ЧОВЕКЪТ НА НОВАТА КУЛТУРА

Отминаха Рождественските празници, отминаха и вълненията около Новата година и края на света – сега накъде?

Въпросът „Сега накъде” има изключителна стойност за всеки човек. Той би трябвало да бъде въпрос за разкриване на истината за всеки, който тепърва ще направи своята ориентация.

До каква истина трябва да стигне всеки човек, за да има стойност неговият живот? Най-напред до истината за своята собствена ценностна система. Стряскащо е, но има хора, които изобщо не си дават сметка за своята духовна принадлежност. А те не биха могли да направят своето самоопределение, ако не са наясно с ценностите в живота. И още повече, доколко  и какво имат те в своето съзнание от ценностите, които определят морала и нравствеността  на човешката личност, и също толкова важно – морала и нравствеността на обществото.

Изминалите няколко години, а би могло дори и съвсем определено да се каже, последното десетилетие на миналия век и първите дванадесет години от ХХІ-ви век, човечеството живееше в очакване, че нещо изключително ще се случи. И това изключителното се свързваше с края на света, с опустошаващи катаклизми и унищожаващи живота събития.

Какво промениха в човешкия живот тези страхове, тези очаквания?

Най-радостното, което човечеството постигна е духовното единение в името на Любовта. Божията Любов беше издигната като хоругва, в която бяха съсредоточени погледите на хората и тяхното внимание. Сега, след като вече се знае какъв е резултатът от широкия обхват на духовната работа извършена в името на спасението на човечеството, може да се каже, че постигнатото е само частичен резултат и  въпросът „Сега накъде?” стои с цялата си сила пред населението на планетата. Тепърва ще трябва да се утвърждава добрият резултат и тепърва ще трябва да се създава организация за повсеместна, широкообхватна духовна работа.

Кой или какво може да бъде най-вече в полза на търсещите Истината, защото Любовта без Истината не може да спаси живота? Тя няма как да се прояви. Затова реалистичната, трезва оценка на всеки човек за неговата собствена интелектуална стойност и сила, е крайно-необходима за установяване на Истината. И още нещо: интеграцията на отделния човек – носител на висока нравственост и активен жизнен потенциал в живота на обществото.

Истината за живота ще даде най-правилния ориентир на хората. Истината е просветление и свобода за човешкия дух. Истината създава живота. Истината утвърждава Любовта като основен закон за съществуването на живота. Изобщо няма как да говорим за Живота, ако не го свържем с Истината, а това от само себе си налага потребността да осъзнаем заедно с нея и присъствието на Любовта и Мъдростта като водещи направления в човешкия живот.

Мили хора, Аз,  Йоан Богослов,  ви говоря за изконната Истина, за тази изначална Сила, която създава живота и организира неговото развитие. Тази Истина казва, че Божията Любов и Мъдрост стоят в основата на Сътворението. Въпреки многократните информации, които обясняват този факт, то той все още не е осъзнатата Истина от мнозинството от населението на планетата. Няма как хората да постигнат желаната промяна в начина на живот, който сега имат, ако мнозинството не възприеме вярата в Бога и Истината за Неговото живо участие в човешкия живот. Сътворението, като най-голямото истинно доказателство за съществуването на Бога, сега се приема като даденост, като нещото, което от край време така си съществува. Не се забелязва желание у мнозинството да  търси връзка със своя Създател. И ако Аз идвам сега с тази лекция при вас, то е, за да ви предложа  Моята конкретна помощ; за да ви дам моите напътствия и да ви подскажа „Сега накъде?”.

Сега накъде трябва да върви човечеството?  Към Бога.

Как?  Като промени своето отношение към Него.

Какво може да помогне, за да промени човечеството своето отношение към Бога? Всеотдайната духовна работа на хората, които сега спасиха човечеството, тяхната изключителна вяра в Бога и в собствените им сили. На тях им предстои да преосмислят постигнатото и да потърсят нови възможности за работа с тези хора, които са жертва на  неверието, жертва на собственото си малодушие и инертност.

Вие, всеотдайни работници на Божията нива,  сте Силата и Опората на всички Светли Същества от Йерархията на Светлината. Бога-Творец, вашият Създател, и цялото Велико Бяло Братство  гледат с надежда и упование на вас, като на спасители на човечеството.

Сега, обаче, и вие и всички останали хора – всички заедно,  ще трябва да направите съвсем честна и справедлива равносметка за нивото, на което се намира Животът на планетата.

