ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЛАГОРАЗУМИЕТО

Приятели мои, всички вие, които търсите възможности за промяна на сега съществуващия на планетата Живот, не можете да постигнете нищо положително поради една единствена причина: мнозинството от хората са жертва на неразбирането и дори пълното отрицание на Благоразумието като фактор за духовно единение в името на Бъдещето на човечеството .

Какво е Благоразумие и какво наричаме Бъдеще?

Благоразумие е онова отношение на човешкия ум към Живота, което подкрепя добронамереността и добротворството.

Бъдещето е следствие от настоящето.

Добронамереност и добротворство съществуват там където има желание за духовно развитие. Чрез желанието за духовно развитие всеки човек може да промени своя живот. Как? Като се запознае с истинското предназначение на Духовната Култура за еволюцията на Живота. Нейното предназначение е да облагороди Живота, като помогне на човешкият ум да открие градивните Сили на Сътворението.

Градивните Сили на Сътворението съществуват колкото вън от човешкото съзнание, толкова и вътре в него. Вън от човешкото съзнание те са резултат от Творческата Инициативност и Активност на Великото Съзнание, а вътре в човешкото съзнание те са резултат от разбирането, с което живее човешкият ум.

Изключителното значение на разбирането, с което живее всеки човек, идва от проявите на неговата инициативност и активност, а това обобщено означава, от проявата на човешката съпричастност към Живота. Чрез своята съпричастност към Живота, човек може да съгражда, може и да разрушава – всичко зависи от неговата добронамереност и от доброжелателството му. Ето защо е необходимо хората да познават Духовната Култура и да могат ясно и осъзнато да разсъждават върху проблемите на живота. Така вече се стига до Благоразумието. То винаги подкрепя добронамереността и добротворството, защото чрез тях може да прояви своята нравствена основа и по този начин да получи живот.

Казах в началото, че Благоразумието е фактор за духовно единение в името на Бъдещето на човечеството. Нека сега да защитя, това Мое твърдение.

Защо фактор за Бъдещето? Защото Благоразумието е Градивна Сила на Сътворението. То има две страни на своята същност, а същността му е изградена от нравственото съдържание на вложената в него Идея – постигането на Справедливост в човешкото общество. Това е Правилото, което напълно естествено произлиза от установяването на Благоразумието в човешките взаимоотношения. Справедливостта е функция на Благоразумието, негово безусловно проявление, независимо в коя област на Живота се проявява то.

Кои са двете страни на Благоразумието?

Божествената и човешката. Те определят нравственото съдържание на вложената в него Идея.

Божествената страна на Благоразумието влага в неговата нравствена същност Идеята за Справедливост, а човешката страна участва в разработването на тази Идея.

Чрез Идеята за установяване на Справедливост в човешкото общество, Великото Съзнание внедрява в Духовния Живот, и изобщо в Живота, стремежа към Съвършенство. Това е най-трудно постижимия Стремеж, защото Справедливостта изисква най-висшата степен на проявление на човешката нравственост.

Чрез Идеята за установяване на Справедливост в обществото, човешкият ум се развива и усъвършенства, като Целта на това развитие е да постигне високо ниво на Съзнание. Критерият за това ниво се определя от стремежа към Съвършенство. Това е стремежът, чрез който умът трябва да изгради съзнание способно да установи Справедливостта като Правило в човешките взаимоотношения.

Смисълът на Живота създаден на тази планета, се определя от хармоничната връзка между двете страни на Благоразумието – Божествената и човешката. Божествената Страна, като е създала Идеята за Справедливостта, е кодирала Програмата за нейното установяване и развитие в Живота, а човешката страна, като проявление на Разумността вложена в нейната духовна същност, е призвана да „разкодира” тази програма и да я разработи.

Защо да разкодира? Защото в Програмата са записани основните точки, които дават само насоките за разгръщането на Идеята за Справедливост в условията на материалния свят. Човешкият разум има свободата и е призван да търси подход и възможности, да създава условия и да укрепва връзката си с Висшия Разум, за да се превърне тази Програма в жива реалност. Благоразумието е най-ценният помощник на човека за постигането на тази Цел. Неговото използване дава възможност за обединяване на духовните сили на хората в името на Висшата Цел.

Отговорете си сега сами, на какво ниво е Благоразумието, с което живее съвременният човек. Направете своята равносметка на фона на сега съществуващата обществено-политическа действителност, на фона на омразата, създадена от все по-силно враждуващите един срещу друг народи, на фона на изключително занижената ви духовност и потърсете Благоразумието във всичко сътворено от човека. След като знаете, че Бъдещето е следствие от настоящето, няма да ви е трудно да си отговорите и на въпроса, какво Бъдеще очаква човечеството.

Приятели мои, с тази лекция Аз ви приканвам да потърсите своето участие в проявлението на човешката страна на Благоразумието. Никога не забравяйте, че то е Градивна Сила на Сътворението!

Мир вам!