ПАНЕВРИТМИЯТА КАТО НАУКА

Има движения, които карат човека да бъде весел, да е леко на душата му. Има и такива, които са трудни за изпълнение. Но това, което е трудно, то иска съсредоточаване иска внимание, което да помогне на това движение, да го направи красиво.

Тези движения, които на пръв поглед са трудни учат човека да укрепва волята си, да бъде по дисциплиниран и прилежен. Аз не искам сега да ви уча на поведение в обществото, искам само да ви покажа как да започвате сутрин деня, а другото ще си дойде от самосебе си.

Когато има гимнастически упражнения в дневния план на един човек, той е длъжен да разчете времето си така, че да успее да си свърши и другите работи.

Когато стане човек сутрин, най-напред трябва да си умие очите. И какво прави той? Ръцете му загребват с шепи вода и я хвърлят на лицето. Плискането на водата, нейното преминаване по лицето носи приятно усещане. Но до колко приятно ще бъде усещането зависи от температурата на водата, зависи още изворна ли е тази вода или чешмяна, била ли е в съд през нощта – това също има значение.

Защо давам този пример?

Този пример показва колко дребно нещо изглежда да си умиеш лицето сутрин, и в същото време колко важно е за човека да знае как да го направи. Значи, казахме, че много зависи каква ще е водата, а не казахме, че за да се умие човек, първо трябва да го е поискал. Ако не е счел за нужно, той няма да се умие.

Искам и на друго да обърна внимание.

Когато се наведе човек да си мие лицето той загребва вода, а после я разпилява по лицето си и това произвежда у него усещане, има тръпка някаква за бодрост – докосването до водата го освежава. Първо е хигиенният фактор, второ е усещането, за което казах. И важното тук е да се знае кое от какво произлиза. Някой да се е замислял защо ако водата е изворна ще му е по-весел денят, ще му бъде по-силно усещането за бодрост? Това винаги трябва да се има предвид – какъв материал ползваме и какво следва от това.

Като ви „говоря” сега тези неща, Аз искам да ви покажа, че не е редно едно най-обикновено наглед нещо, да се възприема как да е, да не му се обръща внимание само защото всеки ден можете да го имате. Толкова много свиквате с ежедневните си действия, че не ги забелязвате – нещо повече – автоматизирате действията си, превръщате ги в обикновени движения. Всяко движение има своето значение. То носи някакъв смисъл. Не е нужно сега да говорим за движенията в работно време, но все пак всеки трябва да знае, че и тези движения е необходимо да бъдат красиви, да бъдат проникнати от определено чувство. То може да бъде дори само желание да е красив човека когато работи, но ще допринесе полза. Ето защо казвам, че е важно когато човек изпълнява някакви движения да знае те какво означават.

Да вземем за пример Пентаграм. Това е много сериозно и сложно за изпълнение упражнение. От къде идва неговата сложност? Първо преценете как тръгвате. Вие тръгвате от една линия и после в резултат на последвалите правилно отмерени линии, вие сте направили кръг. Но той не е обикновен кръг! Той е троен, жив кръг. Колко сили вървят в този кръг? Те са Сили на Космоса, на Земята и на Човека. За това е троен кръга. Но човека създава още две сили в този кръг – те са сили на неговото разумно творческо начало. По-нататък в упражнението той върви след ума си и след любовта си. Това са те, другите две сили, които работят в кръга. Но има и още – човек пее (макар и на ум) докато е в този кръг, когато отмерва линиите в Пентаграма, а това ще рече, че той твори, той съгражда в този момент, но при едно условие: ако правилно използва предните две сили – тази на Ума и другата на Любовта. Ако не разбира какво прави, той по-добре да не се захваща, защото опорочава замисъла. Изкривява се линията и се създава дисхармония. Какво ще съгради този, който пее, ще зависи от неговото изпълнение на песента. Ако пее песента правилно (макар и на ум), ако тялото му е освободено от напрежение, ако очите му излъчват ведър поглед …, ето колко много условия са нужни, за да се получи нещо смислено, за да има градивност.

