ЗНАНИЕ ОТ БОЖЕСТВВЕНАТА НАУКА

Всички хора, които искат да постигнат духовен напредък, би трябвало да се интересуват от Божествената наука.

Няма духовен напредък без искрено желание за неговото постигане.

Така като свържем двете основни линии – тази на искреното желание, с другата, която очертава Божествената наука, стигаме до пълноценното същностно знание вложено в Божия промисъл за Живот на планетата. За вас е необходимо да знаете, че извън това проявление вървят хаотични действия, които създават хаотични резултати.

Хаотичен е този резултат, който се разминава с истинската потребност на човешката духовна същност и винаги създава предпоставка за душевни конфликти.

Друг е въпроса, когато говорим за направление в духовния живот, което произтича от пълноценното същностно проявление на Божия промисъл. Когато разглеждаме такива резултати, разбираме, че става въпрос за последователна, разумно осъществена връзка на човешкият ум със Знанието, което идва от Божествената наука.

Божествената наука обяснява Божия промисъл като го свързва с потребностите на човешкия ум. Всъщност, това е основната истина, която е необходимо да приемете с разбиране. Божествената наука е създадена, в услуга на Божия промисъл, за да постигне Той пълно проявление в Живота на хората, и така чрез Него да се реализира еволюцията на Сътворението.

Основната Идея вложена в Божия Промисъл за Сътворението се определя от една единствена потребност: на планетата Земя да бъде създаден Живот, който да се развива и усъвършенства с участието на човешката разумна дейност, т.е. зараждане и развитие на биораум.

Защо потребност определя основната Идея вложена в Божия промисъл? Защото Висшият Космически Разум – Бога Абсолют, създава за всеки период от Сътворението нови форми на Живот. Живот съществува във всички кътчета на необятното Пространство на Сътворението, но вие трябва да знаете, че СЪТВОРЕНИЕТО НЕ Е АКТ, А ПРОЦЕС, при който за всяка част от Пространството и Времето, територията на Сътвореното непрекъснато се разширява.

Като нова форма за Живот, Сътворението на човечеството е Велик Експеримент, и неговото същинско предназначение е да проучи в условията на физическия свят възможностите за създаване и използване на психическа енергия.

Психическа енергия се създава там където има интелект, а вие трябва да знаете, че за неговото създаване в условията на земния живот, служи биоразума. Какво е интелекта? Той е резултат от умението и способностите на човешкия ум да възприема информация, да я опознава и да си служи с нея. Умението на човека да възприема информация, да я усвоява и използва, създава неговия интелект, и като следствие от него – поведението му. Чрез възприетата информация той формира своята култура, а културата определя степените на емоционалното му поведение. От тук можем да стигнем до разбирането, че психическата енергия се създава в резултат от взаимозависимостите, които възникват в човешкия организъм при усвояването на информацията.

За каква информация става въпрос?

Всичко което вижда, всичко което усеща, всичко до което се докосва човек, носи за неговия ум определено количество и качество информация. Всъщност термина „информация” е удачно да се използва едва тогава, когато постъпилите в човешкия ум данни за наличие на определени факти, конкретни обекти или явления, бъдат забелязани от ума. Данните от наличните факти, обекти или явления, се превръщат в информация за човека, когато неговия ум разпознае тяхното съдържание. Добре е да знаете, че човешкият ум все още не е постигнал онова ниво на своето развитие, чрез което да може да възприема пълноценно наличната информация, с която се среща. Винаги до сега той е работил и все още работи с част от съществуващата във Времето и Пространството информация. Така знанието, което съществува в Природата и в Света остава в някаква степен непознато и неоползотворено.

В процеса на възприемане и усвояване на информацията от ума, се създава психическа енергия, която е нов вид енергия. Защо е нов вид? защото и самата информация също излъчва енергия, но тя притежава характера на обективно съществуващата реалност, докато нововъзникналата вече психическа енергия носи характера на субективната реалност. Говорим за субективна реалност дотолкова, доколкото обработената от човешкия ум информация получава нова, различна от предходната, семантична стойност. Това означава, че човешкият ум, който е работил с определени данни от обективната реалност, е създал информация, която отговаря на неговото разбиране, на неговата култура. Едни и същи данни биват различно интерпретирани от различните хора. Няма пълно съвпадение в крайния резултат от начина на възприемане и обработване дори на един и същи вид информация. Ако за един човек ябълката е червена, за друг е розова; ако някой я възприема като кръгла, друг я намира за леко удължена и т.н.

Във взаимодействието между субективната и обективната реалност се създават нови форми на Съществуващото, които се определят от индивидуалния интелект. Това е интелекта на отделната личност постигнат от човешката разумна деятелност. Тук вече е съществено важно интегрирането на индивидуалния интелект, който произвежда субективното разбиране, и чрез него създава субективна реалност, в структурата на обективната реалност. Обективната реалност е създадена от Божия промисъл, т.е. от Разбирането на Бога – Абсолют, а субективната реалност – от човешкото разбиране, т.е. от човешкия ум. Необходимо е да направя уточнението, че така записаното разделение за обективна и субективна реалност е условно и съществува само във вашето съзнание. Божия промисъл включва в създадената от Него реалност и човешката личност като фактор за нейното съществуване и развитие. Разбирането на Създателя предвижда развитие на човешкото съзнание до нивото на висше съзнание. Само съзнанието постигнало висши нива на своето развитие може да създава градивна психическа енергия. Тя е необходима за еволюцията на Сътворението, защото чрез нея Духът създава и твори. Психическата енергия е най-фината енергийна субстанция, която служи за формиране на духовните структури на Сътворението.

