ЛЮБОВ И НЕПРЕХОДНОСТ

На 12.07. т.г. ще се навършат десет години от датата, на която Аз изпратих соята първа информация до българите чрез Радея. Това беше кратък текст, в който напомних за смисъла и съдържанието на срещите от Националните събори на Братството и конкретната работа със Словото. Сега – 10 години по-късно отчитам, че сме работили активно всички Ние, които  наричаме себе си духовни Учители на човечеството и пряко изпълняваме Всемирната научно-образователна програма представяна и последователно разработвана от Школата на Христос.

Аз, като духовен Учител, който има своите преки наблюдения върху живота в България, мога да кажа, че Програмата на Всемирното Бяло Братство не е позната на хората от мнозинството.

Всемирната научно-образователна програма е План за пряка работа с човечеството, съставен и организиран от Всемирното Бяло Братство и изпълняван от Висшите Учители от Школата на Христос като практическа програма за духовна работа сред човечеството.

Практическата работа, обаче, все още не е достигнала желаната популярност и още по-малко изпълнение. Хората в своето мнозинство, дори не могат да приемат, че е възможно, някой от някъде, където за тях е непонятно  далече и твърде абстрактно като съществуване, ще може да поддържа връзка с човешкия ум и още повече – да го направлява. И това се дължи на голямото неверие, което е обзело човешкия ум и му пречи да възприема и усвоява както Божията Любов, така и Божията Истина.

Всемирната научно-образователна програма има десетилетна история тук в това направление за работа с хората, но тя не е нещо създадено преди 10 години. Тя  съществува от както свят светува, защото е резултат от разумната,  изградена планомерно и актуализирана своевременно, духовна работа  с човечеството. През всичките години на своето съществуване човечеството е получавало напътствия и пряка помощ от своя Създател и от Неговите Помощници. През всички етапи на своето развитие  – много или малко, човечеството е изпълнявало Божията заръка, за да достигне до тук – до това ниво на своето развитие.

Какво друго можем да кажем, след толкова години усилия за просвещение и просветление на човешкия ум?

Можем да кажем с пълна сигурност, че човечеството се е възползвало частично от предаваната му информация. Информация, която е наситена с конкретни знания, препоръки и съвети за укрепване на човешкото съзнание и човешкото общество в посока на благородното му развитие и утвърждаване. И сега да попитам: Какво от това? Какво от това, че чрез стотици наши сътрудници от целия свят, Ние сме работили самоотвержено и      настойчиво? Какво от предаденото знание беше оползотворено правилно и още по-важно, доколко то беше използвано безкористно? Отговорът за съжаление не е положителен. От отговора се вижда, че хората и до днес, независимо от своята начетеност и  завишени нива на образованието, не искат да възприемат знанието свързано с духовното развитие на съзнанието. Информацията, която ние предаваме се възприема избирателно. Използва се най-вече това знание, което има връзка с научно техническата мисъл, знание, което пряко е свързано със средствата за производство или иначе казано с материалната страна на Живота. Затова хората постигнаха съществена промяна в качеството на своя живот твърде едностранчиво. Духовната работа не само, че беше и все още е подценена, но не се възприема като средство за промяна в начина на живот, който сега водят хората.

Въпреки всичко това, Ние не мислим да се отказваме. Напротив! Ще продължим все така упорито да ви търсим и да ви подсказваме по коя пътечка да вървите. Защото пътечките са много – те са лабиринт от взаимовръзки и възможности, но когато липсва правилно разбиране за тяхното предназначение, няма и не може да има полза за хората от предлаганата им информация. Наличието на този лабиринт от взаимовръзки и възможности, доказва голямата сложност на съществуващия Свят. Сложността идва от нежеланието на хората да признаят основните закони и правила, които подреждат правилността и последователността на  развитието на Живота. Нищо не се получава отведнъж и не става с един замах. За всяко нещо се изисква най-напред правилно разбиране, непреднамерено отношение и като резултат от всичко това създаване на градивни условия за проява на Божията воля.

Какво трябва да се знае, за да се получи желания резултат от съвместната работа на човешкият ум с Разумните Сили в Природата? Първо, да се знае и то с пълна убеденост, че Разумните Сили в Природата представляват Принципите и Правилата, чрез които Бог твори. Ако имате умението да погледнете зад тези Принципи и Правила ще видите, че там в Началото на Началата стои Великият Творчески Принцип – единствената, най-първата и най-истинната проява на Бога, дори може да се каже, че това е Бог, това  е Той, защото    няма съществуване или живот, без Проявление.  А проявлението на Бога е в Неговото творческо присъствие в Света. Той присъства в Живота и се проявява в него чрез своята творческа деятелност. Бог е Творец, не просто създател! Когато създава нещо, Той се проявява като Творец, защото влага в своето   творение Любов. И ето от къде трябва да започне най-правилно обяснението за връзката на Бога с човека в частност и с цялото мироздание – от Любовта.

