ОБРЪЩЕНИЕ

Материалният свят дотолкова е погълнал съзнанието на хората, че те дори и не забелязват колко много изостават в своето духовно развитие. Би могло да се отдели една малка група хора, от многобройното население на Земята, която проявява интерес и работи за своето духовно усъвършенстване. Но, за да настъпят съществени промени в Живота на човечеството е необходимо ако не всички, то поне по-голямата част от хората да възприемат Новите Идеи и да ги превърнат в свой начин на живот.

Аз искам с това Обръщение към вас, да насоча вниманието ви конкретно към Новите Идеи, които определят съществените промени в Живота на Цялото. Когато говоря за Живота на Цялото Аз имам предвид и онази същинска, изначална връзка на човека с неговия Създател, която предопределя развитието на Сътворението в неговия чисто социален аспект. Ще направя уточнение, за да кажа че социалния аспект в случая е ясно изразеното взаимодействие между правилата, чрез които се проявява човешкото отношение към Света. Когато говоря за Света Аз разбирам не само хората, но и всичко друго, което създава живия Живот. Живия Живот, това е пъстрото население от хора, животни и растения, които би трябвало да общуват помежду си като приятели.

Новите Идеи, които трябва да създадат съвременният начин на живот, произлизат от наложителната потребност за промяна в човешките взаимоотношения. Те създават различно от досегашното отношение към ближния, към Природата и всичко в нея. Това означава, че и на растението и на животното трябва да гледате като на разумно, съзнателно същество. Зная, че говоря за нещо много трудно постижимо, но в същото време Съм напълно убеден, че става въпрос за нещо неотложно. Човешкото  съзнание трябва така да се развива, че да може да възприеме тази препоръка като  правило, което определя неговия начин на живот. Трудностите във вашите взаимоотношения произлизат преди всичко от неразбирането  за абсолютното право на всяка жива душа да живее свободно. Слънцето свети еднакво за всички. То дарява светлината и топлината си на всяка жива твар и всеки я възприема според своите собствени възможности. Вие можете да  се учите на взаимоотношения от Природата. Там всичко е организирано разумно и показва силата на Божията Мъдрост. Дори в живота на едно растение може да се открие пример за подражание. Ще посоча само способността на растенията да търсят светлината. Вие често я пренебрегвате, и не съумявате да я използвате за своето здраве.

Новите Идеи идват при вас от Моето Учение. Моето Учение все още не е приложено в живота и това е основна причина за моралния и духовен упадък на обществото. За всички е видно, че обществото не е правилно организирано. Взаимоотношенията се определят в зависимост от властта и богатството. Съществува и неправилно разпределение на благата – човешкият труд и днес е ощетен. Ето защо се налага да припомня, че за да не се затлачва повече Животът, за да не се превръщат повече човешките взаимоотношения в проблем на общуването, трябва да се потърси откритата, искрена взаимност. Аз ви предлагам да преразгледате възможностите, чрез които създавате вашите връзки и да поставите като свое единствено и неотложно правило използването на благата дума. Нека благия тон и благия поглед да украсяват речта ви. Вие можете да бъдете човеколюбиви, защото сте създадени с Любов. Всеки човек в детството си обича. Той променя отношението си към другите хора и към Света, когато започне да говори за  “мое” и “твое”. Вие допускате стремежа за  притежание на вещи и пари да унищожава добродетелната основа на  човешката душа.

Има ли човек, който да обича само себе си? Няма. Всеки обича и още някого. Може този някой да е животинче или растение, но все пак човекът изпитва към него чувството на обич и привързаност. Това показва, че човекът не е създаден да живее само за себе си. Той е създаден, за да общува и негова цел трябва да бъде изграждането на колективно съзнание. Колективното съзнание е необходимото условие, което съвременният Живот изисква. Създаването на Колективно съзнание е необходимо, за да може човечеството да се приобщи като единен организъм към Великата Идея на Бога за Живот чрез Любов. Приобщаването към тази Идея изисква от всеки човек пълното и ясно разбиране за съпричастност към благородните човешки взаимоотношения: с любов към човека, с любов към Бога. Тогава ще дойде и благата дума, защото чрез нея се изявява чувството на любов.

