В ИМЕТО НА ЖИВОТА

В сърцето на всеки човек има място за една Любов. Това е истинската, съграждаща енергия на Живота. Това е любовта, която изпълва човешкото сърце и го дарява с благодатта на Божията Мъдрост.

Искам сега с тези две – три изречения да ви дам повод за размисъл. Защо и в каква насока ви подканвам да размишлявате? Посоката е  Божията Мъдрост. Всеки, който е приел себе си като човек с отношение към живота, би трябвало да има отношение и към Божията Мъдрост, защото Тя определя стойността на Живота. И сега да попитам: Знаете ли как може да бъде разпозната Божията Мъдрост? Има само един начин и той е свързан с вашата интуитивна способност да приемате вибрациите на Божията Мисъл.  Божията Мисъл не е средство за    създаване на настроение и определени медитативни състояния. Тя не бива да бъде възприемана никога само като енергийно-информационен източник. Тя Е такъв източник, но тя още Е и сила на Божията Мъдрост. Защо? Защото чрез Своята Мисъл Бог твори. Значи Той използва Мисълта като съграждаща творческа сила. Как се получава това? Като извиква в Съзнанието Си образа на нещото, което иска да създаде. Образът  възниква в Неговото Съзнание, защото То е  жива работеща Сила, която има способността да създава чрез менталната енергия на Ума нови реалности, дори нови светове. В някаква степен казаното е валидно и за човешкото съзнание. Всъщност човешкото съзнание е най-високо проявената степен от трите възможни степени за проявление на ума: изначален ум,  разум, съзнание, като не бива да се забравя, че съзнанието също има нива на проявление, но по този въпрос имаме уточнение в предходна лекция. Това са все проявления на ума, които в зависимост от степента на неговите вибрации постигат съответното ниво на активност. Разбира се тук се намесват опитностите и постигнатите знание и познание.

Вие така сте устроени, че  чрез вашето съзнание можете да контактуване с невидимия свят. И тук няма нищо тайно и мистично.   Това, което ви пречи да осъществявате контакт с невидимия свят и конкретно с Божията Мисъл е  вашето неразбиране на собствената ви духовна същност. Вие възприемате себе си предимно като физически тела, и съвсем не искате да се запознаете по-отблизо с енергийната структура на своя организъм. Има достатъчно много литература, която обяснява съществуването на енергийните ви тела и възможностите на човешкото съзнание, затова Аз няма да се спирам сега на тези въпроси.

Вибрациите на Божията Мисъл са изключително фино проявено въздействие върху човешкото съзнание. Те могат да бъдат доловени от съзнанието като внушение, като информация и като импулс.

Когато съзнанието приема Божията мисъл като внушение, то има способност да регистрира наличието на връзката, което означава, че в някаква степен усеща присъствието на Мисълта, но не е в състояние да я разпознае и да я оползотвори. Причината е в неспособността на съзнанието да възприеме логиката на Божията Мисъл, и нейната неоползотворена енергия се проявява  в човешкото съзнание като неосъзнато напрежение.  Внушението остава на ниво подсъзнание без да може да активира действената същност на човешкото съзнание. При определени условия, обаче, внушението може да избликне като дълго стаявана сила и да подтикне личността към конкретни необосновани действия. Необосновани, защото действа сляпата сила на неосъзната Мисъл. Затова човек трябва да бъде изключително внимателен към стаените мисли, които  могат да бъдат и най-обикновена провокация, ако не са разпознати като съдържание и източник на излъчване.

Когато Божията Мисъл е възприета  от съзнанието като информация тя въздейства върху него като става причина за умуване и „мъдруване” в смисъл, това дали е така или на мен ми се струва, че е така. Информацията може да раздвижи съзнанието в посока на обмисляне, но не може да послужи като отправна точка за пряко действие.

Божията Мисъл остава на ниво информация, тогава когато човешката личност не е изградила у себе си пряко отношение към живота. Това ще рече, че съответният човек е постигнал способност да възприема  Божията Мисъл, но не е изградил устойчивост на своето внимание към новоприетата информация. Тя преминава като  вълна през съзнанието му като не остава при него. Т.е. човекът разбира, че има нещо, това нещо в някаква степен го ангажира, но не може да му  послужи като стимул, защото е възприето повърхностно.  То не се е превърнало в осъзнатата истина, чрез която личността да изяви своя интелектуален потенциал.

