ИДЕЙНОТО НАЧАЛО

В    една от предходните лекции на Учителя Иисус Христос се говореше за Безусловната Любов. Сега Аз ще разкрия своята гледна точка по въпроса.

Как трябва да разбираме безусловната любов? Като  факт, който сам по себе си съществува или като емоция на ежедневието? Аз мисля, че има залитане и в двете посоки и бързам да кажа, че и двете не са правилни.

Безусловната Любов е Идейното Начало, което полага основите на Сътворението. Тя е  първопричина и едновременно с това първоизточник на и за Живота. Без Любовта като стимул за Сътворението не би могло да съществува нищо, а камо ли да има развитие.

Безусловната Любов съществува, за да създава Живот. Като казвам     „Живот”, трябва да се разбира Сътворение на всички нива на Съществуването, на всички нива на Сътворението, независимо дали говорим за света на минералите, на растенията или животните. Всичко, което е създадено е получило своето съществуване, своя живот, благодарение на Любовта на Създателя. Тя е изходната позиция, от която тръгва Началото на Началата.

Сега да приведем този пример като проявление в съвремието.

Как вие, съвременните хора, можете да възприемате и опознавате Безусловната Любов? Разбира се, че ще трябва най-напред да поискате да я разберете, и още да имате желание да я възприемете, почувствате и проявите.

Като ви  говоря за Безусловна Любов вие, си мислите, че това е невъзможно, просто не е по силите на човешката душевност, на човешкото съзнание да възприеме, да почувства и още повече да прояви такава сила, каквато е Безусловната Любов. Точно по тази причина вие трябва да знаете, че тя има степени на проявление.

Първата степен на проявление на Безусловната Любов в живота на хората е желанието на отделния човек да обича. Това желание може да се породи, когато човек разсъждава за смисъла и съдържанието на човешкия живот. Тук трябва добре да разграничите настоящата информация от предходната, в която сме ви говорили за предназначението на човешкия живот. Предназначението се свързва с конкретна духовна работа за създаване на работещо благородно съзнание, а сега Аз ви говоря за смисъла и съдържанието на човешкия живот. Смисъла и съдържанието се определят от предназначението. Като знаеш, че предназначението на твоя живот е да създадеш в условията на земния си живот работещо благородно съзнание, ти ще работиш с Любов. Точно духовната работа в тази посока, изпълнена с всичките аспекти на проявлението на Любовта, ще даде смисъла и съдържанието на човешкия живот. Така, че първата степен от проявлението на Безусловната Любов е желанието на човека да обича. Когато човек има желание да обича, ще бъде добронамерен и доброжелателен.

Това е втората степен от проявлението на Безусловната Любов: добронамереност и доброжелателство. Eдна значителна част от населението на Земята сега е на този етап – добронамереност и доброжелателство. За съжаление тази значителна част все още не е достигнала поне  половината от съществуващото население. Затова предстои много упорита и последователна работа, за да може добронамереността и доброжелателството да си проправят път в живота на хората, и да започнат да създават условия необходими за благоразположение.

Това е третата степен от проявлението на Безусловната Любов. Благоразположение има този човек, който е постигнал пълна убеденост в своето съзнание за наличието на добронамереност и доброжелателство. Той просто трябва да знае, че всяка негова мисъл, чувство и действие се свързват, или по-добре е да се каже, произлизат от неговата добронамереност. Като знае, че е добронамерен, човек ще желае доброто за другите, а като желае Добро, неговата душа ще бъде изпълнена с благоразположение, което ще му дава нагласата за добротворство. Аз казвам добротвортво, но вие трябва да знаете, че в тази добродетел, влиза понятието съзидателност. А какво ще рече то? Ще рече, че като има съзидателност, има разумност, не само емоция. Значи става дума за разширяване на проявлението на Безусловната Любов в Любов към всичко съществуващо. Съзидателност се постига тогава, когато Любовта и Мъдростта работят заедно. Тогава се постига взаимно влияние на едното върху другото и резултата, който се получава се нарича добротворство.