Хората си отдъхнаха от страха, че ще настъпи края на света, но къде е тяхната голяма грешка. Голямата грешка е, че опасността за края на света, човечеството виждаше вън от себе си. Хората се страхуваха от неизвестността,  виждаха своето бъдеще зависимо само и единствено от Божията воля и забравиха, че те също имат воля, че те също допринасят със и чрез своето съществуване за бъдещето на човечеството. Точно това искам сега да  припомня на хората, които забравиха тази истина. Да си спомнят, че човекът има свободна воля, и чрез своя начин на живот застрашава бъдещето на планетата. Никой освен вас – хората – не носи отговорност от сега нататък за бъдещето на планетата. Никой! Разберете тази Истина и я приемете като Правилото, което ще ви помогне да се промените.

Знае се от хората, които ползват езотерична информация, че Белите Братя, Съществата от Йерархията на Светлината, през последните години положиха изключително много усилия, за да редуцират Силата на негативната психическата енергия, идваща от планетата Земя и да я трансформират от отрицателна в положителна.

Ние помогнахме на човечеството, като допринесохме за тази положителна промяна, но какво от това се подобри? Болшинството хора, така и не разбра, да не говорим пък за осъзнаване, че човечеството е получило помощ. И продължиха да живеят както си знаят, а това означава без да пестят ни най-малко своята негативна енергия. Ето, това е страшното, което може да провали постигнатия успех – наслояващата се отрицателна енергия в пространството. Вие, в своето огромно мнозинство, все още не можете да осъзнаете силата на психическата енергия. Мили хора, разберете, че тя е голяма Сила  – толкова голяма, че може да ви погуби, но може и да ви изведе до нивата на ангелската йерархия. Вашата свободна воля ще определи, кой  път да поемете.

Аз ви уверявам, че Ние ще направим каквото зависи от Нас, за да ви подкрепим в пътя на вашето духовно развитие, но искам да знаете и още нещо: Ние не бива да ви помагаме след като вие повтаряте грешките си. Затова сега полагаме усилия да разберете, че вън от вас проблеми за оцеляването на човечеството не съществуват. Проблемите са вътре във вас –  във вашето съзнание, в организацията, която има вашето общество, в начина на живот, който имате сега.

Две са основните причини, които в най-голяма степен създават опасност за планетата: човешката алчност и човешкото лекомислие. Двете заедно са резултат от неверието в Бога. Неверието създава всички условия за бездуховния живот на мнозинството и води след себе си всички последствия, които сега се отчитат като тотална криза, в която е изпаднало човечеството. Погледнете, кое ви е наред! Къде не отчитате застой, в коя област на живота не говорите за криза – дали икономиката, дали финансите, дали екологията,  или пък културата имат някакъв напредък? Стагнацията, застоя, в който се намирате започва да задушава икономическата система. Политическата система отдавна е с девалвирали стойности поради липсата на морал в политиката. Какво може да се очаква при това положение? Нищо друго, освен рецесия, спад в икономическото развитие, усложнения и задълбочаване на проблемите в социалната сфера. Всичко това ще създава напрежение,  ненавист между хората и куп още усложнения, които ще станат причина за огромни количества негативна психическа енергия, които ще затлачват Пространството.

Нашият повик към вас е да промените своето отношение към Живота, който водите сега, да промените самия Живот, като потърсите опора в Бога. Какво означава това?

Да потърсите опора в Бога означава, да приемете и опознаете Неговите Правила и Законите, чрез които Той е сътворил Света.

Всичко, което Той е създал, е хармонично и обективно организирано в една Система и тази Система се нарича Живот. Животът, който Той е предвидил за вас, вие отдавна изкористихте. Това, на което се радваме сега е  лъчът надежда дошъл от духовно обединилите се хора в името на Божията Любов.

Хората, които припознаха Любовта като спасение за човечеството, създадоха възможността за разумния преход в нивата на новата вибрационна среда. Вие сте в нови условия и от това произлиза допълнителен проблем, който може да усложни Живота на човешкото общество. Този проблем може да се прояви като затормозеност  най-вече в психиката на тези хора, които не могат да възприемат Новото Учение. А Новото Учение идва за да ви припомни старите от както свят светува Правила и Закони на Сътворението. Ако не друго, то поне четете и разсъждавайте върху десетте Божии заповеди, които представляват нравствен кодекс за човечеството.

Ние ще положим грижи, за да ви предаваме редовно необходимата ви информация, но и сега вие имате достатъчно много книги и научно потвърдени факти, които могат да бъдат важният информационен източник, чрез който да се развивате.

Има едно основно Правило валидно за всички и то гласи: Живей чрез Любов! Това е спасението за човечеството, това е Правилото, което създава Бъдещето, това е Силата, която въздига Духа!

Пожелавам на всички добронамерени хора, които създадоха духовното общество на възродилото се човешко съзнание, да работят още по-всеотдайно, за добруването на човечеството. Аз вярвам, че техният пример няма да остане незабелязан, и че все повече хора ще припознават  в себе си човека на Новата култура.

До нови срещи!