ВЯРА И ЗНАНИЕ

Много малка част от населението на Земята разбира Бога като животворяща сила. Обикновено за Бога се мисли и говори като за нещо абстрактно, което   може и да го има, може и да го няма, но във всички случаи Той е някъде на небесата и е далече от нас. Независимо от това, когато са в затруднено положение хората търсят подкрепа и помощ от Бога. Тогава Той за тях е средството, чрез което могат да постигнат спасение от тревогите и трудностите си.

Аз започвам сега тази тема с надеждата, че мога да внеса известна яснота във връзка със съществуването и прякото участие на Бога в човешкия живот. Обикновено се говори за вяра в Бога. Да, тя е необходимо условие за пряката връзка на човека със своя Създател, но Аз мисля, че за съвременния човек от съществено значение е и знанието. Тогава когато човекът има определена доза знания, с които да си обясни някои факти от съществуването на света, ще живее много повече според Божията воля и законите, които произтичат от нея.

Какво трябва да знае всеки човек? Преди всичко това е истината за менталния произход на Сътворението. Всичко произлиза от Силата на БОЖИЯТА МИСЪЛ. Тя е многократно, далеч по силна от човешката мисъл. Мисълта на Създателя притежава изключително силна електромагнитна енергия. Тя се излъчва от Неговото Съзнание като светлина наситена с информация. Всяка Мисъл има  конкретно предназначение. Тя е толкова широко мащабна, че според човешките разбирания, една мисъл представлява цяла програма. Това е многопластова, отлично синхронизирана информация, която се разгръща в определените условия като програма, която се осъществява с конкретна последователност.

Поради менталния си произход, всичко в пространството е енергия. Тя е източник на живота и негово същинско проявление. Енергията е в основата на всичко създадено, дори и тук в материалния, във физическия свят. Това, което виждате и пипате не е нищо друго освен сгъстена енергия. Аз Съм казал в свое послание преди около 2 000 години, че Бог е светлина, затова защото Той твори чрез светлината.

Това, което ви казвам сега е предмет на изучаване от науката и тя вече е постигнала известни успехи в тази насока. Учените започнаха да се уверяват в истината за Божието присъствие, за съществуването на абсолютния ред и хармония във Вселената. Всичко сътворено следва своя определена програма за развитие и в най-общи линии означава: създаване, развитие, процъфтяване и залязване. Защо е необходима тази последователност? Защото всичко е предвидено да получи своето проявление и така да послужи като основа за следващо проявление, т.е. всяка частица е дял от     големия, грандиозния замисъл за Живот във Вселената и всяка частица непрекъснато се обновява чрез внедрената си способност да вибрира.  Така всичко сътворено последователно променя своята форма. Нищо не съществува в една единствена застинала форма. Това би означавало, че няма живот. Движението, т.е. вибрацията на частиците стои в основата на живота.  То моделира според своята информационна същност. А информационната същност е “запис” на проявлението на всичко сътворено. Нищо във Вселената не е създадено без определено  предназначение, и това предназначение съдържа своя конкретна информационна стойност. Тя определя развитието, процъфтяването и залеза на всяка животосъдържаща структура. Точно поради тази последователност вие сте забелязали цикличността в развитието на живота. Тя най-ясно личи в природата, но цикличност има и в човешкия живот. Тя е резултат от развитието на Душата, която 45 години след раздялата с физическото тяло идва отново за живот във физическия свят.

