ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МИСЪЛТА

Съвременния човек е затрупан от купища информация, която на практика не се използва. Създадено е огромно количество информация, а тя има способността да излъчва енергия. По принцип трябва да се знае, че всичко създадено от човешкия ум, има свой енергиен потенциал. Информацията създава самостоятелно действащи енергийни структури. Те не се използват от хората и затова  техния енергиен потенциал се натрупва в пространството. Хората трябва да знаят, че не е без значение какви мисли записват в книгите или по различните сайтове и форуми в интернет. Всичко създадено като мисъл работи на енергийно ниво и се внедрява в пространството като търси подобна нему структура. Например, неизползваната информация  в областта на духовната култура, е създала мисълобрази, които се лутат в пространството без да намерят възможност за своя реализация. Тяхната неоползотворена енергия се натрупва като вид статично електричество в пространството и то оказва своето влияние върху човешките нервни клетки. Създадените мисълобрази не могат да постигнат единение поради различните идейни особености в своето съдържание.

Всъщност една е основната идея, която трябва да ръководи хората. Тя произтича от  връзката на човешкото съзнание със Съзнанието на Твореца. Тази връзка е създадена още при Сътворението, но не е разработена и до ден днешен като основен фактор за духовното развитие на човечеството.  Причината трябва да се търси в ограниченото разбиране на човешкия ум за неограничените възможности  на Духа. Човешкият Дух притежава същите качества като тези, който притежава и Твореца. Само, че мисълта на човека няма смелостта да стигне хоризонта, който Бог й е предопределил. Затова основната идея, която трябва да ръководи хората, остава непозната за тях. Човешкият ум трябва да възприеме истината за Божественото творческо начало внедрено у човека и да изпълни с нея човешкото съзнание. Това е идеята, от която трябва да се ръководи всеки  човек. Тя стои в основата на всяко начинание и трябва да бъде смело разработвана от хората. Ние, Учителите от Великото Бяло братство не веднъж сме говорили за творческото начало у човека. Сега отново се спираме на това огромно духовно богатство, което притежава всеки човек, защото неговото неизползване  е причина за едностранчивото развитие на човешката култура.

Необходимостта от    разясняване на въпроса за творческото начало идва от създалата се духовна криза, в която изпадна човечеството. Ние считаме, че непознаването на собствените творчески възможности от всеки човек, създава  бариера за изявата на творческото му начало.

Какво трябва да се разбира, когато говорим за творческо начало? В този случай хората трябва да повярват, че тяхната мисъл може да бъде отправна точка за всяко действие, и всеки ден, да търсят различното добро, което носи градивна промяна. Такъв подход носи развитие и усъвършенстване. Сега мисълта много често остава в съзнанието на човека като намерение. Така, като намерение, тя  остава понякога с години, без да допринесе никаква полза за човека.

Мисълта е инструмент на творческия потенциал на човека и точно като инструмент трябва да бъде използвана в ежедневието. Хората не разпознават характера на мислите, които създават. Всяка мисъл има свой характер, който се определя от нейното съдържание. Идеята, на която е носител мисълта полага основата на нейното съдържание. От идеята тръгва творческото начало.

Хората трябва да разпознават произхода на мислите, с които живеят. Има мисли, които са     произлезли от собствените умствени способности на човека, но има и мисли, които витаят в пространството и чиито произход може да бъде различен: от Мисъл създадена от Твореца, до мисъл създадена от добронамерени или злонамерени хора. Тогава, когато в определена мисъл е внедрена силно активна    идея, тази мисъл има способността да владее съзнанието. За да бъде вашата мисъл завладяваща вие трябва да вложите в нея активна идея. Идеята служи като стимул за развитието на човешката мисъл.

Искам да знаете, че идеята бързо умира, ако няма мисъл, която да я подхване. Вие трябва да знаете, че идеята е първична форма на мисълта и тя служи като скелетна структура за човешката мисъл. Тогава, когато мисълта вложи в идеята определено разбиране за конкретна реализация, тогава можем да говорим за творческо начало в действията на хората. Всъщност, мисленето е творчески процес, точно защото мисълта и идеята създават цялостната форма на завършената мисъл. Само завършената мисъл е готова за действие. Вие не различавате тези моменти. Приемате всяка появила се идея за мисъл и по този начин се получават нецелесъобразни действия и се взимат половинчати решения. Тогава, когато човешкият ум създаде завършена мисъл, се постига връзка със съзнанието и то участва в действията  пълноценно. В такива случаи грешки не се допускат, или ако се допуснат те са маловажни. Истинските творчески възможности на хората се проявяват точно тогава, когато участва и съзнанието.

Когато в началото казахме, че всяка мисъл има свой енергиен потенциал имахме предвид точно завършената мисъл.  Когато една мисъл е оформена правилно, тя притежава здрава енергийна основа. Енергията, която излъчват мислите изпълва пространството и създава    специфична енергийна среда. Тя влияе върху човешкото  съзнание и там където липсва личната позиция, когато човек няма собствено мнение, се настанява най-лесно и завладява съзнанието. Завършената мисъл е оръжие. Злонамерените хора я използват несправедливо. Затова в началото на тази тема казахме, че всеки трябва да внимава каква мисъл записва в книгата или в интернет пространството. Възможността, която създава енергийния потенциал на завършената мисъл, поставя въпроса за отговорността на хората в областта на мисловната дейност. Сега, когато битката между Доброто и Злото се е изострила особено чувствително, всеки човек трябва да е наясно какво и защо създава в своя умствен свят.