ЕДИНЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ

След толкова години усърдно предлагана от Нас информация в полза на духовното развитие на човечеството, все още не можем да кажем, че е постигнат необходимият резултат. Основната част от населението на планетата все още не осъзнава истинската стойност на човешкия живот, и още по-малко свързва себе си с добродетелното Знание, което Висшите Учители използват за духовна работа с хората.  Това не означава, че Ние ще престанем да работим за вас, но не можем  и да премълчаваме факта, че със забавената еволюция на човешкото съзнание изостава  Еволюцията на Живота като цялостна форма на проявление на Божия Промисъл.

Според Божия Промисъл животът на вашата планета трябваше вече да е приел съдържанието на дълбокосмислени, градивни и добродетелни взаимоотношения. В някаква степен от някои хора те бяха създадени и сега съществуват различни групи – малки духовни общности в чиито състав хората са организирани според своята духовна принадлежност. Там където има такива общности, се създава новата култура в човешкия живот.

Вниманието ми в тази тема, обаче, е отправено не към тях, а към мнозинството, което нехае за формирането на ново по своята духовна същност общество. А създаването на такова общество е повече от наложително, защото човечеството се намира в твърде сложна обстановка. Почти във всички кътчета на планетата съществува напрежение, което е породено от неправилните взаимоотношения във вашето общуване. Всеки от вас възприема себе си като единствения фактор от който започва и с който свършва всичко. И този подход дава пагубни резултати, защото липсва връзката помежду ви, тази връзка, която може да създаде в рамките на всяка държава по отделно, и на планетата като цяло, единението на вашите души.

Единението на човешките души е възможност за създаване на градивна творческа атмосфера за развитие и усъвършенстване на човешките взаимоотношения. Единението може да бъде постигнато ако хората имат желание, ако имат вяра, ако имат воля и са достатъчно активни. Преди всичко това, обаче, у тях трябва да е проговорило човеколюбието. Да обичаш човека само защото е човек, означава да обичаш Бога и неговото Творение. Ако вие разбирате съществуването на човека, като резултат от Божията воля ще приемете себе си и всеки друг човек като Божи пратеник, като Същество дошло в този свят, за да прояви своята Божествена същност.

Единението на човешките души не е художествена измислица. Единението на човешките души се налага вече като крайна необходимост от самото развитие на Живота, който вие сте създали до тук.

Какво да разбираме когато говорим за единение на човешките души?

Преди всичко, постигане на общ интерес, който да е в полза на цялото общество. Такъв общ интерес може да бъде и Е благоденствието на обществото. Благоденствието на обществото изключва формулата „Бедни и богати”. Благоденствието на обществото подразбира не само добро социално положение, но и добро разположение на духа.

Когато говоря за доброто социално положение, Аз имам предвид не само професията, местоработата, но и заплащането на труда. Така че в случая, за да уточня своя отговор, ще кажа, че благоденствието на обществото ще бъде постигнато, когато хората, които имат съответните качества и необходимото умение да правят бизнес, постигнат и съответното правилно отношение към  работещите хора. Правилното отношение изисква  създаване на всички условия, които защитават труда и здравето на работещите. А от своя страна работещите ще трябва да поемат своята отговорност за качественото и съзнателно отношение към възложената има работа. Ако взаимоотношенията между хората бъдат изградени върху основата на тези изисквания, ще се създадат необходимите условия за добро социално положение на хората от съвременното човешко общество. Но аз казах по горе, че е необходимо и добро разположение на духа.

За да имате добро разположение на духа не е нужно нищо повече от силно желание за добруване на хората. Силното желание за добруване на хората ще ви подтиква да създавате различни инициативи, които ще осмислят живота ви и ще създадат от вас творци в различни области на живота. Човекът ще създава с радост, защото ще осъзнава ползата от своя труд. Доброто разположение на духа идва тогава, когато човек чувства себе си необходим и желан, когато знае, че го обичат и самия той чувства, че обича. Замислете се, не ви ли липсва точно това?

Ако всичко, което вършите, бъде подчинено на идеята за добруване на хората,  у вас ще се  събуди в максимална степен човеколюбието. Да развиете това чувство и да го превърнете във висша цел на вашия живот – това вече е нравствен идеал, който може да допринесе за единението на човешките души. Единение в името на Човека, единение в името на Божието творение Човек. Това, ако бъде постигнато, означава че човечеството е създало най-важното условие за преминаване на Живота на следващо по-високо ниво от неговата Еволюция.  Защото този факт ще означава, че човешкото съзнание е постигнало във висша степен проявление на Божията любов. Проявлението на Божията любов в човешките взаимоотношения показва високо осъзната връзка между човека и неговия Създател. Защо? Защото когато човек започне да се отнася с любов към себе си и към ближния си, той ще го прави и от любов към Бога – Създател. Да проявява човек любовта като начин на живот означава, че той е свързал всичко – себе си, своето съществуване и възможност за изява с Божията любов. А щом е приел Божията любов в сърцето си, той е приел и Бога, своя Създател като най голямо благословение в своя живот.

Ето, в този порядък на мисли, ако разсъждава мнозинството от човечеството, то би се променило коренно. Промяната, която би настъпила в резултат на подобно осъзнато отношение към проблемите на обществото, ще подтикне развоя на Еволюцията на Живота като форма на проявление на Божия Промисъл.

Божият Промисъл е всеобхватна, величествена по своето съдържание Идея за Живот на Сътворението. Според тази Идея всичко създадено веднъж, търпи непрекъсната  трансформация – трансформация на вида, на формата и на съдържанието си, и всичко това с цел усъвършенстване.

Идеята на Божия Промисъл се реализира в Живота като частица от Божията Мисъл, която присъства във всичко сътворено. Можем да я наречем Монада на Сътворението, защото Тя е източник на всяко начало. Началото на всичко Съществуващо  както във физическия, така и във всички останали светове. Вложената в Монадата на Сътворението информация представлява синтезирана по своето съдържание Програма за Еволюция на Живота. Така всеки вид се развива и усъвършенства според Божия Промисъл. Включително и човекът. Дошло е време да побързате!