ВРЕМЕ Е ДА ПОБЪРЗАТЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ВРЕМЕ Е ДА ПОБЪРЗАТЕ

Здравейте, приятели!

Всички вие имате в ума си една идея – идеята за вашият успешен живот. Всеки иска да живее добре и ако това не се получи според неговия личен начин на разбиране и възприемане на живота и света, заживява с неудовлетворение, че дори и със самосъжаление. Защо разминаването между вашата идея и това, което се случва в реалния живот ви създава проблеми? Да, точно така – проблеми. Вие влизате в ролята на неуспял човек и затормозявате съзнанието си със самокритика и завистливо и злобно отношение към успелите хора.

Моето твърдо убеждение е, че този резултат се получава поради една единствена причина, а тя е неправилно разбиране на понятието успял човек.

Успял човек е този, който е съумял да интегрира собственото си разбиране за своя личен живот с основната програма на Твореца за живот и развитие на човешката личност. Затова Аз ще ви помогна като ви запозная с основните правила, които съставят Програмата на Твореца за живота и развитието на човешката личност. Тази Програма съдържа няколко точки, които взети в своята взаимообвързаност създават цялостната представа за успешен и ползотворен живот на човека в условията на земния му живот.

Основната точка от тази програма гласи:

Всеки човек роден в условията на физическия свят носи всички характерни белези на Сътворението.

Те са:

– енергийно-информационна същност на своето съзнание;

– предопределеност на изначалната форма за развитие на човешкото съзнание.

Предопределеността на човешкото съзнание включва три основни фактора:

* идея за личностно развитие – тя е резултат от съхраненото придобито знание на личността, което означава резултат от личния жизнен опит на човека;

* Идея на Твореца за личностното развитие на човешкия ум в условията на физическия свят;

* идея за интегриране на личността в живота на обществото.

Важно е да знаете, че предопределеността се изразява в необходимостта от съществуване и развитие на човешкия ум в пряка връзка със съдържанието на тези три Идеи.

По същество всяка идея съдържа в себе си информация за пътя и начина на разгръщане на вложените от Твореца в човешкото съзнание качества за неговия правилен начин на живот. За правилен начин на живот се приема разумната, последователна и устойчива работа на човешкият ум с тези качества. Те в своята съвкупност от знание представляват Програма за духовно-нравствено развитие на личността в условията на физическия свят.

Всеки човек притежава всичко необходимо като знание, вложено от Твореца в неговата духовна същност, за да може да създаде разумен плодотворен живот. До тук приключва влиянието на предопределеността, за да започне личностното развитие на човешкият ум. Образно казано, всеки от вас има в ръцете си тетрадка и химикал, за да може да напише своето съчинение озаглавено:”Моят Живот в условията на физическия свят.” Какво и как ще напише зависи от неговите умения и способности да работи със своя ум и съответно чрез него с вложените в духовната му същност знания. След всяко прераждане към основното знание, се прибавя и придобитото за съответния земен живот.

Запомнете, че всеки идва на този свят с изграденото съзнание от предходния живот. В новите условия работи умът, за да надгражда нивото на наличното съзнание.

Умът е вложената от Твореца изначална енергийно-информационна структура, която има изключително сложен строеж и тук не му е мястото да говорим за него. Важното за вас е да знаете, че всеки ум, съобразно предопределеността на човешкото духовно развитие, работи чрез внедрените в структурата му умения и способности, за да създава съзнание. Съзнанието, казвали сме го и в други лекции, е най-висшата форма на съществуване на човешкият ум.

Основна задача за всеки човешки живот е да развива и усъвършенства ума, за да може той да достигне в пътя на своето развитие до нивото на свръхсъзнание. Така човешкият ум ще може да изпълни своето основно предназначение: да бъде информационен източник на ново, широкомащабно знание, което да се интегрира в енергийно-информационното поле на Вселената. Това е Пътят за създаване на нова, изключително мощна структура на Световното Съзнание, или това е планетарното Съзнание. Неговото съдържание определя и качеството му. Когато то е с високо ниво на духовно-нравствена, чиста в своето качество, енергийно-информационна същност, ще може да послужи на Великото Съзнание за разгръщане на Неговата високо благородна Идея: утвърждаване на нравствеността като основен подход в изграждането на Живота. Върху основата на нравствеността се създава и живее Любовта. Без нравственост Тя неможе да съществува, защото няма как да се прояви. Все едно да искаш без тухли и цимент да строиш сграда. Няма как да се получи, защото нравствеността, в качеството си на проявена Добродетелност, представлява основния строителен материал.

Ето защо Ние непрекъснато напомняме колко е важно всеки от вас да се стреми да участва в живота, за да може да се учи на нравственост и благоразумие. Когато човекът постигне такава активност и припознае обществото като своята естествена среда за развитие, ще може вече на следващо, по-високо ниво от духовното израстване на човешкия ум, да постигне неговата пълноценна интеграция в енергийно-информационното поле на Вселената. Това е успелият човек!

Сега, надявам се, ще се сетите и за Нашето често напомняне, колко голяма е значимостта на всеки човешки живот. Осъзнайте тази Истина! Ние търпеливо ви очакваме вече хилядолетия. Време е да побързате!