СЪГРАЖДАЩАТА СИЛА НА ИСТИНАТА

Моето желание да ви бъда Приятел и Съветник, мили хора, непрекъснато ме подтиква да търся възможности за общуване с вас.
Сега в началото на Новата Духовна Учебна година, Аз отново се включвам в групата на Учителите – Лектори, Които с много Любов ви изпращат своите напътствия. Вярвам, че доброто чувство, което съпровожда Нашата духовна работа, се усеща и се възприема с благоразположение и благодарност от всеки непреднамерен читател. Всички Ние, Които всеотдайно се грижим за духовната просвета на човечеството имаме една Цел: безкористна подкрепа на човешкия Ум, по пътя на неговото формиране и развитие до нивото на благородно, работещо Съзнание. В това трябва да сте уверени и вие. Друга Цел, която така пълноценно да осмисля човешкият живот, няма.
Какво означава определението „благородно, работещо съзнание”?
За да отговорим на този въпрос правилно, ще трябва да направим конкретно разяснение за значението на думата „благороден”.
Мили хора, „благороден, благородство”, не са просто думи. Това са добродетели с фундаментално значение за формирането на човешката духовна култура. Благородството е проявление на изначалната духовна същност на човека, но само тогава, когато не е потъпкано от покварен ум. То може да се прояви там, където личността търси чиста и неопетнена от комерсиален интерес, връзка с Бога. Притежава изключително необходимото за човешкото духовно израстване свойство – да подхранва връзката с Божествения свят. Благородството е добродетел, чрез която работят и трите Принципа за проявлението на Живота – Любов, Мъдрост и Истина. Знаете от предходни лекции, че Принципите определят Правилата, които формират, които създават културата на Живота. Без благородния характер на човешките взаимоотношения, не може да се създаде разумно човешко общество. Ето защо Ние говорим за благородно съзнание.
Благородното съзнание е най-висшата Цел, към която трябва да се стреми човешкият ум. И сега, като казвам „трябва”, искам да поясня смисъла, който влагаме в тази дума. Вие можете да я използвате, без да се притеснявате, че така задължавате себе си или другите хора. „Трябва”, означава необходимост от нещо. За Нас думата „трябва” има значението на мотивиращ и мобилизиращ фактор. Когато се употребява спокойно, думата „трябва” мобилизира интелектуалния потенциал на ума, за да може той да приложи своите умения и способности за постигане на съответната цел. Добре е да знаете, че всяка дума, която изговаряте, ще създава у вас положителна или отрицателна нагласа в зависимост от чувството, с което я изговаряте и в зависимост от разбирането, което имате за нея. Така например, за някои хора думата „любов” е преди всичко влюбване, други я свързват със страстта, има хора, които говорят за любовта като за благоразположението на човек към човека, и така нататък.
Като ви казвам, че благородното съзнание е висша Цел, към която трябва да се стреми човешкият ум, Аз искам да събудя у вас най-доброто чувство, с което да употребите тази дума. Така ще можете максимално да мобилизирате своя интелектуален потенциал и да си изработите своя програма, да си създадете свой подход за постигането на тази Цел.
Защо своя програма и защо свой подход? Защото по Пътя на Живота, всеки се движи според нивото на собственото си съзнание, дори в случая е по-правилно да се каже, според нивото на разбирането, с което възприема себе си и Живота. Запомнете, че отправна точка за духовното израстване на човека, отправна точка за цялостното разбиране, което имате за Живота е чувството, с което възприемате себе си. Не е възможно, който и да е човек, да постигне добри резултати, независимо в коя област на Живота, ако възприема себе си като неудачник, ако е малодушен – изобщо, ако му липсва самочувствие. Самочувствие има този човек, който обича себе си. Обича себе си всеки, който знае – не, който вярва, а всеки, който знае, че той е Божие творение – Същество създадено с Любов и Мъдрост. Не просто да вярваш, а да знаеш каквото и да било, означава, че ти си постигнал пълна яснота по въпроса, обяснил си си всичко свързано с този въпрос и си го приел като реална част от Света, като живо действащо проявление в твоя живот. Така е и с понятието за което ви говоря – благородно, работещо съзнание. След като знаете, че то има определящо значение за качеството на Живота, което има всеки от вас, както и качеството на Живота в обществото, в което живеете, вие ще бъдете активни радетели за постигането на благородно, работещо съзнание. Това е съзнанието, чрез което вие можете да се чувствате съпричастни към активната, високо благородна дейност, която извършват всички Същества от Йерархията на Светлината. Присъствието на Благородство във взаимоотношенията ви, е показател за нивото на промяната във вашето съзнание. Проявеното благородство свидетелства за наличието на благоразумие и мъдрост в човешкия характер. То свързва човека с Любовта и подхранва връзката му с Божествения свят. Правилото, което произлиза съвсем естествено от проявеното благородство, е неговото установяване в човешкия Живот като НРАВСТВЕН ИДЕАЛ. Възприемете ли Идеята за създаването на благородно, работещо съзнание като Нравствен Идеал, вие ще постигнете най-необходимото разбиране за смисъла и съдържанието на вашия Живот.
Желая на всеки от вас да открие съграждащата Сила на Истината, вложена в думата „Благородство”!