СИЛАТА НА АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

Една възможност може да бъде възприета като перспектива, само ако човешкото съзнание я допусне до себе си. До сега много  възможности за правилен, което ще рече добродетелен живот, са били отхвърляни от човечеството. Ние от Всемирното бяло Братство винаги сме имали желанието да създадем в човешкото съзнание нагласа за възприемане на възможностите, които предлагаме многократно и в най-различни варианти, за да достигне Животът нови нива в своето развитие.

Човешкият живот се намира през последните години в активен процес на обновяване. Този процес е предвиден в Промисъла на Твореца като Навлизане в Епохата на Водолея и носи информация за утвърждаване на Истината в Живота. Тази Истина, която Ние искаме да утвърдим е свързана с вашето разбиране за начина на живот, който имате. Сега вие имате такива взаимоотношения помежду си и такава връзка с Природата, които с нищо не допринасят за утвърждаване на Истината.

Истината, която утвърждава правилния начин на живот, произхожда от дълбочината на Божията Мисъл. Тя има две страни в своето проявление, които са дотолкова взаимно свързани, че не могат да съществуват една без друга.

Едната страна на Божията Истина се нарича Абсолютна Истина. Абсолютната Истина пояснява произхода на Живота и цялото Сътворение. Всичко Съществуващо е продукт на Божията Мисъл. Създаден е активен творчески процес на всички нива на Сътворението, за да се разгърне тази Мисъл и да твори.

Другата страна от проявлението на Божията Истина е Необходимата Истина. Без нея не може да получи развитие Абсолютната Истина. Защо? Защото Абсолютната Истина съществува като факт, като явление дадено на хората, но това явление, не може да получи ПРОявление, ако човешкият ум не прояви интерес към Него. Тогава когато човешкият ум прояви интерес към Абсолютната Истина, той ще започне да я използва, да я употребява в Живота си и Тя ще се превърне в съграждаща сила на Сътворението. Ето защо говорим за Необходимата Истина. Тоест, тази част от Абсолютната Истина, която влезе в действие и започне да работи за разгръщане на промисъла вложен в Божията Мисъл – тази Истина е необходимата за човечеството Истина. Като страна от Абсолютната Истина, Тя носи сила за духа, любов за сърцето и светлина за ума. Но силата за духа, любовта в сърцето и светлината в ума, могат да влязат в действие, само ако човешкото съзнание допусне Божията Мисъл до себе си. Ако човешкото съзнание възприеме разбирането за творческата сила на Божията Мисъл, ще започне активния процес на неговото възраждане – възраждането на човешкото съзнание. А какво означава това? Това означава, че човешкото съзнание ще започне да възвръща своето естествено състояние за проявление на Великото Божие Съзнание. Човешкото съзнание ще припознае в себе си Силата на  Божия Дух, ще почувства своето призвание, предопределеността си да проявява Божествената Сила на която е носител.

Всеки човек притежава една единствена, идеална частица от Великото Божие Съзнание – източник на Силата, Ума и Любовта, които човек проявява в своя живот. Монадата на Сътворението – така се нарича тази частица, която е носител на най-активната и същностна сила на Божията деятелност. Тази идеална частица е действена и активна когато човешкият ум създаде условия за нейното проявление. В тази посока предстои човешкият ум да се просвещава и обновява възможностите за своята творческа деятелност. Защото няма как човекът да  бъде творец, ако той не е просветен, ако не е разбрал защо живее,  и също толкова важно, как да живее.