Най-пълноценната, най-стойностната духовна работа с Божията Мисъл може да се постигне само когато информацията, която носи тя се възприеме от ума като напълно осъзната истина, което ще рече, че тук участва и вярата в Бога.

Друг е въпроса когато говорим за импулс. Като импулс Божията Мисъл се възприема само от будното съзнание. Будно е това съзнание, което може адекватно да възприеме и организира    вибрациите на Божията Мисъл. Това означава че то е подготвено за задълбочена духовна работа.

Нагласата да се живее с желанието за духовна работа чрез творческа активност поддържа съзнанието будно и то може във всеки момент да възприеме и максимално бързо и точно да оползотвори всяка градивна идея пристигнала при него.

Идеята внедрена в Божията Мисъл винаги носи по-голям енергиен и творчески заряд, сравнена с човешката мисъл, и когато бъде възприета адекватно тя придава смисъл и съдържание на човешкия живот.

Всеки човек, който е способен да възприема осъзнато Божията Мисъл може да постигне в най-голяма степен своите желания, да реализира пълноценно целите си и да се приобщава към градивните благородни идеи, чрез които се проявяват еволюционните процеси на Сътворението.

Импулсът не е хрумване, а е сполучлива връзка между човешкото съзнание и Божията Мисъл. Импулсивното състояние се е получило, защото  Божията Мисъл, е срещнала подготвено съзнание, и така  в най-голяма степен се е създала възможност за съответната личност да се възползва от  Божията Мъдрост.  За да се постигне това, обаче се изисква да усетиш мига и с максимална решителност да го използваш. В противен случай Божията Мисъл отминава, защото тя е енергия, а енергията винаги е в активно движение.

Божията Мисъл има свои предпочитания и те се изразяват в Нейната способност да се приобщава към онова човешко съзнание, което съдържа в себе си желание за духовно развитие. Желанието на съответния човек за задълбочена духовна работа активира вибрациите на неговото съзнание като им придава по-висока честота, защото желанието притежава Силата на изначалната творческа активност на човешката душа. Това е Силата на Съзиданието и тя няма равна на себе си, когато се свърже с Мъдростта на Божията Мисъл.

Моето желание е, както казах и в началото на тази лекция, да ви подтика към размишление по отношение на Божията Мъдрост. Искам да знаете, че  тези от вас, които в някаква степен имат желание за духовна работа, ще постигнат и възможност за по-дълбоко осъзнаване на информацията, която ви изпращам. Моля ви да запомните и най-вече да се постараете да разберете, че желанието стои в основата на всичко, което се случва с вас и в това е вложена Божия Мъдрост.

Когато се докоснете до Божията Мъдрост ще получите яснота в съзнанието и увереност в собствените сили. По това ще разпознавате Божията Мъдрост. Тя винаги носи съзидателност и окриля с много любов всяко добронамерено желание.

Да размишлявате по отношение на Божията Мъдрост, според Мен ще рече, да се постараете да си обясните вие като разумни същества какво отношение имате към живота. Вашето самоопределение, и друг път сме говорили по този въпрос,  ще допринесе за изясняване на съотношението на Силите на Светлината и Мрака. Това е и основната причина, за тази лекция. Чрез нея още веднъж се поставя въпроса за необходимостта от задълбочена духовна работа и още веднъж ви подканваме да направите своето самоопределение.  Съотношението на Силите на Светлината и Мрака ще реши бъдещето на човечеството, защото надмощието на която и да е от Силите означава Нов Път. Само че в единия случай ще имате Еволюция, защото ще се приобщите към Силите на Светлината, а в другия случай ще имате Инволюция, защото ще приемете себе си като сътрудници на Мрака.

Божията Мъдрост има Своя Промисъл и Той ви призовава да събудите вашето истинско желание за благородна творческа работа в името на  Живота.