ПРИОРИТЕТИТЕ ВЪВ ВАШИЯ ЖИВОТ

Честита и светла да е Новата година в душите и сърцата ви, мили приятели! Бъдете верни на своята Природа! А вашата Природа е  съхранена в Божествената Сила на Сътворението.

С настоящото обръщение към вас, искам да ви кажа, колко много вярвам във вашите възможности и способности за утвърждаване на благодатта Божия. Божия благодат е всичко онова, което вие приемате с вяра и любов. Божия благодат е Слънцето, вятъра, кроткият напоителен дъжд, цветята и тревите – всичко на което се радвате и, чрез което живеете. Божия благодат е и вложената в душите ви Добродетел, чрез която вие би трябвало да проявявате своята духовна същност.

Ваша основна задача сега е да запазите всичко това – да го съхраните за идните поколения и да създадете условия за собственото си духовно развитие. Ще разрешите успешно тази задача, като работите всеотдайно за осъществяване на основната цел и конкретно предназначение на настоящата 2013-та година – развитие, укрепване и утвърждаване на добродетелната основа в човешките взаимоотношения. Приоритет в осъществяването на тази цел е благоразположението на човек към човека. Така че ваша първа задача за идващите дни е самовглъбяване и размисъл върху човешката духовна принадлежност, за да можете да постигнете предвидената цел.

Аз ще ви кажа, че духовна принадлежност има този, който е постигнал своето самоопределение на човек възприел мъдростта и истината вложени в двете основни нравствени категории Добро и Зло. Важно е да умеете да разбирате мъдростта и истината вложени както в Доброто, така и в Злото. Само вашата искрена и добронамерена духовна работа ще ви помогне да установите връзка с Висшите Светли Същества, които ежедневно  създават необходимите условия за  пълноценната ви реализация на доброжелателни, творящи личности.

Всеки човек би трябвало да потърси възможност за своето индивидуално развитие, като не забравя, че то може да бъде успешно само в рамките на развитието и усъвършенстването на съвременното човешко общество.

Ето, това е новото, което трябва пределно ясно всеки да обсъди със себе си, със своето Аз – пряката заслуга на всеки човек за изграждането на проспериращо нравствено обновено човешко общество.

Ти и Обществото, сега сте две страни! Ти мислиш за себе си като за самостоятелно съществуващ организъм, независим от средата, в която живееш. Твоя основна цел е твоето лично благоденствие. Така се създава общество на алчните и егоистично проявяващи се хора. Това е потребителското общество, което само консумира, общество чиито членове взаимно се ограбват, защото никой не мисли за общото, по-точно казано – никой не вижда смисъл да създава общото. Ако трябва да ви покажа образа на това общество, ще ви кажа, че той не е еднозначен: вгледайте се в притеснения, изплашен за живота си човек и в другия, който ежедневно употребява своята изобретателност за натрупване на капитали. Могат ли те да бъдат едно цяло? Как може да се изгради някакво общество, когато между тези хора няма никаква духовна връзка? А вие трябва да търсите духовната връзка помежду си, за да можете да работите взаимно за създаване на крайно необходимото ви общество на Справедливостта. Затова ще повторя още веднъж: приоритет във вашите взаимоотношения трябва да бъде благоразположението на човек към човека.

Всички вие, търсите в своето ежедневие определена придобивка и сте доволни, когато си купите нещо ново – дреха, предмети за бита и т.н. Но рядко се замисляте какво за конкретния ден сте придобили в своя духовен живот. И разбирам, че за болшинството от хората, това изобщо не е цел, не е задача.  Усвояването на добри навици, постигането на такива качества като учтивост, уважение, проявата на благост и добронамереност, изобщо не се възприема от болшинството от хората като придобивка. А всъщност най-голямата придобивка за деня би било и Е усвояването на определена добродетелна проява.

Мили приятели, с тези свои размисли Аз не изказвам недоволство или пък определен упрек към вас. С тези размисли Аз искам да ви подскажа колко важно е Времето, в което живеете, защото сега повече от всякога добрите хора трябва да се множат; повече от всякога Животът има нужда от духовно извисената личност; повече от всякога Йерархията на  Светлината има нужда от човешката Светла Мисъл!

Всеки успех има стойност, когато постигнатите резултати се утвърдят, и още повече когато се развиват. Ние отчетохме наскоро като Успех постигнатото – уточнявам пак- крехко равновесие в съотношението на Силите на Светлината и Мрака. Сега този Успех трябва да се утвърди и да започне последователната работа за неговото усъвършенстване. Това може да стане когато вие поискате да видите себе си като градивна частица на едно ново духовно-нравствено развиващо се общество. Вие трябва да осъзнаете простата истина, че развитие, личността може да постигне най-пълноценно и градивно, чрез обществото. Вливайки своите духовни и интелектуални сили в обществения живот, всеки член на обществото може да бъде съзидателна, творческа Сила – всеки със своите умения, способности и талант; всеки чрез свой подход, но    проявен в името на ЕДНА ЦЕЛ – СЪЗДАВАНЕТО НА БЛАГОДЕНСТВАЩО, НРАВСТВЕНО ИЗВИСЕНО ОБЩЕСТВО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА.

В името на социалната справедливост, най-напред ще трябва да се организират новите човешки взаимоотношения. В името на социалната справедливост ще трябва цялото човечество да преразгледа сегашния си начин на живот. Затова за трети път ще кажа: приоритет в човешките взаимоотношения трябва да бъде благоразположението на човек към човека. Така съвсем закономерно се налага изключителната потребност от самоопределението на вашата духовна принадлежност.

Тогава, когато човекът осъзнае  първичната сила на Любовта за съществуването и Живота на Сътворението, ще започне да търси връзка с висшата духовна сила на Създателя – волеизявата на Неговия Дух. По този начин всеки човек ще започне  последователно и с любов към себе си да работи за създаване на осъзнато отношение на  своя ум към Бога – Създател, към Бога – Творец и към всичко Божествено. Любовта към себе си, ще прерасне в Любов към Бога. Така ще се отстранят противоречията между човешкият ум, порива на  душата,  и желанието на сърцето  за общуване с Бога. Когато отпаднат тези противоречия човек постига изясняване на своята духовна принадлежност. Защото ти принадлежиш с всичко твое – осъзнато и неосъзнато – към    висшата духовна творческа деятелност на Създателя. Защото си създаден точно, за да изявиш Божествената същност на своята душа. Твоята духовна същност е потенциала на твоя интелект и съзидателната сила на твоята Божественост.

Духовната принадлежност към деструктивните сили, към силите на Мрака само задълбочават противоречията в съзнанието на личността, а от там и противоречията в обществото.

Ако добре ме разбирате, би трябвало да успеете в рамките на задълбочен и спокоен разговор между  своите ум, душа и дух да уточните своята духовна принадлежност и така да подредите приоритетите в своя живот. Оставям ви в размисъл!

Мир вам!