Творческото начало вложено в човешката душа, може да получи възможности за развитие, само ако човекът избере правилния начин за своето живеене. Запомнете, че живеенето е начин и възможност за проявление на разбирането на човешкия ум за Живота. Животът като понятие, съществува в човешкия ум, посредством представата за нещо имагинерно и в същото време уж познато. Човекът нарича  Живот, дори и своя начин на дишане, и храненето си дори, и възможностите да общува. Правилното разбиране за Живота, обаче, се свързва с познаването и конкретното използване на правилата, които създават условията за живеене. Чрез живеенето, което ще рече, чрез различните прояви на фрагментарното съзнание, човек постига живеенето си. Това означава, че като прояви само определена, конкретна част от своето разбиране за живота, човекът ще създаде условия за фрагментарно проявление на своето съзнание. В такива случаи човешкото съзнание показва, че все още няма цялостна и –завършена представа за Живота, не го е възприело като основна форма за разгръщане и проявление на Божият Промисъл за Еволюция на Сътворението. Защото Сътворението, само по себе си е Живот. Ето защо Животът трябва да се възприема като целокупна, хармонично развиваща се творческа Сила на Божията Мисъл. Тази Сила има свое предначертание, което определя Еволюцията на Сътворението. Когато човешкото съзнание не може да възприеме в цялост Истината за Живота, т.е. когато не може да го възприеме като вездесъща Творческа Сила произтичаща от Божията Мисъл, тогава то – човешкото  съзнание частично проявява своите    умения и способности. В такива случаи разбираме, че умът все още не успял да създаде условията да се прояви Необходимата Истина в своята пълнота. Защото пълнотата на Необходимата Истина зависи от това доколко умът е успял да ограмоти себе си, да достигне до нивата на съзнанието. Знаете, казвали сме в други лекции, че умът според възможностите на своето развитие, формира нивата на съзнанието. Ето защо Аз ви говоря за Абсолютна Истина, за Необходима Истина и за Живот и Живеене. Животът се свързва с  Абсолютната Истина, а Живеенето с Необходимата Истина. Всичко тръгва от същинското проявление на ума, с който човекът идва в новия си земен живот.

Нивото на човешкото съзнание зависи както от настоящия живот, така и от предходните му животи. Тъй като вие сега сте призвани да създадете условията за проявление на Истината, която утвърждава правилния начин на Живот, ще трябва да си обясните как живеете. Вашето живеене, е начинът по който общувате, начинът по който се храните, начинът по който създавате блага, било то в материалния или духовния ви живот. Всичките тези начини на живеене създават хармоничното или дисбалансирано проявления на вашето разбиране за Живота. Ако във всички направления вие имате активно, съзнателно, което ще рече творческо участие, вашето живеене ще създава условия за изграждане на Живота. Защото в живеенето си вие ще търсите и ще работите чрез Необходимата Истина, а резултатите от нейното използване ще ви свържат с  Абсолютната Истина, и тогава вече можем да говорим, че сте навлезли в Живота. Сега вие наричате живот всичко, което извършва движение и чрез движението си създава различните форми на своето съществуване,     но    тези форми все още не са част от Живота, те само служат за създаване на условията за неговото проявление. Истинският Живот все още не се е проявил, защото човешкият ум, човешкото съзнание все още не е усвоило Абсолютната Истина като свое направление и като начин на живот. Когато Абсолютната Истина стане вездесъщата водеща Сила за проявление на творческото начало вложено в човешката душа, тогава Животът ще разкрие своята Божествена същност. Най-естественото следствие от този резултат е Възможността човечеството да създаде общество на Висшата Справедливост. Тази Възможност не бива, повече да бъде пропускана. Сега повече от всякога съществуват условия тя да бъде постигната. Най-важното условие  е начинът на вашето живеене. Вашето живеене, през последните години достигна нови, високотехнологични измерения, вашият ум постигна  нови знания, вашите души имат нова свобода за     общуване с  Бога – всичко това създава едно     основно и важно условие, чрез което вие да преосмислите постигнатото и да пристъпите към създаването на цялостна, и то реалистично изградена представа за Живота. Това условие се нарича духовно-нравствено развитие. Сами разбирате в каква голяма степен всичко зависи от индивидуалния подход на всеки човек, за да достигне човечеството в  своята монолитна форма на съществуване до Абсолютната Истина.

Духовно-нравственото развитие на човешкото съзнание, може да бъде желание и цел за всеки човек. Когато по този въпрос бъде постигнато правилно разбиране, Еволюцията на Живота ще придобие смисъла и съдържанието на Божия Промисъл.

Посоката на духовно-нравственото развитие на човечеството се свързва с Абсолютната Истина. Абсолютната Истина твърди, че божият Промисъл стои в основата на Сътворението. Когато човешкият ум постигне пълно разбиране за Божествения произход на всичко Съществуващо, ще получи просветление за значението на Висшата Справедливост в неговия личен Живот. Съзнанието няма вече фрагментарно да проявява  своите способности. Съзнанието ще постигне пълния обем на своите възможности и ще изгради хармонична връзка между Духа, сърцето и Ума. Тогава няма да има причини за пълното проявление на Божията Любов в човешката душа. Човекът ще има любов не само към себе си, но и към, своя ближен, към всичко в Природата, към цялото Сътворение, защото ще се ръководи от Истината, която утвърждава правилния начин на Живот, а  това показва, че чрез него е творила Силата на Абсолютната Истина.