ПРОПУСНАТОТО ЗНАНИЕ

Еволюцията на Сътворението се свързва в голяма степен с най-чистите желания и стремежи на човека за високо нравствено отношение към Живота. Ето защо, мили мои приятели, вие ще трябва да уточните какво е вашето отношение към Живота. Но за да уточните отношението си към Живота, вие трябва да сте наясно какво  и кого наричаме Живот. Може въпроса да ви изглежда неправилно зададен, но той звучи точно така: Какво и кого наричаме Живот?

Какво наричаме Живот? Всичко онова, което е свързано с Развитие. Не просто движение както вече ви е обяснявано. Вярно е, че движението също е Живот, но само тогава когато създава нови форми, т.е. само когато актуализира в някаква степен вече съществуващото. Когато това се получи, можем да кажем, че има развитие. Монотонното и безпринципно повторение на мисли и действия не може да създаде развитие.  Развитието е гаранцията за осъществяването на еволюционните процеси на Сътворението. Така че когато говорим за Живота, е правилно да свързваме своите представи с развитието, чиято крайна цел е Еволюция на Сътворението. Развитието е резултат от  благоприятно стекли се условия и обстоятелства, които създават процеса на Проявлението. Разгръщането и установяването на определена Идея като животосъграждащ принцип на Проявлението определя Развитието.

Кого наричаме Живот?  Конструктивното действие. За Учителите от Школата на Христос конструктивното действие е деятелността. Деятелност, защото действието е свързано с определена градивна идея, действието е подчинено на Идеята, произтича от нея и чрез проявлението си я утвърждава в Живота.

Правилното формулиране на представата за Живот, зависи от нивото на разбиране, възприемане и познание на  действителната среда, в която живее и израства човекът. За този, който се е родил и израства в нищета Животът ще има едно лице, а за другият който се е родил и израства в средата на добре образовани и заможни хора, животът ще има друга физиономия. Тогава къде можем да открием връзката с конструктивното действие и Развитието? В Идеята. На Идеята се подчинява всичко, защото всичко произхожда от Идеята. Нищо не би могло да се реализира, да се превърне във факт, ако преди него не е съществувала Идеята за неговото  проявление. Идеята, която стои в основата на всяко начало. И като говорим за Идеята и нейното осъществяване, съвсем пряко стигаме до разбирането, че става въпрос за творческо начало. Всъщност Идеята има само едно съдържание  – творчество. Творческият характер на Идеята е вложен в нейната същност. Творческият характер на Идеята е продукт на самата Идея, средство за нейното проявление.

Ето защо искам да ви подскажа, колко е важно вие да имате своя Идея за настоящето и бъдещето си. Не се страхувайте да правите свои планове, свои предначертания за Живота си. Важното в случая е тези планове и предначертания да се вместват в рамите на условията, които имате за Живот. Да се вместват в рамките на условията, ще рече самите условия да имат потребност от твоята Идея. Твоята Идея да допринася за подобряването на условията,  а с това да подтикне развитието на Живота.

Когато се роди желанието да осъществиш своя определена Идея, ще трябва да я  вместиш в рамките на условията, с които разполагаш. Това създава необходимостта да опознаеш средата, в която се намираш, и тогава когато си постигнал максимално познание за условията, ще можеш да  работиш за тяхното изменение, в смисъл на подобрение и развитие. Затова тогава, когато имаш определена Идея, ще трябва първо да  си наясно възможна ли е нейната реализация в условията, в които живееш, което означава да знаеш освен ти самият, някой друг има ли потребност от твоята Идея, необходима ли е тя за Живота. Тогава ще можеш конструктивно да работиш.

Конструктивно да работиш, означава, че ти си опознал средата, в която живееш, изучил си взаимозависимостите на които тя е подложена, за да можеш да допринесеш за нейната благоразумна промяна. Човечеството може да промени средата, или да кажем условията, в които живее само след като добре опознае завареното положение, което има този факт в неговия живот.

