СЪЩЕСТВУВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Всяко нещо съществува при определени условия.

Проекцията за съществуване определя условията, които от своя страна имат функция на граници на Съществуващото. За да прекрачите границите на  Съществуващото, ще трябва да се запознаете с неговата проекция. Най-общо проекцията определя вида и формата на Съществуващото, неговото съдържание и предназначение.

Условията определят времето и пространството за всяко творение. Ако човешкият ум познава условията ще познава и възможностите за надграждане и развитие на Вида. В този смисъл казваме, че границите могат да бъдат прекрачени. Това означава човешкият ум да придобие необходимото знание и опитности, чрез които да постигне творческа инициативност, изобретателност и вдъхновение, дотолкова, че видът на Сътвореното да подобри своята функционалност, и да получи обновяване на програмата за своето развитие.

Видът на съществуващото никога не се променя, защото той определя неговата същност.Същността, произлиза от творческия замисъл на Създателя и е уникална за всеки вид. Той – Създателят, влага в същността основното направление, според което Съществуващото може да съществува.

Всяко нещо в основата на своята същност остава непроменено, може да мени формата си, да усъвършенства функциите си, но винаги ще принадлежи към съответния вид, защото видовете създават многопластовата значимост на Съществуващото. Те полагат основата на многообразието в природата.

Видът предопределя съдържанието, защото се свързва с предназначението.

Всяко Съществуващо има свое предназначение, което отговаря на неговия  вид. Когато даден вид започне да изпълнява своето предназначение, той може да промени формата и съдържанието си.

Видовете могат да бъдат поставяни в определи категории, но това е необходимо само на човешкия ум, за да опознае вида.

Опознаването на вида означава опознаване на  неговото предназначение за живота на Цялото. Но това може да бъде постигнато само с пълно разбиране за неговото направление, съдържание и форми на проявление.

Човешкият ум е в състояние да работи за изпълнение на предназначението на определен вид. Умът може да допринесе чрез своята дейност за развитието или застоя в предназначението на вида, но никога не може да промени неговата същност.

И още нещо важно, което трябва да се знае. Освен за усъвършенстване на функциите на вида, развитието му, допринася за разширяване на спектъра на неговото проявление. И точно тук е най-важният момент от Веригата на Живота.

Веригата на Живота е фино енергийна, ментално обусловена, причинно-следствена връзка между Идеята и нейната творческа реализация. Живото проявление на Веригата на Живота е  взаимовръзката между Духа и материята.

Животът е творчески процес, който се развива в резултат на осъзнатото участие на човешкия ум.

Великото Съзнание създава видовете на Съществуващото, а човешкия ум ги опознава и работи за тяхното усъвършенстване. Така той постига своето развитие. Човешкият ум се усъвършенства, усъвършенствайки Съществуващото.