ВИЕ И ДУХОВНИЯТ СВЯТ

Всички вие, които търсите възможности за своето духовно израстване сте постигнали нещо много важно в своя живот – ориентация на вашите творчески сили. Разбира се тази ориентация при някои все още не е напълно утвърдена позиция, но значимото тук е, че те са потърсили вече връзка с Великите Светли Същества. Чрез тях – чрез Великите Светли Същества, вие постигате своето ограмотяване и духовно просветление.

Добре е всеки жител на планетата да знае, че Великите Светли Същества имат пряко отношение към вашето духовно израстване и всеки от вас, който изяви своето желание може да получи помощ  във вид на напътствие и предаване на духовно знание. Достатъчно е вие да сте наясно сами за себе си – всеки сам  да покаже своето искрено желание за просветление. Там където има осъзнато желание – винаги има и съдействие от страна на  Великите Светли Същества.

С тази лекция, Аз имам за цел да събудя у вас размисъл за най-същественага страна  от  духовното ви развитие. Това е    въпросът за вашето присъствие в Духовния Свят. Затова е много важно всеки да постигне своето реално осъзнато самоопределение – къде и как ще използва творческите си сили.

Всеки човек трябва да знае с какъв творчески потенциал разполага. Това зависи от неговото желание – желанието за самопознание.

Самопознанието има едно основно значение –  приобщаване на самосъзнанието на отделната личност към Великото Съзнание. Това означава човешката мисъл да навлезе със своите вибрации в енергийно-информационното поле на Вселената.

Енергийно-информационното поле на Вселената е наситено с най-разнообразна информация. Там присъства знанието както на Светлите същества, така и знанието създадено от представителите на Тъмния свят – Съществата, които работят чрез Мрака.

„Мракът” в случая е символично използвана дума, която трябва да подскаже проявата на мотивирано участие на Тъмните Сили в духовния живот на човека от една страна, и от друга – наличието на непросветеност и от там на неяснота и затлачване в мислите и съзнанието на личността. В много случаи непросветеният човек стига до негативизъм и недобронамереност.

Мракът не  спира развитието, не спира Живота. То е все едно да кажете, че през нощта няма Живот. И там има Живот, но той се проявява на друго ниво, с друго качество. Когато човешкият ум работи с неразбиране в присъствието на Мрака, тогава се получава задържане, което се изразява в деструктивни, осуетяващи действия по отношение на развитието – то не спира, но и не следва своя естествен ход.

Има ли неразбиране, трябва да се търси духовното знание. Тук можем да открием  положителната страна на Мрака. В някои аспекти на Живота той съдейства за създаването на  условия за духовно развитие на човешкото съзнание. Там където има пъргава мисъл и находчивост на човешкият ум, се вижда, че Силите на Мрака поставят онези проблеми и препятствия, които могат да укрепят Духа. Силите на Мрака също са Учители за хората, но само за онези, които имат нагласата и стремежа за просвещение и духовно развитие.

Така както в земния си живот умният човек може да се учи от своите врагове и да събира опитности и знания, така също и на нивото на духовното развитие Силите на Мрака служат за просвещението на човешкия ум и укрепването на Духа. И точно тук, на това ниво се изисква най-голямо търпение, смирение, добронамереност и воля. Без тези добродетели няма как човек да постигне правилно разбиране и правилно отношение към Живота. Когато съществува стремеж за опознаване на трудностите и преодоляване на възникналите от тях проблеми, тогава се постига истинската стойност на човешкия живот.

Знаем от предходни лекции, че смисълът и съдържанието на човешкият живот се изразяват в активната творческа деятелност на личността за  създаване на работещо благородно съзнание. Така когато опознава многообразието на Живота, човек може да създаде най-ползотворната творческа атмосфера за своя духовен напредък. Тази атмосфера се постига най-пълноценно когато самосъзнанието на отделната личност търси интеграция и  създава творчески връзки с Великото Съзнание. Това е Времето и Духовното Пространство, това е истинската среда, в която се раждат и се борят за живот човешките мисли и чувства. Когато човешките мисли и чувства имат свой конкретно изразен характер,  те се приобщават към определено направление в Живота – свързват се с Доброто или Злото.

Кога човешките мисли и чувства се свързват със Злото? Впрочем,  по какво се различава Злото от Силите на Мрака? Тук става въпрос за проявление на човешката мисъл в нейния напълно негативен характер. Кога характерът на една мисъл е негативен? Когато отхвърля всичко онова, което може да послужи за развитие и духовен напредък. А какво е „всичко онова”? Това, което създава творческата среда за проявление на човешкото съзнание. Казахме по-горе, че в създаването на тази среда участват и Силите на Мрака, успоредно с Учителите от Йерархията на Светлината – Великите Светли Същества.

Тогава, когато човек със своя ум и ограничено възприемане на знанията, които  Животът му предлага не може да постигне надграждане на своя интелектуален потенциал, това означава, че той не приема нито напътствията, нито знанията от Духовния свят, т.е. всичко онова с което работи Великото Съзнание за еволюцията на Живота.