Да обичаш хората, дори и когато съзнаваш че те грешат е много трудна задача, но не и непосилна. Вие трябва да обичате хората такива каквито са, защото и у вас самите има недостатъци. Животът изисква да осъзнаете тази истина и вниманието ви да бъде насочено към изправяне на собствените недостатъци. Вие сега сте съсредоточили вниманието си изключително върху материалната страна на вашия живот. Всичко е свързано с това кой колко има и може ли да има в повече. Добре, нека да е така. Нека да се стремите към богатство, но защо трябва да губите добродетелната си основа, защо трябва стремежът към богатство да се превръща в ламтеж?  Напълно е възможно всеки да гради собственото си бъдеще с желанието да бъде добър, благороден човек. Използвайте благородните отношения и ще разберете, че това никак няма да ви попречи да бъдете имащи,  състоятелни хора.

Би трябвало всеки да се постарае да преразгледа собствените си отношения и да си даде сметка, че във всяко от действията си може да подхожда с доброжелателност. Доброжелателност е онова чувство, което може да ви приобщи един към друг и да ви помогне да създадете колективно съзнание.  Тогава когато всички се обедините около идеята за доброжелателност във всяка мисъл, чувство и действие ще се получи и желаната взаимност, която ще изгради колективното съзнание. Колективното съзнание е силата, която ще приобщи човечеството към основната градивна Идея на Създателя за Живот чрез Любов. Това е висшата Идея, която придава смисъл и съдържание на Сътворението. Чрез тази Идея човекът израства с ново съзнание и постига съвършенство.

Новите Идеи, които могат да послужат на съвременното човешко общество да се реформира, да се преустрои, за да бъде в синхрон с променящата се Вселена са обобщени в три основни направления. Както казах в началото, те произлизат от Моето Учение, носят неговия смисъл и съдържание. Наричам ги Нови, защото макар и да съществуват записани вече 2 000 години те все още не са приложени в живота.

Първото  направление е ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ.

Доброжелателността може да се разгърне като идея. Идеята за доброжелателност носи духа на утвърждаването на благородното желание за добротворчество. Нека Идеята за доброжелателство проникне във всяко съзнание и тогава ще станете свидетели на истинското преустройство на човешкото общество.

Второто направление препоръчва ЖИВОТ ЗА ДРУГИТЕ.

Мисълта за другия човек идва тогава когато си склонен да споделиш своето с ближния си. Ще го направиш когато си доброжелателен. Върху тази основа ще мислиш и за другия. Това означава чувството за доброжелателност да не е затворено само в тесните рамки на собствената изгода, а да се разгръща като стремеж за добротворчество във всички направления на Живота. Живее ли човек с мисълта и за другия, ще може да твори и създава благородни човешки взаимоотношения, а това означава ново общество, общество проникнато от съзнанието за силата на човеколюбието.

Третото направление изисква от хората да осъзнаят СИЛАТА НА КОЛЕКТИВНОТО СЪЗНАНИЕ.

Силата на Колективното Съзнание идва от неговото предназначение. То трябва да  вдъхне живот на всеотдайната човешка Любов – човешката Любов като Енергия и Образ на Колективното Съзнание. Живей чрез Любов, е Идеята, която може да събуди светлите чувства у всяко човешко сърце. Живей чрез Любов, означава не само да мислиш за Любовта като за нещо което желаеш, а да я използваш в живота си като начин на твоето лично проявление в този свят. Да възлюбиш Бога, да възлюбиш ближния си, да търсиш съвършенството на своя ум и съзнание – това е силата, която може да изгради Колективното Съзнание. Цялото човечеството устремено към Бога, приобщено към Него чрез най-светлата съзидателна сила – Любовта.

С това Обръщение към вас, мили хора, Аз искам да събудя вашето желание за съзидателен, за благороден живот. Вие сте необходими и желани участници в глобалните промени. С ваше  съдействие Светът може да се промени без тежки сътресения. Енергията на вашата Любов е необходима сила за успешната Еволюция на Живота.