Четвъртата степен от проявлението на Безусловната Любов, е конкретния избор за посоката на развитие, която е поел в живота си съответния човек. Защо посоката на развитие? Защото определената посока, независимо каква, е доказателство за нивото на развитие на човешкия дух. В случая говорим за Безусловната Любов, затова трябва да се знае, че тук посоката на развитие се свързва с добронамереност, доброжелателство и благоразположение. Значи трябва да си възприел тези добродетели, за да можеш да имаш убеденост за правилността на своя избор. Човек трябва да знае какъв път си е избрал за своя живот, и когато знае в каква посока  върви, той ще  може да се приобщи към Идейното Начало, което полага основите на Сътворението – Безусловната Любов.

Сега вече трябва да посочим  и още една причина, без която Безусловната Любов не може да се прояви в своята пълнота: нивото на достоверност за светоусещането, с което човекът възприема Живота и средата, в която живее. А защо му е необходимо ниво на достоверност? Защото така ще стигне до Истината. Безусловната Любов се проявява както чрез Мъдростта, така и чрез Истината.

В Живота Мъдростта и Истината се открояват като аспекти на Безусловната Любов, но тогава, когато човешкият ум е открил Любовта като водещо правило, като принцип, който определя предназначението, смисъла и съдържанието на собственото му разумно участие в еволюцията на Сътворението. Защото, няма и не може да има еволюция без духовен напредък. А как ще постигнеш духовен напредък без Любов?

Две думи за нивото на достоверност. Какво ще рече до достигнеш нивото на достоверност за своето светоусещане? Това означава да имаш убеденост, че всичко, което мислиш, чувстваш и вършиш, го правиш ТУК И СЕГА. Когато човек живее със съзнание за своята адекватност, ще може да възприема света правилно. Най-вярното доказателство за нивото на достоверност е състоянието на увереност и спокойствие на духа. Ти просто знаеш, че това е така и не се подвеждаш. Така Истината ще бъде за теб източник на твоята стабилност и праволинейност – стига да съумееш да се внедриш в настоящето на своя съзнателен живот.

Петата степен от проявлението на Безусловната Любов е нейното живо участие в човешкия живот. Това е нейното  същинско проявление.

В какво се състои живото участие на Безусловната Любов? В определящата роля, която тя поема за всяка родена и употребена мисъл, за всяко породено и проявено чувство, за      благоразположението, с което човек извършва всяко свое задължение, както в семейството, така и на работното си място, а всичко това означава живо присъствие на Любовта в съзнанието на човека – той вече живее чрез тази Любов.

И какво излезе сега? Че като разгледахме степените на проявление на Безусловната Любов възникнаха определени условия. И стана така, че говорим уж за Безусловна Любов, а я свързваме с необходими условия. Оказали ли сме се в противоречие на самите себе си? Не! Ни най-малко, и сега ще обясня защо. Защото степените на проявление на безусловната любов изискват конкретни условия, за да получи любовта живот. И това е така, защото нищо сътворено, не съществува  само за себе си. Всяко нещо съдържа в себе си причина и следствие, за да може да се прояви Силата на Съзиданието, вложена в него. Закона за причината и следствието е основен закон на Сътворението,  и затова Ние от Йерархията на Светлината наричаме Безусловната Любов „Първолюбов” и знаем, че тя съдържа в себе си Причината за Сътворението и проявлението на Живота, и е следствие от Великата Любов на Твореца, на Създателя. Тя е внедрения в живота Творчески Принцип на Съзиданието – еманация на Великата Любов на Създателя, и в този смисъл тя е Идейното Начало, което полага основите на Сътворението. Великата Любов на Създателя е Същността на Неговото Съществуване и затова за Нас, Той е  Първопричина. „Бог е любов”, пише в Първото съборно послание на Йоан.

В какъв смисъл Безусловната Любов е безусловна? В смисъла на нейната самопожертвователност. Тя винаги дава – дава духовна сила, здраве и живот и нищо не иска в замяна. Този, който познава различните степени на нейното проявление, ще познава и условията, който са `и необходими, за да може тя да се прояви. Нищо друго не се изисква от човека! Само просветеност, за да не затваря вратите, през които може до достигне до него  Безусловната Божия Любов!