Човекът, който отхвърля богатият творчески опит на Великите Учители, и тръгва сам в земния си живот, воден единствено от неверието в Бога и твърдата убеденост в своята правота, като надценява своите възможности и способности, точно такъв човек създава Злото.

Злото е фактор  създаден от човека в резултат на неговата непросветеност и недобронамереност. То се ражда в човешкия ум и се проявява чрез човешката емоция. Всяко препятствие в човешкия живот, всеки възникнал проблем, може да бъде превърнат от човешкия ум в Зло. Как се получава това? Като човекът се стреми да избяга, да се спаси от трудностите. Тогава се създават най-големите илюзии, които подвеждат човешкото съзнание и го поставят в условията на екстремния живот. Същият резултат се получава и при надценяването и подценяването на човешките творчески възможности. И едното и другото могат да превърнат човека в зложелател и разрушител на светлите градивни идеи.

Когато човек надценява себе си, отхвърля възможностите за хармонизиране на неговите собствени мисли и чувства с Идеята за Съзидателност, която е водеща в утвърждаването на Любовта като Творчески Принцип за еволюцията на Сътворението. По този начин той изолира себе си от достъпа на Съзидателните Сили. И тъй като се ръководи от неверие, се стреми да наложи собствения си модел за Живот. Точно тук  и точно поради неверието си такъв човек допуска най-много грешки, които усложняват живота му. Тогава той се оплаква, че го е нападнало Злото. А всъщност трябва да се знае, че всяка мисъл, чувство и постъпка, изявени в отсъствието на вяра в Бога се превръщат в ощетяващи човека действия. Това е така, защото без вяра в Бога всичко сътворено е създадено без Любов. Там където няма Любов не може да има духовен напредък и градивно развитие.

Този, който подценява себе си, сам си създава Зло. Защо? Защото като подценява себе си, човек не може да изяви своя интелектуален потенциал на който изначално е носител. Човекът, който подценява себе си няма самочувствие, няма инициативност, той е малодушен и никога не може да вземе самостоятелно, още по-малко,  правилно решение. Човекът, който подценява себе си става жертва на собственото си невежество и проводник на екстремните сили.

И сега, след тази информация, можете ли да си отговорите кога и как човекът  присъства в Духовния свят?

Като ви говоря за присъствие, това означава, че става  въпрос за осъзнато участие там където се намирате. Вие обикновено бъркате присъствието с безучастност. Самия факт, че става дума за присъствие говори за наличност, а щом си в наличност там  където си, ти оказваш влияние на средата, в която се намираш – независимо дали  ще направиш нещо или ще мълчиш. Вашето присъствие където и да е, както и да е,  се отбелязва в Духовния свят и влияе във физическия свят в резултат на енергийно-информационните вълни на вашето лично излъчване.

Всичко сътворено, а още повече човекът, излъчва от себе си енергия, която се генерира от неговата вътрешна същност. Вътрешната същност на всяко творение съдържа най-общо Идеята за Съзидателност и съвсем конкретно за вида – неговото пряко направление за развитие. Става въпрос за енергия и информация, които са внедрени в семенния атом на Съществуващото и  съдържат в себе си потенциала на творческата активност, вложена  от Създателя в Идеята за Съзидателност. Импулса на живата Съзидателна Сила, вложен в Идеята за Съзидателност, активира връзката между енергия и информация. Това е кохерентна връзка, която има неизменно проявление като сила на творческата активност.

Творческа активност може да бъде проявена както в добронамерените така и в злонамерените действия. За вас е важно още да знаете, че творческата активност когато е употребена използва енергията на мислите (информацията) и чувствата, които са породили конкретното действие, а когато бъде потискана, тя излъчва тази своя енергия в пространството. Ако става въпрос за добронамерена мисъл, защото мисълта (информацията) ръководи енергията, ще имаме налице положителна енергия, а когато става въпрос за злонамерена мисъл, ще имаме излъчване на отрицателна енергия. Излъчването и в единия и в другия случай се осъществява, защото Импулса на Съзидателната Сила има своя изначална честота на трептене, която му осигурява активност.

Мисълта винаги работи в човешкия ум, тя е следствие от активността на Идеята за Съзидателност и проявление на  конкретното направление за развитие, което означава, че мисълта е отражение на вътрешната  същност на човека. Така на фино енергийно ниво се осъществяват взаимодействия, които създават енергията на творческата активност. Тя, както всеки друг вид енергия, не може да стои статично – затворена във вътрешното пространство на семенния атом. Тази енергия се излъчва в Космическото пространството и оказва влияние върху всичко съществуващо. Ето защо ви казвам, че присъствието никога не означава безучастност. Искаш или не, със своята енергия ти ставаш част от   енергийно-информационната среда на Вселената. Означава ли това че си БИЛ или СИ в Духовния свят? Да, защото енергията на твоята мисъл те прави духовно активно същество. Колкото по-осъзната, добронамерена и творчески активна е мисълта ти, толкова по-значимо е твоето присъствие в Духовния свят.