото на своето съзнание. Дали ще бъдете създатели на Новия Живот или пречка в изпълнението на Програмата за еволюция във Вселената зависи от вашето желание. То е първопричината за всяко действие. Трябва да поискате, за да можете да получите и подкрепата на Висшите Сили, които се грижат за живота на Земята.  Използвайте пълноценно вашия ум, за да можете да разсъждавате. Дори и мисленето не може да се осъществи без желание. Поискайте да  бъдете мислещи хора, поискайте да бъдете създатели на Новия Живот, поискайте да разбере смисъла на сегашния си живот, за да ви стане ясно защо е необходимо да го променяте. Това, което Ние можем да ви кажем за сегашния ви живот е свързано с големите пропуски в организацията на вашето общество. Вие имате порочна политическа система, незряла социална политика, липса на сериозна екологична култура – все недостатъци, които увреждат живота на човечеството, на планетата. Дошло е вече крайно време да се разделите с този начин на живот. Новата култура в човешките взаимоотношения трябва да бъде водещо начало в поведението на всеки човек. Това не е пожелание, а  крайна необходимост. Сегашния ви живот се разминава вече много осезателно със Замисъла на Създателя за еволюция във Вселената. Енергията Любов вече има  засилено излъчване на планетата и вашето неподготвено съзнание не може да я усвои. Така вие не можете, според както сте призвани, да бъдете създатели на Новия Живот и се превръщате в пречка, която  трябва да бъде преодоляна. Сами се досещате, че с изостаналото си разбиране за живота вие сте излишни. Звучи много грубо, но можете да си го обясните чрез факти от вашата действителност. Когато в един колектив се правят нововъведения,  в новия живот, в промяната участват тези, които са готови да й съдействат и я приемат. Другите, които не могат да се адаптират отпадат по някакъв начин от колектива. Така че не е нужно много да се обяснява, за да стане ясно, че Новият Живот изисква ново съзнание.