ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖЕЛАНИЕТО

Всички Ние от Йерархията на Всемирното Бяло Братство, които работим с хората чрез Всемирната научно-образователна програма, винаги сме си давали сметка колко голямо значение за духовния напредък на човечеството има Умението на всеки човек да разбира своето  ЖЕЛАНИЕ.

Множество са желанията, които изпълват човешкия живот. Те са израз предимно на потребностите на човека да живее добре и дори да се чувства комфортно в условията на земния свят. Но най-общо желанията се свързват със състоянието на организма. Физическото тяло има свои потребности, които произтичат от  физиологията на организма, но Аз ви моля да бъдете достатъчно будни, за да различавате тези потребности от потребностите на душата.

Както забелязвате, не можем да говорим за желанието без да употребим думата потребност.  От само себе си идва и обяснението, че желанието е израз на потребност – потребност на организма, на ума, на душата и на сърцето. Затова желанията са и толкова много.

Когато имаме потребност на организма трябва да знаем, че става въпрос за желанията, които са свързани с живота и функциите на клетката. Всичко тръгва от там, защото в една клетка като във фокус е събрано всичко, от което произлиза живота и чрез което се проявява живота. Функцията на една клетка принципно обяснява функциите на целият организъм. Тук е съсредоточен голям обем информация и е необходимо да си даваме сметка, че в човешкия организъм има различни видове тъкани и всяка тъкан има своите особености, което означава, че клетката на всяка от тъканите има различен строеж и функции. И все пак,  има нещо общо в основата на състава и строежа на клетките като образ и проявление на микрокосмоса на Сътворението. Това е тяхната способност да обединяват в себе си функциите на създател и творец на Живота. Всяка клетка създава живот и работи творчески за неговото проявление. Целите на творческата работа  пораждат потребностите. За да бъдат удовлетворени те, възникват желанията. Ето така като тръгнем, от изначалната позиция на Съществуващото, можем да обясним и всичко останало свързано с ЖЕЛНИЕТО. Желанието е израз на потребностите. То възниква там където има творческа инициатива.

Творческата инициатива е изява на закодираната в клетката  информация, вложена там от  Създателя, за да има Живот. Закодираната информация на която е носител клетката, представлява конкретна и пълна Програма за развитие на съответния организъм, бил той от животинския или от растителния свят.  В процеса на реализацията на тази Програма се разгръща творческата инициатива,  и така в действие влиза Първичният жизнен импулс – Силата чрез която се проявява Духът във физическия свят. Точно в процеса на неговото проявление се създават потребностите, и когато конкретната потребност срещне Разум, и той я възприеме, възниква желанието. Желанието винаги удовлетворява някаква потребност. За да бъде човек адекватен на условията възникнали и възникващи в хода на Еволюцията на Сътворението, човешкият разум трябва да познава потребностите, чрез които се проявява и утвърждава Живота.

Съществуват потребности на организма, на ума, на душата и на сърцето. Разумът стои над всички тях, защото Той и само Той може правилно да определи наличието на творческа инициатива и формите на нейната проява. Всъщност творческа инициатива е внедрена във всеки жизнен импулс, въпросът е доколко Разума ще долови сигналите на импулса и как ще ги подреди в съзнанието. Едва тогава можем да говорим за Желанията като за осъзната проява на човешката дейност, което означава да разпознае човекът като разумно мислещо същество, желанието на душата от това на сърцето, на ума или на организма. Ето защо  Създателят е вложил в сътворението на човека своята любов и мъдрост, за да може човекът да възприема Божията воля като истинната творческа сила на Съзиданието.