Човешкият ум все още не е осъзнал истинската значимост на своето съществуване, и поради тази причина не се проявява като фактор за развитието на Сътворението, което възприема като обективна реалност. Тоест, той се самоизключва от създадената от Божия промисъл реалност и създава своя, субективна реалност, като по този начин внася дисхармония във вибрационната среда на Сътворението.

Какво трябва да се разбира когато се говори за дисхармония на вибрационната среда на Сътворението?

Първо, няколко думи за понятието „вибрационна честота”. Който е чел предходните лекции знае, че вече имаме обяснение за ролята и значението на информационно-силовата частица като основен фактор за Сътворението. Информационно-силовата частица е носител на Импулса, чрез който се проявява Мисълта на Създателя. Мисълта на Създателя е основната структурна единица на Сътворението. Тя присъства като съответния вид информация във всичко Съществуващо, във всеки елемент на Сътворението. Вложената в Нея Идея се проявява чрез импулси. Когато говорим за импулси, трябва да разбирате, че става дума за духовния свят, във физическия свят импулса се проявява като вибрация. Честотата на вибрациите създава вещественото. От тук става ясно, че всичко съществуващо получава своя завършен вид като резултат от действието на вибрациите. Тяхната честота на трептене определя вида и характера на новосъздадената форма. За какво ще служи тя, зависи от вложената в нея информация, тоест, зависи от предопределеното от замисъла на Създателя предназначение. Основното предназначение на всичко сътворено от Създателя се свързва с Добротворството.

Всяко творение на Висшия Космически Разум излъчва положителна енергия, но това е много повърхностно обяснение. Положителната енергия е термин, който вие използвате, за да можете да си обясните по-достъпно всичко, което се свързва с Енергията Любов. Любовта е в основата на Сътворението, защото е първопричина за творческата инициативност и активност на Създателя. И тъй като Тя има водеща роля, основополагащо значение за проявлението и живота на всичко съществуващо, точно Тя – Енергията на Любовта, изпълва Пространството и владее Времето. Вибрациите, чрез които тази енергия работи постигат най-качествения и значим строеж на всичко сътворено от Създателя. В своята същност то има вечен живот. Във времето се изменя само формата. И точно тук идва най-значимия момент от съществуването и развитието на човешкия ум. Впрочем, точно тук влиза в своето конкретно предназначение биоразума като висша форма за проявление на Божия промисъл в условията на земния живот.

Биоразума, по подобие на своя Създател – Висшият Космически Разум, също постига своето проявление чрез мисълта, която е способен да създаде. Тя има същия път на проявление: импулс и вибрация. Честотата на нейното трептене, определя степента на творческите й възможности. Това означава, че според честота на вибрациите, които може да постигне човешката мисъл, се определя и степента на проявление на човешкото съзнание. Сега вече трябва да ви стане ясно, какво разбираме Ние, когато говорим за дисхармония на вибрационната среда.

Щом основната Идея на Сътворението се свързва с Добротворството и се проявява чрез Енергията Любов, ще е необходимо и всичко останало, което получава живот да бъде създадено според същия принцип: Принципа на Любовта. По този начин ще се постигне хармонично взаимодействие между творческите сили на Великото Съзнание и човешкото съзнание. Когато човешкото съзнание живее и създава без Любов, се получава дисхармония във вибрационната среда на Сътворението. Създаденото без Любов има ограничени, нисши вибрации, защото винаги се отличава с посредственост. Затова Ние говорим и много упорито ви призоваваме да работите за промяна на вашето съзнание. Ще я постигнете като промените начина си на мислене, което ще предизвика завишени вибрации на вашата мисъл. По-висока честота на вибрациите се постига с приобщаването на човешкото разбиране към Разбирането на Създателя за смисъла и съдържанието на Живота, вложено в Неговия Промисъл. Така че единствения и най-правилен път за развитие на човешкия ум, се определя от неговото желание да бъде творческа страна в съществуването и развитието на Живота. Висшият Космически Разум, Който е постигнал Велико Съзнание, е създал живата реалност, в която човекът има конкретно, съществено значимо предназначение: да бъде творческо проявление на Неговата Идея за съществуване и развитие на създадения от Него Живот. Това изисква от човешкият ум, във всяка форма на своето проявление, да развива и допълва Проявлението на Великия Промисъл за Сътворението. В процеса на тази активна творческа деятелност, биоразума се усъвършенства и постига нови степени на вибрацията на създадената от него мисъл, което означава, че психическата енергия, която излъчва човекът като творческа личност, ще бъде съзидателна, той ще създава с Любов, или както казвате вие, човекът ще излъчва положителна енергия.

Изключително е важно за вас, сега, в началото на годината да разсъждавате върху тези взаимозависимости, за да можете правилно да живеете в Новата енергийно-информационна среда, която със взаимни усилия Ние от Йерархията на Светлината и постигналите високо духовно развитие човешки умове, създаваме с много Любов. Под прякото Ръководство и конкретни напътствия на Висшия Разум, Бога – Абсолют, всички Ние създаваме новата реалност, изграждаме новите форми за живот, които ще обновят Съществуващото Сътворение и ще послужат за неговата Еволюция.

Човекът е точно толкова творец в тази динамична, жива реалност, колкото и неговият Създател. Тази е причината Ние настойчиво да ви търсим и също толкова настойчиво да ви предаваме Знанието от Божествената наука.

Осъзнайте силата и значимостта на своя Живот!

Мир вам!