ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ

Силата на волята се таи в желанието на човека да постигне определена цел. Но за да има резултат, ще трябва целта да е ясно очертана в съзнанието. Когато човек има пред себе си яснота за своите намерения, ще може да концентрира усилията си, енергията и способностите си за постигане на определената цел – стига желанието му да е достатъчно правилно мотивирано.

Правилно мотивирано е  всяко желание, което в процеса на неговата реализация,  допринася за развитието и усъвършенстването на човешката личност. Вие дори не си и давате сметка колко много в ежедневието ви се срещат точно такива положения. Всеки ден предлага възможности за себедоказване, и ако човек е достатъчно внимателен, ще открива  във всяка от постъпките си възможност за развитие на своята личност.

Кога  дадена личност може да постигне развитие? Когато човек е създал условия за непрекъснато и целенасочено опознаване на средата, в която живее; когато се ръководи от стремеж за  опознаване на Живота.

Аз, като Същество живяло достатъчно време на  Земята, си давам сметка какво означава за един човек опознаването на Живота. Сега вече мога да ви кажа, че опознаването на Живота е способност на човешкия ум да прониква в детайлите на ежедневието.

Какво наричаме детайли на ежедневието? Всичко онова, което е свързано със създаването на условия за проявление на човешката воля. Детайли на ежедневието са онези стечения на обстоятелства и взаимозависимости в отношенията между хората, които предизвикват човешкият ум да търси непрекъснато възможности  за новаторство и находчивост. Новаторство по отношение на отхвърляне на рутинните, стандартни подходи  в разрешаването на проблемите и находчивост в избора на новия подход. В случая е важно да разбирате, че във всяко от своите действия вие създавате някакъв резултат. За вас този резултат може да няма никакво значение, но това е така защото принципно не оценявате последствията от своите действия. Всяко действие оставя след себе си някакъв резултат и най-общо този резултат се нарича последствие. Последствията от вашите действия формират предпоставките за опознаването на Живота. Веднага бързам да ви кажа, че всъщност опознаването на Живота е най-полезно за вас чрез действията, които вие предприемате, но това е възможност от която малко хора се възползват. Да опознаваш Живота в процеса  на неговото проявление, т.е. в момента на извършването на действието, е най-доброто нещо, но то изисква бързина на мисълта, съобразителност и пълна увереност в собствените сили. Не всички хора са развили тези качества, затова най-често те опознават Живота чрез последствията от своите действия. Полза от такъв подход ще има само този, който съумее да се възползва от аналитичните способности на своя ум. Опознаването на Живота по този път често внася драматизъм в човешкото ежедневие, осуетяват се желания и възможности, но драматично ще посрещне проблема само този, който се страхува от трудностите в Живота, и който не може да си обясни правилно причината за своя неуспех.

Мили мои деца, Аз искам чрез тази лекция да ви подскажа, че и успехът и неуспехът, произлизат от човешкото разбиране за Живота. Ако представата ви за Живота се свързва винаги с мисълта за проблеми и трудности, то самата тази мисъл се явява като бариера за всяко от начинанията ви. Бариера за  свежата и уверена мисъл, бариера за истинското проявление на желанието – то винаги ще бъде смутено, защото ще липсва увереност за възможностите за неговото постигане. Сами се досещате, че по този начин вие ще попречите и на волята  – тя няма как да се прояви след като липсва устойчивост на желанието. Ето защо искам да ви подканя към размисъл за смисъла и съдържанието на вашите Желания. Тогава,  когато желанието е обвързано с цел, чиято реализация изисква време и упоритост, тогава ще знаете, че волята ви ще се прояви само в един случай – когато сте наясно защо се стремите към тази цел. Впрочем, всяка цел трябва да бъде осветена от светлата мисъл на човешкия ум. Светла мисъл има този човек, който живее с вяра в собствените си сили и още повече с вяра в своя Отец. Това означава, че такъв човек няма да губи енергията на ума и способностите си в догадки, в съмнения и неуравновесеност.

