ЧОВЕКЪТ И БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ

Всички вие, които търсите възможности за своето духовно развитие, сте хора с ново разбиране за живота. Самия факт, че вече имате желание за духовна работа, стремежът ви да постигнете промяна в своето отношение към себе си и живота – всичко това носи белезите на ново светоусещане. Аз намирам за много важен момент в човешкия живот, мига на осъзнаването на човешката духовна принадлежност. Макар, че говоря за момента и за мига, вие ще трябва да сте наясно, че самото осъзнаване и още повече самоопределението за духовната принадлежност е дълъг процес за който се изисква последователност и устойчиво внимание. И точно в процеса на самоосъзнаване и самоопределение новото светоусещане се проявява в различния, оригинален в голяма степен и нестандартен подход към себе си и към живота. Впрочем този подход може да изглежда оригинален и нестандартен, но той всъщност е резултат от прозрението на човешкия ум за връзката на душата с Божествения свят. Точно връзката с Божествения свят е най-категоричната предпоставка и най-правилният ориентир за духовата работа на ума. Защото душата носи в себе си интуититивното усещане за свещената `и връзка с Бога, но умът изгражда своето отношение към Него в рамките на земния живот на човека. Умът има относителна самостоятелност по отношение на Божествения свят. С него той се свързва посредством способностите си да разсъждава и анализира, т.е. със средствата и възможностите на доказателствата и убеждението. Душата е тази, която с вяра и съвсем непоколебимо се впуска в отношения с Божествения свят. Ето защо човек много често се чувства несигурен във връзката си с Бога и допуска съмнения, които могат да го отдалечат от Създателя на неговия живот.

Ние от Йерархията на Светлината подтикваме всеки ден, дори всеки час и ако щете дори ежеминутно вашето светоусещане в посока на укрепване на връзката ви с Божествения свят.  Грешите като все очаквате да ви се случи нещо необичайно, за да сте убедени, че сте се свързали с Божествените Сили. Няма такова нещо! От чудеса имат нужда тия на които им липсва вяра. Те търсят чудеса в общуването на човека с Бога, защото превръщат всяко докосване до Неговата Сила и присъствие в доказателствен материал за своя ум.

Вие които се стремите да  създадете свой духовен живот ще трябва да сте наясно, че всичко с вас и около вас е във връзка с Бога. Той присъства в душите ви,  в сърцата ви, но най-важното е, че не винаги е в съзнанието ви. Ето това е най-важното – навлизането на Бога в съзнанието на човека. То е велико преживяване за човешката личност, но само ако човекът приеме Божието присъствие в живота си. Не може да получи прозрение за своята духовна принадлежност този, който постоянно се измъчва от съмнения и колебания, този който не умее да обича и който не може да се радва на живота. И точно с тези последни умения, които споменавам сега трябва да свържете своето ново светоусещане. Защото да обичаш не е нещо ново, но как обичаш вече има голямо значение. Много хора обичат само този от когото имат лична полза; радват се само на това, от което получават облага, търсят това, което може да им донесе печалба. Е тук няма как да говорим за ново светоусещане. Новото ще дойде тогава, когато можеш да обичаш всяко Божие творение, когато можеш да се зарадваш на най-нищожната  Божия твар, когато ще се потрудиш дори и ако знаеш, че лично ти няма да получиш нищо за своя труд.

Вие – хората, които искат да постигнат духовен напредък, в голяма степен вече имате  ориентир по отношение на правилния подход към своите ближни и към самите себе си. Но Аз искам да ви подскажа, че вече е време като се грижите за своята просветеност да приобщавате и близките, колегите и приятелите си към Идеята на вашия духовен живот. Защото убеждението и развитието на всеки човек ще дойде по-лесно и ще бъде по трайно, когато той се намира в подходящата среда. Това означава, че когато човек има приятели, и още повече когато те са негови близки съмишленици, тогава неговата духовна работа ще има по-задълбочен смисъл и съдържание. Защо? Защото човекът, тръгнал по духовния път ще може да общува, ще обменя мисли и ще уточнява догадки, ще споделя чувства, и всичко това ще му създаде среда за общуване – човекът ще разговаря, ще разсъждава и така ще бъде изследовател не само на самия себе си, но и на средата, в която живее. Винаги – бъдете убедени в това – винаги човекът, който има някаква своя ориентация, независимо каква, задълбочава своите способности и възможности най-вече, ако е успял да се приобщи към съответната среда. Средата, в която се развива детето има своето значение за формиращата се човешка личност, както и средата в която вече порасналия човек осъществява  професионална та си реализация  или гради своя духовен облик, също има своето конкретно значение.

Средата, в която всеки човек израства, утвърждава се и работи за своя авторитет може да бъде трамплин за едного и задушаваща сила за друг. Всичко зависи от разбирането, с което човешкият ум навлиза в живота. Точно поради тази причина Аз говоря сега за духовен напредък и ново светоусещане. Те са напълно взаимозивисими. Няма как едното без другото да съществува, т.е. не може да има духовен напредък без ново светоусещане. Само новият начин по-който човешкият ум ще възприеме света, ближния и себе си, само новият начин ще му донесе напредък.

И какво излиза сега, че тепърва ще трябва да се учите да обичате, да се радвате, да възприемате света с нови очи. Ами така е: всичко изисква нов подход в своето развитие, за да има развитие. Няма напредък, няма еволюция за света без индивидуалното развитие на личността. А личността ще се развива правилно, ще има градивен, съзидателен живот, ако поддържа непрекъсната връзка с Бога. Това от своя страна означава  траен и напълно осъзнат стремеж към усъвършенстване на човешкото съзнание. Защото не е възможно нисшето да общува с висшето, просто защото не могат да имат общ език. Всеки ще се проявява на нивото на което се намира и поради тази причина винаги ще има два различни подхода в развитието на Живота: подходът на елементарното неуравновесено съзнание и подходът на висшата проява на Божията любов. И тогава колкото и да дава Бог, колкото и всеотдайна да е Божията Любов, нито ще има кой да я оцени, нито ще има кой да я възприеме. Затова като ви говоря за ново светоусещане, Аз се надявам да разберете, че имам предвид вашето желание за осъзнато възприемане на Божествения свят, разбира се на нивото на неговото проявление на вашата планета. В този смисъл Божествения свят не трябва да бъде за вас някаква абстрактна представа. Вие сте свикнали да  мислите за него като за нещо далечно и непостижимо, защото не възприемате  за Божествен светът в който живеете. Той е създаден с много любов и мъдрост и ако действително постигнете уменията и способностите, които ще направят възможно вашето ново светоусещане, вие ще заживеете пълноценно в този свят. Попитайте мравките в какъв свят живеят. Те какво ще ви отговорят? Нима ще ви кажат че виждат Божествения свят? Ако вие продължавате да живеете със поглед вторачен единствено към  най-близкото до вас разстояние какво ще видите? Разширете кръгозора си, потърсете нови хоризонти за полет на вашия дух! Така ще постигнете способност и умение да виждате Божествената красота на света в който живеете, ще можете да   възприемете Божията Любов и Мъдрост, ще се ползвате от благата на единствената, абсолютната Истина –  Истината за Божествения произход на Живота. Тази Истина ще ви направи същества с ново светоусещане и ще ви отвори вратите за Вечния Живот – Животът на приобщеното към Бога човешко съзнание.