Наука ли е Паневритмията ще си отговорите сами като се замислите след тези думи. Не е възможно да има толкова силни усещания, и то да е само заради едната гимнастика. Дори и тази дума когато се използва, трябва да се знае, че гимнастиката не е проста работа. Не е проста работа, защото е свързана с човешкия организъм, подобрява неговите функции ако правилно се използва, и може да влоши здравето ако неправилно се употребява.

Силата на човешката мисъл вече има ново качество. Първо човек мислеше повече образно, докато през последните хилядолетия натрупания опит и трудова активност му помогнаха да изгради разум. Това ще рече, че човек се е научил да съпоставя факти, да преценява условия и обстоятелства, и да открива логическата последователност на нещата.

Логическата последователност в паневритмичните упражнения изисква познаване на материята, тоест познаване на конкретния описателен материал, който открива пред ученика един свят на хармония между движение, музика и човешкото съзнание. Когато човек тури в съзнанието си нещо от Паневритмията, то тогава и резултатът ще е благодатен. Не разбираш ли това, което правиш, ти най-малкото работиш на празни обороти. А обикновено така се внася дисхармония и се задействат разрушителни сили. Ще знаете, че негативните мисли най-лесно така успяват. Като има дисхармония, за тях това е вече условие за действие. Дисхармонията съвпада като вибрация с негативното. Принципът и при двете е един и същ – смутено движение по траекторията. Какво ще рече това? В случая за нас траекторията е кръга на нашата функционалност. Сравнете го с хоризонт. Вие сте на едно поле край някое населено място, и виждате очертанията на хоризонта. Това пространство е наситено с енергия и вие разсичате нейната цялост при всеки замах на ръка или крак. От тук последва ново движение на енергията в това пространство, защото движението там може да е имало линеен характер, може да е било вихрово или пулсиращо. И когато вие със своите движения влезете в дисонанс с движението на силите от съответното пространство, създавате вече други вибрации. Тези от тях, които носят вихровите движения, най активно привличат негативните мисли. И тогава силата на такава мисъл се удвоява, тя става по-активна в резултат на новата енергия, с която се е сдобила. И после казваш: шумят ми ушите, бучи ми главата или нещо такова.

Трябва да знаете, че упражненията от Паневритмията са създадени, за да се изгради не само човешкият характер, но чрез вас и в космическото пространство една по-хармонична среда за придвижване на добрите сили. Добрите сили имат нужда от вашето съдействие. Ако вие когато играете Паневритмия мислите за друго, а не за текстовете, или не за ефективността на вашата връзка с Природата, вие пречите на добрите сили. Когато туриш в ума си едно хубаво пожелание ти вече си се приобщил към тях, казал си им едно „добре дошли”.

Хармоничната среда изисква добре отмерени, плавни движения. Те трябва да бъдат изградени по определена система и Аз това съм направил. Всяко от движенията е свързано със способността на човешкия ум да съгражда енергийния потенциал на следващото упражнение. Получава се наслагване на положителна енергия, която при правилно използване създава синхронни връзки между енергията в човешкия организъм и енергията в Природата. За това е важно в кой час и на кое място се играе.

Паневритмията е наука и още защото разглежда тези взаимодействия между човека и Природата в няколко направления. Най-напред тя взема предвид човека. Човешкият организъм като инструмент, който звъни със струните си ако си добър музикант и се гърчи в изнемога ако си невеж. За човешкият организъм, казвано е вече много пъти, е необходимо да е в резонанс с природните сили. И ролята на музиканта тук е да свърже своя инструмент с енергията от Природата, да създаде хармония между вибрациите на своя организъм и вибрациите на живата съграждаща енергия на Природата. По този начин се постига и ползотворна връзка със Светлите Същества във Вселената.