С тези няколко изречения искам да ви подскажа, че не е възможно човек да опознае Живота без да е опознал себе си. Себепознанието е първата стъпка към широките хоризонти на Живота. Няма как да се впише в живата действителност, този, който живее без реалистично отношение към себе си. Ако човек не познава ебе си, не би могъл да опознае и Живота. Действията на всеки от вас са елементи на себеизявата на    човешкото разумно присъствие в Живота. С присъствието или отсъствието си, всеки човек  създава своя профил на  творец.

Човешкият живот, който е изпълнен с креативност и съзидателност,  носи удовлетворение не само за отделната личност, но и за Великия Творец на Сътворението, за самия Създател на Живота. Но ако Той е създал нещо, което изисква непрекъснато развитие, то вие сте Съществата, които можете и трябва да осъществявате това развитие. И когато казвам, че е необходима вяра, освен в собствените сили и в Бога, то е защото само чрез вярата си в Него, вие можете да се приобщите към енергията на Неговата деятелност, т.е. вашият ум ще може да проникне в Неговия Промисъл, и така посоката на вашите действия ще бъде в хармонична връзка с посоката на Неговите действия за укрепване и развитие на Живота на планетата. Впрочем, планетарният Ум на човечеството тепърва създава своята устойчивост, и този факт придава изключително значение на  всяко ваше действие и на всяка ваша мисъл. Енергията на мисълта, тогава когато тази мисъл е израз на искрено желание за духовно развитие, ще се приобщава винаги към енергията на планетарния Ум на човечеството. Искам да ви поясня, че съществуването на планетарния Ум на човечеството е  резултат от способността на благоразумната човешка мисъл да твори с Любов. Неговото съществуване се свързва със способността на човешкото съзнание да излъчва  от себе си, така както Великото Съзнание излъчва от себе си енергия.

Енергията, която Великото Съзнание излъчва от себе си Е  Енергия на Любовта и Енергия на Мъдростта. Двете взаимно се допълват, и като използват Съзидателната Сила на Божия Дух, създават Живота с цялото Му многоплаството проявление.

Човешкото съзнание, като Продукт на тази творческа дейност, също е способно да излъчва от себе си енергия. Колкото по-качествена е тя, толкова повече може да се разчита на нейната творческа активност. Този факт придава изключителното значение на вашите мисли за създаването на планетарния Ум на човечеството. Важно е да знаете, че качеството на вашата мисъл зависи от искреността на чувството, което я придружава, и от нейната ориентация към духовните ценности, които формират благородната същност на Живота.

За да сте дейни участници в еволюцията на Живота, вие трябва да имате знания за всичко това, което тук ви казах, и желание за усъвършенстване и развитие на своето съзнание. Планетарния Ум на човечеството тепърва укрепва в посока на ДОБРОТВОРЧЕСТВО И ДОБРОДЕТЕЛНОСТ, а човечеството съществува от хилядолетия. Сами виждате колко бавно се извършва еволюцията на човешкото съзнание, но сега вече Времето е друго. Новото Време изисква нов подход, който да създаде условия за крепко  и трайно развитие на Живота. Промисълът на Твореца предвижда всичко необходимо за тази цел. За Него – за Твореца – Създател на Живота, Целта е ясна, затова желанието Му е неотклонно и неотменно, а Волята Му  създава Живот.

Казах в началото, че силата на волята се таи в желанието за постигане на определена цел. Ето ви го живия пример, създавайте и вие с ясното желание да постигнете Целта на своя живот – да създавате по подобие на вашия Отец Живот чрез Любов. Щом желанието ви да постигнете тази цел е искрено, ще придобиете и необходимата  сила за вашата воля.

Ние от Всемирното Бяло Братство ви подкрепяме във всяко ваше усилие и ви пожелаваме успех.