ПЪТЯТ НА СЪЗНАНИЕТО

Пътят по който, според Божия Промисъл, би трябвало да се движи човешкото съзнание, води към една основна цел – постигане на висше съзнание, което означава достигане до съвършенството. Но възможно ли е за човешкото съзнание да достигне съвършенство? Все още никой човек не е преминал по целия път, определен като път на съзнанието. Всички, обаче се движат по него, независимо дали и до колко осъзнават това. Има и още нещо, с което хората трябва да са наясно: пътят на съзнанието не е един – една би трябвало да бъде Целта, към която да се стреми човешкото съзнание. В реално съществуващия живот всеки човек има своя път на съзнанието, но има и пътища, по които хората е движат на групи. Това се получава, когато повече хора осъзнаят истината за предназначението на човешкият живот. Тази истина е критерият, според който, се формира качеството на живота.

До тук, в тези няколко изречения, се забелязват три момента, които предизвикват размисъл: пътят като такъв; съвършенството като цел; истината за предназначението на човешкият живот като критерий за качеството на живота. Макар, външно погледнато, това да са самостоятелно съществуващи моменти в човешкия живот, става въпрос за взаимно свързани елементи на една основна Идея – Идеята за пълното осъзнаване на духовната връзка, която трябва да поддържа човешкото съзнание с Великото съзнание. Тази духовна връзка предопределя пътя на човешкото съзнание, води го към съвършенството и формира качеството на живота, защото тя е предназначението на човешкият живот.

Човешкият живот, би трябвало да съществува и да се развива в условията на физическия свят, като поддържа връзка с Божествения свят, за да може човешкият ум пълноценно да използва знанията, които Божествената наука е създала.

Човешкият живот е функция на Великото Съзнание. Чрез човешкия живот, Великото Съзнание създава една нова реалност – Света на Биоразума. Затова Животът е организиран като жива действаща Система.

За система говорим тогава, когато е налице последователна и градивна връзка на няколко елемента в рамките на една Идея. Човешкият живот е създаден от Висшия Разум като Идея, която да твори в съвършено нови за Божествения свят условия. Като Система, той би трябвало да се разгръща в посока на непрекъснато усъвършенстване. Това би било и основното доказателство за целесъобразността от създаването на Биоразума и неговото успешно развитие.

С какво в съвременния живот се отличава светът на Биоразума? С напредък на умствените способности, и за съжаление, с неумение на ума да работи с чувствата.

Когато умът достатъчно опознае природата на чувствата, ще може да направлява Живота така, че да не се стига до насилие на един народ над друг; така, че да се утвърди ценностна система, според която справедливостта ще бъде висше благо за човешкото общество.

Сега в света на Биоразума, действат две основни направления: реалност на ума и реалност на чувствата. А би трябвало да съществува една реалност и тя да се отличава с интелектуалното богатство от баланса на енергиите, чрез които се проявяват умът и чувствата. Така както в живота на една личност съществува емоционално-умственото равновесие и то служи за духовния напредък на личността, би трябвало по същият начин в Живота на обществото да се постига енергийно равновесие на менталните сили. Сега чувствата са като лошите деца – нахокани, обругани и изоставени в най-тъмното кътче на ума. Те не се ползват с необходимото внимание, не се зачитат като сила произлязла от дълбините на човешката душа, не се разпознават като глас на сърцето. Без пълното опознаване на чувствата, човешката личност не може да намери правилният път на своето развитие. Така умът не е в състояние да работи за своето усъвършенстване, за да може да създаде съзнание; това става причина за отдалечаването му от основната цел и предназначение на Живота – стремеж към съвършенство и духовна връзка между човешкото съзнание и Великото Съзнание. Съществува и още нещо твърде тревожно: чувствата остават неопозната и поради това неоползотворена сила. За сега с тях предимно се злоупотребява, защото се дава превес на страстите и агресията. Ако умът се научи да слуша чувствата спокойно, ще може да използва тяхната сила в точното време и в правилния случай. Сега човекът стига до стрес и до бурни емоционални състояния, защото няма изградена програма за работа с чувствата. Какво представлява една такава програма?

Осъзнато разбиране за начина на възприемане на чувствата. То включва:

– умение да слушате чувствата;

– желание за овладяване на възникналото чувство;

– желание за използване на енергията на чувството за целите на ума;

– желание за свобода на чувството.

Умението да се научите да слушате чувството се постига с желание. Всичко, абсолютно всичко в Живота се постига с желание. Желанието е основата върху която възникват всички съществуващи чувства. Тук трябва да си дадете сметка, че има различни видове желания, но те се пораждат основно от едно единствено желание – желанието да притежавате. Желанието да притежавате пари, дрехи, власт; да притежавате нечия любов, образование, професия, храна и всичко друго каквото ви хрумне. В стремежа да осъществите своето желание се създават чувствата. Създават се по пътя на преодоляването на проблемите, създават се в резултат на мислите, които възникват, създават се и в резултат на здравословното състояние в което сте.

Ще можете да овладявате чувствата като знаете произхода на желанието си. Това означава да сте наясно със себе си, да разбирате каква необходимост предизвиква желанието, или има ли изобщо необходимост от съответното желание. Накратко казано това ще рече да знаете какво искате и защо го искате.

Постигнатата яснота ще ви помогне да използвате енергията на породилото се чувство.

Точно тогава чувството ще получи своята свобода, което означава, че ще бъде пълноценно изживяно.

Защо? Защото неговата енергия ще бъде използвана от вашия ум.

Цялата тази информация има отношение към развитието на ума и определяне Пътя на съзнанието. Желанието на личността да постигне духовен живот, или пък безразличието към този въпрос, ще определят Пътя на вашето съзнание. Но според мен съществува нещо много тревожно. Това е желанието на човека да създаде изкуствен интелект.

В сферата на науката, вече се правят успешни опити за създаването на изкуствен интелект. Вие го наричате изкуствен, а в същност става въпрос за пълна аналогия между вашите опити да създавате разум и големият експеримент на Създателя – създаването на Биоразума. Човешкият Ум прави все по-уверени и все по-успешни опити в областта на генното инженерство, а новият, така наречен изкуствен интелект, вече доказва „изумително” присъствие на разум. Така в две направления, вие вървите упорито към създаването на нов Живот. Питам ви, какво ще постигнат вашите опити в тази посока, след като, вие самите, като разумни същества, все още не сте осъзнали смисъла и предназначението на човешкия живот? Основната заплаха за бъдещето на човечеството ще дойде тогава, когато вашите учени, успеят да внедрят чувства в новосъздаденият изкуствен интелект. А вече се правят такива опити! Вие самите все още не познавате чувствата, не познавате тяхната природа, силата и принципите за тяхното проявление. Замислят ли се учените какви ще бъдат последствията за човечеството от навлизането на чувствата в сферата на изкуствения интелект? Би могло да се постигне една единствена полза, ако изкуствения интелект познае само положителните, само благородните чувства. Но нали Адам и Ева бяха в рая, беше им дадено необходимото за тях знание, а се изкушиха от съвета на Змията?