Човек може да общува не само чрез езиковите си способности, но и телепатично. Последната възможност предстои да се развива, тъй като на този етап от развитието си човекът все още не може да използва способностите на мозъка за телепатично общуване. За това като първа стъпка в тази насока може да се използва езика на тялото и неговата вродена способност да общува с Разумните Сили в Природата. Тялото е радиоприемник, радиопредавател и една свръхмощна антена. Забележете, че не посочвам определен орган, а казвам тялото. Всяка клетка в човешкия организъм притежава изключително точна и абсолютна комуникативна способност. Клетките „разговарят” помежду си. Те общуват на свой много логичен и конкретен език. И за да е по-полезна на целия организъм тяхната работа, те трябва да бъдат направлявани от мисълта. Те веднъж работят според закодираната в тях програма, и втори път според влиянието и определеното упътване от мисълта.

Защо беше необходимо това обяснение? Защото Паневритмията помага на човешкото тяло по-леко да общува с природните сили. Като познавате по-добре тялото си и знаете кой орган с какво е свързан, като знаете и неговото психическо съответствие, вие ще можете да разговаряте с природните сили. Те ще ви доизграждат, ако вие им позволите това. Когато човек е грамотен в общуването с Природата, той ще се възползва от процесите на взаимодействие между различните сили в нея. Едно природно явление, което става в недрата на Земята например, може да предизвика сериозни промени в костната система на хората. Но това може да се случи когато човек е бил на определено място в определен час. Като знаете, че костната система в човешкия организъм съответства на земните скални маси ще избягвате в часовете между 11.00 и 12.00 ч. през деня да стоите или да лежите върху скали. Тогава както рентгеновите лъчи проникват през човешката плът и се промъкват до костите, така и енергията на физическото явление „протуберанс”, което се извършва в сърцевината на земното кълбо се промъква със своите радиоактивни излъчвания. Протуберанса в земните недра е активност на огромна газообразна огнена сфера, която има своите мощни импулси с определена ритмичност. Земните пластове не затварят херметически тази сфера. Земята диша чрез своите „пори”. Времето от 11.00 до 12.00 ч. за тази географска ширина е период на издишване. Земята един път вдишва и един път издишва за цяло денонощие. Мощния поток на издишната струя е „вредната” за човешкия организъм енергия. Тази енергия не е лоша за всичко останало в Природата. Лоша е за човешкия организъм, защото той все още не е придобил необходимата му устойчивост към радиоактивните елементи. Те са със свръхенергиен заряд съобразно способността на човешкия организъм да абсорбира и да създава взаимодействие между своя енергиен потенциал и радиоактивната енергия. Това взаимодействие ще се получи на един по-късен етап от човешкото развитие. По същия начин са вредни и силните слънчеви лъчи. Затова Паневритмия се играе рано сутрин. По това време на изгрева в Природата има най-голяма хармоничност. Ако вие сте се подготвили добре теоретично, тоест ако сте си набавили необходимото знание за устройството на човешкото тяло и взаимовръзката му с Разумните Сили в Природата, вие ще допринесете полза както на себе си, така и за Космическото пространство. Защото ще съграждате! Това ще е ползата – няма да спъвате развитието на взаимодействието, а ще допринасяте за него.

Нищо мистично няма във Вселената. Има само човешко незнание и от това незнание произлиза неразбиране, което пречи на човек да се адаптира по-успешно във физическия свят.

Правилното изпълнение на паневритмичните упражнения подобрява биохимичните процеси в организма. Има сега лекари, които се интересуват от това и то вече е доказано. На биохимично ниво се подобрява обменният енергиен процес в клетките, а това подобрява захранването на клетката не само с енергия, но и с всички хранителни вещества, с които разполага организма.

Ако човек, който редовно играе Паневритмия има и здравословно хранене, той както се пее в една от песните „няма нивга да умре”. Не говоря тук за биологичната смърт, а за един неизучен още много съществен елемент от енергийното тяло на човека. Това, което наричаме енергийно тяло, е свързано по много фин начин с останалите енергии в Природата. Енергийното тяло на човека работи в света на енергиите, където той с физическото си тяло не може да присъства.

