РАЗБИРАНЕТО ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Светът през последните месеци заприлича на разбушувано море. Няма кътче където животът на хората да е спокоен и още повече градивен. Всичко онова, което изглеждаше като благоприятна перспектива за бъдещето на човечеството започва да се руши. Хората придобили в някаква степен промяна на своето съзнание, сега са силно смутени. Тези, които са все още в началото на духовното си развитие, вече губят своята вяра и допускат разочарованието да влияе върху поведението им. Ето, затова изпращам своето напътствие, за да кажа чрез Словото на всеки допуснал влиянието на обезсърчителни мисли в ума си, че сега е време за активна реорганизация на човешкото общество. Сега е времето, което най-много изисква лична позиция от всеки човек, времето за самоопределение на всяка човешка душа.

Вижда се вече колко ясно се открояват две религии. Впрочем, те съществуват от хилядолетия, и винаги са се противопоставяли една на друга, но сега имаме явна агресия, която не носи нищо добро на човечеството. Хората, които превръщат Исляма в човеконенавистна религия носят голямата отговорност за създалото се политическо напрежение и за видимата заплаха за световния мир. Тези чудовищни извращения на добрата Божия Мисъл носят силата и покварата на омраза, злоба и самоунищожение на човешкото съзнание.

Ние, от Всемирното Бяло Братство, се стараем да покажем на хората изключително голямата вреда, която нанася на световния мир разделението на малки религиозни общности, които сте създали, и трогателното в кавички старание, което проявява всяка общност да запази себе си. Аз разбирам, че тези, които провокират мира със своето агресивно поведение, няма да прочетат моите думи, но в същото време зная, че добронамерените и изплашени от агресията хора имат нужда от подкрепа. На тях искам да кажа, че те не са сами в стремежа си за създаване на благородно човешко общество. Вие имате Нашата подкрепа за утвърждаване на Нова, Човеколюбива Система за преобразяване на сега съществуващия световен ред.

Защо говоря за Система? Защото всяко политическо пристрастие, всяка определено изразена симпатия към една или друга религия, създава условия за противопоставяне, създава конфликт.

Като говоря за Система, Аз имам предвид позицията на Всемирното Бяло Братство за създаването на Идейна Система, чрез която да постигнем толкова желаното разбиране, с което е необходимо да живее човечеството. Това е разбирането за равнопоставеността на всеки човек в обществото, разбирането, че тази равнопоставеност е израз на отношението на Създателя към всеки човек. Казано е в Писанието”Бог е Любов”, така че всеки друг подход за организация на човешкия живот, който не е свързан с добронамереност и човеколюбие, не е от Бога. То си е човешка неграмотност, алчност, злоба и други такива от този порядък.

За Нас всяко човешко съзнание представлява Обект – жив, активен Обект, който Ние искаме да опознаем и да му помогнем да въплъти в своята духовна структура определена Идея.

Идеята, която може да осъществи връзка между всички Обекти вътре в Системата, „Човешко общество”, е Идея за Благоразположението на човек към човека. Системата, която се стремим да създадем не е затворена. Тя е отворена Система, която е способна да възприема всяко положително чувство, всяка положителна Мисъл, изпратени към човечеството от Нас, от Разумните Сили в Природата, от Всички, висши Същества, които служат на Идеята за установяването на Любовта като основно Правило за изграждане и развитие на Живота.

Вие все още не можете да възприемете Любовта в нейната пълнота. За мнозинството тази дума звучи като отвлечено понятие или като непостижимо за тях Състояние. Действително, Състоянието „Любов” изисква много чисто отношение към човека и Живота в неговата цялост. Чистотата, за която говоря предполага завишен критерий на всеки човек към собствената му личност. Критерият е толкова висок, че не допуска нищо, което може да опорочи Промисъла за Живот чрез Любов. Ето защо Ние решихме, че е целесъобразно с оглед на съществуващите обстоятелства, да насочим вашето внимание към Идеята за Благоразположение.

За Благоразположението, говори Учителят Иисус Христос в предходната лекция за „Благонравието и Перспективата пред вас.” Сега Аз само ще направя някои допълнения, които да засилят вниманието ви към Благоразположението.

Важно за вас е да знаете, че Благоразположението на всеки човек зависи както от здравословното състояние на неговия организъм, така и от личното му отношение към себе си, на първо място, и след това към другите хора и всичко останало.

Нашето желание е да разберете, че Ние имаме предвид по-високо ниво на проявление на това качество. Нивото на Благоразположение, което имаме предвид Ние, не се влияе от здравословното състояние на организма. Това означава, дори и тогава, когато човек има свои лични проблеми – несгоди от какъвто и да било характер, да не губи доброто разположение към себе си, към хората, и към Живота. Чрез Благоразположението се проявява внедрената в човешката душа Добронамереност. Добронамереността е изходната позиция. Тя е отправна точка за създаване на Благоразположение и така се постига Благонравието.

Благонравието е завършената форма – резултата от взаимното проникване на добронамереност и благоразположение. За да обича човек себе си и да се харесва, за да вярва в собствените си умения и способности, за да е човеколюбив – за всичко това му е необходима добронамереност. Само добронамереното ви отношение към Живота може да ви помогне да осъзнаете и възприемете смисъла и значението на равнопоставеността на всеки човек в обществото. Когато добронамерено възприемате себе си и Света около вас, вие възприемате Посланието на Създателя за ДОБРОТВОРСТВО, а чрез Добротворството живее Любовта.

Какво е Любов?

Любовта е Добронамереност и Всеотдайност. В случая Ние я разглеждаме като Принцип за проявлението на Живота. Добронамереността е първото ниво на нейното проявление, а всеотдайността е второто, изключително високо ниво, което изисква стремеж към Съвършенство. Съвършенство във всичко, което човек създава – колкото в духовния, толкова и във физическия свят. Разстоянието между добронамереност и всеотдайност е Пътят към Съвършенството. По този Път се формират различните степени на развитие на човешкият Ум. Това са нивата на неговото проявление, които познаваме освен като добронамереност, още като благоразположение, благонравие и добротворство.

Отговорете си сега, Човечеството, възприето като колективен Ум, какво ниво на проявление е постигнало. Каква степен на развитие е достигнало, след като съществуват толкова много религиозни общности, и след като геополитиката се определя от геостратегическите интереси? И още нещо, което принизява човешкия дух и го поставя в положението на абстрактно съществуващо понятие: това е човеконенавистта, която господства във вашите взаимоотношения и определя културата на човешкото общуване. Поради тази причина Ние ще продължаваме да ви говорим за Добронамереност, Благоразположение и Благонравие. Те взаимно се допълват, за да проправят Път за Любовта. Едва тогава, след нейното установяване в съзнанието на хората, можем да говорим равнопоставеност на личността вътре в Системата „Човешко общество.” Но от някъде трябва да се тръгне и Ние ви предлагаме Идеята за Благоразположението на човек към човека.

Човечеството в своето мнозинство все още не е възприело с ума, и още по-малко със съзнанието си, смисъла на такива думи като „Добротворство”, „Благонравие” и „Благоразположение”. Необходимо е да се знае, че с тези думи са обозначени добродетелите, които създават нравствената основа на човешкия Живот. Оползотворяването на Знанието, което носят те, може да промени качествено човешките взаимоотношения. Когато това Знание стане вашият начин на живот, тогава Светът ще бъде за човека Училище и Средство за усъвършенстване на неговия Дух.