НЕЖНАТА ГРИЖА НА БОЖЕСТВЕНОТО ЗНАНИЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – МАЙКА БОГОРОДИЦА – НЕЖНАТА ГРИЖА НА БОЖЕСТВЕНОТО ЗНАНИЕ

Здравейте, добри хора!

Използвам това обръщение, с пълната увереност, че всеки човек носи в душата си Семето на Добротата. Чудно нещо е това Семе! То съдържа в себе си всичката Сила на Изначалната Идея за Живот. А какво е Идеята за Живот? Тя е Програма за създаване и развитие на Сътворението, която в далечното минало е била представена на хората като Промисъл на Бога за Сътворението на света.

Сега вече, когато човешкият ум е напреднал твърде много в опознаването на света и самия той в много отношения е създател, спокойно можем да говорим за тази Идея на Съзиданието с пълното разбиране, че говорим за Програма.

Защо е необходимо да се говори за тази Програма?

Защото нейното съдържание създава обективните закони на Сътворението и от тях произтичат Правилата, които помагат на човешкия ум правилно да се ориентира в условията на физическия свят.

Аз не се наемам, а пък не е и моя работа, да разглеждам цялата Програма в един толкова кратък текст. Искам, обаче да насоча вашето внимание към едно от Правилата, което е част от тази Програма, и което по същество представлява КЛЮЧ към възприемането на човеколюбието като основна градивна Сила на човешкото общество.

Това Правило произлиза от създадения още при Сътворението на човешкия свят Закон, който гласи: „Каквото горе, това и долу; каквото долу това и горе.” Веднага прави впечатление взаимовръзката между световете: съвършения свят – това, което е горе – трябва да стане достояние на това, което е долу. Но е казано още:”каквото долу, това и горе.” Защо, какво означава това за еволюцията на Сътворението? Това означава, че човешкият ум със силата на своето знание, и човешката психика с присъщите й чувства, могат да влияят на Света горе, макар и Той да е съвършен.

Ето защо всички Ние, които сме Учители от Всемирното Бяло Братство, непрекъснато се стараем да ви помагаме за вашето духовно развитие. В случая Аз искам да ви подскажа, че нищо в човешкия свят не е създадено излишно; всичко си е на мястото и има своето жизнено важно значение – независимо дали говорим за физическия или за духовния свят. В този смисъл на разглеждане на Сътворението, за човешкия ум остава единственото и най-важно Правило, което гласи: „Опознай себе си, за да опознаеш и света.” Неможе да не сте го прочели някъде или пък да не сте го чували, но само запознаването с това Правило не е достатъчно. Не е достатъчно, защото го няма интереса към собствената ви духовна същност, няма го интереса към Живота като към основната и единствена възможност, чрез която човекът се превръща в Човек. С това ви казвам, че всеки когато се ражда за Живот, носи в себе си Идеята за неговото (на Живота) съграждане и развитие, тя е въдворена в човешкото съзнание, и затова той е човек. Но това е само отправната точка, от която нататък трябва да тръгва вашето развитие.

За да се превърне човекът в Човек, ще трябва още в годините на детството, всеки да започне да възприема себе си като божествено творение, а това вече дава съвсем друга ориентация във живота, създава толкова необходимото светоусещане за Божествеността на Сътворението. Отговорното отношение на всеки човек към самия себе си, ще го свърже с човеколюбието, ще му даде възможност с Любов да възприема другите хора и Природата, и така ще стигне до Истината за Божествения произход на Живота.

Как е възможно още от детските си години човек да постигне такова разбиране?

Възможно е само при едно единствено условие: ако малкият човек – детето – има духовно просветени родители. Ето защо Аз с голяма надежда изпращам това Слово към вас – четящите духовна литература; към вас – хората, които се интересуват от възможностите, които дава на човешкия ум духовното знание.

Младите родители, ако осъзнаят изключително голямата отговорност на родителството, би трябвало да потърсят повече знание за себе си, за да могат да бъдат полезни и на своите деца. Има, съществува вече някакво раздвижване по въпроса, но то не е достатъчно. Необходима е широкомащабна, духовно-просветителска работа, за да може всеки да открие в душата си Семето на Добротата, да му осигури светлина от Светлината на своята мисъл, за да получи то Сила за растеж и развитие. Тогава всеки човек когато стане родител, ще бъде първият и най-добър Учител на своето дете. То ще расте под нежната грижа на Божественото знание за Живот и усъвършенстване на човешкия ум. Но това може да се постигне когато хората осъзнаят мъдростта на Правилото:”Опознай себе си, за да опознаеш и света.”

С това Слово искам да ви насърча да бъдете по-смели, да бъдете взискателни към себе си и също толкова взискателни към близки и приятели, за да може устойчиво и пълнокръвно човекът да расте и стане Човек.

Благословен да е трудът на всеки човек, тръгнал по Пътя на своето духовно развитие!