Когато физическото тяло изпълнява паневритмичните упражнения, енергийното тяло се захранва с поток от чиста енергия, която има няколко компонента. Енергията по време на паневритмичните упражнения е като дъгата. Тя има няколко цвята: светложълт е този, който идва от Мисълта на човека, ако тя е достатъчно концентрирана и активна; портокалов, който идва от Слънцето; розов, който идва от сърцето на човека, ако излъчва благост и любов ; зелен, който идва от Земята; син, който идва от Небето. Всеки от цветовете обозначава естеството на енергията, към която принадлежи и характеризира нейната способност да въздейства върху човека.

Ако упражненията се изпълняват правилно, което ще рече вие да сте в синхрон с Природата, която ви заобикаля един път, и втори път да сте в синхрон помежду си, се получава тази изключителна красота, която носи невероятно добро положително въздействие както върху физическото, така и върху енергийното тяло. Така човешкият организъм получава нещо, което не може никъде другаде да получи – способността да черпи от извора това, от което има най-голяма нужда – чиста природна енергия, която идва заедно с първите слънчеви лъчи. Способността на организма да приеме тази енергия се разработва по време на упражненията. И тук е много важно да се знае, че когато упражненията от Паневритмията се изпълняват като гимнастически и се търси само физическата връзка с природните енергии се постига едностранчив ефект. Това е контакта между тялото и заобикалящата го енергийна среда. Когато се изпълняват упражненията и се съблюдават изисквания свързани с определени геометрични линии, което анатомично облекчава преминаването на ранната слънчева енергия, се получава енергийно пречистване на съответните крайници. Ръката, която под определен наклон е вдигната напред и кракът, който също под определен наклон е изпънат назад създават права линия. По тази линия протича енергията на слънчевите лъчи, но тук има едно много важно условие – в каква степен изпълняващият упражнението участва със съзнанието си. Когато се изпълняват упражненията и изпълнителите имат само ведрото, добро разположение на духа, те постигат частичен резултат. По същия начин тръгналия рано на разходка турист има своето добро разположение на духа. Приятното, радостно чувство идва от контакта с Природата. То влияе по свой начин на човешката психика, дотолкова, доколкото ведрината може да разтовари човека от ежедневните му грижи и така да релаксира нервната система. Тук се постига някаква полза от раздвижването на костната и мускулната система при изпълнението. Редовното изпълнение на паневритмичните упражнения при тези условия действително могат да подобрят общото състояние на организма, защото се активизира кръвообръщението, могат частично да се лекуват някои заболявания на опорно-двигателния апарат, да се помогне и на гръбначно-мозъчните нерви при тяхната работа. Всичко това е вярно. Ама да съм казал нещо до сега за извисяването на духа, за засилване на чувството на любов и благодарност, нещо за облагородяването на душата да съм казал? Не! Няма и как да стане, защото по този начин всеки „играе” сам за себе си. То е нещо като „дошъл съм да взема”. Няма го другото: „искам да дам”. И ето как се нарушава баланса между енергиите. Трябва винаги и навсякъде да има взаимоотдаване: получаваш с благодарност, отдаваш от сърце. Но за да го има този момент трябва да си с друго съзнание. А то ще дойде когато си обикнал себе си, ближния си, цветята, горите и всичко в Природата. Чрез съзнателното изпълнение на паневритмичните упражнения се събужда това чувство на любов към всичко сътворено и носи благост за душата, любов за сърцето и светлина за ума. За пример да вземем упражнението „Събуждане”, или „Възлизане” – пак за съзнанието става въпрос; има и „Даване” – то е свързано със сърцето, с любовта. Ако възпитаваш това чувство у себе си и изпълняваш Паневритмията като ученик, който „възлиза” по пътя на духовното израстване, тогава ще бъдеш друг човек. Няма да мислиш само за своето здраве, а като движиш ръцете си по определена линия ще поискаш и да дадеш нещо от себе си, не само да вземеш, не само да черпиш от Божествения дар на ранното слънце, но и да направиш нещо за другите. Когато пробуждането на благородно съзнание стане чрез паневритмичните упражнения ще се получи едно пълноценно общуване на човека с Природата и което е най-важно: ще се получи трансформиране на отрицателната енергия в положителна. Това се получава защото в замисъла на всяко упражнение е включена Силата на Любовта, Мъдростта и Истината. Трите сили се задействат чрез духовното навлизане на понятието „Паневритмия” в съзнанието. Когато чрез това понятие е усвои замисъла поотделно на всяко упражнение, ще се получи в крайна сметка философското обобщение за смисъла и ползата от общуването на хора с изградено Космическо Съзнание. Космическо съзнание постига всеки, който чрез отношението си към Учението на Бялото Братство, е потърсил връзка с Паневритмията. Тя е неразделна част от Учението. Тя е негово практическо приложение.

