СЛОВОТО – ЕНЕРГИЯ НА СЪЗИДАНИЕТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЙОАН БОГОСЛОВ – СЛОВОТО – ЕНЕРГИЯ НА СЪЗИДАНИЕТО

„В началото бе Словото и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.”

Познати са ви тези Слова, нали? Защо започвам с тях? Защото те съдържат Истината за Сътворението и за вложената в него Сила на Божията Мъдрост и Любов. Кой както и да разбира изреченото, една е Истината – Всичко е у Бога! Идеята за Сътворението, начина на осъществяването й, нейното разгръщане като еволюционен процес, което означава, че всичко във Вселената се движи и променя, независимо от това как и доколко човекът осъзнава тези процеси.

Висшият Разум е сътворил своя Промисъл, като е създал Програма с непреходен по своето съдържание Замисъл – Проявление на Съществуващото и неговото вечно обновление, а това е Пътят към Съвършенството. И за да бъде той – този Път – Чист и Светъл, Висшият Разум е вложил изначално в Своята Мисъл (Словото) непреходната Любов към всичко, което твори. Затова създаденото с Любов е вечно.

Тръгнах от тези размисли, защото искам да ви напомня, приятели, че всичко в човешкият живот е предвидено като аналог на Замисъла и действията на Създателя.

В предходния текст Учителят Иисус Христос призова за Хигиена на Словото, сега Аз искам да спра вниманието ви на детайли от ВАЖНОСТТА НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ. Говоря за проблем защото:

1. Човешкият ум се отдалечи неимоверно много от истината за Сътворението и необходимостта от неговото непрекъснато благородно обновление;

2. Човешкият ум не осъзнава Силата на Слово и изобщо не я търси в собствената си духовна същност;

3. Словото е пренебрегнато и опорочено като основно средство за създаване и постигане на траен Мир на планетата.

Хигиената на Словото е неразривно свързана с хигиената на човешкият ум, а за да бъде човешкият ум фактор в активния процес на непрекъснато извършващото се Обновление във Вселената, той трябва постоянно и устойчиво да преоткрива в своята духовна същност вложените от Създателя Искреност, Мъдрост и Любов. За да се стигне, обаче до този резултат, човешкият ум ще трябва да възприеме себе си като неотменна и съставна част от Висшият Разум. Само тогава ще овладеете Силата на Словото. Когато започнете да работите чрез него с пълното съзнание, че това е Енергия на Съзиданието, тогава ще достигнете нивото на своето изначално предопределение. Сега Вселената и всичко в нея разгръща тази Енергия, вложена в Словото, а човешкият ум изостава като съзнателно действаща разумна Сила на Сътворението. Не забравяйте: „То (Словото) в начало бе у Бога и всичко чрез него стана.” Щом Силата на Словото е сложила началото, то какво ще е продължението без Него? А къде остава човекът, който е образ и подобие Божие?