ЗАПОЗНАВАНЕ С БЛАГОРОДСТВОТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – МАЙКА БОГОРОДИЦА – ЗАПОЗНАВАНЕ С БЛАГОРОДСТВОТО

Всеки човек притежава своя неосъзната сила на благородство. Тя съществува в човешката духовна същност изначално. Вложена е от Създателя, за да може в своето развитие човечеството да има правилна ориентация по Пътя към усъвършенстване на човешката личност.

Кога и как чрез човешкия ум тази сила се превръща в осъзнато проявление на Висшия Разум?

Когато човек потърси в себе си Истината за предназначението на собствения си живот в материалния свят.

Защо в себе си трябва да търсите тази Истина?

Защото само в човешката духовна същност е вложен пълният набор от добродетели, чрез които всеки човек може да разгърне в пълнота Силата на Благородството.

Защо е важно да се прояви силата на благородството?

Защото тази сила може да промени напълно Живота – личния живот на човека и обществения живот. Ако тази Сила бъде вложена като водеща в организацията на личния живот, в междуличностните отношения, и напълно съзнателно бъде използвана за организацията на обществения живот, човечеството ще има своето градивно участие в еволюцията на Сътворението. Но за да бъде използвана тази Сила вие трябва правилно да си обясните смисъла и съдържанието на думата „благородство” и също толкова ясно и разбираемо да възприемете значението на качествената характеристика на добродетелта „благородство”.

Как разбираме Ние – Висшите Учители от Всемирното Бяло Братство, смисъла и съдържанието на думата „благородство”?

За Нас тази дума чрез смисъла си учи на благоразумие, а чрез съдържанието си на мъдрост. Това е така, защото Смисълът на думите пояснява знанието, което носи съответната дума, а съдържанието на думата се оформя от осъзнатата употреба на усвоеното от човешкия ум знание.

Способността на човешкия ум да усвоява знание, създава различието в начина на възприемане на една и съща дума – всеки човек възприема от знанието толкова, колкото му позволяват умствените способности. Ето защо Ние – Висшите Учители от Всемирното Бяло Братство, искаме хората правилно да възприемат смисъла и значението на думата благородство, за да може тя да служи на човечеството за неговия духовен възход.

Смисълът на думата благородство свързва човешкия ум със знанието за благоразумието, защото чрез благоразумието може да се прояви Силата на Божията Любов и Мъдрост. Само чрез благоразумието Любовта и Мъдростта могат да получат възможност за пълноценна съвместна проява. Благоразумието осигурява устойчиво и последователно разгръщане на мисълта и чувството, а това вече създава условията за пълноценна проява на Принципите Любов и Мъдрост. Ето, това е знанието вложено в думата благородство, което определя нейният смисъл. Когато това знание бъде усвоено и още повече употребено, тогава ще се прояви съдържанието на думата.

Според съдържанието вложено в думата благородство, най-точно може да се определи крайният резултат от съвместната, взаимна активност между Любовта и Мъдростта. Взети заедно, като живо проявление на Божия Промисъл за духовното усъвършенстване на човешкия живот, те изграждат качествената характеристика на добродетелта „благородство”. Така че вие трябва да знаете: Благородството е висшето съвместно проявление на Любовта и Мъдростта в реалния Живот. Благоразумието създава условията за това проявление.

Никога не забравяйте, че Любовта и Мъдростта са основните, фундаментални Принципи, чрез които се разгръща Живота. Запознаването със знанието за благородството и неговото използване, Ние наричаме Път за духовно развитие на човешката личност. По този Път ще опознаете търпението, смирението, добродетелта – все помощници на благоразумието.