Какво е най-важно да се знае след казаното до тук? Това е абсолютната истина, че цялото Сътворение, всичко, което по някакъв начин е стигнало до вашето съзнание, е създадено с определено предназначение, и то е резултат от дейността на Великото Съзнание, на Бога, който се проявява чрез Силата на Своята Мисъл. То е замислено като изключително мащабен процес на самоусъвършенстване и възобновяване на формите на Съществуване. И ако Аз сега представям този факт, макар и с оскъдна част от истината, то е, за да се разбере, че във Вселената текат процеси, непрекъснати процеси на видоизменение, които създават преобразуването на формите. В този смисъл е важно вие да разберете, че развитието на Вселената е стабилно програмирана Еволюция и вие сте свидетели на тези съществени промени и преки участници в тях. Те ще се задълбочават през следващите две години, защото в края на 2012-та година завършва един съществен цикъл от развитието на Вселената и той носи със себе си конкретни изменения на всичко съществуващо. Измененията, които текат    все по-активно са резултат от завършващия етап от живота във Вселената и конкретно за Земята, който трябва да премине на следващо ниво на развитие. Специално тук на Земята изтича периода предвиден за работа на човешкия ум със съзнанието.  Това е времето, в което свободната воля трябваше да бъде призната от човека като средство за неговото развитие. Свободната воля трябваше да бъде оценена от човешкото съзнание като една от най-справедливите форми за работа в условията на физическия свят. Наред с това изтича времето за еволюция на човешкото съзнание по отношение на неговото себепознание. В този смисъл трябваше човешкото съзнание да стигне до познанието за своя Божествен произход. Сега това е частично възприета информация, която е истина за незначителна част от населението на Земята. Вече е видно на този етап от своето развитие, човешкия ум какво може да постигне. Със сигурност той не успя да опознае и възприеме основните закони на Сътворението, чрез които се проявява Божията воля. Не успя да си обясни, какво означава  за човека да се ползва от благата на Природата и не успя да се интегрира като духовно същество в сферата на Духовния живот на Вселената. Това, на което е способен човешкият ум на този етап от своето развитие е неговото умение да работи със съзнанието, и тъй като това е един почти усъвършенстван процес ще бъде  възможно на следващия етап от развитието на живота, т.е. на следващото стъпало от еволюцията човешкият ум да се включи като съзнателен участник в създаването на новия живот. Създаването на новия живот е перспектива, чиято подготовка вече се извършва. В действителност след 2012-та година ще настъпят  съществени промени, които ще създадат условията за ускорено развитие но човешкото общество и формирането на нова, вече духовна култура. Катаклизмите, през които ще премине човечеството в чисто физически план до това време ще допринесат в голяма степен за осъзнаването от човешкия ум на Божията Сила и Воля. Затова Аз като казах в началото, че ще дам известна яснота по    въпроса за съществуването и участието на Бога в човешкия живот, имах предвид да разберете от тази тема колко пряко е свързано Неговото участие с измененията, които се извършват изобщо в живота на Вселената и конкретно на Земята. Вие трябва да потърсите съответната литература, или да използвате интернет, но да си набавите колкото е възможно повече знания по астрономия, физика, по точно квантова физика, биология; да следите новините, които пристигат при вас чрез различните медии и да разсъждавате. Много е важно да се стремите да разсъждавате като използвате за тази цел и новопридобитите знания.

Светът се развива с помощта на Великото Съзнание и в този смисъл вие също имате подкрепа. Но за да я получите трябва да покажете, че я искате. “Почукайте и ще ви се отвори, поискайте и ще ви се даде”, но  във всички случаи желанието ви да се развивате трябва да стои в основата на вашия живот. Той ще  бъде толкова по-смислен и вие ще бъдете толкова по-способни да преодолеете световните проблеми и тежките катаклизми, колкото повече се приобщите към Бога. Има учени, които говорят за Неговото съществуване. Потърсете тази информация, за да получите знанието, което ви е нужно. Но съществено необходимо е и още нещо: да приемете Христовото учение като нравствен кодекс за своето развитие. Христовото учение е изградено  върху основата на Справедливостта и Морала и затова представлява здрава опора за развитие на всяко човешко  съзнание, независимо от неговата религиозна принадлежност. Пожелавам ви да преодолеете проблемите на религиозната си ограниченост, а също така и проблемите на своята инертност и слабоволие, там където ги има, и да заемете своето заслужено място сред духовно извисените същества във Вселената.