Паневритмия и Морал; Паневритмия и Любов; Паневритмия и Истина; Паневритмия и Космическо Съзнание – всичко това е едно. И ако погледнете в книгите ми ще видите, че няма беседа, в която да не се говори за тези добродетели. Всичко от живота ми на Земята, всичко от записаното в беседите, всичко от сътрудничеството ми във Великата Школа на Христос – всичко е подчинено на Идеята за промяна, за духовно развитие и извисяване на човешкото съзнание. Промяна според която хората да разберат смисъла и съдържанието на думата „братство”.

Какво ще рече да употребиш думата „братство”, когато говориш за народа си или когато говориш за човечеството? Това ще рече, че ти си променил отношението си към света; станал си мирянин. Да, мирянин и това обяснява друга страна от живота на хората. Миряните са хора последователи на Христос, хора приели Неговото Слово за Истина в живота си. Затова те имат светъл поглед, кротки, благи гласове и любящи сърца. Тия хора като говорят, този, който ги слуша разбира всичко и сърцето му се пълни с любов, а душата търси път да възрасти, да стане духовно по-извисена и да се облече с дрехата на благородника. Ето защо словото е вложено в основата на Паневритмията редом с музиката. Защото първото и основното нещо, от което се тръгва по пътя на духовното израстване, е желанието да следваш Учението на Христос. Него като следваш – ти си в правия път. Аз съм дал всичко необходимо по най-достъпния начин, за да се стигне до това Учение. То е практическо приложение на Христовото Учение и в този смисъл другата част от Неговото Учение. Ние с Христос сме едно в желанието за нова светлина в науката и човешкия морал, защото така може да бъде спасено от самоунищожение човечеството. Не че някой друг, а самото човечество ще създаде разрушителните сили за унищожението на света.

Духовното израстване – това е другата цел, която можете да постигнете чрез паневритмията. Значи, едното беше в чисто физически план – укрепване на здравето, а другото – духовното израстване. Как ще го постигнете? Като вникнете в смисъла на словата ми. Всичко е казано. Няма какво да се спори, ако разбира се не е решил някой да създава нова наука на базата на това, което съм ви дал. И това ще стане, но не и преди да сте усвоили това, което е записано до тук.

Паневритмията може да подготви младите хора за по-различен от сегашния живот, да им помогне пълноценно да укрепват, а това ще рече физически и духовно. Трябва да се намери начин, може би в часовете по философия за по-големите, и по литература за по-малките, да се говори по теоретичната част на Паневритмията. По-късно, като са били отделени необходимите часове, да започне следващото обучение. Да се обясни връзката на тялото с енергиите в природата и тук трябва да влезе подготвен учител по Паневритмия – първо лектора, който да говори за Духовното израстване, за потребността от него и начините за неговото постигане чрез Паневритмията, и тогава да се започне работа с упражненията.

Ще кажете, че това е дълъг процес. Така е, но с бързане добри работи не стават. Едната година учениците ще учат теория, а пък следващата – ще се запознаят с упражненията. Но то ще да е вече осмислено възприемане на духовно и физическо ниво, на една нова наука. Като разберат колко е отговорно да работят с енергиите в пространството и колко е важно да участва съзнанието в тази работа, младите хора ще имат по-голяма полза. Ще бъде изпълнена и другата задача – да се създава новият човек – човекът от епохата на Любовта. Нали за това са всичките усилия – да се подготви човешкото съзнание за Новата Епоха.