Какво означава завареното положение? Заварено положение за всеки от вас е обществено-политическата, икономическата и социалната страна на Живота. Той просто функционира според правилата, които са създали вашите предшественици. За да можете да промените тези условия, вие ще трябва първо да ги опознаете. Това означава, да сте достатъчно наясно, защо определено явление, да речем в политическия живот, се проявява точно по този начин, или защо например в социалната сфера взаимозависимостите между различните институции определят негативния характер на техните взаимоотношения. Всичко това може да ви стане ясно, ако вие се постараете да си обясните произхода на тези взаимоотношения.

Обществените отношения се свързват най-вече с личната култура и ниво на морално-нравствено съществуване на човешката личност. Човешката личност ще бъде фактор в създаването и развитието на едно общество, ако създаде в своето съзнание  образа на градивната конструктивна Идея. Казахме, че същността на всяка идея произхожда от нейната творческата сила. Дори можем да поставим знак на равенство между Идея и Творчество. Творчество без Идея няма. Но       също така             Идеята без творческа реализация би умряла. Тя няма живот, и както всяко нещо лишено от действие, бива унищожена.

Мили мои приятели, искам да ви подскажа колко е важно да гледате на Живота, като на творческата реализация на вашето настояще. Трябва да ви интересува само настоящето, защото в настоящето се съдържа миналото, но то проектира и бъдещето. Имайте своите планове, своите инициативи и мислете за бъдещето като за добре реализираното настояще. Само добре свършената работа, днес – тук и сега, ще ви даде възможност да имате бъдеще, да имате развитие, а това означава Живот. Живот разбиран като конструктивно действие, като деятелност, но преди всичко като Идеята, която има своето място и своята роля в настоящето. Настоящето това са условията, това е средата, в която вие живеете. Опознавайте я непрекъснато, съсредоточено и отговорно, за да можете да я промените, за да `и дадете тласък напред и нагоре. Вие виждате колко време – вече години, човечеството тъпче на едно място. То е стигнало до разбирането за капитализма като за най-продуктивна обществено-икономическа формация и до разбирането за демокрацията, като за най-правдива форма за обществено-политическия живот на обществото, и толкова! А в крайна сметка се вижда, че Животът буксува, че нещо не е наред, защото по-голямата част от човечеството обеднява и живее в нищета.

Ето как след всичко изречено до тук, стигаме пак до нравствеността, до голямата потребност от високо нравствено отношение към Живота. Впрочем, точно този факт показва неоспоримо, че вие все още не познавате себе си и не можете да направите ясна и смислена връзка между своята личност, средата, и условията, в които живеете. Поради тази причина не можете да си изградите толкова необходимото ви правилно отношение към Живота, а това от своя страна пречи на ползотворното ви участие в еволюционните процеси на Сътворението. Всъщност трябва само да осъзнаете, че сте прекъснали връзката си с Бога, с вашия Създател, и така сте се лишили от Неговата морална подкрепа. Мъдростта и Истината, които са вложени в Неговото Слово могат да ви дадат нужното ви знание.

Вие – хората, които искат да постигнат духовно израстване и развитие, вече имате ново отношение към Живота, но то се свързва все още с вашето лично разбиране. Чрез призмата на това лично разбиране, вие си обяснявате и вашата връзка с Бога. Все още не е постигнато колективно съзнание, за да може то да утвърди модела, формата и проявлението на Новия Живот.

Новият живот тръгва от вашето разбиране за нравственост. Това е пропуснатото знание, поради което губите актуалната позиция на творчески личности. От там трябва да започнете прегледа и анализа на съществуващите условия. Аз имам само една препоръка в случая: бъдете Христолюбиви! Христовото Съзнание ще ви направи адекватни на условията, в които се намирате и ще ви помогне да създадете Новия Живот.

Любов и Светлина, Приятели!

( Не ви наричам „деца мои”, защото вие вече пораснахте, и не бива да се залъгвате с мисълта, че причината за вашите неудачи се крие във възрастта ви. Време е вече, да се възприемате като хилядолетното човешко общество, което е призвано да работи за пълното проявление на Божия промисъл за смисъла и съдържанието на Живота.)