ЗА МАТРИЦАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУХОВНА СЪЩНОСТ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – АРХАНГЕЛ МИХАИЛ – ЗА МАТРИЦАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУХОВНА СЪЩНОСТ

Съвременните международни отношения поставят пред човечеството един основен въпрос – въпросът за съвместното съжителство между различните религии, между различните вярвания – много от които са нездравословни – или казано накратко: въпросът за съвместното съжителство на хора с различно отношение към Живота и към Човека като негово най-живо проявление.

Този въпрос не може да бъде разрешен само от лидерите на различните държави. За съжаление с тяхно участие, в резултат на политически и финансови интереси, той може да бъде усложняван и то до степен на жестоки военни конфликти.

Въпросът за съвместното съжителство на хората с различна религиозна принадлежност може да бъде разрешен единствено от самите хора – от народите с различна етническа и религиозна принадлежност. Как? Като бъде даден Път на Благоразумието. Какво ще помогне Благоразумието? Ще даде възможност наяве да излезе Истината за все по-активното участие на Висшите Разумни Сили в еволюцията на Сътворението. Забележете, че Аз не говоря за еволюцията на Живота, а за еволюция на Сътворението. И това развитие по Пътя на усъвършенстването е факт, който вече се забелязва от учените на планетата, факт, който няма как да бъде отречен или прикрит по някакъв начин. Всъщност, става въпрос за нещо, което особено в последните няколко години беше многократно напомняно от Нас. Ние обяснявахме, че към планетата непрекъснато се изпраща енергия с ново информационно съдържание. Чрез активността на новата по своето съдържание информация, се променя всичко Съществуващо. Това е Процес на Творческа Активност – целенасочен, мъдро отработен като План-Програма за развитието на изначално съществуващият Промисъл на Висшия Разум за настоящето и бъдещето на Сътворението. Животът на Земята е част, елемент от Сътворението. Той е пряко свързан с целия Космос. Всичко съществуващо на тази планета е в зависимост от енергийно-информационната активност във Вселената. Това е причината, която няма как да бъде подмината – тя е основна Причина, поради която вече и вашата духовна същност търпи промяна. В този смисъл, разгледана, промяната в човешката духовна същност вече се извършва, независимо от прякото участие на човешкото съзнание. Това означава, че дарената на човечеството Свободна воля, вече има ограничени възможности за човешкия живот. Висшият Разум е създал необходимите условия за активното, живо участие на всички Висши Разумни Сили в този Процес на обновление и на Живота на планетата. Ние дълго време говорехме за промяна в човешкото съзнание, която за съжаление така и не настъпи като масово явление. Ето защо човечеството изостана в своето духовно развитие и така възникна сериозна заплаха за бъдещия Живот, като най-съществената проява на Промисъла за еволюция на Сътворението. Не е възможно, и няма да бъде позволено на човешкият ум да задържа, че и в голяма степен да унищожава условията, които създават Висшите Разумни Сили за еволюционния възход на Живота. Сега вече, когато дори и във човешките организми настъпват видими биофизични и биохимични процеси с необясним за вашият ум произход, с необяснима според вас причина, ще трябва да осъзнаете Висшето въздействие. То създава и ограничението на Свободната воля, което ще се чувства все по-осезаемо в следващите години. То ще се изразява най-вече в невъзможност от ваша страна да бъдете самостоятелни в избора на своите деструктивни, разрушителни и злонамерени по своето съдържание действия. Това ще постигнем с помощта на фини енергийни влияния, които вече са възможни след като беше променена Матрицата на човешката духовна същност. Промяната позволява навлизането на външни информационни същности и тяхното интегриране в човешкото съзнание. Така ще може сега съществуващият модел на човешката духовна същност да бъде обновен, без да се нарушава неговата духовно-нравствена същност. Новите информационни същности, са информационно-силови частици на най-мощната творческа Сила във Вселената – Силата на Съзиданието. На планетата Земя Тя е възприета като Енергия на Любовта. Това Решение дава възможност творческия процес на еволюционното разгръщане на Живота да продължи под въздействието на актуализираната Воля на Висшият Разум – Воля за осъществяване на грандиозния План за въдворяване на Любовта като основна фундаментална Сила – Двигател в еволюцията на Сътворението. Едва тогава ще стане възможно съвместното съжителство на хора с различно отношение към Живота и към Човека. С Наша помощ, човешкото съзнание би трябвало да постигне Благоразумието, без което Животът на планетата няма бъдеще.