ЗА ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ

Хората, които желаят да постигнат усъвършенстване в своето духовно развитие трябва да знаят, че това може да се постигне само с последователност. Да си последователен в своите действия изисква да имаш определена цел и достатъчно яснота за нейното осъществяване. Когато човек е наясно със своите желания и възможности, той може да прояви воля, която да му осигури последователността, за която говоря. Ето колко е важно човек да знае смисъла и съдържанието на своите желания. Всяко желание трябва да има свое покритие, което ще рече яснота и конкретни действия за неговото изпълнение. В този порядък на разсъждения Аз искам да ви попитам вие имате ли желание животът на човечеството да се промени? Сегашното  състояние на икономическото и социалното развитие показват, че някъде нещо куца. Същото е положението и с екологията. И там има много проблеми, които застрашават живота. Като казвам всичко това, само напомням, че промяната се налага от само себе си. Тя е резултат от досегашния начин на живот и тъй като той е довел нещата до това състояние на затлачване е необходимо да се сложи ново начало. Впрочем, началото вече е сложено с активната намеса на Висшите Светли Същества, които помагат на Създателя в Неговата благородна дейност. Целта сега е не да се унищожи съществуващото, за да се създаде ново, а да се преобразува съществуващото в нещо качествено различно. Преценено е, че това е напълно възможно, въпреки неразбирането на мнозинството от тази необходимост. Вие трябва да знаете, че съществува Божествен план за изменението или по-точно казано за преобразуването на Живота. Този план предвижда човешкото съзнание да добие ново отношение към всичко съществуващо. Човекът трябва сам към себе си да се обърне и в същото време да има разбирането за  качествено нова нагласа в отношението си към всичко в света.

Аз се спирам сега в тази тема отново на този въпрос, защото той е най-актуален за съвремието. От неговото разрешаване зависи бъдещето и Аз съм уверен, че вие ще разберете правилно за какво става въпрос. Става въпрос за същността, смисъла и съдържанието на Живота. Този Живот, който записваме с главна буква,  изисква връзка с изначалните творчески сили на Сътворението. Това е пропуснато до сега: изявата на творческото начало у човешката душа. Душата в досегашния начин на живот е била пренебрегвана като фактор, който може да определя мислите и действията. Досега основната ръководна сила е бил умът и това не е лошо, но е недостатъчно. Умът трябва да бъде действаща сила, но не единствена. Той трябва да работи в синхрон с потребностите на душата. Душата, т.е. проявата на Божественото, е фактора, който трябва да определи отношението на хората към самите себе си и към ближните. Това може да стане, ако умът се смири и даде път и на  душата. Тя трябва да върви заедно с него. Ще кажете, как да разберем какви са потребностите на душата. Като се постараете да опознаете произхода на своите желания. Те са свързани основно с две главни направления: връзката с материалния свят и връзката с духовния свят. Вие живеете в материалния свят и трябва да го познавате, но също толкова важно е да познавате и духовния свят. Материалният свят ви дава храна за тялото, духовният свят ви дава храна за душата. Вие сте тяло душа и дух. Всичкото е взаимно свързано и трябва да съществува като едно цяло. Затова вие трябва да имате желанието да познавате еднакво добре и двата свята, за да има хармонично развитие на цялостната човешка личност. Ще кажете, възможно ли е в един живот да се опознаят и двата свята. Възможно е да се опознаят основните правила и върху тях да се гради. Умът трябва да приеме основните правила и с това ще създаде необходимите условия на душата да прояви божественото у себе си. Когато желанията на човека са свързани със стремежа към духовен живот, значи това е желание на душата. Ако умът подкрепи това желание, то ще бъде напълно осъществено, и от това ползата ще бъде както за човешката личност, така и за Света. Целта е човешката личност да постигне такова самосъзнание, което да й позволява да се приобщи  към Божествената Идея за съзидателен живот, Живот чрез Любов. Така, чрез този начин на живот ще се преобразува сега съществуващото и ще се изгради колективното съзнание, а то е необходима подкрепа на Великото Съзнание, което ще рече на творческото начало. Целта е да се постигне пълноценна, градивна взаимна връзка между  Създателя и човешката личност, а това означава пълен обмен на енергия и информация между Първосъзнанието и човешкото съзнание. Когато човешкото  съзнание възприеме безпрепятствено Идеите на Първосъзнанието, тогава ще се постигне и голямата Промяна, т.е. преобразуването на човешкото съзнание в духовна творческа сила, която ще работи заедно с Твореца за развитието на Живота и Света. Вие сте творение на Великото Съзнание, вие сте Божие създание и като такива същества сте необходими за Еволюцията във Вселената.

Да запишем сега основните правила, за разумно общуване с материалния и духовния свят, които казахме, че трябва да се познават, за постигане на градивна творческа дейност. Всъщност става въпрос за доказани от живота истини, които ще припомним:

1. Създайте си непрекъсната връзка с Природата, за да не се отделяте от Създателя.

2. Постарайте се да имате в съзнанието си винаги мисълта за  Божественото у себе си.

3. Създавайте всеки ден възможност на Божественото у вас да твори в материалния свят.

4. Приемете истината за енергийната основа на материалния свят и бъдете убедени, че вашето съзнание може да й влияе.

5. Приемете силата на вашата мисъл като сила на творческата активност.

6. Никога не забравяйте, че вие сте частица от Цялото и не пречете на вашата душа да се свързва с Него.

7. Вярвайте, че у вас са вложени всички необходими качества за разумен и благороден живот.

8. Носете винаги в  съзнанието си отговорността за реализацията на вложените у вас качества.

9. Опознайте духовния свят чрез погледа на вашата душа.

10. Вашата душа гледа чрез вашите очи, което ще рече, че духовния свят и материалният свят съществуват неразделно един от друг и са в непрекъсната взаимовръзка.