Божията воля е въплътена в закодираната в клетката Програма, чрез която Духът – Божията Съзидателна Сила твори в условията на физическия свят. Разумът, като функция на Божествената  същност на човека и изпълнител на свободната човешка воля, съдейства много или малко, дейно или пасивно за осъществяването на Божията воля в човешкия живот. Всеки човек роден и израсъл в условията на земния свят притежава като изначална отправна точка на своя живот информация за развитието на организма и творческата реализация на своята личност. Важното е да знае и да вярва, че самият той, като разумно същество, е творение на Великото Творческо Начало и поради тази причина е носител и изразител на Божията воля в условията на земния си живот. Божията воля, трябва да се разбира като Дейния Творчески Принцип, чрез който се разгръща Любовта и Мъдростта на Създателя, за да има живот.

Ние, Учителите, които съдействаме за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма в условията на земния Живот, винаги сме работили и ще продължаваме да работим за възприемането на Божествената наука от хората. Божествената наука разглежда човешкото желание като основен фактор за духовния напредък на човечеството. Необходимо е обаче, всеки човек да се отнася с разбиране към своите желания. А да имаш разбиране за своите желания означава да бъдеш не само просветен за физиологията на своя организъм, но и за потребностите на своята душа, на своето сърце и своя ум. Тези потребности могат да бъдат дефинирани най-кратко по следния начин:

– Потребностите на душата възникват и се проявяват единствено и винаги във връзка с Божията воля за възприемане на Любовта като основна Сила за Живот.

– Потребностите на сърцето произтичат от възприемането на Любовта като Правило за създаване на градивни човешки взаимоотношения.

– Потребностите на ума се свързват  с Любовта като Принцип за възникване и развитие на  творческата инициатива в човешкия живот.

И какво излиза на края? Че Божията Любов създава и разгръща Живота, като активната творческа изява на Божията Мъдрост. Човекът е пряк участник – носител и изпълнител на Божията воля за Живот на планетата. Но само при едно условие: ако осъзнае силата и значимостта на  своето ЖЕЛАНИЕ.

Защо? Защото То е изходната позиция, от която нататък тръгват действията. Когато желанието е свързано с идеята за духовно развитие, човешкият ум     започва да създава личността. Човешкият ум формира нивата на    съзнанието, а то според постигнатото разбиране твори. Затова Ние – Висшите Учители – се стремим да утвърждаваме Божествената наука чрез Всемирната научно-образователна програма и толкова много държим на правилното разбиране на желанието. Трябва да сте наясно, че бързо преходните желания нямат стойност. И Аз не ви съветвам да бързате веднага, когато у вас се появи желание, да  го удовлетворявате. Ще бързате да изпълните само това желание, което иска от вас с любов да работите за него. Там където върху вас въздействат външни сили със своето влияние, неминуемо ще сгрешите. Затова тогава когато у вас възникне желание да направите нещо, какво и да било, ще трябва да спрете за минута само и да се попитате:”Накъде ме води моето желание?” Тогава когато отговорът дойде уверено и този отговор не ви създава тревога и безпокойство ще знаете, че това е ваше желание, вътрешна потребност на вашия организъм, ум, душа или сърце.

Специалното време, което отделям чрез тази лекция на  ЖЕЛАНИЕТО, идва да покаже  колко е важно за всеки от вас да обръща изключително внимание на своя духовен живот. Той ще бъде активен и съзидателен, ако вие поискате това, т.е. ако имате желание. А вие ще го поискате, ако сте потърсили необходимото разбиране за смисъла и предназначението на човешкия живот – това желание трябва да ви служи като ориентир, като отправна точка. Правилното разбиране ще създаде предпоставка за разумно желание. Точно поради тази причина казах по горе, че Разумът стои над всичко, защото Разумът първо е проекция на Божията воля и като изпълнител на човешките желания той може да свърже едното с другото – вашето желание с подтика, със стимула, който се проявява  у вас чрез действащата във Времето и Пространството Божия воля. Божията воля направлява енергиите, а човешкият разум улавя импулсите, за да се разгърне Програмата за Живот. Когато всичко това се е случило правилно, ще се роди и желанието на човека за единение с Божия дух, за преоткриване на хармоничната връзка между желанието на човека и Божията воля. Когато там – в тази връзка има синхрон, говорим за съзидателната сила на Духа. В ход е Силата на божията Мъдрост.