ОСЪЗНАТОТО РАЗБИРАНЕ

В какво се крие силата на човешкия дух?

Това е въпрос, който може да получи много отговори и всеки от тях да изглежда правилен. Но сами се досещате, че няма как всичките отговори да са правилни. Верен е само един и той е свързан със състоянието на твоята душа.

Различни са възможностите, които могат да дадат духовен тласък на човешкия ум. Различни са причините, които могат да мотивират личността за участие в едно или друго дело, но дали можем да открием в тях общочовешка значимост?

Забележете, че в първия случай говорим за състоянието на душата, а във втория за духовен тласък на човешкия ум; в първия случай говорим за твоята душа, тоест за индивидуалното, строго личното, което те прави уникален, а във втория, за човешкия ум и личността на човека като взаимообвързаните фактори, които определят степента на интелектуалното присъствие на homo sapiens в еволюцията на Живота.

Впрочем, всичко в човешкия живот би трябвало да се съизмерва с основната Причина, която определя еволюцията на Живота. Коя е тя? Разумната активност! За да има Животът развитие, дори само, за да има Живот, е необходима активност. Ние говорим за разумна активност и по този начин изключваме напълно всяко необмислено действие.

Действието е видимата страна на човешката активност. Колкото повече то е свързано с идеята за оползотворяване на активността, толкова повече повишава своята значимост за еволюцията на Живота.

Какво е нашето определение за активност?

Разумната активност, според Нас, е резултат от осъзнатото отношение на човешкия ум към Живота. Там където има разбиране за огромното значение на личната позиция на Ума към който и да било проблем, ще има активност.

Какво е значението на думата „активен”?

Ще кажете: деен, енергичен. И това се приема за правилен отговор, но то е само едната страна на въпроса. Хайде сега обяснете си, може ли човек да е деен и енергичен, без причина!? Излиза, че нещо много по съществено стои като първопричина зад разумната активност. Защото деен и енергичен може да бъде и този, който пакости и разрушава.

Разумната активност е видимата страна на осъзнатото отношение на личността към Живота. Това обяснение подсказва, че човешкият ум трябва да търси и опознава онова, което придава смисъл на активността, за да бъде тя разумна.

Човек може да открие смисъла на своята активност в различни факти и обстоятелства, които са вън от него. Много могат да бъдат и причините за активност, които произлизат от състоянието на човешката душа или ума. Ето защо е добре да се знае, че съществуват малки и големи параметри, в които се побира човешката активност. Малките параметри определят границите на личния живот, а големите – на обществения живот. Но има и още един критерий за определяне стойността на разумната активност и той произлиза от необходимостта за еволюция на Сътворението. Там вече, би трябвало, индивидуалното да се слива с общото.

Еволюцията на Сътворението, е Изворът, от който блика, ромоли, клокочи или бушува Реката на Живота. Смисълът и съдържанието на човешкият живот се определят от умението на човека да плува в тази Река. Той не може да съществува вън от нея, защото е Творение на Разумната Активност на Висшия Космически Разум. Висшето, Великото, е създало човека с Идеята да го научи да Живее в условията на материалния свят. Забележете: казвам да живее, а не просто да съществува или някак да преживява. От тук произтича необходимостта от благородно отношение на човешкия ум към Живота. Човешкият ум е призван да облагороди грубата действителност на материалния свят.

Живее този, който може да мотивира своите действия върху Принципа на Разумната Активност. Основният Принцип на Разумната Активност е деятелността на единствената и незаменима СИЛА НА СЪТВОРЕНИЕТО – СИЛАТА НА ЛЮБОВТА. Не съществува друга Сила, която може да активира човешката разумна воля за градивна, съзидателна дейност. Благодарение на този Принцип, обикновения човек се превръща в Творец. Високо съзидателната, високо качествената деятелност на човешкия разум го доближава до Образа на Подобие на Своя Създател.

Сега вече можем да стигнем до отговора на въпроса „В какво се крие силата на човешкия дух?” Ще кажете в Любовта, но това не е целият отговор. Истината е, че разумната активност е следствие от проявената Любов. Но, за да се прояви Любовта, е необходимо да се събуди желанието за Живот.

Какво трябва да разберете вие в своя живот, като Същества създадени с разум? Вие трябва да осъзнаете, че сте Създания на Проявената Божия Любов, но дали ще имате желание за Живот или не – избирате вие. Още тук – може да се каже, в началото на началата, влиза в действие Законът за свободната воля: Висшият Разум ви подарява Живота с Любов, но от вас зависи вие дали ще имате желание да го приемете или не. Бързам да ви предупредя да не бъркате Желанието за Живот с желанието ви за живеене.

Желанието за Живот активира Силата на Любовта и тя се проявява чрез разумната активност в действията на личността. Тази е първопричината, този е критерият, който определя качеството на интелектуалното присъствие на homo sapiens в еволюцията на Живота.

Желанието за живеене не може да издигне човека до нивото на Творец. С желанието си за живеене човек обслужва най-вече физиологията на своя организъм, която се свързва с функцията му на роботизиран механизъм или с нисшото удовлетворение от самодоволството.

Желанието за Живот служи като Направление за Любовта. То създава най-преките условия за проявата на нейната Сила.

Кои са тези условия?

Осъзнато разбиране за произхода на Живота.

Осъзнато разбиране на смисъла и съдържанието на човешкия живот.

Осъзнато разбиране за еволюцията на Сътворението.

Какво означава принципно, осъзнатото разбиране?

Ще имаш осъзнато разбиране по принцип, независимо за какво става въпрос, ако можеш да си обясниш какво искаш и защо го искаш. Ето колко простичко е всичко, а всъщност се постига толкова трудно. И то само защото хората пренебрегват най- вече потребностите на своята душа.

В началото на лекцията казах, че Силата на човешкия дух се проявява в зависимост от състоянието на душата. Когато хората имат осъзнато разбиране за произхода на Живота, за смисъла и съдържанието на човешкия живот и за еволюцията на Сътворението, те неминуемо ще си задават въпроса: „Какво искам и защо го искам?” От отговора на този въпрос ще стане ясно дали имаш Желание за Живот или желание за живеене, което означава, че ще дадеш възможност на душата си да прояви своята Божествена същност, или точно обратното – ще унищожиш тази възможност. Така че Силата на човешкия дух, ще трябва да търсите в чистото и благородно желание за Живот. А кой или какво може да направи вашето желание чисто и благородно? Стремежът на човешкия дух за единение с Божия Дух. Човешкият дух ще постигне целта на своя стремеж, само когато умът му даде ключът за осъзнатото разбиране, а това е най-точният отговор на въпроса: „Какво искам и защо го искам?” Всичко във вашия живот тръгва от там.