КОГА ЧОВЕК РАЗСЪЖДАВА

Всеки човек, който иска да се учи на нови, облагородени взаимоотношения със своите близки, приятели и колеги, може да постигне развитие чрез силата на своята воля.

Когато се каже „воля”, хората разбират умението да бъдеш последователен, въпреки трудностите и проблемите, които възникват по пътя към целта. Действително – необходима е последователност на мислите, чувствата и действията, за да се постигне успех. Затова е добре да отговорим на въпроса: Кой човек е последователен? И още: Кога човек е последователен?

Най-общо на първия въпрос може да се отговори с едно изречение. Последователен в своите мисли, чувства и действия е уравновесеният човек. Добре, но това не е пълният отговор. Той е само част от истината. Сега е необходимо да потърсим отговор и на въпроса: Кого наричаме уравновесен човек и кога се проявява това качество? Уравновесен човек е този, който умее да работи правилно както с мислите, така и с чувствата. Това умение от своя страна изисква човек да осъзнава силата на мисълта и на чувството.

Силата на мисълта се проявява чрез нейната лаконичност, а силата на чувството чрез неговата активност.

Кога едно чувство е активно? Когато ангажира мисълта на човека. Чувството има свой профил, но той може да бъде забелязан само чрез мисълта. Какво ще рече това? Ще рече, да търсите винаги чувство в мисълта и мисъл в чувството. Защото, кога мисълта е лаконична? Когато чувството, с което тя се проявява, е ясно осъзнато. Когато мисълта се проявява под влияние на неосъзнатото чувство, вихъра породен от силата на това чувство, може много лесно да я отнесе. Значи, за да е силна една мисъл, тя трябва да е лаконична, тоест, да е кратка и ясна, а краткостта и яснотата зависят от умереното чувство, което влага човек в своята мисъл. Сега, ще кажете, че чувствата не подлежат на контрол. Не е истина, че чувствата не могат да се контролират. Много е важно дори да бъдат контролирани, тоест, ръководени. Проблемът е кога и как мисълта трябва да ръководи чувството. Защото има случаи когато чувството трябва да се изживее като чистото състояние на сърцето и душата, в което едното е музика, а другото нежно Слово. Музиката идва от песента на душата, а нежното Слово от шепота на сърцето. Тогава умът, трябва да стои настрана – да не се меси. Едно такова състояние винаги създава в последствие чиста и ясна мисъл. Затова е важно да се научите да различавате източника на вашите чувства. Ще се стремите да контролирате онези от тях, чиито източник е материалният свят. Материалният свят е създател на чувствата свързани с власт и богатство. Тогава, когато желанието за власт и богатство поражда агресивност у човека, неговите чувства ще бъдат заробващи със своята сила. В тези случаи се раждат алчността, завистта, злобата… Като ви говоря за власт и богатство, Аз имам предвид проявата на тези желания най-вече в семейството и колектива, в който работите. Страшно е когато в ежедневието тези чувства обсебят човешката мисъл. Тук мисълта трябва да бъде силна дотолкова, че да може да ръководи тези чувства. Мисълта трябва да може да заповяда на чувството да се смири, да бъде кротко, за да не пострада личността чрез неговата необузданост. Когато чувствата свързани с прекомерни желания бъдат оставени свободни, се създават силно емоционалните състояния, които стават причина за конфликти от всякакъв характер. В такива случаи е необходимо мисълта да бъде будна.

Човешкият ум може да ръководи чувствата, но тогава когато е наясно за какво става въпрос. Яснотата, в която живее човекът, ще му помогне свободно и чисто да се радва на добрите чувства, а ще му помогне и когато е необходимо мисълта да овладее агресивните и злоради чувства. Значи кой човек е последователен? Този, който притежава способността да си обяснява обстоятелствата, в които се намира, и този който се стреми да развива способността на своя ум да разсъждава. А кога човек е последователен? Когато е осъзнал причината за мислите и чувствата на които е подвластен. Значи, какво излиза? Този, който притежава способността да си обяснява обстоятелствата, в които се намира, ще опознава по-добре себе си и Живота. Придобитото ново знание, ще го учи да се радва на Живота, и ще го предпазва от необмислени, конфликтни ситуации като му подсказва кога и как да ръководи своите чувства. Ето как се запознахме с уравновесения човек. Искате ли да се предпазите от конфузни положения, искате ли да се избавите от нежеланите емоционални състояния, ще трябва да развивате своята способност да разсъждавате. Кога човек разсъждава? Когато търси истината и още по-важно, когато не се плаши от нея. Тогава личността постига развитие чрез своята воля. Тя му помага да създава нова, облагородена култура в човешките взаимоотношения.