Любовта е Силата, която е събудила у Бога Неговото желание да твори. Любовта го е подтикнала да прояви и опознае Себе си, чрез творческата деятелност. Любовта не е някакво чувство, което е обзело Великия Създател и го е превърнало в Творец. Любовта е творческата Сила на Живота, защото като твори, тя  създава Живот. Всички Принципи, Правила и Закони на Сътворението произхождат от Нея – от Любовта. Затова те за Принципи и Правила на Сътворението, и за да може Животът да се развива правилно, защото той произхожда от Любовта, трябва тези принципи да се спазват. Ако искаме едно нещо да       съществува, ще трябва да го приемем такова каквото е. Като не го приемаме, за нас то не съществува или поне най-малкото няма да функционира правилно.

Толкова е просто! Като не приемаш правилата и законите на Сътворението ти излизаш от рамките на живота, оставаш извън истинския живот и създаваш някакъв си твой измислен живот. Това не е живота замислен и създаден от Бога, това е твоят живот. Ето, това се получава сега в това съвремие с човечеството. То зачеркна Принципите и Правилата произтичащи от Божията Любов като основен първоизточник на живота и създаде свои правила и закони. Но те са плод на несъвършения все още човешкият ум и поради тази причина не могат да дадат желания резултат. Тоест, те не са градивни, не са креативни, не са създатели на неповторим творчески устрем и стремеж към съвършенство. Те са плод на сега развиващия се човешки ум, и тъй като той все още не е извървял пътя на своето духовно развитие, не може да бъде Творец в пълния смисъл на тази дума. Човешкият ум трябва съвсем искрено да пожелае да бъде Творец, за да започне да създава основите на Новия свят. Но как ще стане това без Любов? Няма как!

Първият, изначалният творчески принцип, не може да бъде нито отхвърлен, нито пренебрегван, защото така се изключва правилността на развитието. Просто не се получава развитие. Затова еволюцията на сътворението, на този етап от  съществуването си, не е постигнала своя нормален ход. Тя буксува и има частични постижения, които само напомнят същността на творческите процеси, но не са творчески процеси – няма в тях вложена Любов, за да могат  да проявят своята непреходност. Създаденото с Любов има непреходен характер – то Живее,  не съществува. Това е неговият отличителен белег, който се проявява в съвършенството на формата и на съдържанието. Така че, ще повторя още веднъж: щом не възприема Любовта като първоизточник на Живота, човешкият ум се самоизключва от нормалния правилен процес за  неговото съществуване и развитие.

Първоизточник на Живота е Любовта, която се проявява в две основни направления: като енергия на съграждането и като енергия на привличането и отблъскването. За да се прояви, обаче, независимо    в кое направление, ще трябва да е проработила мисълта.

И сега, за да стане ясно за какво говоря, ще ви кажа, че Мисълта във физическия свят се проявява като Желание, енергията на привличане или отблъскване се проявява като Чувство, а енергията на съграждане се проявява като Съзидателност. Щом знаем тези взаимозависимости, ще можем лесно да си обясним, че от тях, точно като взаимозависимости, произлизат Принципите, Правилата и Законите за възникването и осъществяването на който и да било творчески акт или процес. Няма значение, кой ще твори – Бог или човек. Правилата действат повсеместно, защото произлизат от едно единно Цяло, което се нарича Любов. Когато това Цяло започне да търси възможности за Своето проявление, тогава се проявяват взаимозависимостите, от тях пък произлизат Принципите, Правилата и Законите. Ето, така тръгва градивното развитие – от същинската проява на Любовта. Когато същинската проява отсъства и вместо нея се проявяват псевдопринципи и правила, тоест измислените от човешкия ум и нагодени към човешките интереси принципи и закони, тогава се създава измисления свят на създадената от човешкия ум Любов – Любовта на страстите и интересите. Ще я разпознаете в силното, агресивно желание на човека да притежава и използва всичко до което се докосне. Това и изопъчената истина на Божията Любов и отхвърлената Божия воля за съзидателност чрез любов и светлина; за Живот като благородно светло проявление на най-святото желание и чувство – желанието и съпровождащото го чувство на благост и радост: да сътвориш, за да дадеш живот. Само Любовта създава Живот. Другото е проявление на  страсти и амбиции, които              създават насилие и злонамереност.

За всичко това, в последните 10 години,  Ние, Висшите Учители от Школата на Христос говорим в прав текст и ви казваме: обичайте искрено, за да има живот.

Всемирната научно-образователна програма, която разглежда в подробности тези въпроси, присъства навсякъде в света чрез знанието, което изпращаме  като работим със сътрудници от целия свят. Всеки според нивото на своето съзнание и култура, всеки според проявената сила на своята морална отговорност, и не на последно място, според своите умствени способности, приема и предава информация, която може да ви бъде много полезна, дори ще уточня: тя ви е жизнено необходима.

Бог е говорил винаги, говори и сега на човечеството като настойчиво напомня за Своето присъствие.  Остава вие да погледнете на света с нови очи – с очите на човек търсещ знанието за Божествения произход на Живота. Това знание ще ви научи да живеете според Божия Промисъл – с благородни души, в светлина и любов, като осъзнали себе си Божии творения.