ИДЕЯТА ЖИВОТ

Учителите от Всемирното Бяло Братство имат една основна заръка към всички вас, деца мои. Тази заръка е известна на човечеството вече две хилядолетия, и въпреки това няма отговор от ваша страна. Вече години наред основното послание към цялото човечество се съдържа в едно изречение: ”Възлюби ближния си като себе си”. От тук тръгва всичко, което се нарича обновление на духа. Вашето съзнание има своя представа за ближния, или може би по-правилно е да кажа, има съвсем неправилна представа за ближния. Хайде да поразсъждаваме, кой човек е вашият ближен, на кого вие сте способни да кажете топла дума? Трябва ли човекът да е ваш кръвен родственик, за да го приемете като ближен? Но дори и тогава при вас има изключително силни раздори! Хората продължават да търсят своя ближен, разминавайки се всеки ден с него. Проблема е в това, че вие нямате усещането за духовната връзка между вас. А може би със същата валидност можем да говорим за неумението да приемете човека до вас, като ваш ближен. На какво се дължи това неумение? Най-вече на представата, че другият, който да е той, е различен от вас и носи свои потребности и свои изисквания към живота!? Може би защото знаете, че другият човек иска да има точно толкова, колкото и вие, и това имане за него е цел. Цел до толкова, че заради нея, той е готов да пренебрегне дори и здравето си само и само да достигне до желаното.

Деца мои, всички вие имате еднакви потребности: въздух, вода, храна, топлина. От тук нататък тръгват вашите желания свързани с лукс, комфорт и богатство. Тревожното е, че когато се говори за богатство вие изобщо не допускате в ума си мисълта за духовно богатство. А духовното богатство е най-стойностната инвестиция във вашия живот. Това е заветната цел на Учителите от Бялото Братство, които искат ви научат да събирате всеки ден, частица по частица от Божието знание, за да създавате свое духовно богатство. Така както златото има първостепенна стойност във вашето съзнание като най-ценния метал, който си заслужава да притежавате, така и Любовта в Духовния и в Божествения свят има своята най-голяма стойност – трижди по-голяма от тази на златото.  Бедата е в това, че вие свързвате себе си само и единствено с физическия свят, без да допуснете дори за час в ежедневието си, влиянието и на другите два свята: Духовния и Божествения. А вие паралелно присъствате и в трите свята, защото сте колкото физическо тяло, толкова и духовно и Божествено. Самите вие, стигнахте до това убеждение по пътя на ваши научни изследвания. Защо тогава толкова малко от вас са склонни да възприемат тази истина? Като я пренебрегвате, вие пренебрегвате най-важното нещо: духовната сила на Сътворението, която създава и формира  обектите и явленията във физическия свят. Ако вие започнете да възприемате себе си като духовни същества, създадени и изградени като съзнателни разумни същности, ще допуснете  истината за духовната връзка между вас като основополагаща истина за изграждането на взаимоотношенията в обществото ви. В основата на вашите тела, в основата на всичко сътворено, дълбоко вътре в същността на Идеята „Живот”, стои Духът. Духът като зародиш, като импулс, като кълн на Живота.

Идеята „Живот” е еманация на Божията Мисъл и носи в себе си  енергията на творческата активност, а тя излъчва от себе си Силата на Съзиданието. Творческата активност има различни степени на проявление и това създава различието в проявлението на Духа. Различието, създава разнообразието на видовете и формите. Ето защо дори и във вашия относително самостоятелен живот има различия, които обаче не са недостатък, а определят вашата уникалност. Точно това вие трябва да разберете и да приемете, другия до вас като уникалното проявление на духовната творческа Сила. Другият до вас е вашият ближен, първо като проявена Божия частица, и второ като явление произтичащо от прякото взаимодействие на  Великото творческо начало с непрекъснато еволюиращата духовна същност на човешкото същество.

Аз се досещам, че вие не можете да приемете ближния си с Любов, защото все още – хилядолетия след като ви е предадено знанието за менталния произход на Сътворението, не сте потърсили в себе си тази истина. Няма как да разберете ближния си, няма как да опознаете света, няма как да възприемете Живота, ако не тръгнете от себе си. Защото вие сте Дух, съзидателна Сила, творческа изява и на двете, и като резултат от тази изява –      уникално развиваща се Идея на Живота. По този начин вие се приобщавате към Божията Идея като се превръщате в нейно смислено  съдържание. Всеки от вас е богато организирана духовна същност, съчетала в себе си всички качества на Разумните градивни Сили в Природата. Съзиданието е процес на нестихваща активност, създадена и направлявана от Божията Любов и Мъдрост. Вие, чрез вашия уникален живот, придавате смисъла и съдържанието на този процес. Без  пъстротата на вашите чувства и без съдържанието на вашите мисли той губи своята стойност.  За да има развитие, за да се постига мъдрост в Живота и надграждане на стойностите, които определят това развитие, е необходимо вие с разбиране да се приобщите към Идеята „Живот”. Това означава да приемете като свой начин на живот, творческия подход във всяко ваше начинание, и да търсите този подход не само у себе си, но и във вашия ближен. Като ви говоря за творчески подход, Аз ви подтиквам към стремеж от ваша страна за находчивост, оригиналност, трудолюбие, благоразумие и всичко това съпроводено с доброжелателност, а още по-добре с чиста, неподправена любов. Божията Любов в своя първичен вид присъства във всяка човешка душа и търси възможности, за да се прояви. Липсата на вяра в собствения ви Божествен произход ви пречи да осъзнаете този факт. Но нека не тръгвам сега в тази посока на разсъждения. Ще бъде много добре, ако всичко, което ви казах тук и сега ви послужи за размисъл, и още повече за промяна в отношението ви към себе си и към вашия ближен.

Светлина и любов за всяка човешка душа!